Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Pregled odredaba Zakona o javnom informisanju i medijima koje se menjaju i dopunjuju


Član 142.

Izdavač koga je neposredno ili posredno osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, izuzev medija iz člana 16.stav 1. ovog zakona, kao i izdavač koga je neposredno ili posredno osnovala ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u celini ili pretežnim delom u javnoj svojini ili koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda, privatizuje se u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine.

Privatizacija medija iz stava 1. ovog člana vrši se na način kojim se obezbeđuje KUPAC MEDIJA OBAVEZUJE DA OBEZBEDI kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja od javnog interesa, u periodu od 5 godina od dana zaključivanja ugovora o prodaji kapitala, A DRUGE OBAVEZE KUPCA, KOJE SU PREDVIĐENE UGOVOROM, MOGU SE ODREDITI U TRAJANjU OD PET GODINA OD DANA ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O PRODAJI KAPITALA.

Kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja iz stava 2. ovog člana podrazumeva i obavezu održavanja udela programskog vremena na pojedinim jezicima nacionalnih manjina, odnosno udela informativnih, obrazovnih, naučnih, kulturno-umetničkih, dečijih, zabavnih, sportskih, i drugih programskih sadržaja od javnog interesa na pojedinim jezicima nacionalnih manjina, u skladu sa programskom šemom koja je važila u periodu od dvanaest meseci pre dana stupanja na snagu ovog zakona.

KONTINUITET U PROIZVODNJI MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE PODRAZUMEVA, OBAVEZU ODRŽAVANJA UDELA PROGRAMSKOG VREMENA U SKLADU SA PROGRAMSKOM ŠEMOM KOJA JE VAŽILA U PERIODU OD 12 MESECI PRE DANA STUPANjA NA SNAGU ZAKONA, ODNOSNO OBAVEZU ODRŽAVANJA UDELA INFORMATIVNIH, OBRAZOVNIH, NAUČNIH, KULTURNO-UMETNIČKIH, DEČIJIH, ZABAVNIH, SPORTSKIH I DRUGIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA OD JAVNOG INTERESA NA POJEDINIM JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA, U SKLADU SA PROGRAMSKOM ŠEMOM KOJA JE VAŽILA U PERIODU OD 12 MESECI PRE DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA.

KONTINUITET U PROIZVODNjI MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ZA ŠTAMPANE MEDIJE PODRAZUMEVA OBAVEZU ODRŽAVANJA UREĐIVAČKE KONCEPCIJE KOJU JE USVOJIO NADLEŽNI ORGAN IZDAVAČA, A KOJA JE VAŽILA U TOM MEDIJU U PERIODU OD 12 MESECI PRE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA.

KONTINUITET U PROIZVODNJI MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ZA NOVINSKE AGENCIJE PODRAZUMEVA OBAVEZU PROIZVODNjE, PROMETA I EMITOVANjA INFORMACIJA OD JAVNOG INTERESA O ZBIVANJIMA U ZEMLJI I SVETU.

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU KONTROLIŠE ISPUNJENJE UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA NA OSNOVU IZVEŠTAJA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE.

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU KONTROLIŠE ISPUNjENjE UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ ST. 4. I 5. OVOG ČLANA NA OSNOVU NALAZA SUDSKOG VEŠTAKA, KOJI KUPAC DOSTAVLjA AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU NAJMANJE JEDNOM GODIŠNJE ZA VREME TRAJANJA UGOVORA O PRODAJI KAPITALA.

 Ukoliko nije pokrenut postupak privatizacije izdavača iz stava 1. ovog člana, odgovorno lice u izdavaču dužno je da podnese inicijativu za pokretanje postupka privatizacije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 Inicijativa iz stava 3. ovog člana podnosi se Agenciji za privatizaciju.

Odluku o metodu privatizacije, donosi Agencija za privatizaciju, u roku od 90 dana od dana podnošenja inicijative iz stava 4. ovog člana.

 Ukoliko do 1.jula 2015. godine ne bude prodat kapital izdavača iz stava 1. ovog člana, postupak prodaje kapitala se obustavlja a kapital izdavača se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade.

UKOLIKO JAVNI POZIV ZA PRODAJU KAPITALA IZDAVAČA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE BUDE OBJAVLJEN DO 1. JULA 2015. GODINE, POSTUPAK PRODAJE KAPITALA SE OBUSTAVLJA, A KAPITAL IZDAVAČA MEDIJA SE PRIVATIZUJE PRENOSOM AKCIJA ZAPOSLENIMA BEZ NAKNADE.

