Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI

Član 1.

U Zakonu o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015) u članu 2. tačka 1. alineja prva menja se i glasi:

"- prodaja akcija, odnosno udela koji su posle raskida ugovora o prodaji kapitala zaključenog u postupku privatizacije, preneti i evidentirani u Registru akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije;".

U alineji trećoj reči: "kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog fonda", brišu se.

U tački 13. posle reči: "subjekta privatizacije", dodaju se reči: "i njegovih zavisnih društava".

U tački 16. reči: "između Agencije i kupca" zamenjuju se rečima: "u postupku privatizacije", a reči: "kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog fonda", brišu se.

U tački 17. posle reči: "subjekta privatizacije", dodaju se reči: "i njegovih zavisnih društava".

U tački 18. posle reči: "subjekt privatizacije", dodaju se reči: "i njegova zavisna društva".

U tački 26. posle reči: "javnim kapitalom", dodaje se zapeta i reči:"odnosno kapitalom koji je posle raskida ugovora o privatizaciji prenet i evidentiran u Registru akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije".

Posle tačke 32. dodaje se tačka 33, koja glasi:

"33. Registar akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije je registar u koji se prenose i evidentiraju akcije i udeli posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije, a koji se vodi u ministarstvu nadležnom za poslove privrede (u daljem tekstu: Registar). Registar sadrži naziv subjekta privatizacije čiji se deo kapitala evidentira u Registru, podatke o visini kapitala, odnosno broju akcija koje se evidentiraju i druge podatke."

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3) akcije i udeli koji su posle raskida ugovora o prodaji kapitala zaključenog u postupku privatizacije preneti i evidentirani u Registru."

U tački 5) reči: "kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog fonda", brišu se.

Član 3.

U članu 7. stav 1. menja se i glasi:

"Ministarstvo nadležno za poslove privrede sprovodi i kontroliše sve postupke privatizacije u Republici Srbiji i obavlja delatnost posredovanja u prodaji javnog i društvenog kapitala i imovine u postupku privatizacije, i to:

1)         sprovodi postupak privatizacije: donosi, odnosno predlaže model i metod privatizacije, kao i mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije, u skladu sa ovim zakonom, objavljuje javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti, prikuplja i obrađuje podatke o potencijalnim kupcima kapitala i imovine subjekta privatizacije koji su iskazali zainteresovanost za učešće u postupku privatizacije, podnosi predlog za pokretanje postupka stečaja, ako je ispunjen jedan od stečajnih razloga propisan ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj, određuje kriterijume za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem, uslove prodaje kao i obaveze kupca (investicije, socijalni program, kontinuitet poslovanja itd.), organizuje i sprovodi postupak prodaje kapitala i imovine subjekta privatizacije, kao i postupak privatizacije modelom strateškog partnerstva;

2)         kontroliše postupak privatizacije: proverava ispunjenje obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine, ispunjenje obaveza strateškog investitora iz ugovora o strateškom partnerstvu, usklađenost programa za prodaju imovine sa propisima o privatizaciji, da li je priliv sredstava po osnovu izvršene prodaje u skladu sa ugovorom o prodaji, prenos akcija bez naknade zaposlenima, visinu ulaganja predviđenog investicionim projektom, u skladu sa uredbom kojom se uređuju uslovi i način privlačenja direktnih investicija;

3)         prodaje javni kapital iskazan u akcijama ili udelima, kao i akcije, odnosno udele Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije, republičkog fonda nadležnog za penzijsko i invalidsko osiguranje koji su preneti na osnovu Zakona o svojinskoj transformaciji ("Sl. glasnik RS", br. 32/97 i 10/2001), prodaje akcije, odnosno udele koji su preneti i evidentirani u Registru;

4)         vodi Registar, u skladu sa ovim zakonom;

5)         obavlja poslove u ime i za račun Akcionarskog fonda i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije;

6)         obavlja i druge poslove i skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Član 4.

Član 12. menja se i glasi:

"Član 12.

Kupac, u smislu odredaba ovog zakona, može biti domaće ili strano pravno ili fizičko lice. Samo domaće pravno ili fizičko lice može biti kupac poljoprivrednog zemljišta.

Domaća ili strana pravna ili fizička lica mogu da se udruže radi kupovine subjekta privatizacije ili strateškog partnerstva (u daljem tekstu: Konzorcijum) i da ovlaste jedno lice za zastupanje.

Kupac, odnosno član Konzorcijuma, ne može biti:

1)         lice koje prema subjektu privatizacije ima dospele neizmirene obaveze na dan podnošenja prijave za učešće;

2)         lice sa kojim je raskinut ugovor o prodaji, odnosno strateškom partnerstvu zbog neizvršenja ugovorenih obaveza;

3)         lice koje je osuđivano za krivična dela protiv života i tela, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv službene dužnosti, krivična dela protiv zdravlja ljudi i krivična dela protiv javnog reda i mira ili protiv koga je pokrenut krivični postupak za ta krivična dela.

Kupac, odnosno član Konzorcijuma, ne može biti domaće pravno lice koje posluje većinskim društvenim kapitalom.

Kupac ne može biti ni subjekt privatizacije, odnosno njegovo zavisno društvo.

Kupac kontrolnog, odnosno njegovog zavisnog društva u kojem se sprovodi privatizacija ne može da bude njegovo zavisno, odnosno kontrolno društvo koje posluje društvenim kapitalom.

Učesnik u postupku privatizacije koji je proglašen kupcem, odnosno strateškim investitorom, a koji ne preduzme sve potrebne radnje i ne zaključi ugovor u skladu sa ovim zakonom, gubi svojstvo kupca, odnosno strateškog investitora i pravo da učestvuje u budućim postupcima privatizacije, kao i pravo na vraćanje depozita.

Pravo da učestvuje u postupku privatizacije nema ni član porodice učesnika koji je izgubio svojstvo kupca, kao ni pravno lice čiji je on osnivač.

Članovima porodice u smislu stava 8. ovog člana smatraju se roditelji i deca.

Kupac ne može biti ni privredno društvo u kojem je lice iz st. 3. i 6. ovog člana lice koje poseduje više od 50% kapitala tog privrednog društva.

Kupac ne može biti ni osnivač privrednog društva iz stava 3. t. 1) i 2) ovog člana.

Ograničenja iz ovog člana primenjuju se i na strateškog investitora.

Kupac, odnosno strateški investitor, u smislu odredaba ovog zakona, ne može biti ni fizičko lice, pravno lice i osnivač pravnog lica koje je izgubilo svojstvo kupca u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - dr. zakon, 30/2010 - dr. zakon, 93/2012, 119/2012, 51/2014 i 52/2014 - odluka US), kao ni član porodice kupca.

Članovima porodice u smislu stava 13. ovog člana smatraju se roditelji i deca."

Član 5.

Naziv iznad člana 14. i član 14. menjaju se i glase:

"Konačnost odluka

Član 14.

Odluke donete u skladu sa ovim zakonom su konačne.

Protiv odluka iz stava 1. ovog člana može se voditi upravni spor.

Član 6.

Član 16. briše se.

Član 7.

Član 17. menja se i glasi:

"Član 17.

Sredstva ostvarena prodajom kapitala ili imovine u postupku privatizacije uplaćuju se na račun ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Sredstva iz stava 1. ovog člana ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Sredstva od prodaje društvenog kapitala i akcija i udela, evidentiranih u Registru, prenose se u budžet Republike Srbije.

Sredstva od prodajne cene društvenog kapitala koriste se i raspoređuju na sledeći način:

1)         10% sredstava uplaćuje se Republičkom fondu nadležnom za penzijsko i invalidsko osiguranje;

2)         50% sredstava izdvojiće se za finansiranje restrukturiranja i razvoja privrede na teritoriji Republike Srbije. Ako se sedište subjekta privatizacije nalazi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, 50% sredstava izdvojiće se za finansiranje restrukturiranja i razvoja privrede na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

3)         5% sredstava izdvojiće se za isplaćivanje naknade licima čija je imovina nacionalizovana;

4)         5% sredstava izdvojiće se za finansiranje razvoja infrastrukture lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;

5)         30% sredstava izdvojiće se za druge namene, koje posebnom odlukom određuje Vlada.

Sredstva ostvarena prodajom imovine koriste se u skladu sa Programom.

Sredstva koja su ostvarena prodajom javnog kapitala, kao iprodajom akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, prenose se na uplatni račun vlasnika kapitala po odbitku realnih troškova prodaje.

Realni troškovi prodaje iz stava 6. ovog člana obuhvataju izdatke vezane za troškove: tržišta hartija od vrednosti, angažovanja brokersko-dilerskog društva i ovlašćene banke, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, javnog oglašavanja, poreza na prenos apsolutnih prava, kao i druge troškove."

Član 8.

U članu 19. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Nadležni organi iz stava 2. ovog člana dužni su da inicijativu za pokretanje postupka privatizacije dostave ministarstvu nadležnom za poslove privrede u roku od pet dana od dana donošenja inicijative.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede je dužno da subjektu privatizacije dostavi inicijativu iz st. 1. i 2. ovog člana u roku od pet dana od dana donošenja inicijative, odnosno od dana kada je nadležni organ dostavi tom ministarstvu."

Član 9.

U članu 20. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Ministarstvo nadležno za poslove privrede će na osnovu popisa i procene iz stava 2. ovog člana izmeniti odluku o početnoj ceni."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 10.

Član 21. menja se i glasi:

"Član 21.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede donosi odluku kojom određuje model i metod privatizacije, početnu cenu i predlaže mere za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije, u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavljanje pisama zainteresovanosti, ceneći sledeće kriterijume:

1)         vrednost kapitala i imovine;

2)         strateški značaj subjekta privatizacije;

3)         broj zaposlenih;

4)         iskazano interesovanje.

Za subjekte privatizacije koji posluju većinskim kapitalom Republike Srbije, odluku o modelu i metodu donosi Vlada na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga ministarstva.

Za subjekte privatizacije koji posluju većinskim kapitalom autonomne pokrajine odnosno jedinice lokalne samouprave, odluku o modelu i metodu donosi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede, u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga ministarstva.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede obaveštava subjekt privatizacije o odluci o modelu i metodu u roku od pet dana od dana donošenja, odnosno dostavljanja te odluke ministarstvu.

Vlada donosi odluku o modelu strateškog partnerstva i načinu njegovog sprovođenja.

Nadležni organi za donošenje odluke kojom se određuje model i metod privatizacije mogu izmeniti ili doneti nove odluke, primenom postupka propisanog ovim članom."

Član 11.

Član 22. briše se.

Član 12.

Član 25. menja se i glasi:

"Član 25.

Kriterijume za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem, uslove prodaje, kao i obaveze kupca, određuje ministarstvo nadležno za poslove privrede."

Član 13.

U članu 28. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem sprovodi Komisija za sprovođenje postupka javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar nadležan za poslove privrede.

Komisija ima tri člana i čine je: predstavnik zaposlenih u subjektu privatizacije i dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove privrede."

U stavu 3. alineja prva menja se i glasi:

"- pet godina radnog iskustva na poslovima privrede, privatizacije ili na poslovima iz delatnosti subjekta privatizacije."

Član 14.

U članu 30. stav 1. broj: "30" zamenjuje se brojem: "15".

Član 15.

U članu 39. posle stava 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

"Odredbe ovog člana ne primenjuju se na ugovor o prodaji kapitala velikih subjekata privatizacije."

Član 16.

U članu 40. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Odredbe ovog člana ne primenjuju se na ugovor o prodaji kapitalavelikih subjekata privatizacije."

Član 17.

U članu 41. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

"Odredbe ovog člana ne primenjuju se na ugovor o prodaji kapitala velikih subjekata privatizacije."

Član 18.

U članu 42. stav 1. reči: "Agencija uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove privrede," zamenjuju se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove privrede".

Član 19.

U članu 49. stav 2. reč: "donošenja" zamenjuje se rečju: "dostavljanja".

Član 20.

U članu 50. stav 2. alineja šesta reči: "namirenja troškova privatizacije i" brišu se.

Član 21.

Član 52. menja se i glasi:

"Član 52.

Ugovor o prodaji imovine je ugovor po pristupu i sadrži odredbe o: ugovornim stranama, predmetu prodaje, ugovorenoj ceni i roku plaćanja.

Ugovor o prodaji može da sadrži i odredbe o: iznosu i roku investiranja kupca, obavezi poslovanja, ograničenju raspolaganja imovinom putem otuđenja i zaloge, zabrani smanjenja broja zaposlenih koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme, obavezi isplate redovne zarade zaposlenima, sredstvima obezbeđenja urednog izvršenja ugovornih obaveza i druge odredbe.

Ukoliko ugovor o prodaji sadrži odredbe iz stava 2. ovog člana, obaveze kupca po pravilu traju dve godine.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, zbog značaja očuvanja delatnosti, na predlog resornog ministarstva u čijoj je nadležnosti delatnost subjekta privatizacije, period ugovornih obaveza može se ugovorom o prodaji imovine odrediti u trajanju od tri godine.

Ukoliko ugovor o prodaji sadrži odredbe iz stava 2. ovog člana, kupac je dužan da dostavi prvoklasnu bankarsku garanciju, bezuslovnu, neopozivu, na prvi poziv naplativu, kojom garantuje izvršenje ugovornih obaveza, u skladu sa ugovorom o prodaji imovine.

Sredstva ostvarena naplatom bankarske garancije prenose se na uplatni račun budžeta Republike Srbije.

Kupac stiče pravo svojine nakon uplate ugovorene cene, u skladu sa ugovorom o prodaji imovine.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, ukoliko ugovor o prodaji imovine sadrži odredbe iz stava 2. ovog člana, kupac stiče pravo svojine nakon uplate ugovorene cene i dostavljanja garancije.

Ugovor o prodaji imovine objavljuje se na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove privrede, u roku od tri dana od dana njegovog zaključenja."

Član 22.

U članu 54. stav 1. tačka 3) briše se.

St. 3, 4, 5, 6. i 7. brišu se.

Član 23.

Naziv iznad člana 56. i član 56. brišu se.

Član 24.

Naziv iznad člana 59. i član 59. brišu se.

Član 25.

Član 60. menja se i glasi:

"Član 60.

Istovremeno sa ponudom za prodaju akcija javnim prikupljanjem ponuda sa javnim nadmetanjem, mogu se nuditi na prodaju i akcije pojedinačnih akcionara pravnog lica čije se akcije nude na prodaju radi prodaje većinskog paketa akcija."

Član 26.

Član 69. menja se i glasi:

"Član 69.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza strateškog investitora koje su predviđene ugovorom o strateškom partnerstvu.

Kontrola iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu izveštaja ovlašćenog revizora koji strateški investitor dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede za vreme trajanja ugovora, kao i na osnovu procene sudskog veštaka za predmet investiranja.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede sačinjava izveštaj o izvršenoj kontroli, utvrđuje ispunjenost ugovornih obaveza i predlaže odgovarajuće mere Vladi.

Za tačnost i potpunost dokumentacije i podataka koji se dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove privrede, radi sprovođenja postupka kontrole izvršenja ugovornih obaveza, odgovorni su pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, strateški investitor i lice ovlašćeno za zastupanje subjekta privatizacije."

Član 27.

U članu 81. posle reči: "rasterećenje" briše se zapeta i reči: "pokretanju likvidacije".

Član 28.

Posle člana 82. dodaje se naziv iznad čl. 82a i 82b i čl. 82a i 82b, koji glase:

"Komisija za obavljanje poslova davanja saglasnosti

Član 82a

Za obavljanje poslova davanja saglasnosti u skladu sa ovim zakonom, zakonom koji uređuje pravni položaj privrednih društava i zadruga, ministar nadležan za poslove privrede obrazuje jednu ili više komisija.

Komisija iz stava 1. ovog člana ima pet članova od kojih je jedan predsednik komisije.

Članovi komisije su predstavnici ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Član komisije mora da ispunjava sledeće uslove:

1)         da ima visoko obrazovanje i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci;

2)         da je stručnjak u nekoj od privrednih oblasti - oblasti privatizacije, oblasti pravnog položaja i poslovanja privrednih društava, oblasti stečaja, oblasti pravnog položaja i poslovanja zadruga;

3)         da izborom za člana komisije nije u sukobu javnog i privatnog interesa;

4)         da nije akcionar, vlasnik udela ili kupac subjekta privatizacije;

5)         da nije vlasnik akcija, udela ili imovine strateškog investitora.

Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Komisija za kontrolu izvršenja obaveza kupca, odnosno strateškog investitora iz zaključenih ugovora u postupku privatizacije

Član 82b

Ministar nadležan za poslove privrede obrazuje Komisiju za kontrolu izvršenja obaveza kupca, odnosno strateškog investitora iz zaključenih ugovora u postupku privatizacije (u daljem tekstu: Komisija za kontrolu).

Komisija za kontrolu donosi odluke o ispunjenosti obaveza kupca, odluke o ostavljanju naknadnog roka za izvršenje ugovornih obaveza kupca, odluke o raskidu ugovora o prodaji, kao i druge odluke u skladu sa aktom Vlade kojim se bliže propisuje postupak kontrole izvršenja ugovornih obaveza.

Komisija za kontrolu ima pet članova od kojih je jedan predsednik Komisije.

Tri člana Komisije za kontrolu su predstavnici ministarstva nadležnog za poslove privrede, a dva člana su predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja.

Odredbe člana 82a st. 4. i 5. ovog zakona primenjuju se i na Komisiju za kontrolu."

Član 29.

U članu 84. st. 1. i 4. brišu se.

Član 30.

U članu 2. tačka 18), članu 68. stav 2. i članu 74. stav 2. reči: "Agencija za privatizaciju" u određenom padežu zamenjuju se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove privrede" u odgovarajućem padežu.

U članu 2. tač. 31) i 32), članu 7. stav 2, članu 13. st. 1-4, članu 18. st. 1. i 4, članu 20. st. 1-4, članu 24. st. 2. i 3, članu 26. st. 1. i 3, članu 29. stav 2, članu 30. stav 1, članu 33. st. 3. i 4, članu 37. st. 4-8, članu 38. st. 1. i 4, članu 39. stav 2. i st. 5-7, članu 40. stav 4, članu 43. st. 1. i 3, članu 45. stav 1, članu 46. st. 2. i 3, članu 48. stav 2, članu 49. st. 2-6, članu 55. st. 3. i 4, članu 57. st. 1, 2. i 4, članu 62. stav 2, članu 78. stav 3, članu 79. stav 2, članu 80. st. 1. i 2, nazivu iznad člana 82, članu 82. st. 1. i 2, članu 85. i članu 87. st. 1-3, reč: "Agencija" u određenom padežu zamenjuje se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove privrede" u odgovarajućem padežu.

U članu 3. stav 3. reči: "i preduzeća koja su registrovana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme" zamenjuju se rečima: "i privredna društva koja poseduju dozvolu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme".

U članu 41. stav 2, članu 42. stav 3. i članu47. stav 5. reči: "na Agenciju" zamenjuju se rečima: "u Registar".

Član 31.

Agencija za privatizaciju osnovana Zakonom o Agenciji za privatizaciju("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004, 30/2010, 115/2014 i 89/2015 - dr. zakon), prestaje sa radom danom početka primene ovog zakona.

O izvršavanju obaveza Agencije za privatizaciju preuzetih u skladu sa ovim zakonom staraće se ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Danom početka primene ovog zakona ministarstvo nadležno za poslove privrede preuzima od Agencije za privatizaciju prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i zaposlene raspoređene na poslovima privatizacije, tržišta kapitala i kontrole izvršenja ugovornih obaveza.

Danom početka primene ovog zakona Državno pravobranilaštvo preuzima od Agencije za privatizaciju prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji zastupanja u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, u kojima Agencija za privatizaciju ima položaj stranke ili umešača, kao i zaposlene raspoređene na poslovima zastupanja.

Zaposlenima koji ne budu preuzeti u smislu st. 3. i 4. ovog člana, prestaje radni odnos danom prestanka rada Agencije za privatizaciju, uz isplatu otpremnine u skladu sa zakonom kojim je uređeno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.

Član 32.

U Registar se prenose i evidentiraju akcije, odnosno udeli iz portfelja Agencije za privatizaciju koji su toj agenciji, do dana početka primene ovog zakona, preneti po osnovu raskinutih ugovora.

Član 33.

