Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APR: Ukinuta obaveza dostavljanja podataka o tekućim računima za domaća i strana udruženja, zadužbine, fondacije, kao i predstavništva stranih zadužbina i fondacija, sportska udruženja, društva i saveze u oblasti sporta


Domaća i strana udruženja, zadužbine, fondacije, kao i predstavništva stranih zadužbina i fondacija, sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta više ne moraju Agenciji za privredne registre (APR) da dostavljaju podatke o svojim tekućim računima.

Od 16. decembra 2016. godine, ove podatke APR elektronski preuzima od Narodne banke Srbije, ažurira ih i objavljuje na svojoj internet stranici, uz ostale poslovne informacije koje se registruju u APR.

Od 2. septembra ove godine, ova obaveza je ukinuta za privredna društva i preduzetnike, dok se od 16. decembra 2016. godine ova olakšica odnosi i na navedenu grupu pravnih lica.

Nakon otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci, ili nakon promene broja računa, privredni subjekti i ostala pravna lica su imala zakonsku obavezu da te podatke prijave i Agenciji, ali od sada to više ne moraju da čine.

Elektronska razmena podataka između Agencije za privredne registre, Narodne banke Srbije i više drugih državnih organa ustanovljena je Sporazumom o saradnji potpisanim 2013. godine na osnovu koga je definisan pristup i međusobno preuzimanje iz baza podataka ovih organa, za potrebe obavljanja poslova iz svojih nadležnosti.

Zahvaljujući unapređenju veb servisa Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije, omogućeno je efikasnije obavljanje poslova u nadležnosti ove dve institucije, dok se korist za građane ogleda u ukidanju još jednog koraka u proceduri i smanjenju administrativnog troška za visinu naknade koja se do sada plaćala za registraciju ovog podatka.

Izvor: Vebsajt APR, 16.12.2016.
Naslov: Redakcija