Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 101/10 –dr. zakon, 10/15 i 88/15 – US), u članu 6. stav 3. reči: "upućuju na službu", zamenjuju se rečima: "raspoređuju ili premeštaju na službu".

Stav 4. menja se i glasi:

"Službom u Vojsci Srbije smatra se i vršenje dužnosti civilnih lica na službi u Vojsci Srbije raspoređenih u Ministarstvo odbrane."

Član 2.

U članu 18. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        donosi akta o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na predlog načelnika Generalštaba i akta o organizaciji organizacionih celina Ministarstva odbrane čija je unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta utvrđena formacijom;".

U tač. 6) i 7) posle reči: "unapređuje" dodaju se zapeta i reči: "raspoređuje, premešta".

Posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

"8a)      donosi plan istraživanja i razvoja za sredstva naoružanja i vojne opreme i uređuje način i postupak istraživanja razvoja proizvodnje, prometa i nabavke naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Srbije;".

Posle tačke 9) dodaje se tačka 9a), koja glasi:

"9a)      donosi akta o prijemu pripadnika stranih oružanih snaga u vojnoobrazovne institucije Ministarstva odbrane radi školovanja, odnosno usavršavanja, kojima se uređuju uslovi pod kojima se školovanje, odnosno usavršavanje realizuje;".

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Ministar odbrane može ovlastiti za obavljanje poslova iz stava 1. tačka 6. ovog člana ovlašćene rukovodioce u Ministarstvu odbrane."

Član 3.

U članu 19. stav 2. tač. 2) i 4) posle reči: "raspoređuje" dodaju se zapeta i reč: "premešta".

Posle tačke 8a) dodaje se tačka 8b), koja glasi:

"8b)      upućuje profesionalne pripadnike Vojske Srbije na usavršavanje u organizaciji Vojske Srbije;".

U stavu 3. posle reči: "jedinica" dodaju se zapeta i reč: "ustanova", a reči: "iz stava 2. tačka 4. ovog člana" zamenjuju se rečima: "iz stava 2. tač. 4) i 8b) ovog člana".

Član 4.

U članu 33. stav 2. briše se tačka i dodaju se reči: "i materijalnim sredstvima stavljenim na raspolaganje od strane vlasnika stvari."

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Materijalnim sredstvima stavljenim na raspolaganje, u smislu stava 2. ovog člana, smatraju se sredstva koja nisu u evidenciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije kao pokretna sredstva iz popisa, a koja su državljani Republike Srbije i strani državljani stavili na raspolaganje."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 5.

U članu 34. reč: "upućuje" zamenjuje se rečju: "raspoređuje".

Član 6.

U članu 41. stav 2. menja se i glasi:

"Podoficir koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje predviđeno elementima formacijskih mesta utvrđenih formacijom može se do navršene 43 godine života proizvesti u čin potporučnika pod uslovima i na način koji propiše Vlada, na predlog ministra odbrane."

Član 7.

U članu 42. stav 3. menja se i glasi:

"Ugovor o radu na određeno vreme zaključuje se na vremenski period do tri godine i može se obnavljati, s tim da važnost poslednjeg ugovora ističe krajem godine u kojoj profesionalni vojnik, podoficir, odnosno oficir navršava 53 godine života."

Stav 4. menja se i glasi:

"Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, po odluci ministra odbrane, ugovor o radu na određeno vreme licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti može se obnavljati do ispunjenja uslova za odlazak u penziju propisanih zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje."

Član 8.

U članu 45. stav 2. posle reči: "bez prekida", dodaju se zapeta i reči: "kadet nakon završetka školovanja koji nije zdravstveno sposoban za službu u Vojsci Srbije u svojstvu oficira".

Član 9.

Posle člana 47. dodaje se član 47a, koji glasi:

"Član 47a

Oficiri i podoficiri u radnom odnosu na neodređeno vreme mogu preko Ministarstva odbrane nabavljati kratko vatreno oružje i municiju.

Postupak za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja i municije i izdavanje dozvola za držanje i nošenje oružja iz stava 1. ovog člana, način držanja, nošenja, raspolaganja i druga pitanja u vezi sa tim oružjem, kao i oružjem koje oficir ili podoficir dobije na poklon ili kao nagradu za rezultate postignute u službi uređuje ministar odbrane.

