Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Preduzetnik kome je prestalo svojstvo osiguranika u skladu sa zakonom, kao i supružnik zaposlenog koji je upućen na rad u inostranstvo, a kome miruju prava i obaveze iz radnog odnosa za period upućivanja, moći će, prema Nacrtu novog zakona, da se uključe u obavezno zdravstveno osiguranje radi obezbeđivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za sebe i članove uže porodice. Predloženo je da izabrani lekar utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad osiguranika do 60 dana, te da lekar specijalista odgovarajuće grane medicine koji leči osigurano lice po uputu izabranog lekara može neposredno uputiti to osigurano lice na stacionarno lečenje, ako proceni da je to potrebno. Postojeće zdravstvene knjižice, odnosno posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite zameniće se zdravstvenom karticom do 31. decembra 2017. godine


Važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) donet je 2005. godine. Od tada su, u cilju unapređenja sistema zdravstvenog osiguranja, izvršene brojne izmene i dopune ovog zakona, tako da nije racionalno vršiti dalje izmene i dopune tog teksta zakona.

Razlozi za donošenje novog Zakona o zdravstvenom osiguranju su potreba za usklađivanjem sistema zdravstvenog osiguranja sa savremenim tekovinama u državama u regionu, kao i u Evropskoj uniji, uspostavljanjem obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja; potreba da se na principima međugeneracijske uzajamnosti i solidarnosti svih građana obuhvati što veći broj građana sistemom obaveznog zdravstvenog osiguranja; potreba da se usklade stalno rastuće potrebe stanovništva za korišćenjem zdravstvene zaštite i troškovi zdravstvenog osiguranja sa realnim mogućnostima budžeta Republike Srbije, kao i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Nacrtom novog zakona zadržana su postojeća prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ali su predložena i nova rešenja u obezbeđivanju, ostvarivanju, organizaciji i sprovođenju zdravstvenog osiguranja. Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa proširenje osnova osiguranja za osiguranike:

  • uvođenjem dva osnova osiguranja za poljoprivrednike;
  • uvođenjem osnova osiguranja po osnovu obavljanja poslova javnog beležnika i mogućnost ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
  • uvođenjem dva osnova osiguranja za lica koja primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja, a imaju prebivalište ili boravište, odnosno stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Republici.

Utvrdiće se i prioriteti u slučaju kada jedno lice ispunjava uslove po više osnova osiguranja shodno uvođenjem novih osnova osiguranja za osiguranike, a utvrdiće se i novi osnovi osiguranja za lica koja ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika ili koja ne ispunjavaju uslove da budu osigurani kao članovi porodice, i usklađivanje pojedinih osnova osiguranja sa propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, zaštita boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata.

Preduzetnik kome je prestalo svojstvo osiguranika u skladu sa zakonom, kao i supružnik zaposlenog koji je upućen na rad u inostranstvo, a kome miruju prava i obaveze iz radnog odnosa za period upućivanja, moći će, prema Nacrtu novog zakona, da se uključe u obavezno zdravstveno osiguranje radi obezbeđivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za sebe i članove uže porodice. Postupak podnošenja prijave na osiguranje, kao i promene, odnosno odjave sa osiguranja, kao i vođenje matične evidencija i sadržaj podataka, biće usklađeni sa propisima kojima se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, kao i propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Pravo na naknadu zarade zbog nege člana uže porodice i to u slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja deteta do navršenih 18 godina života zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta radi daljeg lečenja deteta i rehabilitacije ako je potrebna i utvrđivanje visine naknade zarade u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade u tom slučaju moći će da se produži, a proširen će biti i obim prava osiguranica kojima je izvršena mastektomija jedne ili obe dojke, na taj način što im se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje rekonstrukcija ili korekcija obe dojke. Novim zakonom utvrdiće se pravo na naknadu troškova prevoza posmrtnih ostataka osiguranog lica do mesta prebivališta, odnosno boravišta, ako je tom licu izvršena eksplantacija organa radi transplantacije u zdravstvenoj ustanovi koja nije u mestu stanovanja tog osiguranog lica.