UKOLIKO JE JAVNI POZIV OBJAVLJEN U ROKU PREDVIĐENOM STAVOM 11. OVOG ČLANA, A KAPITAL IZDAVAČA NE BUDE PRODAT DO 31. OKTOBRA 2015. GODINE, POSTUPAK PRODAJE KAPITALA SE OBUSTAVLJA, A KAPITAL IZDAVAČA MEDIJA SE PRIVATIZUJE PRENOSOM AKCIJA ZAPOSLENIMA BEZ NAKNADE.

VLADA DONOSI AKT KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE PRENOS AKCIJA ZAPOSLENIMA BEZ NAKNADE.

Ako u slučaju iz stava 7.IZ ST. 11. I 12. ovog člana zaposleni ne prihvate prenos besplatnih akcija medij prestaje da postoji i briše se iz Registra medija, a odluku o promeni delatnosti izdavača ili ukidanju izdavača donosi osnivač izdavača.

Član 143.

Od 01. jula 2015. godine, zabranjeno je finansiranje izdavača medija iz javnih prihoda, osim u skladu sa odredbama članova 17 - 28. ovog zakona

OD 1. JULA 2015. GODINE ZABRANjENO JE FINANSIRANJE IZDAVAČA MEDIJA IZ JAVNIH PRIHODA ZA KOJE NIJE OBJAVLjEN JAVNI POZIV ZA PRODAJU KAPITALA IZDAVAČA DO 1. JULA 2015. GODINE, OSIM U SKLADU SA ODREBAMA ČL. 17-28. ZAKONA.

OD 31. OKTOBRA 2015. GODINE ZABRANjENO JE FINANSIRANJE IZDAVAČA MEDIJA IZ JAVNIH PRIHODA ČIJI KAPITAL NIJE PRODAT DO 31. OKTOBRA 2015. GODINE, OSIM U SKLADU SA ODREBAMA ČLANOVA 17-28. ZAKONA.

Zabrana finansiranja medija iz javnih prihoda iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na javne servise na nacionalnom i pokrajinskom nivou, ustanovu formiranu radi ostvarivanja prava na javno informisanje stanovništva na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i na medije čija su osnivačka prava preneta na nacionalne savete nacionalnih manjina do stupanja na snagu ovog zakona.

Finansiranje javnih medijskih servisa na nacionalnom i pokrajinskom nivou, uređuje se posebnim zakonom.

Finansiranje ustanove formirane radi ostvarivanja prava na javno informisanje stanovništva na teriotriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija uređuje se odlukom Vlade.

Finansiranje medija čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, uređuje se posebnim zakonom kojim se reguliše položaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Sredstva za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u skladu sa odredbama čl. 17-28. ovog zakona, opredeljuju se u budžetima Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, najkasnije počevši od budžeta za 2015. godinu.         

Član 146.

 Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug("Sl. list SRJ", br. 11/95 i "Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dr. zakon) prestaje da važi danom zaključenja ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine JP NA Tanjug.

"ZAKON O JAVNOM PREDUZEĆU NOVINSKA AGENCIJA TANJUG ("SL. LIST SRJ", BR. 11/95 I "SL. GLASNIK RS", BR. 83/2014 - DR. ZAKON) PRESTAJE DA VAŽI DANOM ZAKLJUČENJA UGOVORA O PRODAJI KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG, A NAJKASNIJE 31. OKTOBRA 2015. GODINE.

Ako ugovor iz stava 1. ovog člana ne bude zaključen do 1. jula 2015. godine, Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug("Sl. list SRJ", br. 11/95 i "sl. glasnik rs", br. 83/2014 - dr. zakon) prestaje da važi 1. jula 2015. godine.

UKOLIKO ZA JAVNO PREDUZEĆE NOVINSKA AGENCIJA TANJUG NE BUDE OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRODAJU KAPITALA DO 1. JULA 2015. GODINE, ZAKON O JAVNOM PREDUZEĆU NOVINSKA AGENCIJA TANJUG ("SL. LIST SRJ", BR. 11/95 I "SL. GLASNIK RS", BR. 83/2014 - DR. ZAKON) PRESTAJE DA VAŽI 1. JULA 2015. GODINE.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, pravne posledice prestanka Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, urediće Vlada svojim aktom.

Član 148.

Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija ("Službeni list SRJ", br. 3/02 i 29/02) prestaje da važi najkasnije 1. jula 31. JULA 2015. godine.

Pravne posledice prestanka Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija, urediće Vlada svojim aktom.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 19.06.2015.