Centralni registar će po službenoj dužnosti, u roku od 15 dana od dana početka primene ovog zakona, izvršiti prenos akcija iz člana 32. ovog zakona, sa vlasničkog računa Agencije za privatizaciju na vlasnički račun Registra.

Agencija nadležna za poslove registracije privrednih subjekata će po službenoj dužnosti, u roku od 15 dana od dana početka primene ovog zakona, izvršiti promenu vlasnika udela iz člana 32. ovog zakona sa Agencije za privatizaciju na Registar.

Član 34.

Postupci privatizacije započeti do dana početka primene ovog zakona, nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Izuzetno od roka za privatizaciju društvenog kapitala propisanog članom 6. stav 2. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 83/14 i 46/15), započeti postupci javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem za koje je javni poziv objavljen do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se u skladu sa tim javnim pozivom, odnosno navedeni rok se neće primenjivati na subjekte privatizacije za koje je pokrenut postupakutvrđivanja udela državne svojine u sredstvima koja taj subjekt koristi po osnovu člana 48. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 53/95, 3/96 - ispr., 54/96, 32/97 i 101/2005 - dr. zakon) ili postupak preuzimanja vlasničkih prava na društvenom kapitalu.

Ukoliko se u postupcima iz stava 2. ovog člana, privatizacija ne sprovede u smislu člana 6. stav 6. Zakona o privatizaciji, odnosno ukoliko se po okončanju postupka utvrđivanja udela državne svojine u sredstvima koja subjekt privatizacije koristi utvrdi postojanje društvenog kapitala, odnosno ukoliko Republika Srbija ne preuzme vlasnička prava, ministarstvo nadležno za poslove privrede podnosi predlog za pokretanje stečaja, odnosno shodno se primenjuju odredbe člana 14. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2015).

Postupci odlučivanja po prigovorima i žalbama po kojima ministarstvo nadležno za poslove privrede nije odlučilo do dana početka primene ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Danom početka primene ovog zakona založno pravo koje je Agencija za privatizaciju imala na kapitalu koji je bio predmet prodaje prenosi se na ministarstvo nadležno za poslove privrede, a nadležni organ je dužan da po službenoj dužnosti to pravo registruje.

Sredstva koja su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015), na razdelu ministarstva nadležnog za poslove privrede obezbeđena za finansiranje Agencije za privatizaciju, preusmeravaju se radi finansiranja poslova koje to ministarstvo preuzima ovim zakonom.

Član 35.

Podzakonski akti, doneti na osnovu ovlašćenja iz Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015), uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o Agenciji za privatizaciju("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004, 30/2010, 115/2014 i 89/2015 - dr. zakon) i propisi doneti na osnovu tog zakona.

Član 37.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. februara 2016. godine, osim člana 34. st. 2. i 3. ovog zakona koji će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Agencija za privatizaciju osnovana je 2001. godine i ista je pored sprovođenja procesa privatizacije u Srbiji, u skladu sa Zakonom o privatizaciji("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015 - u daljem tekstu: Zakon), do stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015) obavljala i poslove stečajnog upravnika u skladu sa Zakonom o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011).

Broj subjekata u portfelju Agencije za privatizaciju je nakon preuzimanja poslova stečajnog upravnika od strane Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, značajno smanjen. S tim u vezi, neophodno je napomenuti da je u skladu sa odredbama člana 94. Zakona predviđeno da se postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate protiv subjekta privatizacije koji su bili u restrukturiranju na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji su prekinuti na osnovu člana 20ž Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - dr. zakon, 30/2010 - dr. zakon, 93/2012, 119/2012, 51/2014 i 52/2014 - odluka US) mogu nastaviti po isteku roka od 180 dana od dana isteka roka za donošenje odluke o modelu privatizacije subjekta privatizacije. Takođe, stavom 3. istog člana propisano je da se postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate protiv subjekata privatizacije koju su bili u restrukturiranju na dan stupanja na snagu ovog zakona, mogu pokrenuti po isteku roka od 180 dana od dana isteka roka za donošenje odluke o modelu privatizacije subjekta privatizacije. Kako je rok zabrane prinudnog izvršenja istekao, realno je očekivati da se broj preduzeća koji se nalazi u portfelju Agencije za privatizaciju smanji zbog pokretanja stečajnih postupaka.

Sa druge strane, Zakonom je propisana obavezna privatizacija za subjekte sa društvenim kapitalom, kao i da se drušveni kapital subjekata privatizacije mora privatizovati najkasnije do 31. decembra 2015. godine. Za preduzeća koja ne budu privatizovana do tog roka, propisano je pokretanje postupka stečaja ili likvidacije.

Imajući u vidu sve navedeno, činjenicu da je preuzimanjem poslova stečajnog upravnika sa Agencije za privatizaciju na Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika portfelj Agencije značajno smanjen, da je rok za sprovođenje privatizacije preduzeća sa društvenim kapitalom oročen na 31. decembar 2015. godine, zatim potrebu racionalizacije državne uprave i fiskalne konsolidacije u skladu sa usvojenim dokumentima javnih politika od strane Vlade Republike Srbije, neophodnost povećanja efikasnosti sprovođenja postupka privatizacije, neophodno je njihovo povezivanje odnosno preuzimanje nadležnosti Agencije za privatizaciju u pogledu obavljanja poslova privatizacije od strane Ministarstva privrede.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA ZAKONA

Članom 1. Predloga zakona izvršene su izmene pojedinih izraza koji su upotrebljeni u ovom zakonu. Naime, kako je Predlogom zakona predviđeno da se akcije i udeli posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije prenose u Registar akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije, to je u navedenoj odredbi definisan predmetni registar. Pored iznetog, u odredbi člana 2. izvršena su i druga terminološka usaglašavanja.