Pregledi dece uzrasta od 6 do 14 godina života, radi utvrđivanja opšte i posebne zdravstvene sposobnosti za bavljenjem sportom, obezbeđuju se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Preciznije će biti uređeno ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu u slučaju upućivanja na rad, stručno usavršavanje ili školovanje, kao i u slučaju privatnog boravka ili školovanja o sopstvenom trošku u inostranstvu u smislu roka važenja potvrde o korišćenju zdravstvene zaštite (važi za period dok je upućen, odnosno 90 dana za vreme privatnog boravka, odnosno za period školske godine/stručnog usavršavanja ako to finansira sopstvenim sredstvima).

Pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i kada nisu uplaćeni dospeli doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje imaće pacijenti u slučaju hitne medicinske pomoći, palijativnog zbrinjavanja i sprovođenja obaveznog skrininga u skladu sa nacionalnim programima. Međutim, lečenje bolesti čije je rano otkrivanje predmet ciljanog preventivnog pregleda, odnosno skrininga, prema odgovarajućim nacionalnim programima, neće se obezbediti na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja ukoliko se osigurano lice nije odazvalo ni na jedan poziv u okviru jednog ciklusa pozivanja, a ta bolest pojavila u periodu do narednog ciklusa pozivanja; predloženo proširenje nadležnosti Republičkog fonda u smislu da ovaj fond ustrojava i organizuje evidenciju koja se odnosi na ciljnu populaciju obuhvaćenu nacionalnim programima za rano otkrivanje bolesti od većeg socijalno–medicinskog značaja, što znači da ta evidencija obuhvata i osigurana i neosigurana lica.

Nacrt novog zakona omogućiće overu isprave o osiguranju za osigurana lica za koja nije redovno izmirivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje pod uslovom da je obveznik uplate doprinosa započeo sa izmirivanjem zaostalih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i nastavio sa kontinuiranim izmirivanjem. Utvrdiće se i lista čekanja za određene vrste zdravstvenih usluga (visoko specijalizovane i najskuplje zdravstvene usluge), u cilju ravnopravnosti i jednake dostupnosti u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja u zavisnosti od potreba i zdravstvenog stanja osiguranog lica, a uvela dužnost davalaca zdravstvenih usluga koji utvrđuje listu čekanja na obaveštenje osiguranog lica o razlozima za stavljanje na listu čekanja i o utvrđenom redosledu na listi čekanja.

Predloženo je da izabrani lekar utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad osiguranika do 60 dana sprečenosti za rad, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom, a u cilju racionalnog rada drugih stručno-medicinskih organa republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a da lekar specijalista odgovarajuće grane medicine koji leči osigurano lice po uputu izabranog lekara može neposredno uputiti to osigurano lice na stacionarno lečenje, ako proceni da je to potrebno.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kao deo zdravstvenog osiguranja: vrste i uslovi za organizovanje i sprovođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kao i finansiranje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja biće detaljno uređeni. Republički fond za zdravstveno osiguranje moći će da ugovori ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i sa organizacijom socijalnog osiguranja vojnih osiguranika, kao i ugovor sa pravnim licem, odnosno preduzetnikom kao javno-privatno partnerstvo. Predložena je dvostepenost kontrole sprovođenja zaključenih ugovora, između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i davalaca zdravstvenih usluga povodom pružanja zdravstvene zaštite osiguranim licima iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i mogućnost vođenja upravnog spora.

Poslove centralizovanih javnih nabavki vakcina za obaveznu imunizaciju obavljaće zdravstvena ustanova osnovana radi proizvodnje seruma, vakcina i drugih imunobioloških i dijagnostičkih preparata i sredstava kojima se snabdevaju zdravstvene ustanove na teritoriji Republike, a sredstva za obavljanje ovih poslova će obezbediti Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Postojeće zdravstvene knjižice, odnosno posebne isprave za korišćenje zdravstvene zaštite zameniće se zdravstvenom karticom do 31. decembra 2017. godine.

Izvor: Redakcija, Ljubica Jovanović, 20.09.2016.