Vojna policija izdaje odobrenje za nabavljanje oružja i municije i dozvole za držanje i nošenje oružja iz stava 1. ovog člana i vodi evidenciju o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, osnovnih delova oružja i municije, izdatim dozvolama za držanje oružja i nošenje oružja za ličnu bezbednost, oduzetom i predatom oružju, kao i oružju čiji je nestanak prijavljen.

Evidencije iz stava 3. ovog člana čuvaju se trajno i u elektronskom obliku i sadrže:

1)         podatke o fizičkim licima: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, državljanstvo, broj lične karte, odnosno drugog identifikacionog dokumenta, adresu prebivališta, odnosno boravišta, fotografiju lica, zanimanje i svojstvo lica u odnosu na oružje koje je predmet zahteva;

2)         podatke o oružju: vrstu, marku, model, kalibar i fabrički broj.

Podatke iz stava 4. ovog člana Vojna policija može ustupiti državnim i drugim organima i organizacijama, pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko:

1)         su za prijem takvih podataka ovlašćeni zakonom;

2)         su im podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti;

3)         obezbeđuju zaštitu podataka o ličnosti."

Član 10.

U članu 53. stav 1. menja se i glasi:

"Vojna policija vrši poslove suzbijanja kriminaliteta, kontrole i održavanja vojnog reda i discipline, obezbeđenja određenih ličnosti, najznačajnijih vojnih objekata, dokumenata i naoružanja, regulisanja i kontrole vojnog putnog saobraćaja, upravne poslove koji se odnose na držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom i poslove protivterorističke zaštite u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a po odluci ministra odbrane poslove obezbeđenja određenih ličnosti i protivterorističke zaštite vrši i van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije."

U stavu 2. posle reči: "obavljaju i" dodaju se reči: "policijske mere i radnje i policijska".

Stav 3. menja se i glasi:

"Lica koja se smatraju ovlašćenim službenim licima Vojne policije, način primene policijskih mera i radnji i policijskih ovlašćenja i obavljanje zadataka i poslova Vojne policije, propisuje ministar odbrane."

U stavu 4. posle reči: "sprovode", dodaju se reči: "operativnu i".

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Vojna policija vodi službene evidencije i obrađuje podatke o ličnosti tokom obavljanja policijskih poslova u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u skladu sa propisima koji uređuju evidencije i obradu podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjih poslova."

Dosadašnji st. 6, 7. i 8. postaju st. 7, 8. i 9.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 9, tačka 3a), menja se i glasi:

"3a)      kada postoje osnovi sumnje da su učinili krivično delo na štetu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za koje se goni po službenoj dužnosti;".

Stav 9. briše se.

Dosadašnji st. 10, 11. i 12. postaju st. 9, 10. i 11.

U dosadašnjem stavu 12. koji postaje stav 11. posle reči: "uređuje" dodaju se reči: "policijske mere i radnje i policijska".

Član 11.

U članu 53a stav 1. menja se i glasi:

"Unutrašnju kontrolu rada pripadnika Vojne policije u pogledu zakonitosti primene policijskih ovlašćenja, mera i radnji vrši posebna organizaciona jedinica koja se obrazuje u sastavu Uprave Vojne policije (u daljem tekstu: Unutrašnja kontrola Vojne policije)."

Član 12.

U članu 53b stav 2. reči: "U vršenju kontrole, vojnopolicijski inspektor ima ovlašćenje da:" zamenjuju se rečima: "U vršenju kontrole, vojnopolicijski inspektor i pripadnici Unutrašnje kontrole Vojne policije imaju ovlašćenja da:".

Stav 3. menja se i glasi:

"U obavljanju poslova iz stava 2. ovog člana vojnopolicijski inspektor i pripadnici Unutrašnje kontrole Vojne policije ne mogu se mešati u tok pojedinih akcija Vojne policije ili na drugi način ometati rad ili ugroziti poverljivost vojnopolicijske akcije."

Stav 7. menja se i glasi:

"U vršenju kontrole rada Vojne policije, vojnopolicijski inspektor i pripadnici Unutrašnje kontrole Vojne policije preduzimaju potrebne radnje, utvrđuju činjenično stanje i prikupljaju dokaze."

Član 13.

U članu 56. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        četiri godine u činu poručnika;".

Član 14.

U članu 58. stav 1. menja se i glasi:

"Radi unapređenja oficira i podoficira u viši čin utvrđuju se liste kandidata na osnovu kriterijuma koje utvrđuje ministar odbrane."

Član 15.

U članu 67. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

"5a)      u stanju mirovanja;".

