Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENO VIŠE ODLUKA IZ NADLEŽNOSTI PRIVREMENOG ORGANA GRADA BEOGRADA: Odluka o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, Odluka o izradi izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Beograda, Odluka o prestanku važenja Studije visokih objekata Beograda...


Privremeni organ grada Beograda usvojio je Odluku o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja.

Na osnovu ove odluke grad Beograd će ubuduće pribavljati u javnu svojinu i otuđivati iz javne svojine grada objekte na osnovu tržišne vrednosti koju će utvrđivati Uprava javnih prihoda grada Beograda. To znači da će grad Beograd ubuduće moći da prodaje gradsko građevinsko zemljište, stanove kao i druge objekte koje ima u vlasništvu, a koji nisu neophodni za funkcionisanje grada. Ova odluka je u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnoj svojini Republike Srbije i Statutom grada Beograda. Pored toga što je Republika Srbija još 2009. godine omogućila otuđenje građevinskog zemljišta, grad Beograd je do sada zemljište davao investitorima na zakup od 99 godina. Donošenje ove odluke pospešiće investiranje u Beogradu jer će sada investitori biti vlasnici zemlje, a samim tim će lakše dobijati novac od banaka za izgradnju objekata. Grad Beograd će sada biti u prilici da kupuje građevinsko zemljište i tako investitorima nudi atraktivnije lokacije za stambenu i poslovnu izgradnju ili investiranje u privredi.

Kada su u pitanju stanovi, grad Beograd će sada po tržišnoj ceni ponuditi na prodaju stanove koje ima u vlasništvu. Odlukom je precizirano da je moguće da fizičkim licima koja se nalaze u gradskim stanovima na osnovu spornog pravnog osnova (potvrda državnih institucija ili lokalnih samouprava) na dan donošenja odluke ponudi otkup stanova u kojima žive, po tržišnoj ceni. Donošenje ove odluke ubrzaće postupak legalizacije. Sva sredstva koja grad Beograd dobije prodajom građevinskog zemljišta, stanova i drugih objekata predstavljaju prihod budžeta grada Beograda. U narednom periodu, Skupština grada Beograda će kroz posebnu organizacionu jedinicu prvi put popisati svu imovinu grada Beograda.

Privremeni organ grada Beograda usvojio je Odluku o izradi izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Beograda i Odluku o prestanku važenja Studije visokih objekata Beograda. Ove odluke su donete su skladu sa pripremama za početak izgradnje Beograda na vodi.

Usvojena je i Odluka o izradi plana detaljne regulacije sanitarne deponije Vinča u opštini Grocka. Izrada ovog plana je jedan od neophodnih uslova da grad Beograd i Ministarstvo energetike i životne sredine do kraja ove godine raspišu međunarodnih tender za upravljanje i reciklažu otpada na sanitarnoj deponiji Vinča.

Na ovoj sednici usvojen je Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja javnih nabavki od Agencije za javne nabavke i kontrolu javnih nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki, kao i Rešenje o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Agencija za javne nabavke i kontrolu javnih nabavki sporovodi centralizovane javne nabavke. Donošenjem ovih odluka stvoreni su uslovi da Agencija za javne nabavke sprovodi centralizovane javne nabavke za sledeće naručioce: Skupština grada Beograda, gradonačelnik grada Beograda, Gradsko veće grada Beograda, Gradska uprava grada Beograda, ustanove kulture, fizičke kulture, zdravstvene ustanove, ustanove dečje zaštite, socijalne zaštite čiji je osnivač grad Beograd, javna komunalna i ostala preduzeća i organizacije čiji je osnivač grad Beograd.

Privremeni organ grada Beograda dao je saglasnost na Izveštaj o realizaciji programa toplifikacije u 2013. godini. Na ovoj sednici Privremeni organ grada Beograda doneo je i odluku da ne prihvati predloge komisija po konkursima za direktore javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd, koji je raspisan 28. juna 2013. godine. Na ovaj način je ovaj konkurs, rasapisan od prethodne Skupštine grada Beograda koja je raspuštena i koja nikada nije donela konačne odluke, pravno završen. Privremeni organ grada Beograda nije želeo da donosi konačnu odluku o rezultatima konkursa koji je raspisala raspuštena Skupština grada Beograda i tako donosi odluku o tome ko će u narednom četvorogodišnjem mandatu upravljati javnim preduzećima čiji je osnivač grad Beograd. Sva razrešenja kada su u pitanju rukovodeći ljudi javnih preduzeća Privremeni organ je činio samo u slučaju kada je utvrdio nedomaćinsko poslovanje, nanošenje štete imovina grada Beograda i neophodnost da se preduzmu hitne mere kako bi se posledice takvog ponašanja otklonile. S druge strane, sva imenovanja, Privremeni organ je vršio u funkciji vršioca dužnost, dakle na određeno vreme, kako bi nova Skupština grada mogla da sprovede konkurs i imenuje direktore javnih preduzeća u punom mandatu. Donošenjem ove odluke stekli su se uslovi da Skupština grada Beograda, koja će biti konstituisana 23. aprila, raspiše konkurs za direktore javnih preduzeća kao i ustanova kulture čiji je osnival grad Beograd.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština, a data je i saglasnost na Izmenjeni i dopunjeni program radova za 2014. godinu,koji je predložio Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda.

Privremeni organ grada Beograda razrešio je dužnosti direktora Veterinarske ustanove Beograd dr Bratislava Stankovića i postavio za vršioca dužnosti dr Budimira Grubića. Na lični zahtev dužnosti direktora Doma zdravlja Vračar razrešena je dr Snežana Stevanović i za vršioca dužnosti postavljen dr Dragan Dišić.

Izvor: Vebsajt grada Beograda, 21.4.2014.