Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU: Formiranje Centra za istraživanje nesreća, istraživanje koje će sprovoditi Centar i otkrivanje uzroka nesreće nema za cilj utvrđivanje krivične, privrednoprestupne, prekršajne, disciplinske, građanskopravne ili neke druge odgovornosti


Predlogom zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, koji će poslanici Narodne skupštine Republike Srbije razmotriti 21. jula 2015. godine, predviđeno je da stručne poslove u vezi sa istraživanjem udesa i ozbiljnih nesreća obavlja Centar za istraživanje nesreća.

Centar će biti samostalan i nezavisan u svom radu, a predviđeno je da niko ne može da ograniči sadržinu i obim istraživanja, da utiče na sadržinu i obim istraživanja ili na obim i sadržinu bezbednosnih preporuka koje daje Centar.

Svi udesi i ozbiljne nezgode u vazdušnom saobraćaju, kako je predviđeno, moraju da se istraze i analiziraju kako bi se utvrdile činjenice pod kojima su se desili, ako je moguće i otkrili uzorci i preduzele mere da se spreči novi udesi i ozbiljne nezgode.

 

Predviđeno je da je Centar dužan da istraži svaki udes ili ozbiljnu nezgodu vazduhoplova ukupne mase na poletanju veće od 2.250 kilograma, a istražuje svaki udes ili ozbiljnu nesreću drugih vazduholova ako je došlo do smrti.

Kako je predviđeno, istraživanje koje će sprovoditi Centar i otkrivanje uzroka nesreće nema za cilj utvrđivanje krivične, privrednoprestupne, prekršajne, disciplinske, građanskopravne ili neke druge odgovornosti.

Nadležni pravosudni organi koji vode istragu, kako je predloženo, mogu Centru da dostave spise i isprave potrebne za vođenje postupka istraživanja nesreća, ako se time ne ometa istražni postupak.

Pomeranje vazduhoplova koji je pretpeo udes bez saglasnosti Centra dozvoljeno samo u slučaju spasavanja ljudi, prtljaga i robe, otklanjanje opasnosti od požara ili ako vazduhoplov ometa bezbedno odvijanje saobraćaja.

Kako je predviđeno, Centar ima pravo na neograničen i neometan pristup mestu udesa ili ozbiljne nezgode, vazduholovu, njegovoj sadržini i olupini, da sačini listu dokaza i obezbedi kontrolisano uklanjanje olupine i delova vazduhoplova radi njegovog daljeg ispitivanja, da ima neposredan pristup i kontrolu nad uređajima za snimanje leta i njegovom sadržinom, da zahteva obdukciju tela poginulih, da pozove i ispita svedoke...

Svi učesnici u udesu imaće mogućnost da budu saslušani i biće im omogućeno korišćenje rezultata istrage, a Centar i drugi nadelžni za istraživanje udesa moraju okončati uviđaj na mestu udesa i ozbiljne nezgode u najkraćem mogućem roku tako da se što pre može popraviti oštećena infrastruktra i uspostaviti vazdušni saobraćaj.

Predviđeno je da ministar bliže propisuje način sprovođenja postupka istraživanja udesa i ozbiljne nezgode u vazdušnom saobraćaju.

Centar će voditi bazu podataka o udesima i ozbiljnim nesrećama, a objavljivaće rezultate istraživanja uz poštovanje načela tajnosti, predviđeno je da podatke dostavlja u Centralnu bazu Evropske komisije, a razmenjivaće ih s nadležnima zainteresovanih država uz uslov čuvanja tajnosti podataka.

O svakoj istrazi Centar sastavlja izveštaj i daje bezbednosne preporuke, a dužan je da obavesti žrtve, njihove srodnike ili da javno objavi informacije o utvrđenim činjenicama, toku istrage, pod uslovom da se ne utiče na istražni postupka i da se obezbedi zaštita podataka o ličnosti.

Takođe, predviđena je i mešovita civilno-vojna komisija koja istražuje udese ili ozbiljne nezgode u kojima su učestvovali civilni vazduhoplov i domaći ili strani vojni vazduhoplov.

Polovinu članova u toj komisiji imenovaće centar, a ostatak članova minstar odbrane.

Propisane su i procedure u slučaju da strani vazduhoplov pretpri udes ili ozbiljnu nesreću na teritoriji Srbije, a predviđena je i mogućnost saradnje i učesća u radu međunarodnih organizacija za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda.

Taj centar davaće stručnu pomoć nadležnim pravosudnim organima Srbije, a sarađivaće s nadležnima za istraživanje udesa u državama članicama organizacije međunarodnog civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i drugim međunarodnim organizacijama.

Centar će istraživati ozbiljne nesreće na železničkim sistemima sa ciljem mogućeg unapređenja bezbednosti na železnici i prevenciji nesreća, vodiće bazu podataka o nesrećama i nezgodama, sastavljati izveštaj sa bezbednosnim preporukama, godišnji izveštaj koji će dostavljati nadležnom ministarstvu i Evropskoj agenciji za železnice, a javno će objavljivati konačne izveštaje o istraživanjima u železničkom saobraćaju.

Vodiće i bazu podataka o plovidbenim nezgodama, a imaće obavezu da u roku od sedam dana od donošenja odluke o početku istrage o tome obavesti ministarstvo i nadležne međunarodne organizacije.

Sedište Centra biće u Beogradu, a na njegovom čelu biće glavni istražitelj koji ima položaj direktora posebne organizacije, koga će postavljati vlada na pet godina, na predlog premijera.

Kazne za kršenje zakona, kako je predloženo, kreću se od 20.000 do dva miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 20.07.2015.