Članom 2. Predloga zakona izvršena je izmena člana 5. stav 1. tačka 3) tako što sada glasi: "akcije i udeli koji su posle raskida ugovora o prodaji kapitala zaključenog u postupku privatizacije preneti i evidentirani u Registru", imajući u vidu koncept predviđen ovim zakonom a kojim se propisuje prestanak rada Agencije za privatizaciju i prenos kapitala nakon raskida ugovora u Registar.

 Članom 3. Predloga zakona menja se član 7. Zakona u smislu da ministarstvo nadležno za poslove privrede sprovodi i kontroliše postupak privatizacije, u skladu sa ovim zakonom i obavlja poslove koje je Agencija za privatizaciju obavljala u skladu sa Zakonom o Agenciji za privatizaciju ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004, 30/2010, 115/2014 i 89/2015 - dr. zakon)i drugim propisima.

 Članom 4. Predloga zakona menja se član 12. Zakona sa ciljem preciziranja odredaba kojima se uređuje ko ne može biti kupac u postupku privatizacije.

 Članom 5. Predloga zakona predviđena je izmena člana 14. Zakona kojim je bilo propisano da učesnik u postupku privatizacije ima pravo prigovora na zakonitost sprovedenog postupka, koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove privrede. Izmena navedenih odredbi bila je neophodna s obzirom da konceptom predloženim Predlogom zakona, ministarstvo nadležno za poslove privrede sprovodi i kontroliše postupak privatizacije, pa je shodno navedenom propisana konačnost odluka donetih u skladu sa ovim zakonom, protiv kojih se može voditi upravni spor.

 Članom 6. Predloga zakona predviđeno je brisanje člana 16. Zakona koji je propisivao troškove privatizacije, a kojima je bilo predviđeno da Agencija za privatizaciju ima pravo na naknadu troškova, i to najviše do 5% prodajne cene. Kako je poslove Agencije za privatizaciju preuzelo ministarstvo nadležno za poslove privrede, to je neophodno brisanje odredbe kojom se propisuje pravo na naknadu troškova.

 Članom 7. Predloga zakona menja se član 17. Zakona u smislu da se sredstva ostvarena prodajom kapitala ili imovine u postupku privatizacije uplaćuju na račun ministarstva nadležnog za poslove privrede, a sredstva od prodaje društvenog kapitala i akcija i udela evidentiranih u Registru prenose se u budžet Republike Srbije.

 Članom 8. Predloga zakona u članu 19. Zakona st. 3. i 4. menjaju se tako da su nadležni organi dužni da inicijativu za pokretanje postupka privatizacije dostave ministarstvu nadležnom za poslove privrede u roku od pet dana od dana donošenja inicijative, aministarstvo nadležno za poslove privrede dužno je da subjektu privatizacije dostavi inicijativu u roku od pet dana od dana njenog donošenja, odnosno od dana kada je nadležni organ dostavi tom ministarstvu. Izmene u navedenoj odredbi imaju karakter terminološkog usaglašavanja sa konceptom Predloga zakona po kome poslove Agencije za privatizaciju preuzima nadležno ministarstvo.

 Članom 9. Predloga zakona interveniše se u smislu da će ministarstvo nadležno za poslove privrede na osnovu novog popisa i procene sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine, izmeniti odluku o početnoj ceni.

 Članom 10. Predloga zakona menja se član 21. Zakona u smislu da ministarstvo nadležno za poslove privrede donosi odluku kojom određuje model i metod privatizacije, početnu cenu i predlaže mere za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije, tako da intervencije i u ovom članu predstavljaju terminološko usaglašavanje sa konceptom Predloga zakona po kome poslove Agencije za privatizaciju preuzima nadležno ministarstvo.

 Članom 11. Predloga zakona propisuje se brisanje člana 22. Zakona kojim je bilo uređeno pitanje izmene odluke o modelu i metodu, odnosno da ako u sprovođenju postupka privatizacije nastupe okolnosti iz kojih proizilazi da sprovođenje odluke o modelu i metodu nije moguće, Agencija može predložiti izmenu odluke o modelu i metodu subjekta privatizacije. Kako je ovo pitanje, stavljeno u nadležnost ministarstva nadležnog za poslove privrede i kako je isto uređeno članom 21. to je nužno brisanje ove odredbe.

Članom 12. Predloga zakona propisuje se izmena člana 25. Zakona u smislu da kriterijume za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem, uslove prodaje, kao i obaveze kupca, određuje ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Članom 13. Predloga zakona menja se član 28. Zakona tako da javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem sprovodi Komisija za sprovođenje postupka javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, koju obrazuje ministar nadležan za poslove privrede. Komisija ima tri člana i čine je: predstavnik zaposlenih u subjektu privatizacije i dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove privrede, pa intervencije u ovim odredbama predstavljaju posledicu prestanka rada Agencije za privatizaciju.

