Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o putnim ispravama ("Službeni glasnik RSˮ, br. 90/07, 116/08, 104/09, 76/10 i 62/14) u članu 2. stav 1. posle reči: "javna isprava" reči: "sa elektronskim nosačem podataka, osim putnog lista koji ne sadrži elektronski nosač podataka" brišu se.

Član 2.

U članu 19. posle stava 2. dodaju se st. 3-5. koji glase:

"Pasoš se može izdati sa kraćim rokom važenja od rokova utvrđenih u st. 1. i 2. ovog člana, ako nadležni sud, odnosno javni tužilac to dozvoli u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

Licu kome se iz objektivnih razloga privremenog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana.

Licu kome se iz objektivnih razloga trajnog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju novi pasoš izdaje se sa rokom važenja od deset godina."

Član 3.

Član 23. menja se i glasi:

"Član 23.

Lice koje poseduje pasoš dužno je da sa njim pažljivo rukuje i da ga savesno čuva na način da ne dođe u posed neovlašćenog lica.

Licu koje u periodu od pet godina izgubi ili ošteti dva ili više pasoša, novi pasoš izdaje se sa rokom važenja od godinu dana, osim kada lice ima regulisan boravak u inostranstvu na period duži od godinu dana.

Lice koje poseduje važeći pasoš izdat sa rokom važenja od godinu dana, zahtev za izdavanje novog pasoša može podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja pasoša koji je izdat na godinu dana.

Nakon isteka roka važenja pasoša koji je izdat na godinu dana, novi pasoš će se, ako su ispunjeni zakonski uslovi, izdati sa rokom važenja od deset godina.

Novi period od pet godina iz stava 2. ovog člana, počinje da teče od dana prijave gubitka ili oštećenja."

Član 4.

U članu 27. stav 2. reči: "Policijskoj upravi za grad Beograd Ministarstva unutrašnjih poslova" zamenjuju se rečima: "organu nadležnom za izdavanje pasoša".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Zahtev za izdavanje pasoša može se podneti najranije šest meseci pre isteka roka važenja već izdatog pasoša."

Dosadašnji st. 37. postaju st. 48.

Član 5.

U članu 28. stav 1. reči: "lične podatke" zamenjuju se rečima: "podatke o ličnosti".

Član 6.

U članu 29. stav 2. menja se i glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, maloletnom licu izdaće se putna isprava i bez saglasnosti drugog roditelja:

1)         ako zahtev podnese jedan od roditelja, a uz zahtev priloži i potvrdu nadležnog organa da je izdavanje pasoša u interesu deteta;

2)         ako zahtev podnese roditelj kome je odlukom nadležnog organa za pitanje starateljstva dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim kada je istom odlukom izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo uslovljeno saglasnošću oba roditelja;

3)         ako postoji pravna i fizička sprečenost jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo."

Član 7.

Član 30. menja se i glasi:

"Član 30.

Uz zahtev za izdavanje putne isprave prilaže se na uvid važeća lična karta Republike Srbije, a uz zahtev koji se podnosi diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije, prilaže se na uvid važeća javna isprava na osnovu koje je moguće pouzdano utvrditi identitet.

Putna isprava izdaje se na osnovu uverenja o državljanstvu Republike Srbije, izvoda iz matične knjige rođenih, kao i drugih javnih isprava kojima se dokazuju podaci iz zahteva, a koje će organ pribaviti po službenoj dužnosti, osim u slučajevima kada stranka sama želi da pribavi potrebne isprave.

Uz zahtev se može priložiti i fotografija koja ispunjava uslove utvrđene propisom iz člana 27. stav 8. ovog zakona.

Uz zahtev se na uvid prilaže prethodna putna isprava, koja će se poništiti prilikom preuzimanja nove putne isprave.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na izdavanje putnog lista."

Član 8.

Član 33. menja se i glasi:

"Član 33.

Lice koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao dužno je da podnese zahtev za izdavanje nove putne isprave ako:

1)         je došlo do promene podataka koji su upisani u putnu ispravu;

2)         je putna isprava oštećena, popunjena ili dotrajala, tako da ne može da služi svojoj svrsi;

3)         ako fotografija na putnoj ispravi ne odgovara izgledu lica.

Na zahtev lica novi pasoš može se izdati i pre roka propisanog članom 27. stav 3. ovog zakona, uz plaćanje uvećane cene obrasca pasoša u skladu sa propisom iz člana 44. stav 2. ovog zakona.

