Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KRIVIČNI ZAKONIK: Ko tuđu pokretnu stvar koju je našao ili do koje je slučajno došao protivpravno prisvoji u nameri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Krađa, utaja i prevara smatraju se sitnom, ako vrednost ukradene ili utajene stvari, odnosno šteta prouzrokovana prevarom ne prelazi iznos od pet hiljada dinara, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist, odnosno da prouzrokuje malu štetu


Slučaj žene koja je u kineskoj radnji u Čačku pronašla telefon, a potom ga uzela, izazvao je lavinu komentara u javnosti. Dok jedni smatraju da je u pitanju krađa, drugi je brane, smatrajući da nije krađa ako je neko izgubio neku stvar, a drugi je pronašao.

Budući da su ovakve situacije česte, i da vam se svakodnevno može desiti da pronađete neku vrednu stvar, pa i poželite da je imate, podsećamo vas na to kako se takva situacija tretira u Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014).

U članu 207, stav 5, situacija u kojoj neko pribavi tuđu pokretnu stvar, do koje je slučajno došao ili je pronašao, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ovakvo krivično delo zove se utaja, jer je neko nešto utajio, prikrio. U tim situacijama kada neko nešto nađe, vrlo je bitna stvar da je imao mogućnost da je vrati, ili odnese u najbližu policijsku stanicu, a nije to učinio. Zbog toga se tretira kao utaja. Takođe visina novčane kazne zavisi od vrednosti stvari koju je pronašao. Prema članu 210, Krivičnog zakonika, ako je vrednost nečega što je neko uzeo, manja od 5.000 dinara, osoba se ne može teretiti zbog toga– kaže advokat Đorđe Mamula.

Ukoliko se započne gonjenje po privatnoj inicijativi, u obzir se uzimaju okolnosti slučaja.

On dodaje da su sitne krađe u Srbiji sve češća pojava, kao i porast kriminala niskog životnog standarda.

Proteklih dana je objavljeno istraživanje po kojoj smo prvi u Evropi po riziku od siromaštva, što dosta govori o stanju u društvu. Ljudi su prinuđeni da rade neke stvari, pa čak i da kradu da bi preživeli. Olakšavajuća je okolnost kada se krade zbog lične egzistencije - navodi Mamula.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)

Utaja

Član 207

(1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je poverena, kazniće se zatvorom do dve godine i novčanom kaznom.

(2) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini staralac, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

(3) Ako vrednost utajenih stvari prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(4) Ako vrednost utajenih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara ili utajena stvar predstavlja kulturno dobro, odnosno dobro koje uživa prethodnu zaštitu učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

(5) Ko tuđu pokretnu stvar koju je našao ili do koje je slučajno došao protivpravno prisvoji u nameri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(6) Za dela iz st. 1. i 5. ovog člana, ako su utajene stvari u svojini građana, gonjenje se preduzima po predlogu.

Sitna krađa, utaja i prevara

Član 210

(1) Ko učini sitnu krađu, utaju ili prevaru, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

(2) Krađa, utaja i prevara smatraju se sitnom, ako vrednost ukradene ili utajene stvari, odnosno šteta prouzrokovana prevarom ne prelazi iznos od pet hiljada dinara, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist, odnosno da prouzrokuje malu štetu.

(3) Za delo iz stava 1. ovog člana, ako je izvršeno na štetu privatne imovine, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.