Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REGULISANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA: Rasprava će trajati do 10. februara 2016. godine


U okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji i Poglavlja 3 koje se odnosi na poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zaduženo je za Potpoglavlje 4, odnosno za implementaciju Direktive 2005/36/EZ (CELEX 32005L0036) i Direktive 2013/55/EU, koje se odnose na međusobno priznavanje profesionalnih kvalifikacija između državljana zemalja članica EU, uključujući i mere koje olakšavaju ostvarivanje prava na poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga.

Republika Srbija se obavezala da u periodu pre pristupanja Evropskoj uniji donese Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija koji će imati odloženo dejstvo, odnosno, primenjivaće se od momenta pristupanja EU, za šta je neophodno i stvaranje administrativnih pretpostavki za njegovu primenu.

Unošenjem ovog zakona u domaće zakonodavstvo biće implementirane Direktiva 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Direktiva 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 20. novembra 2013. godine o izmeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Uredbe EU br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji putem Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta ("Uredba IMI").

Radi obezbeđivanja administrativne podrške za implementaciju propisa EU u ovom delu, za početak je oformljen ENIK/NARIK centar pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je uređen odredbama Zakona o visokom obrazovanju("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), dok se u kasnijem periodu predviđa osnivanje nezavisnog tela.

U smislu navedenog, pripremljen je Nacrt zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija. Javna rasprava o Nacrtu zakona će trajati do 10. februara 2016. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na e-mail adresu: javna.rasprava@mpn. gov.rs sa naznakom: "regulisane profesije".

Tribine, odnosno sastanci o predloženom Nacrtu zakona biće organizovani u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu, prema sledećem rasporedu:

22. januara 2016. godine, u Nišu, Univerzitet u Nišu, Univerzitetski trg 2,

28. januara 2016. godine, u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu, Jovana Cvijića bb,

2. februara 2016. godine, u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 5,

8. februara 2016. godine, u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 20.01.2016.
Naslov: Redakcija