Uz zahtev za izdavanje nove putne isprave podnosilac zahteva dužan je da priloži i putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao, a prilikom preuzimanja nove putne isprave prethodna će biti poništena.

U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana novi pasoš izdaće se sa rokom važenja od deset godina.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na izdavanje putnog lista."

Član 9.

U članu 35. stav 1. u tački 1) reči: "doneto rešenje" zamenjuju se rečima: "doneta naredba", dok se nakon tačke 5) tačka zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje tačka 6) koja glasi:

"6)        ako lice već poseduje važeću putnu ispravu koja je oduzeta od strane nadležnog organa radi vođenja postupka - dok postupak traje."

Član 10.

Član 38. menja se i glasi:

"Član 38.

Granična policija će putne isprave koje privremeno oduzme prilikom vršenja poslova granične kontrole iz razloga iz člana 37. ovog zakona dostaviti policijskoj upravi ili stanici koja je izdala pasoš.

Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije će putnu ispravu koju oduzme iz razloga iz člana 37. stav 1. tačka 3) ovog zakona dostaviti policijskoj upravi ili stanici koja je izdala pasoš, a na zahtev može se nakon poništenja vratiti njenom imaocu."

Član 11.

Član 39. menja se i glasi:

"Član 39.

O svim činjenicama koje za posledicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave i oduzimanje putne isprave nadležni sud ili drugi državni organ, dužan je da odmah o tome obavesti organ nadležan za izdavanje putne isprave.

O nastupanju činjenica iz stava 1. ovog člana, organ nadležan za izdavanje putne isprave može da obavesti i stranka.

O prestanku razloga iz stava 1. ovog člana, nadležni organ za izdavanje putnih isprava obavestiće o tome lice koje je tražilo izdavanje putne isprave, odnosno lice kome je oduzeta putna isprava, osim ako obaveštenje nije primljeno od strane same stranke."

Član 12.

U članu 41. stav 2. reč: "mišljenje" zamenjuje se rečju: "odobrenje".

Član 13.

U članu 43. stav 3. menja se i glasi:

"Putna isprava proglašena nevažećom oglašava se na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova."

Član 14.

U članu 45. stav 1. menja se i glasi:

"O izdatim putnim ispravama, o odbijenim zahtevima za izdavanje putnih isprava, o oduzetim putnim ispravama i nevažećim putnim ispravama vodi se jedinstvena evidencija u elektronskom obliku.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Način vođenja, sadržina evidencija kao i razmena podataka iz evidencije iz stava 1. ovog člana uređuje se posebnim zakonom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova."

Dosadašnji st. 24. brišu se.

Član 15.

Čl. 4649. brišu se.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o putnim ispravama donet je 2007. godine a poslednje izmene pretrpeo je 2014. godine. Do danas, kroz primenu ovog zakona uočena je potreba da se određene norme preciznije definišu, da se prilagode ili usklade sa nekim drugim propisima koji su u međuvremenu menjani, a u cilju postizanja celovitosti i jedinstvenosti pravnog sistema Republike Srbije, kao i da se određena zakonska rešenja izmene na način koji će doprineti boljem funkcionisanju nadležnih organa, pre svega Ministarstva unutrašnjih poslova i omogući bolja zaštita i efikasnije ostvarivanje prava građana.

Predloženim izmenama i dopunama ovog zakona propisuju se eskplicitni rokovi kada je u pitanju podnošenje zahteva za izdavanje novih pasoša. Navedene norme uspostaviće preciznije procedure za postupanje nadležnog organa kao i obaveze i mogućnosti za građane. Utvrđen rok od šest meseci do dana prestanka važenja pasoša, kao najraniji momenat za podnošenje zahteva za izdavanje novog dokumenta ocenjen je kao optimalan - sa jedne strane građani na vreme mogu da zamene svoju putnu ispravu, naročito imajući u vidu zahteve pojedinih zemalja o potrebi važenja putne isprave 3 ili 6 meseci, a sa druge strane ograničiće se mogućnosti za podnošenje zahteva za nove pasoše bez preke potrebe čime se opterećuju kapaciteti nadležnog organa. Ipak, predviđen je i izuzetak od ovog opšteg režima te je građanima omogućeno da po sopstvenom zahtevu dobiju novi pasoš iako je važnost već izdatog duža od propisanog opšteg roka od 6 meseci, uz određeno uvećanje naknade za obrazac pasoša u delu koji se odnosi na troškove tehničke izrade i angažovanja ljudskih i materijalnih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova.  

