Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koriste se za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta i podrazumevaju: rad sa biračima i članstvom, troškove prevoza i održavanja skupova, troškove promocije, reklamnog materijala i publikacija, troškove istraživanja javnog mnjenja, obuke, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, komunalne troškove, kao i troškove za druge slične aktivnosti


Nevladina organizacija Transparentnost Srbija (TS) pozvala je političke stranke, koalicije i grupe građana koje će učestvovati na predstojećim izborima, da jasno definišu svoje antikorupcijske programe i ostala izborna obećanja.

Kako se navodi u saopštenju TS ta obećanja i programe bi trebalo potkrepiti obrazloženjem na koji način će sve to biti finansirano, na šta bi Fiskalni savet trebalo da se izjasni o finansijskoj održivosti.

Ukazuje se na činjenicu da i dalje nisu rešeni brojni problemi koji su pratili izbore 2004, 2007, 2008, 2012 i 2014. godine, pa tako podsećaju da još nisu poboljšani Zakon o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014), Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US), niti Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014).

"Usled toga, i dalje ćemo imati neograničene rashode izborne kampanje (suprotno preporukama Saveta Evrope), nedovoljno precizna pravila o kreditima i dugovanjima političkih stranaka, i najzad podaci o izvorima finansiranja neće biti dostupni dok kampanja traje", navodi se u saopštenju TS.

Kako se dodaje i dalje nema rokova za kontrolu koju treba da obavi Agencija za borbu protiv korupcije, niti jasno utvrđenih dužnosti za provere koje bi vršili drugi državni organi.

Pravila o finansiranju političkih aktivnosti (kampanje) su izmenjena krajem 2014. godine, ali po oceni TS ne u skladu sa strateškim aktima. Jedna od izmena predviđa manja budžetska izdvajanja za kampanju, pa će tako iz budžeta Republike Srbije ovaj put učesnici izbora dobiti 580 miliona dinara, dodaje TS.

Međutim, kako se ističe, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014) je dopušteno da se za finansiranje izborne kampanje koriste budžetska sredstva dobijena za drugu namenu (redovan rad), što je dodatno produbilo jaz između velikih parlamentarnih stranaka i ostalih učesnika u izbornoj trci u mogućnostima da sa predstave biračima.

TS ističe i da još nije kasno da se u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članovima 99. i 100. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon), formira Nadzorni odbor koji će pratiti predizborne aktivnosti i ukazivati na eventualne nepravilnosti u postupanju političkih stranaka i obavljati druge poslove propisane ovim zakonom.

Ta organizacija je istakla i da objektivnost izveštavanja može da ugrozi činjenica da medijski zakoni nisu dosledno primenjeni, a da tome doprinosi i sporna privatizacija dela regionalnih i lokalnih medija.

"Podsećamo takođe da nisu precizirana ni pravila o državnom i političkom oglašavanju u medijima, iako je u međuvremenu menjan niz zakona gde je to moglo biti učinjeno", ističe TS.

Transparentnost smatra bi Agencija za borbu protiv korupcije trebalo da predstavi ishod svojih kontrola ranijih izbornih ciklusa, ali i podatke o tome kako su okončani pokrenuti prekršajni postupci.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija