Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODREDBE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST KOJE SE MENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU


ODREDBE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST KOJE SE MENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 4.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Dobrima se smatraju i voda, električna energija, gas i toplotna energija ENERGIJA ZA GREJANjE, ODNOSNO HLAĐENjE.

Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i:

1) prenos prava raspolaganja na dobrima uz naknadu na osnovu propisa ili drugog akta državnog organa, organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave;

2) predaja dobara na osnovu ugovora o prodaji sa odloženim plaćanjem kojim je ugovoreno da se pravo raspolaganja prenosi najkasnije otplatom poslednje rate;

2a) predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu, zaključenog na određeni period, za pokretne ili nepokretne stvari, kada nijedna od ugovornih strana ne može raskinuti ugovor ako se strane pridržavaju ugovornih obaveza;

3) prenos dobara od strane vlasnika komisionaru i od strane komisionara primaocu;

4) isporuka dobara po ugovoru na osnovu kojeg se plaća provizija pri prodaji;

5) prenos dobara od strane vlasnika konsignateru i od konsignatera primaocu dobara;

6) isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima;

7) prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata;

7a) prenos vlasničkog udela na građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata;

8) razmena dobara za druga dobra ili usluge.

Sa prometom dobara uz naknadu izjednačava se:

1) uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica;

2) svaki drugi promet dobara bez naknade;

3) iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene aktom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Uzimanje dobara, odnosno svaki drugi promet dobara iz stava 4. ovog člana smatra se prometom dobara uz naknadu pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno, nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza.

Ako se uz isporuku dobara vrši sporedna isporuka dobara ili sporedno pružanje usluga, smatra se da je izvršena jedna isporuka dobara.

Sporednom isporukom dobara iz stava 6. ovog člana ne smatra se prenos prava raspolaganja na građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru građevinskog objekta koja se smatra nepokretnošću u smislu zakona kojim se uređuje promet nepokretnosti.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, isporuka svakog dobra u imovini koja se prenosi smatra se posebnim prometom.

Kod isporuke u nizu jednog istog dobra, kod koje prvi isporučilac prenosi pravo raspolaganja neposredno poslednjem primaocu dobra, svaka isporuka dobra u nizu smatra se posebnom isporukom.

Ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar) bliže uređuje kriterijume na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara iz stava 3. tačka 2a) ovog člana, kao i šta se smatra uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika i svakim drugim prometom bez naknade iz stava 4. ovog člana.

Član 6.

Smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod:

1) prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost;

2) zamene dobara u garantnom roku;

3) besplatnog davanja poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili potencijalnim kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa;

4) davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, ako se daju povremeno različitim licima.

Delom imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca dela imovine.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca.

PRENOSILAC IMOVINE ILI DELA IMOVINE IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA DUŽAN JE DA STICAOCU DOSTAVI SVE PODATKE KOJI SE ODNOSE NA DOBRA I USLUGE KOJI ČINE IMOVINU ILI DEO IMOVINE ČIJI JE PRENOS IZVRŠEN.

AKO U ROKU OD TRI GODINE OD DANA IZVRŠENOG PRENOSA IMOVINE ILI DELA IMOVINE U SKLADU SA STAVOM 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA PRESTANU USLOVI IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA, STICALAC IMOVINE ILI DELA IMOVINE DUŽAN JE DA OBRAČUNA PDV ZA DOBRA I USLUGE KOJE JE STEKAO TIM PRENOSOM, A KOJA NA DAN PRESTANKA USLOVA ČINE NjEGOVU IMOVINU, NA NAČIN NA KOJI BI PRENOSILAC IMOVINE ILI DELA IMOVINE IMAO OBAVEZU OBRAČUNAVANjA PDV DA PRI PRENOSU IMOVINE ILI DELA IMOVINE NISU BILI ISPUNjENI USLOVI IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA.

 IZUZETNO OD STAVA 5. OVOG ČLANA, OBAVEZA OBRAČUNAVANjA PDV NE ODNOSI SE NA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENjE DELATNOSTI I ULAGANjA U OBJEKTE ZA VRŠENjE DELATNOSTI ZA KOJE POSTOJI OBAVEZA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Ministar bliže uređuje postupak zamene dobara u garantnom roku, šta se smatra prenosom celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, iz stava 1. tačka 1), kao i šta se smatra uobičajenim količinama poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana.

III. PORESKI OBVEZNIK I PORESKI DUŽNIK

III. PORESKI OBVEZNIK, PORESKI DUŽNIK I PORESKI PUNOMOĆNIK

Član 8.

Poreski obveznik (u daljem tekstu: obveznik) je lice, UKLjUČUJUĆI I LICE KOJE U REPUBLICI NEMA SEDIŠTE, ODNOSNO PREBIVALIŠTE (U DALjEM TEKSTU: STRANO LICE), koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti.

Delatnost iz stava 1. ovog člana je trajna aktivnost proizvođača, trgovca ili pružaoca usluga u cilju ostvarivanja prihoda, uključujući i delatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i samostalnih zanimanja.

Smatra se da obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru poslovne jedinice.

AKO STRANO LICE U REPUBLICI IMA STALNU POSLOVNU JEDINICU, TO STRANO LICE OBVEZNIK JE ZA PROMET KOJI NE VRŠI NjEGOVA STALNA POSLOVNA JEDINICA.

Obveznik je lice u čije ime i za čiji račun se vrši isporuka dobara ili pružanje usluga.

Obveznik je lice koje vrši isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u svoje ime, a za račun drugog lica.

Član 10.

Poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je:

1) obveznik iz člana 8. i člana 9. stav 2. ovog zakona KOJI VRŠI OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA, OSIM KADA OBAVEZU PLAĆANjA PDV U SKLADU SA OVIM ČLANOM IMA DRUGO LICE;

2) poreski punomoćnik koga odredi strano lice koje u Republici nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici;

3) primalac dobara i usluga, ako strano lice iz tačke 2) ovog stava ne odredi NIJE ODREDILO poreskog punomoćnika;

4) lice koje u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun (u daljem tekstu: račun) iskaže PDV, a nije obveznik PDV ili nije izvršilo promet dobara i usluga;

5) lice koje uvozi dobro.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski dužnik je:

1) primalac dobara ili usluga, obveznik PDV, za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, izvršen od strane drugog obveznika PDV;

2) primalac dobara, obveznik PDV, za promet građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, uključujući i vlasničke udele na tim dobrima, izvršen od strane drugog obveznika PDV, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV u skladu sa ovim zakonom;

3) primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je primalac dobara ili usluga investitor i ako je isporučilac dobara ili usluga izvođač radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

3) PRIMALAC DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA, OBVEZNIK PDV, ODNOSNO LICE IZ ČLANA 9. STAV 1. OVOG ZAKONA, ZA PROMET IZVRŠEN OD STRANE OBVEZNIKA PDV;

4) PRIMALAC ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG GASA KOJI SE ISPORUČUJU PREKO PRENOSNE, TRANSPORTNE I DISTRIBUTIVNE MREŽE, OBVEZNIK PDV KOJI JE OVA DOBRA NABAVIO RADI DALjE PRODAJE, ZA PROMET ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG GASA IZVRŠEN OD STRANE DRUGOG OBVEZNIKA PDV;

5) PRIMALAC DOBARA I USLUGA, OBVEZNIK PDV, ZA PROMET IZVRŠEN OD STRANE DRUGOG OBVEZNIKA PDV, I TO KOD PROMETA:

(1) HIPOTEKOVANE NEPOKRETNOSTI KOD REALIZACIJE HIPOTEKE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE HIPOTEKA;

(2) PREDMETA ZALOŽNOG PRAVA KOD REALIZACIJE UGOVORA O ZALOZI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA;

(3) DOBARA I USLUGA NAD KOJIMA SE SPROVODI IZVRŠENjE U IZVRŠNOM POSTUPKU U SKLADU SA ZAKONOM;

6) STICALAC IMOVINE ILI DELA IMOVINE ČIJI JE PRENOS IZVRŠEN U SKLADU SA ČLANOM 6. STAV 1. TAČKA 1) OVOG ZAKONA, POSLE ČIJEG PRENOSA SU PRESTALI USLOVI IZ ČLANA 6. STAV 1. TAČKA 1) OVOG ZAKONA.

Ako je poreski dužnik iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana i obveznik, dužan je da ispuni obaveze koje su ovim zakonom propisane za obveznika, osim izdavanja računa.

Ministar bliže uređuje šta se smatra sekundarnim sirovinama i uslugama iz stava 2. tačka 1) ovog člana.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA, KADA STRANO LICE VRŠI PROMET DOBARA I USLUGA U REPUBLICI LICU KOJE NIJE OBVEZNIK PDV, OSIM LICU IZ ČLANA 9. STAV 1. OVOG ZAKONA, A NAKNADU ZA TAJ PROMET DOBARA I USLUGA U IME I ZA RAČUN STRANOG LICA NAPLAĆUJE OBVEZNIK PDV, PORESKI DUŽNIK ZA TAJ PROMET JE OBVEZNIK PDV KOJI NAPLAĆUJE NAKNADU.

MINISTAR BLIŽE UREĐUJE ŠTA SE SMATRA SEKUNDARNIM SIROVINAMA, USLUGAMA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA I DOBRIMA I USLUGAMA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA IZ STAVA 2. TAČ. 1) I 3) OVOG ČLANA.

PORESKI PUNOMOĆNIK

ČLAN 10A

STRANO LICE KOJE VRŠI PROMET DOBARA I USLUGA U REPUBLICI DUŽNO JE DA ODREDI PORESKOG PUNOMOĆNIKA.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, STRANO LICE NIJE DUŽNO DA ODREDI PORESKOG PUNOMOĆNIKA AKO U REPUBLICI ISKLjUČIVO VRŠI PROMET USLUGA ZA KOJE SE SMATRA DA SU PRUŽENE ELEKTRONSKIM PUTEM I PROMET USLUGA PREVOZA PUTNIKA AUTOBUSIMA ZA KOJE SE KAO OSNOVICA ZA OBRAČUNAVANjE PDV UTVRĐUJE PROSEČNA NAKNADA PREVOZA ZA SVAKI POJEDINAČNI PREVOZ, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

STRANO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA ODREDI SAMO JEDNOG PORESKOG PUNOMOĆNIKA.

PORESKI PUNOMOĆNIK STRANOG LICA MOŽE BITI FIZIČKO LICE, UKLjUČUJUĆI I PREDUZETNIKA, ODNOSNO PRAVNO LICE, KOJE IMA PREBIVALIŠTE, ODNOSNO SEDIŠTE U REPUBLICI, KOJE JE EVIDENTIRANI OBVEZNIK PDV NAJMANjE 12 MESECI PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PORESKOG PUNOMOĆSTVA, KOJE NA DAN PODNOŠENjA ZAHTEVA NEMA DOSPELE, A NEPLAĆENE OBAVEZE ZA JAVNE PRIHODE PO OSNOVU OBAVLjANjA DELATNOSTI KOJE UTVRĐUJE PORESKA UPRAVA I KOJEM JE NADLEŽNI PORESKI ORGAN, NA OSNOVU PODNETOG ZAHTEVA ZA ODOBRENjE PORESKOG PUNOMOĆSTVA UZ KOJI JE PRILOŽENA PROPISANA DOKUMENTACIJA (U DALjEM TEKSTU: ZAHTEV ZA PORESKO PUNOMOĆSTVO), REŠENjEM ODOBRIO PORESKO PUNOMOĆSTVO.

PORESKI PUNOMOĆNIK STRANOG LICA NE MOŽE BITI STALNA POSLOVNA JEDINICA TOG STRANOG LICA.

PORESKI PUNOMOĆNIK STRANOG LICA U IME I ZA RAČUN TOG STRANOG LICA OBAVLjA SVE POSLOVE U VEZI SA ISPUNjAVANjEM OBAVEZA I OSTVARIVANjEM PRAVA KOJE STRANO LICE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM IMA KAO OBVEZNIK PDV (PODNOŠENjE EVIDENCIONE PRIJAVE, OBRAČUNAVANjE PDV, IZDAVANjE RAČUNA, PODNOŠENjE PORESKIH PRIJAVA, PLAĆANjE PDV I DRUGO).

NADLEŽNI PORESKI ORGAN NEĆE IZDATI ODOBRENjE ZA PORESKO PUNOMOĆSTVO LICU KOJE JE PRAVOSNAŽNO OSUĐENO ZA PORESKO KRIVIČNO DELO.

NADLEŽNI PORESKI ORGAN UKINUĆE ODOBRENjE ZA PORESKO PUNOMOĆSTVO LICU KOJE JE PRAVOSNAŽNO OSUĐENO ZA PORESKO KRIVIČNO DELO.

U SLUČAJU UKIDANjA ODOBRENjA ZA PORESKO PUNOMOĆSTVO IZ STAVA 8. OVOG ČLANA, ODNOSNO PRESTANKA PORESKOG PUNOMOĆSTVA PO DRUGOM OSNOVU, NASTUPAJU SVE PRAVNE POSLEDICE BRISANjA IZ EVIDENCIJE ZA PDV U SMISLU OVOG ZAKONA, OSIM AKO STRANO LICE U ROKU OD 15 DANA OD DANA UKIDANjA ODOBRENjA ZA PORESKO PUNOMOĆSTVO, ODNOSNO PRESTANKA PORESKOG PUNOMOĆSTVA PO DRUGOM OSNOVU, NE ODREDI DRUGOG PUNOMOĆNIKA I U ISTOM ROKU TAJ PUNOMOĆNIK NE PODNESE ZAHTEV ZA PORESKO PUNOMOĆSTVO NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU.

AKO NADLEŽNI PORESKI ORGAN NE ODOBRI PORESKO PUNOMOĆSTVO PUNOMOĆNIKU IZ STAVA 9. OVOG ČLANA, NASTUPAJU SVE PRAVNE POSLEDICE IZ TOG STAVA.

U SLUČAJU OPOZIVA, ODNOSNO OTKAZA PUNOMOĆJA, PORESKO PUNOMOĆSTVO PRESTAJE DANOM KADA JE NADLEŽNI PORESKI ORGAN PRIMIO OBAVEŠTENjE O OPOZIVU, ODNOSNO OTKAZU PUNOMOĆJA, UPUĆENOG OD STRANE LICA ČIJE JE PUNOMOĆSTVO PRESTALO OPOZIVOM, ODNOSNO OTKAZOM.

PORESKI PUNOMOĆNIK STRANOG LICA SOLIDARNO ODGOVARA ZA SVE OBAVEZE STRANOG LICA KAO OBVEZNIKA PDV, UKLjUČUJUĆI I OBAVEZE PO OSNOVU BRISANjA IZ EVIDENCIJE ZA PDV, A NAROČITO ZA PLAĆANjE PDV, KAZNI I KAMATA U VEZI SA DUGOM PO OSNOVU PDV.

AKT ZA IZVRŠAVANjE OVOG ČLANA DONEĆE MINISTAR.

Član 11.

Mesto prometa dobara je mesto:

1) u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu;

2) ugradnje ili montaže dobra, ako se ono ugrađuje ili montira od strane isporučioca ili, po njegovom nalogu, od strane trećeg lica;

3) u kojem se dobro nalazi u trenutku isporuke, ako se dobro isporučuje bez otpreme, odnosno prevoza;

4) prijema vode, električne energije, gasa i toplotne energije;

4) U KOJEM PRIMALAC ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIRODNOG GASA I ENERGIJE ZA GREJANjE, ODNOSNO HLAĐENjE, ČIJA SE ISPORUKA VRŠI PREKO PRENOSNE, TRANSPORTNE I DISTRIBUTIVNE MREŽE, A KOJI JE OVA DOBRA NABAVIO RADI DALjE PRODAJE, IMA SEDIŠTE ILI STALNU POSLOVNU JEDINICU KOJIMA SE DOBRA ISPORUČUJU;

5) PRIJEMA VODE, ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIRODNOG GASA I ENERGIJE ZA GREJANjE, ODNOSNO HLAĐENjE, ZA KRAJNjU POTROŠNjU.

U slučaju prometa dobara u okviru komisionih ili konsignacionih poslova, mesto prometa dobara od strane komisionara ili konsignatera određuje se, u skladu sa stavom 1. ovog člana, i za isporuku komisionaru ili konsignateru.

Član 12.

Mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost.

Ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra se mesto:

1) u kojem se nalazi nepokretnost, ako se radi o prometu usluge koja je neposredno povezana sa tom nepokretnošću, uključujući delatnost posredovanja i procene u vezi nepokretnosti, kao i projektovanje, pripremu i izvođenje građevinskih radova i nadzor nad njima;

2) gde se obavlja prevoz, a ako se prevoz obavlja i u Republici i u inostranstvu (u daljem tekstu: međunarodni transport), odredbe ovog zakona primenjuju se samo na deo prevoza izvršen u Republici;

3) gde je usluga stvarno pružena, ako se radi o:

(1) uslugama iz oblasti kulture, umetnosti, sporta, nauke i obrazovanja, zabavno - estradnim i sličnim uslugama, uključujući usluge organizatora priredbi, kao i sa njima povezane usluge;

(2) sporednim uslugama u oblasti transporta, kao što su utovar, istovar, pretovar i slične usluge;

(3) uslugama procene pokretnih stvari;

(4) radovima na pokretnim stvarima;

4) u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, ako se radi o uslugama:

(1) iznajmljivanja pokretnih stvari, osim prevoznih sredstava na osnovu rent a car ugovora;

(2) pružanja telekomunikacionih usluga;

(3) preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od vršenja neke delatnosti ili korišćenja nekog prava;

(4) u oblasti ekonomske propagande;

(5) prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih prava, prava na patente, licence, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine;

(6) bankarskog, finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja i reosiguranja, osim iznajmljivanja sefova;

(7) savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga;

(8) obrade podataka i ustupanja informacija, UKLjUČUJUĆI I INFORMACIJE O POSLOVNIM POSTUPCIMA I ISKUSTVU, kao i davanja informacija telefonom ili na drugi način;

(9) stavljanja na raspolaganje osoblja;

 (9a) kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava;

(9b) odobravanja pristupa mreži prirodnog gasa i mreži za prenos električne energije;

(9B) OMOGUĆAVANjA PRISTUPA MREŽI PRIRODNOG GASA, MREŽI ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I MREŽI ZA GREJANjE, ODNOSNO HLAĐENjE, TRANSPORTA I DISTRIBUCIJE PUTEM TIH MREŽA, KAO I DRUGIH USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA TIM USLUGAMA, UKLjUČUJUĆI I USLUGE OMOGUĆAVANjA UČEŠĆA NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE;

(10) pruženim elektronskim putem, kao i radio-televizijskim uslugama;

(11) posredovanja prilikom pružanja usluga iz podtač. (1) - (10) ove tačke.

Mesto prometa usluga posredovanja, osim usluga posredovanja iz stava 3. tačka 4) podtačka (11) ovog člana, određuje se prema mestu prometa dobara i usluga koji je predmet posredovanja.

Ministar bliže uređuje šta se smatra uslugama pruženim elektronskim putem iz stava 3. tačka 4) podtačka (10) ovog člana.

Član 14.

Promet dobara nastaje danom:

1) otpočinjanja slanja ili prevoza dobara primaocu ili trećem licu, po njegovom nalogu, ako dobra šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njihovom nalogu;

2) preuzimanja dobara od strane primaoca u slučaju ugradnje ili montaže dobara od strane isporučioca ili, po njegovom nalogu, trećeg lica;

3) prenosa prava raspolaganja na dobrima primaocu, ako se dobro isporučuje bez otpreme, odnosno prevoza;

4) očitavanja stanja primljene vode, električne energije, gasa i toplotne energije koje vrši isporučilac, u cilju obračuna potrošnje.

4) PRENOSA PRAVA RASPOLAGANjA NA ELEKTRIČNOJ ENERGIJI, PRIRODNOM GASU I ENERGIJI ZA GREJANjE, ODNOSNO HLAĐENjE, ČIJA SE ISPORUKA VRŠI PREKO PRENOSNE, TRANSPORTNE I DISTRIBUTIVNE MREŽE, LICU IZ ČLANA 11. STAV 1. TAČKA 4) OVOG ZAKONA;

5) OČITAVANjA STANjA PRIMLjENE VODE, ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIRODNOG GASA I ENERGIJE ZA GREJANjE, ODNOSNO HLAĐENjE, U CILjU OBRAČUNA POTROŠNjE.

U komisionim ili konsignacionim poslovima, vreme isporuke dobara od strane komisionara ili konsignatera određuje se, u skladu sa stavom 1. ovog člana i za isporuku komisionaru ili konsignateru.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana odnose se i na delimične isporuke.

Delimične isporuke iz stava 3. ovog člana postoje ako je za isporuku određenih delova ekonomski deljive isporuke posebno ugovorena naknada.

Član 16.

Poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

1) promet dobara i usluga;

2) naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga;

2A) IZDAVANjE RAČUNA KOD USLUGA IZ ČLANA 5. STAV 3. TAČKA 1) OVOG ZAKONA;

3) nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveza nema, danom u kojem bi nastala obaveza plaćanja tog duga.

Izuzetno od stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, poreska obaveza za poreskog dužnika iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona nastaje danom kada se izvrši promet dobara i usluga.

Član 17.

Poreska osnovica (u daljem tekstu: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga I DRUGA PRIMANjA (U DALjEM TEKSTU: SUBVENCIJE), u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

SUBVENCIJAMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE NOVČANA SREDSTVA KOJA ČINE NAKNADU, ODNOSNO DEO NAKNADE ZA PROMET DOBARA ILI USLUGA, OSIM NOVČANIH SREDSTAVA NA IME PODSTICAJA U FUNKCIJI OSTVARIVANjA CILjEVA ODREĐENE POLITIKE U SKLADU SA ZAKONOM.

U osnovicu se uračunavaju i:

1) akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV;

2) svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava primaocu dobara i usluga.

Osnovica ne sadrži:

1) popuste i druga umanjenja cene, koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara ili usluga;

2) iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu.

Ako se naknada ili deo naknade ne ostvaruju u novcu, već u obliku prometa dobara i usluga, osnovicom se smatra tržišna vrednost tih dobara i usluga na dan njihove isporuke u koju nije uključen PDV.

Kod prometa dobara ili usluga, koje čine ulog u privredno društvo, osnovicom se smatra tržišna vrednost tih dobara i usluga na dan njihove isporuke u koju nije uključen PDV.

MINISTAR BLIŽE UREĐUJE NAČIN UTVRĐIVANjA PORESKE OSNOVICE.

Član 21.

Ako se izmeni osnovica OSNOVICA NAKNADNO POVEĆA za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV, obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV, koji duguje po tom osnovu, ispravi u skladu sa izmenom.

Obaveza iz stava 1. ovog člana odnosi se i na lica iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) i stav 2. TAČKA 3) I ST. 2. I 3. ovog zakona.

Ako se osnovica naknadno izmeni - smanji, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da izmeni iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga.

Ako je isporuka dobara i usluga izvršena obvezniku koji nema pravo na odbitak prethodnog PDV, odnosno licu koje nije obveznik PDV, izmenu iz stava 3. ovog člana obveznik može da izvrši ako poseduje dokument o smanjenju naknade za izvršeni promet dobara i usluga tim licima.

Obveznik može da izmeni osnovicu za iznos naknade koji nije naplaćen samo na osnovu pravnosnažne odluke suda o zaključenom stečajnom postupku, odnosno na osnovu overenog prepisa zapisnika o sudskom poravnanju.

Ako obveznik koji je izmenio osnovicu u skladu sa stavom 5. ovog člana primi naknadu ili deo naknade za isporučena dobra i usluge u vezi sa kojima je dozvoljena izmena osnovice, dužan je da na primljeni iznos naknade obračuna PDV.

Izmena osnovice iz st. 1 - 5. ovog člana vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena.

Ako je naknada za promet dobara i usluga izražena u stranoj valuti, povećanje, odnosno smanjenje vrednosti dinara u odnosu na stranu valutu, ne dovodi do izmene poreske osnovice, pod uslovom da je pri utvrđivanju osnovice i obračunatog PDV i naplati naknade primenjena ista vrsta kursa dinara iste banke.

Ako se u skladu sa carinskim propisima izmeni osnovica za uvoz dobara koja podležu PDV, primenjuju se odredbe ovog zakona.

MINISTAR BLIŽE UREĐUJE NAČIN IZMENE PORESKE OSNOVICE.

Član 23.

Opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%.

Po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se promet dobara i usluga ili uvoz dobara, i to:

1) hleba i drugih pekarskih proizvoda, mleka i mlečnih proizvoda, brašna, šećera, jestivog ulja od suncokreta, kukuruza, uljane repice, soje i masline, jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla i meda;

1a) brisana ("Službeni glasnik RS", broj 93/12)

2) svežeg, rashlađenog i smrznutog voća, povrća, mesa, uključujući i iznutrice i druge klanične proizvode, ribe i jaja;

2a) žitarica, suncokreta, soje, šećerne repe i uljane repice;

3) lekova, uključujući i lekove za upotrebu u veterini;

4) ortotičkih i protetičkih sredstava, kao i medicinskih sredstava - proizvoda koji se hirurški ugrađuju u organizam;

5) materijala za dijalizu;

6) đubriva, sredstava za zaštitu bilja, semena za reprodukciju, sadnog materijala, komposta sa micelijumom, kompletne krmne smeše za ishranu stoke i žive stoke;

7) udžbenika i nastavnih sredstava;

7a) brisana ("Službeni glasnik RS", broj 108/13)

8) dnevnih novina;

9) monografskih i serijskih publikacija;

10) ogrevnog drveta;

11) usluga smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA ZA SMEŠTAJ U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TURIZAM;

12) usluge koje se naplaćuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, sajmove, cirkuse, zabavne parkove, koncerte (muzičke događaje), izložbe, sportske događaje, muzeje i galerije, botaničke bašte i zoološke vrtove, ako promet ovih usluga nije oslobođen PDV;

12a) brisana ("Službeni glasnik RSˮ, broj 93/12)

13) prirodnog gasa;

13a) toplotne energije za potrebe grejanja;

14) prenos prava raspolaganja na stambenim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i vlasničkim udelima na tim dobrima;

15) usluge koje prethode isporuci vode za piće vodovodnom mrežom, kao i vode za piće, osim flaširane;

16) prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda;

17) upravljanje komunalnim otpadom;

18) održavanje čistoće na površinama javne namene;

19) održavanje javnih zelenih površina i priobalja;

20) prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju I NjIHOVOG PRATEĆEG PRTLjAGA;

21) upravljanje grobljima i pogrebne usluge.

Ministar bliže uređuje šta se, u smislu ovog zakona, smatra dobrima i uslugama iz stava 2. tač. 1), 2), 2a), 4)-11) i 15)-21) ovog člana.

Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Član 24.

PDV se ne plaća na:

1) prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19. stav 2. ovog zakona;

2) promet dobara koja obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo;

3) promet dobara koja inostrani primalac ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo;

4) promet dobara koja inostrani primalac otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ako:

(1) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isporuci tih dobara;

(2) je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV;

5) unos dobara u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, za koje bi obveznik - korisnik slobodne zone imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone;

6) promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja;

6a) otpremanje dobara u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice), kao i na isporuku dobara iz slobodnih carinskih prodavnica;

7) usluge radova na pokretnim dobrima nabavljenim od strane inostranog primaoca usluge u Republici, ili koja su uvezena radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo;

8) prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, osim usluga koje su oslobođene od PDV bez prava na poreski odbitak u skladu sa ovim zakonom;

9) usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju, s tim što za nerezidentno vazduhoplovno preduzeće poresko oslobođenje važi samo u slučaju uzajamnosti;

10) isporuke letilica, servisiranje, popravke, održavanje, čarterisanje i iznajmljivanje letilica, koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, kao i isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih letilica;

11) promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica iz tačke 10) ovog stava;

12) usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju, s tim što za nerezidentno preduzeće koje vrši međunarodni prevoz lica brodovima u rečnom saobraćaju, poresko oslobođenje važi samo u slučaju uzajamnosti;

13) isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, koji se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih brodova;

14) promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova iz tačke 13) ovog stava;

15) isporuke zlata Narodnoj banci Srbije;

16) dobra i usluge namenjene za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

16a) promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima osim ako ratifikovanim međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno;

16b) promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno zajmu, zaključenim između državne zajednice Srbija i Crna Gora, odnosno Republike i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države, kao i između treće strane i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant, odnosno kontragarant, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima, ako je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza;

16v) promet dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora, ako je tim ugovorima predviđeno poresko oslobođenje, osim međunarodnih ugovora iz tač. 16a) i 16b) ovog stava

17) usluge posredovanja koje se odnose na promet dobara i usluga iz tač. 1) - 16) ovog stava.

Poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana primenjuje se i ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa.

Poresko oslobođenje iz stava 1. tačka 3) ovog člana ne odnosi se na promet dobara koja inostrani primalac sam preveze radi opremanja ili snabdevanja sportskih čamaca, sportskih aviona i ostalih prevoznih sredstava za privatne potrebe.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 16) podtač. (1) i (3) ovog člana se ostvaruje pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za inostrane poslove.

Inostranim primaocem dobara ili usluga, u smislu ovog člana, smatra se lice koje:

1) je obveznik, a čije je mesto stvarne uprave van Republike;

2) nije obveznik, a ima prebivalište ili sedište van Republike.

Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja iz st. 1-3. ovog člana propisuje ministar.

Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza

Član 25.

PDV se ne plaća u prometu novca i kapitala, i to kod:

1) poslovanja i posredovanja u poslovanju zakonskim sredstvima plaćanja, osim papirnog i kovanog novca koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja ili ima numizmatičku vrednost;

2) poslovanja i posredovanja u poslovanju akcijama, udelima u društvima i udruženjima, obveznicama i drugim hartijama od vrednosti, osim poslovanja koje se odnosi na čuvanje i upravljanje hartijama od vrednosti;

3) kreditnih poslova, uključujući posredovanje, kao i novčanih pozajmica;

3a) brisana ("Sl. glasnik RSˮ, br. 93/2012)

4) preuzimanja obaveza, garancija i drugih sredstava obezbeđenja, uključujući posredovanje;

5) poslovanja i posredovanja u poslovanju depozitima, tekućim i žiro računima, nalozima za plaćanje, kao i platnim prometom i doznakama;

6) poslovanja i posredovanja u poslovanju novčanim potraživanjima, čekovima, menicama i drugim sličnim hartijama od vrednosti, osim naplate potraživanja za druga lica;

7) poslovanja društava za upravljanje investicionim fondovima u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi;

8) poslovanja društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima u skladu sa propisima kojima se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi.

PDV se ne plaća i na promet:

1) usluga osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće usluge posrednika i agenta (zastupnika) u osiguranju;

2) zemljišta (poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog), kao i na davanje u zakup tog zemljišta;

3) objekata, osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata i prvog prenosa vlasničkog udela na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i prometa objekata i vlasničkih udela na objektima I EKONOMSKI DELjIVIH CELINA U OKVIRU TIH OBJEKATA, UKLjUČUJUĆI I VLASNIČKE UDELE NA TIM DOBRIMA, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez;

3a) dobara za koja DOBARA I USLUGA ZA KOJE pri nabavci obveznik nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza;

3b) dobara za koja je u prethodnoj fazi prometa postojala obaveza plaćanja poreza u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;

4) usluga zakupa stanova, ako se koriste za stambene potrebe;

5) udela, hartija od vrednosti, poštanskih vrednosnica, taksenih i drugih važećih vrednosnica po njihovoj utisnutoj vrednosti u Republici, osim vlasničkih udela iz člana 4. ovog zakona;

6) poštanskih usluga od strane javnog preduzeća, kao i sa njima povezanih isporuka dobara;

7) usluga koje pružaju zdravstvene ustanove u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu, uključujući i smeštaj, negu i ishranu bolesnika u tim ustanovama, osim apoteka i apotekarskih ustanova;

8) usluga koje pružaju lekari, stomatolozi ili druga lica u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu;

9) usluga i isporuke zubne protetike u okviru delatnosti zubnog tehničara, kao i isporuka zubne protetike od strane stomatologa;

10) ljudskih organa, tkiva, telesnih tečnosti i ćelija, krvi i majčinog mleka;

11) usluga socijalnog staranja i zaštite, dečje zaštite i zaštite mladih, usluga ustanova socijalne zaštite, kao i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti;

12) usluga smeštaja i ishrane učenika i studenata u školskim i studentskim domovima ili sličnim ustanovama, kao i sa njima neposredno povezan promet dobara i usluga;

13) usluga obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko) i profesionalne prekvalifikacije, kao i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti, ako se ove delatnosti obavljaju u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast;

14) usluga iz oblasti kulture i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga, od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost;

15) usluga iz oblasti nauke i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga, od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost;

16) usluga verskog karaktera od strane registrovanih crkava i verskih zajednica i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga;

17) usluga javnog radiodifuznog servisa, osim usluga komercijalnog karaktera;

18) usluga priređivanja igara na sreću;

19) usluga iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja licima koja se bave sportom i fizičkim vaspitanjem, od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost.

Ako je obveznik PDV pri nabavci dobara mogao da ostvari pravo na odbitak dela prethodnog poreza u skladu sa članom 30. ovog zakona, ne primenjuje se poresko oslobođenje iz stava 2. tačka 3a) ovog člana.

LICEM ČIJA DELATNOST NIJE USMERENA KA OSTVARIVANjU DOBITI, U SMISLU STAVA 2. OVOG ČLANA, SMATRA SE LICE KOJE JE OSNOVANO OD STRANE REPUBLIKE, AUTONOMNE POKRAJINE ILI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I ČIJI JE VLASNIK REPUBLIKA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U POTPUNOSTI ILI U VEĆINSKOM DELU.

Ministar bliže uređuje šta se smatra dobrima, odnosno uslugama iz stava 2. tač. 3), 7), 11), 12), 13), 14), 15) i 18) ovog člana.

Član 26.

PDV se ne plaća na uvoz dobara:

1) čiji promet je u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 5), 10), 11) i 13)-16v) i članom 25. stav 1. tač. 1) i 2) i stav 2. tač. 5) i 10) ovog zakona oslobođen PDV;

1a) koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU DONACIJE, ODNOSNO HUMANITARNA POMOĆ;

1b) koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena;

1v) koja se, u okviru carinskog postupka, unose u slobodne carinske prodavnice;

1g) po osnovu zamene u garantnom roku;

1D) ČIJA SE ISPORUKA VRŠI PREKO PRENOSNE, TRANSPORTNE I DISTRIBUTIVNE MREŽE, I TO: ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIRODNOG GASA I ENERGIJE ZA GREJANjE, ODNOSNO HLAĐENjE;

2) koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja sa sistemom odlaganja;

3) koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno izvoze i u nepromenjenom stanju ponovo uvoze;

4) za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom;

5) u okviru carinskog postupka, nad tranzitom robe;

6) za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja;

7) za koja je u skladu sa članom 216. i članom 217. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona ("Sl. glasnik RSˮ, br. 18/2010 BR. 18/2010, 111/2012 I 29/2015) propisano oslobođenje od carine, osim na uvoz motornih vozila.

Član 28.

Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;

2) dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

U poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 - 3. ovog člana.

Pravo na odbitak prethodnog poreza može da ostvari i poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona, pod uslovom da je na naknadu za primljena dobra i usluge obračunao PDV u skladu sa ovim zakonom i da primljena dobra i usluge koristi za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana, kao i poreski dužnik iz člana 10. stav 2. ovog zakona, pod uslovom da poseduje račun prethodnog učesnika u prometu u skladu sa ovim zakonom, da je po osnovu avansnog plaćanja, odnosno na naknadu za dobra i usluge obračunao PDV u skladu sa ovim zakonom i da će ta dobra i usluge koristiti za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana.

PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA MOŽE DA OSTVARI I PORESKI DUŽNIK:

1) IZ ČLANA 10. STAV 1. TAČKA 3) I STAV 2. TAČKA 5) OVOG ZAKONA, POD USLOVOM DA JE OBRAČUNAO PDV U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I DA PRIMLjENA DOBRA I USLUGE KORISTI ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA;

2) IZ ČLANA 10. STAV 2. TAČ. 1) - 4) I TAČKA 6) OVOG ZAKONA, POD USLOVOM DA POSEDUJE RAČUN PRETHODNOG UČESNIKA U PROMETU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, DA JE OBRAČUNAO PDV U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I DA ĆE TA DOBRA I USLUGE KORISTITI ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo.

Član 29.

Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu:

1) nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, kao i iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava, KAO I DOBARA I USLUGA KOJI SU POVEZANI SA KORIŠĆENjEM OBJEKATA ZA SMEŠTAJ TIH DOBARA;

2) izdataka za reprezentaciju obveznika;

3) nabavke ili uvoza tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.

3) IZDATAKA ZA ISHRANU I PREVOZ ZAPOSLENIH, ODNOSNO DRUGIH RADNO ANGAŽOVANIH LICA ZA DOLAZAK NA POSAO, ODNOSNO ODLAZAK S POSLA.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako prevozna sredstva i druga dobra koristi isključivo za obavljanje delatnosti:

1) prometa i iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava i drugih dobara;

2) prevoza lica i dobara ili obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima.

IZDACIMA ZA REPREZENTACIJU IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA SMATRAJU SE IZDACI ZA UGOSTITELjSKE USLUGE, POKLONI, OSIM POKLONA MANjE VREDNOSTI, IZDACI ZA ODMOR, SPORT, RAZONODU I DRUGI IZDACI UČINjENI U KORIST POSLOVNIH PARTNERA, POTENCIJALNIH POSLOVNIH PARTNERA, PREDSTAVNIKA POSLOVNIH PARTNERA I DRUGIH FIZIČKIH LICA, A DA ZA TO NE POSTOJI PRAVNA OBAVEZA.

Član 31.

Ako dođe do izmene osnovice oporezivog prometa dobara i usluga, obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga dužan je da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario.

AKO SE OSNOVICA ZA OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA:

1) SMANjI, OBVEZNIK KOME JE IZVRŠEN PROMET DOBARA I USLUGA DUŽAN JE DA, U SKLADU SA TOM IZMENOM, ISPRAVI ODBITAK PRETHODNOG POREZA KOJI JE PO TOM OSNOVU OSTVARIO;

2) POVEĆA, OBVEZNIK KOME JE IZVRŠEN PROMET DOBARA I USLUGA MOŽE DA, U SKLADU SA TOM IZMENOM, ISPRAVI ODBITAK PRETHODNOG POREZA KOJI JE PO TOM OSNOVU OSTVARIO.

Ispravka odbitka prethodnog poreza iz stava 1. ovog člana odnosi se i na primaoca dobara ili usluga iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) TAČKA 3) i stav 2. ovog zakona.

Ispravka odbitka prethodnog poreza iz stava 1. ovog člana vrši se i na osnovu overenog prepisa zapisnika o sudskom poravnanju, u skladu sa članom 21. st. 3. i 5. ovog zakona.

Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se u poreskom periodu u kojem je izmenjena osnovica.

                MINISTAR BLIŽE UREĐUJE NAČIN ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA KOD IZMENE OSNOVICE.

Član 31a

Ako je poreski organ u postupku kontrole rešenjem utvrdio poresku obavezu po osnovu PDV za izvršeni promet dobara i usluga, obveznik PDV koji je primio dobra i usluge može da ispravi odbitak prethodnog poreza ako je iznos PDV obračunat od strane poreskog organa platio obvezniku PDV koji mu je izvršio promet dobara i usluga.

Ako se rešenje iz stava 1. ovog člana poništi, izmeni ili ukine u delu kojim je utvrđena obaveza po osnovu PDV, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara i usluga dužan je da o tome pismeno obavesti primaoca dobara i usluga.

Na osnovu pismenog obaveštenja iz stava 2. ovog člana primalac dobara i usluga dužan je da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza.

AKO JE PORESKI ORGAN U POSTUPKU KONTROLE REŠENjEM UTVRDIO OBAVEZU PO OSNOVU PDV ZA IZVRŠENI PROMET DOBARA I USLUGA OBVEZNIKU PDV - PORESKOM DUŽNIKU IZ ČLANA 10. STAV 1. TAČKA 3), ODNOSNO STAV 2. OVOG ZAKONA, TAJ OBVEZNIK PDV MOŽE DA ISPRAVI ODBITAK PRETHODNOG POREZA AKO JE PLATIO IZNOS PDV UTVRĐEN OD STRANE NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA.

AKO SE REŠENjE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA PONIŠTI, IZMENI ILI UKINE U DELU KOJIM JE UTVRĐENA OBAVEZA PO OSNOVU PDV, OBVEZNIK PDV JE DUŽAN DA IZVRŠI ISPRAVKU ODBITKA PRETHODNOG POREZA PO TOM OSNOVU.

Ako je PDV za uvoz dobara, koji je odbijen kao prethodni porez, povećan, smanjen, refundiran ili obveznik oslobođen obaveze plaćanja, obveznik je dužan da, na osnovu carinskog dokumenta ili odluke carinskog organa, ispravi odbitak prethodnog poreza u skladu sa tom izmenom.

Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena.

Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti

Član 32.

Obveznik koji je ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke opreme i objekata za vršenje delatnosti, kao i ulaganja u sopstvene ili tuđe objekte, osim ulaganja koja se odnose na redovno održavanje objekata (u daljem tekstu: ulaganja u objekte), dužan je da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza ako prestane da ispunjava uslove za ostvarivanje ovog prava, i to u roku kraćem od pet godina od momenta prve upotrebe za opremu, deset godina od momenta prve upotrebe za objekte, odnosno deset godina od momenta završetka ulaganja u objekte.

Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se za period koji je jednak razlici između rokova iz stava 1. ovog člana i perioda u kojem je obveznik ispunjavao uslove za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik ne vrši ispravku odbitka prethodnog poreza u slučaju prometa opreme za vršenje delatnosti, odnosno objekata za vršenje delatnosti na koji se obračunava PDV, ulaganja u objekte za koja naplaćuje naknadu, kao i u slučaju prenosa imovine ili dela imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

OBVEZNIK NEMA OBAVEZU DA IZVRŠI ISPRAVKU ODBITKA PRETHODNOG POREZA U SLUČAJU:

1) PROMETA OPREME I OBJEKATA ZA VRŠENjE DELATNOSTI SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA;

2) ULAGANjA U OBJEKTE ZA VRŠENjE DELATNOSTI ZA KOJA NAPLAĆUJE NAKNADU;

3) PRENOSA IMOVINE ILI DELA IMOVINE IZ ČLANA 6. STAV 1. TAČKA 1) OVOG ZAKONA.

U slučaju prenosa iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona ne prekidaju se rokovi iz stava 1. ovog člana.

Prenosilac imovine iz stava 4. ovog člana dužan je da dostavi sticaocu neophodne podatke za sprovođenje ispravke iz stava 1. ovog člana.

Sticalac imovine iz stava 4. STAVA 3. TAČKA 3) ovog člana vrši ispravku odbitka prethodnog poreza koji je za objekte i opremu za vršenje delatnosti, ODNOSNO ULAGANjA U OBJEKTE ZA VRŠENjE DELATNOSTI ostvario prenosilac imovine ako prestane da ispunjava uslove za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Ministar bliže uređuje šta se smatra opremom i objektima za vršenje delatnosti i ulaganjima u objekte u smislu ovog zakona, kao i način sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza.

Član 33.

Malim obveznikom, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje vrši promet dobara i usluga na teritoriji Republike i/ili u inostranstvu, a čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara, odnosno koje pri otpočinjanju obavljanja delatnosti procenjuje da u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 8.000.000 dinara.

Mali obveznik ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu ovim zakonom.

Mali obveznik može da se opredeli za obavezu plaćanja PDV podnošenjem evidencione prijave propisane u skladu sa ovim zakonom nadležnom poreskom organu i u tom slučaju stiče prava i obavezu iz stava 2. ovog člana, kao i druga prava i obaveze koje obveznik PDV ima po ovom zakonu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, obaveza plaćanja PDV traje najmanje dve godine.

Po isteku roka iz stava 4. ovog člana, obveznik može da podnese zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV nadležnom poreskom organu.

Ukupnim prometom iz stava 1. ovog člana smatra se promet dobara i usluga iz člana 28. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti I ULAGANjA U OBJEKTE ZA VRŠENjE DELATNOSTI ZA KOJA NAPLAĆUJE NAKNADU (u daljem tekstu: ukupan promet).

Član 36.

Obveznici koji se bave prometom polovnih dobara, uključujući polovna motorna vozila, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta, utvrđuju osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra (u daljem tekstu: oporezivanje razlike), uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.

Osnovica iz stava 1. ovog člana primenjuje se ako kod nabavke dobara njihov isporučilac nije dugovao PDV ili je koristio oporezivanje razlike iz stava 1. ovog člana.

U slučajevima iz člana 4. stav 4. ovog zakona, kao prodajna cena za izračunavanje razlike smatra se vrednost iz člana 18. ovog zakona.

Kod prometa dobara iz stava 1. ovog člana, obveznik ne može iskazivati PDV u računima ili drugim dokumentima.

Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza za dobra i usluge koji su u neposrednoj vezi sa dobrima iz stava 1. ovog člana.

Polovnim dobrima iz stava 1. ovog člana ne smatraju se sekundarne sirovine iz člana 10. stav 2. tačka 1) ovog zakona.

AKO BI IZNOS PDV OBRAČUNAT U SKLADU SA ODREDBAMA ST. 1 - 3. OVOG ČLANA ZA PROMET DOBARA ČIJI JE PRENOS PRAVA SVOJINE PREDMET OPOREZIVANjA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU POREZI NA IMOVINU, BIO MANjI OD IZNOSA POREZA KOJI BI ZA TAJ PROMET BIO OBRAČUNAT U SKLADU SA TIM ZAKONOM, NA TAJ PROMET NE PLAĆA SE PDV.

Ministar bliže uređuje šta se smatra polovnim dobrima, umetničkim delom, kolekcionarskim dobrom i antikvitetom iz stava 1. ovog člana.

Član 36a

Obveznik PDV čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 50.000.000 dinara i koji je u tom periodu neprekidno bio evidentiran za obavezu plaćanja PDV može da podnese zahtev nadležnom poreskom organu za odobravanje plaćanja poreske obaveze po naplaćenom potraživanju za izvršeni promet dobara i usluga (u daljem tekstu: sistem naplate), pod uslovima da:

1) je u prethodnih 12 meseci podnosio poreske prijave za PDV u propisanom roku;

2) u prethodnih 12 meseci nisu prestali uslovi za obračunavanje PDV po sistemu naplate, odnosno da obveznik PDV nije prestao da koristi sistem naplate na sopstveni zahtev.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom poreskom organu koji proverava ispunjenost uslova za sistem naplate i izdaje potvrdu o odobravanju sistema naplate.

Obveznik PDV primenjuje sistem naplate od prvog dana poreskog perioda koji sledi poreskom periodu u kojem je primio potvrdu iz stava 2. ovog člana.

Obveznik PDV kome je nadležni poreski organ odobrio primenu sistema naplate:

1) obračunava PDV za izvršeni promet dobara i usluga, izdaje račun u skladu sa ovim zakonom u kojem iskazuje obračunati PDV i navodi da za taj promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate;

2) poresku obavezu iz tačke 1) ovog stava plaća za poreski period u kojem je naplatio potraživanje, odnosno deo potraživanja za izvršeni promet dobara i usluga, u delu naplaćenog potraživanja;

3) ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 28. st. 1, 2. i 4. ovog zakona, a pod uslovom da je prethodnom učesniku u prometu platio obavezu za promet dobara i usluga, u delu plaćene obaveze, odnosno da je plaćen PDV pri uvozu dobara.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, sistem naplate ne primenjuje se kod:

1) prometa dobara iz člana 4. stav 3. tač. 7) i 7a) ovog zakona;

2) prenosa celokupne ili dela imovine, osim prenosa iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

3) prometa dobara i usluga za koji je obveznik PDV poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) i stav 2. TAČKA 3) I ST. 2. I 3. ovog zakona;

4) prometa dobara i usluga u skladu sa čl. 35. i 36. ovog zakona;

5) prometa dobara i usluga koji se vrši povezanim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Ako obveznik PDV ne naplati potraživanje za promet dobara i usluga u roku od šest meseci od dana kada je izvršio promet, dužan je da poresku obavezu po osnovu tog prometa plati za poreski period u kojem je istekao rok od šest meseci.

Sistem naplate prestaje prvog dana poreskog perioda koji sledi poreskom periodu u kojem:

1) je obveznik PDV dostavio izjavu nadležnom poreskom organu o prestanku sistema naplate;

2) su nastale okolnosti zbog kojih se obvezniku PDV ne bi odobrio sistem naplate od strane nadležnog poreskog organa pri podnošenju zahteva za odobravanje ovog sistema.

Nadležni poreski organ izdaje potvrdu o prestanku sistema naplate iz stava 7. ovog člana.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, sistem naplate prestaje i u slučaju podnošenja zahteva za brisanje iz evidencije za PDV danom prestanka PDV aktivnosti.

Kod prestanka sistema naplate, obveznik PDV je dužan da za poslednji poreski period, odnosno period u kojem je prestao sa PDV aktivnošću, a u kojem je primenjivao sistem naplate, plati i poresku obavezu za promet dobara i usluga za koji nije naplatio potraživanje i ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu kojem nije platio obavezu za promet dobara i usluga odbije kao prethodni porez u skladu sa ovim zakonom.

Ministar bliže uređuje šta se smatra naplatom potraživanja iz stava 1. ovog člana.

Član 37.

Obveznik je dužan da:

1) podnese evidencionu prijavu;

2) izdaje račune o izvršenom prometu dobara i usluga;

3) vodi evidenciju I SAČINjAVA PREGLEDE OBRAČUNA PDV u skladu sa ovim zakonom;

4) obračunava i plaća PDV i podnosi poreske prijave;

5) dostavlja obaveštenja poreskom organu u skladu sa ovim zakonom.

Član 43.

Račun iz člana 42. stav 1. ovog zakona je i dokument o obračunu koji izdaje obveznik kao primalac dobara i usluga, kojim se obračunava naknada za promet dobara i usluga, ako:

1) obveznik - primalac dobara i usluga ima pravo da iskaže PDV u računu;

2) između obveznika koji izdaje i obveznika koji prima dokument o obračunu postoji saglasnost da obračun prometa dobara i usluga izvrši primalac dobara i usluga;

3) je dokument o obračunu dostavljen obvezniku koji je isporučio dobra ili uslugu;

4) se obveznik koji je isporučio dobra i usluge pismeno saglasio sa iskazanim PDV, OSIM U SLUČAJU KADA TAJ OBVEZNIK NIJE PORESKI DUŽNIK ZA ISPORUČENA DOBRA I PRUŽENE USLUGE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Član 46.

Obveznik je dužan da, radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, KAO I DA ZA SVAKI PORESKI PERIOD SAČINI PREGLED OBRAČUNA PDV.

Ministar bliže uređuje oblik, sadržinu i način vođenja evidencije, KAO I OBLIK I SADRŽINU PREGLEDA OBRAČUNA PDV.

Član 48.

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 50.000.000 dinara, kao i za obveznika iz člana 36a ovog zakona.

Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarsko tromesečje za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet manji od 50.000.000 dinara, osim za obveznika iz člana 36a ovog zakona.

ZA OBVEZNIKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI OSTVARI UKUPAN PROMET U PRETHODNIH 12 MESECI MANjI OD 50.000.000 DINARA, PORESKI PERIOD JE KALENDARSKO TROMESEČJE POČEV OD MESECA PO ISTEKU KALENDARSKOG TROMESEČJA.

Za obveznika iz stava 2. ovog člana koji u kalendarskom tromesečju ostvari ukupan promet U PRETHODNIH 12 MESECI veći od 50.000.000 dinara, poreski period je kalendarski mesec počev od meseca po isteku kalendarskog tromesečja.

Obveznik iz stava 2. ovog člana, može da podnese nadležnom poreskom organu zahtev za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec, najkasnije do 15. januara tekuće kalendarske godine.

Odobreni poreski period iz stava 4. STAVA 5. ovog člana traje najmanje 12 meseci.

Za obveznike koji prvi put započnu PDV aktivnost u tekućoj kalendarskoj godini, nezavisno od dana registracije za obavljanje delatnosti kada je reč o obvezniku koji se registruje za obavljanje delatnosti, za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski period je kalendarski mesec.

Za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV, poreski period je kalendarski mesec.

Član 50.

Obveznik za koga je poreski period kalendarski mesec podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda.

Obveznik za koga je poreski period kalendarsko tromesečje podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku 20 dana po isteku poreskog perioda.

Obveznik podnosi poresku prijavu nezavisno od toga da li u poreskom periodu ima obavezu plaćanja PDV.

Poresku prijavu dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza.

Izuzetno od st. 1. i 2. STAVA 1. ovog člana, obveznik PDV koji se briše iz evidencije za PDV podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na dan podnošenja zahteva za brisanje.

Poreska prijava iz stava 5. STAVA 4. ovog člana podnosi se za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti.

ČLAN 50A

UZ PORESKU PRIJAVU OBVEZNIK JE DUŽAN DA PODNESE I PREGLED OBRAČUNA PDV.

AKO OBVEZNIK UZ PORESKU PRIJAVU NE PODNESE I PREGLED OBRAČUNA PDV SMATRA SE DA PORESKA PRIJAVA NIJE PODNETA.

Član 51a

Obveznik je dužan da pismeno obavesti nadležni poreski organ o izmenama podataka iz evidencione prijave koji su od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV, najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka izmene.

Obveznik je dužan da uz poresku prijavu dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o:

1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koje mu je u prethodnih 12 meseci u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima u iznosu većem od 1.000.000 dinara;

2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je u prethodnih 12 meseci izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga u iznosu većem od 1.000.000 dinara.

OBVEZNIK JE DUŽAN DA UZ PORESKU PRIJAVU ZA POSLEDNjI PORESKI PERIOD KALENDARSKE GODINE, ODNOSNO POSLEDNjI PORESKI PERIOD DOSTAVI NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU OBAVEŠTENjE O:

1) LICU KOJE NIJE EVIDENTIRANO ZA OBAVEZU PLAĆANjA PDV U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, A KOJE MU JE OD 1. JANUARA DO ISTEKA POSLEDNjEG PORESKOG PERIODA KALENDARSKE GODINE, ODNOSNO POSLEDNjEG PORESKOG PERIODA U REPUBLICI IZVRŠILO PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA TIM DOBRIMA, KAO I IZNOSU TOG PROMETA;

2) POLjOPRIVREDNIKU KOJI NIJE EVIDENTIRAN ZA OBAVEZU PLAĆANjA PDV U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, A KOJI MU JE OD 1. JANUARA DO ISTEKA POSLEDNjEG PORESKOG PERIODA KALENDARSKE GODINE, ODNOSNO POSLEDNjEG PORESKOG PERIODA IZVRŠIO PROMET POLjOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA I POLjOPRIVREDNIH USLUGA, KAO I IZNOSU TOG PROMETA.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana sadrži najmanje podatke o nazivu, odnosno imenu i prezimenu, kao i adresi i PIB-u lica iz stava 2. tačka 1), odnosno poljoprivrednika iz stava 2. tačka 2) ovog člana, KAO I IZNOSU IZVRŠENOG PROMETA, BEZ PRIPADAJUĆIH OBAVEZA.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana obveznik dostavlja uz poresku prijavu za poreski period u kojem mu je lice iz stava 2. tačka 1), odnosno poljoprivrednik iz stava 2. tačka 2) ovog člana izvršio promet u iznosu većem od 1.000.000 dinara.

Član 52.

Ako je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povraćaj razlike.

Ako se obveznik ne opredeli za povraćaj iz stava 1. ovog člana, razlika se priznaje kao poreski kredit.

Poreski obveznik može da traži povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita iz stava 2. ovog člana podnošenjem zahteva, najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period.

Povraćaj iz st. 1. i 3. ovog člana vrši se najkasnije u roku od 45 dana, odnosno u roku od 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvo, po isteku roka za predaju poreske prijave AKO JE PORESKA PRIJAVA BLAGOVREMENO PODNETA, U ROKU OD 45 DANA, ODNOSNO U ROKU OD 15 DANA ZA OBVEZNIKE KOJI PRETEŽNO VRŠE PROMET DOBARA U INOSTRANSTVO OD DANA PODNOŠENjA PORESKE PRIJAVE KOJA NIJE BLAGOVREMENO PODNETA, odnosno od dana podnošenja zahteva iz stava 3. ovog člana.

Vlada Republike Srbije propisuje kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu ovog zakona, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo.

Ministar bliže uređuje postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV, kao i postupak i uslove za povraćaj PDV umesto poreskog kredita.

Član 53.

Refakcija PDV izvršiće se stranom obvezniku, na njegov zahtev, za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:

1) je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa ovim zakonom, i da je račun plaćen;

2) je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;

3) su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge u skladu sa ovim zakonom;

4) pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) ovog zakona oslobođene poreza, odnosno vrši samo prevoz putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. ovog zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza i ne vrši drugi promet u Republici.

4) NE VRŠI PROMET DOBARA I USLUGA U REPUBLICI, ODNOSNO DA PRUŽA SAMO USLUGE PREVOZA DOBARA KOJE SU U SKLADU SA ČLANOM 24. STAV 1. TAČ. 1), 5) I 8) OVOG ZAKONA OSLOBOĐENE POREZA ILI VRŠI SAMO PREVOZ PUTNIKA KOJI U SKLADU SA ČLANOM 49. STAV 7. OVOG ZAKONA PODLEŽE POJEDINAČNOM OPOREZIVANjU PREVOZA.

Refakcija PDV u slučajevima iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovom uzajamnosti.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 34.

ZA OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI NAKON POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA, A ZA KOJI JE PRE POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA NAPLAĆENA, ODNOSNO PLAĆENA NAKNADA ILI DEO NAKNADE, PORESKI DUŽNIK ZA TAJ PROMET ODREĐUJE SE U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.).

ČLAN 35.

AKO SU NAKON STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTALI USLOVI POD KOJIMA SE KOD PRENOSA IMOVINE ILI DELA IMOVINE SMATRALO DA PROMET DOBARA I USLUGA NIJE IZVRŠEN U SKLADU SA ČLANOM 6. STAV 1. TAČKA 1) ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.), PRIMENjUJU SE ODREDBE OVOG ZAKONA.

ČLAN 36.

OD DANA POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA PORESKIM PUNOMOĆJIMA DATIM LICIMA IZ ČLANA 10. STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.) PRESTAJE PRAVNO DEJSTVO.

ČLAN 37.

ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SADRŽE OVLAŠĆENjA ZA DONOŠENjE PODZAKONSKIH AKATA PRIMENjIVAĆE SE OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA PODNOŠENjE ZAHTEVA I IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PORESKO PUNOMOĆSTVO PRIMENjIVAĆE SE OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE.

ČLAN 38.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE", A PRIMENjIVAĆE SE OD 15. OKTOBRA 2015. GODINE, OSIM ODREDABA ČLANA 29. OVOG ZAKONA KOJE ĆE SE PRIMENjIVATI OD 1. JANUARA 2016. GODINE I ODREDABA ČL. 25, 27. STAV 1. I 30. OVOG ZAKONA KOJE ĆE SE PRIMENjIVATI OD 1. JANUARA 2017. GODINE.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 21.09.2015.