Jedna od novina koju takođe predviđa ovaj predlog zakona jeste i rasterećenje građana u slučajevima kada je potrebno oglasiti putnu ispravu koja je proglašena nevažećom. Napušta se dosadašnje rešenje o oglašavanju nevažeće putne isprave u "Službenom glasniku Republike Srbije", već se ista oglašava na internet stranici Ministarstva. Na ovaj način građani se oslobađaju troška koji su imali do sada budući da je oglašavanje nevažeće isprave u "Službenom glasniku Republike Srbije" vršeno o trošku građana.

Pored navedenog, 2018. godine donet je Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova koji na sistemski način uređuje pitanja evidencija, obrade podataka i njihove razmene na nacionalnom i međunarodnom nivou koji propisuje da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe propisa iz delokruga Ministarstva u delu koji se odnosi na sadržinu evidencija u kojima se obrađuju podaci o ličnosti. U tom smislu, kontinuirano se radi na tome da se iz posebnih zakona izostave odredbe koje uređuju ovu materiju, što je učinjeno i ovim izmenama.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Član 1. Predloga zakona predviđa da se u članu 2. stav 1. Zakona o putnim ispravama (u daljem tekstu: Zakon) brišu reči: "sa elektronskim nosačem podataka, osim putnog lista koji ne sadrži elektronski nosač podataka".

Članom 2. Predloga zakona dopunjuje se član 19. Zakona dodavanjem st. 3-5.

Članom 3. Predloga zakona menja se član 23. Zakona.

Članom 4. Predloga zakona vrše se izmene i dopune člana 27. Zakona, tako što se predviđa da se zahtevi podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva prosleđuju organu nadležnom za izdavanje pasoša, a ne obavezno Policijskoj upravi za grad Beograd kako je Zakon do sada predviđao. U istom članu dodaje se stav koji propisuje da je zahtev za izdavanje pasoša moguće podneti najranije šest meseci pre isteka važenja već izdatog pasoša.

Članom 5. Predloga zakona vrši se terminološko usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Članom 6. Predloga zakona menja se član 29. stav 2. Zakona, čime se na drugačiji način propisuju uslovi pod kojima je moguće izdati putnu ispravu maloletnom licu, bez saglasnosti drugog roditelja.

Članom 7. Predloga zakona menja se član 30. Zakona, vrši se usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku i preciziranje već postojećih normi.

Članom 8. Predloga zakona menja se član 33. Zakona, na način da se precizira već postojeća odredba i predviđanjem stava koji propisuje da se pasoš može izdati i pre roka koji je propisan članom 27. (član 4. Predloga zakona) ali uz plaćanje utvrđene uvećane cene obrasca pasoša u skladu sa aktom Vlade koji propisuje njenu visinu.

Članom 9. Predloga zakona menja se član 35. stav 1. tačka 1), te se u terminološkom smislu usaglašava sa Zakonikom o krivičnom postupku, dok se dodaje novi stav 6).

Članom 10. Predloga zakona precizira se već postojeće rešenje iz člana 38. Zakona.

Članom 11. Predloga zakona menja se član 39. Zakona. Uvodi se mogućnost da obaveštenje o činjenicama koje za posledicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave i oduzimanje putne isprave, pored suda ili državnog organa, može dostaviti i stranka.

Članom 12. Predloga zakona u članu 41. stav 2. osnovnog teksta Zakona vrši se terminološko i proceduralno usklađivanje sa Zakonikom o krivičnom postupku, kada je sud nadležan da odredi da se okrivljenom vrati putna isprava, ukoliko ima neodložnu potrebu da putuje u inostranstvo itd.

Članom 13. Predloga zakona vrši se izmena u članu 43. stav 2. osnovnog teksta Zakona tako što se sada putna isprava proglašena nevažećom oglašava na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, čime se građani oslobađaju troškova dosadašnjeg načina oglašavanja, kada se objavljivalo u "Službenom glasniku RS".

Članom 14. Predloga zakona menja se član 45. Zakona tako što propisuje da se o izdatim, oduzetim i nevažećim putnim ispravama, kao i o odbijenim zahtevima za izdavanje putnih isprava, vodi jedinstvena evidencija u elektronskom obliku. Dalje, navedenim članom vrši se upućivanje da se način vođenja, sadržina evidencija i razmena podataka iz evidencija uređuje posebnim zakonom.

Članom 15. brišu se čl. 4649. Zakona budući da je na snazi Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova koji na jedinstven način uređuje pitanja koja su bila predmet članova koji se brišu.

Član 16. predviđa da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.10.2019.