Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Privatne obavezne apoteke da sprovode postupak javne nabavke za lekove koji se izdaju na teret RFZO


Osnovna tema sednice Grupacije apoteka bila je analiza relevantnih propisa i dopisa Uprave za javne nabavke u vezi sa obavezom privatnih apoteka da sprovode postupak javne nabavke za lekove koji se izdaju na teret RFZO.

Izdavanje lekova na recept o trošku sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji obavlja se paralelno preko zdravstvenih ustanova iz Plana mreže (državnih apoteka), kao i preko privatnih apoteka i njihovih ogranaka koje imaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa RFZO, a čiji broj iznosi čak 2467.

 Nabavka lekova sa Liste lekova (podrazumevajući i A i A1 Listu lekova) koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova sprovodi se putem postupaka centralizovane javne nabavke.

Republički fond, odnosno Filijala je u obavezi da privatnoj apoteci izvrši plaćanje naknade po ispostavljenoj fakturi za izdate lekove i pomagala na osnovu cene leka koja je postignuta u postupku centralizovane javne nabavke koju sprovodi Republički fond za apoteke iz javnog sektora.

Na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012) član 58 Vlada Republike Srbije utvrđuje cene lekova čiji je režim izdavanja na recept kao i maksimalne cene tih lekova na osnovu zajedničkog predloga ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i ministarstva nadležnog za poslove trgovine.

Dodatno Republički fond za zdravstveno osiguranje reguliše cenu leka koji se propisuje i izdaje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja sigurnim i jasnim mehanizmom kontrole cena lekova preko Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014, 125/2014 i 48/2015), gde svaki novi prvi generički lek umanjuje cenu originalnog leka za 30%, a svaki naredni za po 10% do četvrtog generičkog leka, tako da cena originalnog leka sa početnih 100% tokom vremena padne na samo 46% od najniže uporedive cene istog leka u referentnim zemljama.

Nesumnjivo je da bi sprovođenje Javnih nabavki od strane privatnih apoteka rezultiralo povećanju troškova koje bi iste snosile kada je reč o nabavnoj ceni leka putem javnih nabavki, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Ovakva mera bi najviše pogodila male zdravstvene ustanova, a naročito privatnu praksu kako je broj zaposlenih u tim pravnim licima limitiran (obično nekoliko zaposlenih) što bi izazvalo dodatne troškove u angažovanju lica koja bi se isključivo bavila javnom nabavkom, odnosno u nemogućnosti angažovanja ovih lica ceo posao bi spao na već postojeće kadrove (farmaceute i farmaceutske tehničare) što bi direktno uticalo na pad kvaliteta zdravstvene usluge zbog dodatnih obaveza.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012)

3. Utvrđivanje cena lekova

Član 58

Vlada utvrđuje kriterijume za formiranje cena lekova koji su dobili dozvolu za lek i koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept, kao i najviše cene tih lekova, na osnovu zajedničkog predloga ministra nadležnog za poslove zdravlja i ministra nadležnog za poslove trgovine.

Nosilac dozvole za lek formira cene lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja bez recepta i dužan je da ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja dostavlja podatke o cenama tih lekova najmanje jednom u toku kalendarske godine najkasnije do 1. marta za prethodnu godinu na obrascu izveštaja koji propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Radi pripreme predloga akata iz stava 1. ovog člana Agencija je dužna da ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja dostavi podatke o prometu i potrošnji lekova koje prikuplja i obrađuje u skladu sa ovim zakonom, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, kao i sve druge potrebne podatke po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Zabranjen je promet leka u Republici Srbiji za koji Vlada nije propisala cenu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju neodložne potrebe za primenom leka koji je dobio dozvolu za lek, odnosno zaštite javno zdravstvenog interesa i sprečavanja nastanka štetnih posledica po život i zdravlje pacijenta ili grupe pacijenata, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja na zahtev nosioca dozvole za lek, može da donese odluku o utvrđivanju najviše cene tog leka na osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana koji važe u momentu podnošenja zahteva.

Cena leka utvrđena u skladu sa stavom 5. ovog člana primenjuje se do utvrđivanja cene leka u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Zdravstvena ustanova u čijoj je galenskoj laboratoriji apoteke izrađen galenski lek iz člana 24. st. 3 - 5. ovog zakona utvrđuje cenu galenskog leka.

Zdravstvena ustanova u kojoj je izrađen magistralni lek utvrđuje cenu magistralnog leka.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 17.11.2017.
Naslov: Redakcija