Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Uvodi se nova vrsta postupka javne nabavke, a to je partnerstvo za inovacije


Osnovni razlozi za donošenje Predloga zakona o javnim nabavkama su sledeći: usklađivanje zakonodavnog okvira u oblasti javnih nabavki sa propisima EU i ispunjenje jednog od merila za stvaranje pregovaračkog Poglavlja 5, javne nabavke i dobijanje pozitivne ocene Evropske komisije u godišnjem izveštaju, realizacija jednog od glavnih ciljeva definisani programom razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019/2023 godina, zatim stvaranja uslova za efikasnije sprovođenja postupka javnih nabavki, povećanje nivoa konkurencije uz smanjenja troškova i administrativnih procedura, zatim podsticanje učešća malih i srednjih preduzeća u postupcima javnih nabavki, efikasnija zaštita prava u postupcima javnih nabavki.

Najvažnije rešenje i novine koje se zakonom predlažu su sledeće: utvrđeni su novi iznosi pragova do kojih se zakon ne primenjuje i pragova za primenu zakona u skladu sa praksom država članica EU u okruženju. Uvodi se novi portal javnih nabavki koji će omogućiti sprovođenje postupka javnih nabavki elektronskim putem, komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda odvijaće se elektronskim putem preko portala javnih nabavki.

Na ovaj način obezbediće se veća transparentnost u postupcima javnih nabavki, a otvaranje ponuda će se takođe odvijati elektronskim putem, što će doprineti povećanju poverenja privrednih subjekata u sistem, a posledično i povećanju nivoa konkurencije u postupcima javnih nabavki.

Zatim, način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta biće pojednostavljen. Ispunjenost ovih kriterijuma dokazivaće se podnošenjem izjave privrednog subjekta na standardnom obrascu, kojim privredni subjekat potvrđuje da ispunjava sve tražene kriterijume za učešće u postupku javne nabavke. Na ovaj način privredni subjekti potvrđuju da ne postoje zakonom propisani razlozi za isključivanje iz postupka javne nabavke. Ovakvo rešenje doprineće povećanju efikasnosti, smanjenju troškova i administrativnih opterećenja za privredne subjekte prilikom pripremanja ponuda, što je od naročitog značaja za mala i srednja preduzeća.

Vrste postupaka javnih nabavki i uslovi za njihovo sprovođenje su u potpunosti usklađeni sa propisima EU. Uvodi se nova vrsta postupka javne nabavke, a to je partnerstvo za inovacije. Javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga u koje spadaju usluge u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kulture i slično, sprovodiće se po posebnom, blažem režimu u smislu kraćih rokova u postupku, limita za primenu odredbi ovog zakona, izveštavanje o zaključenim ugovorima. Uvode se i nove tehnike i instrumenti za dodelu ugovora, sistem kvalifikacije i elektronski katalozi.

Predlogom zakona uvode se novi kriterijumi za dodelu ugovora u postupku javne nabavke. Ugovori o javnoj nabavci dodeljivaće se ekonomski najpovoljnijoj ponudi koja se određuje na osnovu cene ili troškova, ili odnosa cene i kvaliteta, odnosno troškova i kvaliteta, što će svakako doprineti povećanju kvaliteta dobara, usluga i radova.

Uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci su precizirani, čime će biti otklonjene nedoumice po pitanju dopuštenosti izmene ugovora. Takođe, precizirani su i razlozi za raskid ugovora o javnoj nabavci. Nadzor za izvršenjem ugovora o javnim nabavkama vršiće ministarstvo nadležno za poslove finansija.

U oblasti zaštite prava u postupcima javnih nabavki predviđena su rešenja koja će postupak zaštite prava učiniti efikasnijim. Iznosi administrativnih taksi za podnošenje zahteva za zaštitu prava su smanjeni. Takođe, propisana je dužnost podnosioca zahteva za zaštitu prava da prilikom podnošenja zahteva dostavi dokaz o uplati taksi. U suprotnom, zahtev će biti odbačen bez prethodnog pozivanja podnosioca zahteva, da takav zahtev uredi. Odlučivanje o prekršajima propisanim Zakonom o javnim nabavkama biće preneto u nadležnost prekršajnih sudova, naveo je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, obrazlažući taj zakonski predlog u parlamentu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 16.12.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija