Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA KOJE SE MENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA KOJE SE MENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU

PODRUČNE UNUTRAŠNJE JEDINICE AGENCIJE

ČLAN 2A

AGENCIJA IMA PODRUČNU UNUTRAŠNjU JEDINICU U SEDIŠTU ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE, A MOŽE OBRAZOVATI PODRUČNE UNUTRAŠNjE JEDINICE I U DRUGIM MESTIMA VAN SVOG SEDIŠTA, U SKLADU SA STATUTOM I AKTOM O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA.

Poslovi Agencije

Član 3.

Agencija obavlja stručne i regulatorne poslove, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje stečaj i drugim propisima donetim na osnovu tih zakona, i to:

1)            izdaje i obnavlja licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika;

2)            vrši stručni nadzor nad radom stečajnog upravnika (u daljem tekstu: stručni nadzor), oduzima licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika i izriče druge mere propisane ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj;

3)            izdaje obavezujuća uputstva stečajnim upravnicima kada je to potrebno radi ujednačavanja primene propisa kojima se uređuje stečaj;

4)            vodi imenik stečajnih upravnika;

5)            priprema predlog nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom i predlog kodeksa etike stečajnih upravnika;

6)            POSLOVE STEČAJNOG UPRAVNIKA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE STEČAJ.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija:

1)            organizuje i sprovodi polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika;

2)            prati primenu propisa kojima se uređuje stečaj;

3)            prikuplja i obrađuje podatke od značaja za sprovođenje stečajnog postupka;

4)            obavlja i druge poslove radi unapređenja i razvoja profesije stečajnog upravnika;

5)            obavlja druge poslove, u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj i sa statutom Agencije.

Poslove iz stava 1. tač. 1), 2) i 4) IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2), 4) I 6) i stava 2. tačka 1) ovog člana Agencija obavlja kao poverene poslove.

POSLOVE STEČAJNOG UPRAVNIKA AGENCIJA OBAVLjA U STEČAJNIM POSTUPCIMA KOJI SE SPROVODE NAD PRAVNIM LICIMA KOJA SU SA VEĆINSKIM JAVNIM ILI DRUŠTVENIM KAPITALOM, KAO I U POSTUPCIMA KADA SE TOKOM POSTUPKA STEČAJA PROMENI VLASNIČKA STRUKTURA STEČAJNOG DUŽNIKA TAKO DA STEČAJNI DUŽNIK POSTANE PRAVNO LICE SA VEĆINSKIM JAVNIM KAPITALOM, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE STEČAJ.

Član 3ž

Direktor Agencije donosi rešenje o oduzimanju licence stečajnom upravniku i brisanju iz imenika stečajnih upravnika u slučaju da:

1)            stečajni upravnik podnese zahtev za brisanje iz imenika stečajnih upravnika;

2)            stečajni upravnik prestane da bude državljanin Republike Srbije;

3)            stečajni upravnik bude pravnosnažno lišen poslovne sposobnosti;

4)            je stečajni upravnik pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje profesijom stečajnog upravnika ili za krivično delo za koje je zaprećena kazna preko pet godina zatvora.

Direktor Agencije donosi rešenje o brisanju stečajnog upravnika iz imenika stečajnih upravnika u slučaju smrti stečajnog upravnika I ODUZIMANjA LICENCE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU KOJI SPROVODI DISCIPLINSKO VEĆE.

Rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Upravni odbor

Član 8.

Upravni odbor čine predsednik i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog ministra nadležnog za poslove privrede.

Mandat predsednika i članova upravnog odbora traje pet godina.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

1)            donosi statut;

1a)          donosi godišnji program rada;

2)            donosi godišnji finansijski plan;

3)            usvaja finansijski izveštaj;

4)            usvaja izveštaj o poslovanju USVAJA GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE;

5)            (brisana)

6)            donosi i druge opšte akte AGENCIJE;

6A)         DONOSI DRUGE OPŠTE AKTE, U SKLADU SA ZAKONOM;

7)            donosi poslovnik o radu;

8)            obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.

Član 10.

Direktor Agencije imenuje se i razrešava u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

Upravni odbor posebnim aktom određuje kriterijume i merila u pogledu stručne osposobljenosti koje moraju ispunjavati kandidati za direktora Agencije.

DIREKTOR:

1)            ZASTUPA I PREDSTAVLjA AGENCIJU;

2)            RUKOVODI AGENCIJOM I ORGANIZUJE POSLOVANjE AGENCIJE;

3)            PREDLAŽE I ORGANIZUJE PRIPREMU AKATA KOJE DONOSI UPRAVNI ODBOR;

4)            IZVRŠAVA ODLUKE UPRAVNOG ODBORA I PREDUZIMA MERE ZA NjIHOVO SPROVOĐENjE;

5)            STARA SE O ZAKONITOSTI RADA I ODGOVARA ZA ZAKONITOST RADA I KORIŠĆENjE I RASPOLAGANjE SREDSTVIMA AGENCIJE;

6)            PREDLAŽE GODIŠNjI FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE;

7)            SASTAVLjA GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE;

8)            DONOSI AKT O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U AGENCIJI;

9)            DONOSI REŠENjA U POSTUPKU VRŠENjA STRUČNOG NADZORA NAD RADOM LICENCIRANIH STEČAJNIH UPRAVNIKA U SLUČAJEVIMA PREDVIĐENIM ZAKONOM;

10)          OBAVLjA I DRUGE POSLOVE UTVRĐENE ZAKONOM I STATUTOM. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 21.09.2015.