Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA: Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova objavila konkurs za izbor još 10 arbitara i miritelja. Rok za podnošenje prijava od 30 dana počinje da teče 21. jula 2016. godine. Istovremeno u toku je rad na izmenama Zakona kojima se teži uvođenju odredbe sporazumnog rešenja individualnog spora, a ne kao što je to sada slučaj da arbitar donosi odluku u korist jedne od strana, a drugoj strani nalaže određene mere ili daje preporuke


 

Agencija je donela odluku da proširi listu miritelja i arbitara za još 10 novih miritelja i arbitara, usled povećanog obima posla dupliranjem broja predmeta u odnosu na prethodne godine, rekao je direktor Agencije, Mile Radivojević.

Njihov izbor, kako je naveo, neće dodatno opteretiti budžet jer oni ne zasnivaju radni odnos u Agenciji i ne dobijaju mesečne zarade, već će se plaćaju samo po angažovanju u konkretnom slučaju.

Trenutno se na listi Agencije nalaze 44 miritelja i arbitara, a njenim proširenjem građani će imati veću alternativu i mogućnost izbora, smatra Radivojević.

On je napomenuo da su miritelji i arbitri na listi Agencije eksperti radnog prava, mahom profesori na fakultetima ili advokati sa iskustvom iz radno-pravnih odnosa.

"Institut mirnog rešavanja sporova postaje prepoznat u javnosti, pa se građani sve češće odlučuju da radne sporove, umesto pred sudom, rešavaju u Agenciji putem pregovora zbog pbrojnih prednosti tog insistuta", naveo je Radivojević.

Naime, prema podacima Agencije samo u toku prvih šest meseci 2016. godine više nego duplo je povećan broj pokrenutih postupaka za mirno rešavanje radnih sporova koji se vode pred arbitrima Agencije, u odnosu na ukupan broj u 2015. godini.

U 2015. godini pred Agencijom pokrenuta su 284 individualna radna spora, a u 2016. godini 625, od kojih je već rešeno 176, a 115 predloga za pokretanje postupka je odbačeno zbog stvarne nenadležnosti.

Svoj spor pred Agenciju mogu da iznesu svi zaposleni i poslodavci bilo iz javnog bilo iz privatnog sektora, a trajanje postupka je Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 104/2009 - dalje: Zakon) oročeno na mesec dana.

Postupak je besplatan za stranke, odnosno pada na teret države.

Miritelji i arbitri se biraju na četiri godine, a izbor će obaviti Komisija koju čine predstavnici Socijalno-ekonomskog saveta, odnosno poslodavaca, reprezentativnih sindikata i Vlade Republike Srbije.

Uslovi koji se traže od kandidata za miritelje i arbitre su:

  • da budu državljani Republike Srbije,
  • da imaju visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti radnih odnosa,
  • da nisu osuđivani za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ili za kažnjivo delo koje bi ih činilo nepodobnim za obavljanje tih poslova,
  • da budu dostojni dužnosti miritelja, odnosno arbitra.

Za arbitra može biti izabrano lice koje pored opštih uslova, ima položen pravosudni ispit ili je redovni profesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta.

Kandidati koji su već stekli svojstvo miritelja, odnosno arbitra upisom u Imenik, a koji se prijavljuju na javni konkurs umesto dokaza koji se prilažu uz prijavu na javni oglas podnose potvrdu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, navodi se pored ostalog u oglasu.

Inače, u toku je rad na izmenama Zakona kojima se teži uvođenju odredbe sporazumnog rešenja individualnog spora, a ne kao što je to sada slučaj da arbitar donosi odluku u korist jedne od strana, a drugoj strani nalaže određene mere ili daje preporuke.

Dok je arbitar zadužen za rešavanje individualnih radnih sporova, miritelji se bave pregovorima između sindikata i poslodavca, mahom u toku štrajkova tražeći najbolje rešenje za obe strane.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 20.07.2016.
Naslov: Redakcija