Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Novi ministri imaju rok do 12. septembra da Agenciji podnesu elektronski izveštaj o svojoj imovini i prihodima


Novi ministri u Vladi Srbije imaju rok do 12. septembra da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaj o svojoj imovini i prihodima u elektronskoj formi, kažu u toj Agenciji, budući da je rok za podnošenje Izveštaja po stupanju na javnu funkciju je 30 dana od dana izbora, odnosno 11. avgusta.

U Agenciji preciziraju da se, s obzirom da poslednji dan roka pada u subotu 10. septembra, on prebacuje na prvi radni dan što je 12. septembar.

Iz Agencije navode i da je, nakon dobijanja programski generisane šifre kojom se potvrđuje elektronska registracija Izveštaja, funkcioner obavezan da odmah, a najkasnije u roku od osam dana dostavi Agenciji Izveštaj u štampanoj formi, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Kako se navodi, rok za podnošenje Izveštaja u štampanoj formi ističe 20. septembra.

Inače, u Agenciji podsećaju da su obaveze novih ministara propisane odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US).

U Agenciji kažu i da su istog dana kada je izabrana nova Vlada Srbije, u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade, svim članovima dostavili publikaciju - Vodič za funkcionere, u kojoj su pobrojane sve obaveze koje funkcioner ima po Zakonu o Agenciji.

Podsećaju da je Zakonom o Agenciji propisano da je funkcioner dužan da im u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja podnese izveštaj o imovini i prihodima.

Kako se navodi, funkcioner je dužan da Agenciji u tom roku podnese izveštaj o pravu korišćenja stana za službene potrebe i o imovini i prihodima supružnika ili vanbračnog partnera, kao i maloletne dece ukoliko žive u istom porodičnom domaćinstvu na dan izbora, postavljenja ili imenovanja.

Svi ministri koji su ponovo postavljeni na istu javnu funkciju ukoliko nisu imali promena u imovini i prihodima u periodu obavljanja javne funkcije u odnosu na prethodni Izveštaj, Agenciji treba da dostave svojeručno potpisan dopis u kome će navesti naziv javne funkcije, datum prestanka i datum ponovnog postavljenja, uz napomenu da nisu imali promene u imovini i prihodima u odnosu na poslednji podnet Izveštaj.

Ukoliko su reizabrani ministri imali promena u imovini i prihodima u periodu obavljanja javne funkcije u odnosu na prethodni Izveštaj, dužni su da Agenciji podnesu novi Izveštaj, u skladu sa Zakonom o Agenciji i Pravilnikom o registru funkacionera i registru imovine.

Izvor: Tanjug, 19.08.2016.
Naslov: Redakcija