Članom 14. Predloga zakona vrši se usaglašavanje odredbe člana 30. Zakona sa rokom propisanim članom 26. Zakona o privatizaciji

Članom 15. Predloga zakona dopunjuje se član 39. Zakona i to odredbom kojom se propisuje da se odredbe ovog člana ne primenjuju na ugovore o prodaji kapitala velikuh subjekata privatitizacije sa ciljem preciziranja.

Članom 16. Predloga zakona dopunjuje se član 40. Zakona i to odredbom kojom se propisuje da se odredbe ovog člana ne primenjuju na ugovore o prodaji kapitala velikuh subjekata privatitizacije sa ciljem preciziranja.

Članom 17. Predloga zakona dopunjuje se član 41. Zakona i to odredbom kojom se propisuje da se odredbe ovog člana ne primenjuju na ugovore o prodaji kapitala velikuh subjekata privatitizacije sa ciljem preciziranja.

Članom 18. Predloga zakona u članu 42. Zakona stav 1. reči: "Agencija uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove privrede" zamenjuju se rečima: "ministarstvo nadležno za poslove privrede", i time se vrši usaglašavanje sa predloženim konceptom po kome poslove Agencije za privatizaciju preuzima nadležno ministarstvo.

Članom 19. Predloga zakona interveniše se u članu 49. Zakona sa ciljem preciziranja tako da se reč: "donošenja", zamenjuju se rečju: "dostavljanja".

Članom 20. Predloga zakona interveniše se u odredbe člana 50. Zakona u smislu brisanja namirenja troškova, a sa ciljem usaglašavanje predmetne odredbe sa drugim intervencijama u tekstu u vezi sa troškovima privatizacije.

 Članom 21. Predloga zakona menja se član 52. Zakona iz razloga preciziranja odredaba kojima se uređuju elementi ugovora o prodaji imovine.

 Članom 22. Predloga zakona interveniše se u članu 54. Zakona u smislu preciziranja predmetne odredbe.

 Članom 23. Predloga zakona brišu se odredbe u vezi sa pokretanjem postupka likvidacije, a s obzirom da je postupak likvidacije uređen zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava.

 Članom 24. Predloga zakona podnaslov iznad člana 59: "Prodaja akcija prenetih na Agenciju" briše se s obzirom da se akcije i udeli posle raskida ugovora o prodaji prenose u Registar i da su poslovi Agencije za privatizaciju preneti ministarstvu nadležnom za poslove privrede i propisani ovim zakonom.

 Članom 25. Predloga zakona član 60. Zakona se menja tako što se propisuje da se istovremeno sa ponudom za prodaju akcija javnim prikupljanjem ponuda sa javnim nadmetanjem, mogu nuditi na prodaju i akcije pojedinačnih akcionara pravnog lica čije se akcije nude na prodaju radi prodaje većinskog paketa akcija, čime se omogućuje pridruživanje akcija pojedinačnih akcionara ne samo u slučaju prodaje akcija Fonda i akcija prenetih posle raskida, već i u svim drugim slučajevima kada akcije mogu biti predmet privatizacije u skladu sa odredbama ovog zakona.

 Članom 26. Predloga zakona član 69. Zakona menja se i istim se uređuje kontrola ispunjenja ugovornih obaveza strateškog investitora koje su predviđene ugovorom o strateškom partnerstvu, a koju sprovodi ministarstvo nadležno za poslove privrede, čime se vrši usaglašavanje sa konceptom preuzimanja poslova koje je obavljala Agencija za privatizaciju.

 Članom 27. Predloga zakona u članu 81. Zakona vrši su usklađivanje, s obzirom da se Predlogom zakona predlaže brisanje odredaba u vezi sa pokretanjem postupka likvidacije.

 Članom 28. Predloga zakona propisuje se obrazovanje Komisije za obavljanje poslova davanja saglasnosti i Komisije za kontrolu izvršenja obaveza kupca, odnosno strateškog investitora iz zaključenih ugovora u postupku privatizacije.

 Članom 29. Predloga zakona predviđa se brisanje st. 1. i 4. u članu 84.

Članom 30. Predloga zakona u pobrojanim članovima vrši se terminološko usaglašavanje, s obzirom na činjenicu da je Predlogom zakona predloženo da sve poslove Agencije za privatizaciju preuzima ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Članom 31.Predloga zakona uređuje se pitanje prestanka rada Agencije za privatizaciju, u smislu da Agencija za privatizaciju osnovana Zakonom o Agenciji za privatizaciju prestaje sa radom danom početka primene ovog zakona. O izvršavanju obaveza Agencije za privatizaciju preuzetih u skladu sa ovim zakonom staraće se ministarstvo nadležno za poslove privrede. Danom početka primene ovog zakona ministarstvo nadležno za poslove privrede preuzima od Agencije za privatizaciju prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i zaposlene raspoređene na poslovima privatizacije, tržišta kapitala i kontrole izvršenja ugovornih obaveza. Takođe, navedenim odredbama uređuje se da danom početka primene zakona Državno pravobranilaštvo preuzima od Agencije za privatizaciju prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji zastupanja u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, u kojima Agencija ima položaj stranke ili umešača, kao i zaposlene raspoređene na poslovima zastupanja. Zaposlenima koji ne budu preuzeti u smislu navedenih odredaba prestaje radni odnos danom prestanka rada Agencije za privatizaciju, uz isplatu otpremnine u skladu sa zakonom kojim je utvrđeno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.

 Članom 32. Predloga zakona propisuje se da se u Registar prenose i evidentiraju akcije odnosno udeli iz portfelja Agencije za privatizaciju koji su toj agenciji do dana stupanja na snagu ovog zakona, preneti po osnovu raskinutih ugovora.

 Članom 33. Predloga zakonapropisuje se da će Centralni registar po službenoj dužnosti, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršiti prenos akcija iz člana 32. ovog zakona, sa vlasničkog računa Agencije za privatizaciju na vlasnički račun Registra. Agencija nadležna za poslove registracije privrednih subjekata će po službenoj dužnosti, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršiti promenu vlasnika udela iz člana 32. ovog zakona sa Agencije za privatizaciju na Registar.

Članom 34. Predloga zakona propisuje se da će se postupci privatizacije započeti do dana početka primene ovog zakona, nastaviti po odredbama ovog zakona, kao i da će se postupci odlučivanja po prigovorima i žalbama po kojima Ministarstvo nadležno za poslove privrede nije odlučilo do dana početka primene ovog zakona, okončati po odredbama ovog zakona. Navedenom odredbom propisuje se i da se danom početka primene ovog zakona založno pravo koje je Agencija imala na kapitalu koji je bio predmet prodaje prenosi na ministarstvo nadležno za poslove privrede, a nadležni organ je dužan da po službenoj dužnosti to pravo registruje. Pored navedenog, predmetnom odredbom uređuje se da će se, izuzetno od roka za privatizaciju društvenog kapitala, započeti postupci javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem za koje je javni poziv objavljen do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviti u skladu sa tim javnim pozivom, odnosno da se navedeni rok neće primenjivati na subjekte privatizacije za koje je pokrenut postupakutvrđivanja udela državne svojine u sredstvima koja taj subjekt koristi po osnovu člana 48. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 53/95, 3/96 - ispr., 54/96, 32/97 i 101/2005 - dr. zakon) ili postupak preuzimanja vlasničkih prava na društvenom kapitalu. Ukoliko se u predmetnim postupcima privatizacija ne sprovede u smislu člana 6. stav 6. Zakona o privatizaciji, odnosno ukoliko se po okončanju postupka utvrđivanja udela državne svojine u sredstvima koja subjekt privatizacije koristi, utvrdi postojanje društvenog kapitala, odnosno ukoliko Republika Srbija ne preuzme vlasnička prava, ministarstvo nadležno za poslove privrede podnosi predlog za pokretanje stečaja, odnosno shodno se primenjuju odredbe člana 14. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br.46/2015). Takođe, navedenim odredbama propisuje se i da se sredstva koja su Zakonom o budžetu za 2016. godinu na razdelu ministarstva nadležnog za poslove privrede obezbeđena za finansiranje Agencije, preusmeravaju radi finansiranja poslova koje to ministarstvo preuzima ovim zakonom.

Članom 35. Predloga zakona propisuje se da će se podzakonski akti, doneti na osnovu ovlašćenja iz Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015), usaglasiti sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 36. Predloga zakona uređuje se pitanje prestanka važenja Zakona o Agenciji za privatizaciju i propisa donetih na osnovu tog zakona.

Članom 37. Predloga zakona propisuje se stupanje na snagu ovog zakona, i to narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", i njegova primena od 1. februara 2016. godine, osim člana 34. st. 2. i 3. ovog zakona koji će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

V. RAZLOZI ZA HITNO DONOŠENJE ZAKONA

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/202-prečišćen tekst), kako bi se u što kraćem roku obezbedilo jedinstveno upravljanje privatizacionim postupcima, povećala efikasnost u sprovođenju privatizacionih postupaka, omogućilo adekvatno praćenje stanja u oblasti privatizacije, veća transparentnost podataka, jedinstvena baza podataka, ujednačila praksa, neophodno je da se ovaj zakon donese po hitnom postupku.

Kako su predložene zakonske izmene samo dopune već postojećih rešenja, kao i da su sva suštinska pitanja rešena postojećim zakonom, nije potrebno sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, sastoje se u potrebi da se u najkraćem roku omogući nesmetano sprovođenje, pre svega, započetih postupaka privatizacije, a imajući u vidu rokove koji su propisani Zakonom o privatizaciji i činjenicu da se predloženim izmenama reguliše prestanak važenja Zakona o Agenciji za privatizaciju, kao i prestanak sa radom Agencije za privatizaciju, pa je potrebno hitno preuzimanje poslova Agenicije za privatizaciju u delu koji je neophodan kako bi se dovršili započeti postupci privatizacije, sprovela kontrola nad okončanim postupcima privatizacije, odnosno pokrenuo i vodio postupak privatizacije u slučaju podnošenja novih inicijativa.

Realizacija svega navedenog uslovljena je usvajanjem zakona o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji kojim će se regulisati sva pitanja od značaja za sprovođenje postupaka u skladu sa ovim zakonom. Imajući u vidu navedeno, predlaže se stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 17.12.2015.