Član 16.

U članu 69. stav 2. reči: "Čin i položajna grupa za formacijska mesta" zamenjuju se rečima: "Elementi formacijskog mesta".

Stav 6. menja se i glasi:

"Ako se neko formacijsko mesto ne može popuniti oficirom, odnosno podoficirom, na to formacijsko mesto može se uz njegov pristanak postaviti ili odrediti za zastupnika civilno lice na službi u Vojsci Srbije, odnosno državni službenik ili nameštenik, pod uslovom da ima odgovarajuće obrazovanje."

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

"Ako se neko formacijsko, odnosno radno mesto ne može popuniti civilnim licem na službi u Vojsci Srbije, odnosno državnim službenikom ili nameštenikom, na to formacijsko, odnosno radno mesto može se uz njegov pristanak postaviti ili odrediti za zastupnika oficir, odnosno podoficir, pod uslovom da ima odgovarajuće obrazovanje."

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. reči: "iz stava 6." zamenjuju se rečima: "iz st. 6. i 7."

Član 17.

U članu 72. stav 5. posle reči: "Vojske Srbije" dodaju se zapeta i reči: "odnosno u drugi državni organ ili pravno lice".

U stavu 6. posle reči: "Vojske Srbije" dodaju se zapeta i reči: "odnosno u drugi državni organ ili pravno lice".

Član 18.

U članu 72a posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako nije zaključen međunarodni ugovor, ministar odbrane može profesionalnom vojnom licu odobriti rad u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa potrebama službe."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Posle dosadašnjeg stava 3. koji postaje stav 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Za vreme rada iz stava 2. ovog člana profesionalnom vojnom licu miruju prava i obaveze na službi i po osnovu službe u Vojsci Srbije."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 19.

Posle člana 72b, dodaje se član 72v, koji glasi:

"Član 72v

Oficir, odnosno podoficir može se u toku službe raspoređivati.

Pod rasporedom, u smislu ovog člana, podrazumeva se promena organizacijske celine, odnosno komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije zbog postavljenja na novu dužnost prilikom čega se ne menja mesto službovanja.

Profesionalna vojna lica nakon prijema u profesionalnu vojnu službu raspoređuju se u organizacijske celine, odnosno komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije, radi postavljenja na novu dužnost."

Član 20.

Član 74. menja se i glasi:

"Član 74.

Profesionalni pripadnici Vojske Srbije mogu se uputiti na školovanje ili usavršavanje u skladu sa potrebama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, pod uslovima koje propisuje ministar odbrane.

Profesionalni pripadnici Vojske Srbije upućeni na školovanje oblika studija II i III stepena, školuju se uz rad.

Oficir, odnosno podoficir upućen na školovanje ili usavršavanje u zemlji i inostranstvu koje traje najmanje jednu školsku godinu razrešava se dužnosti, osim lica upućenih na školovanje uz rad.

Licu iz stava 3. ovog člana vreme provedeno na školovanju ili usavršavanju priznaje se kao vreme provedeno na službi u Vojsci Srbije i za to vreme ima prava svog čina i napreduje, pod uslovima propisanim ovim zakonom, kao lice koje je postavljeno na dužnost sa koje je upućeno na školovanje ili usavršavanje."

Član 21.

Posle člana 76. dodaju se naziv člana i član 76a, koji glase:

"6a Stanje mirovanja

Član 76a

Profesionalnom vojnom licu miruju prava i obaveze na službi i po osnovu službe u Vojsci Srbije, osim onih za koje je ovim zakonom ili opštim aktom drugačije određeno, ako privremeno ne vrši službu zbog:

1)         upućivanja na rad u inostranstvo, ili u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje, u diplomatska, konzularna i druga predstavništva;

2)         izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu ili drugu javnu funkciju čije vršenje zahteva da privremeno prestane da radi kod poslodavca;

3)         rada u strukturama međunarodne organizacije ili regionalne inicijative u skladu sa članom 72a stav 2. ovog zakona ili rada u inostranstvu u skladu sa članom 90a stav 4. ovog zakona.

Oficir, odnosno podoficir kojem prava i obaveze iz stava 1. ovog člana miruju duže od šest meseci razrešava se dužnosti.

Oficir, odnosno podoficir ima pravo da se, u roku od 15 dana od dana prestanka razloga zbog kojih mu je odobreno mirovanje iz stava 1. ovog člana, vrati na službu u Vojsci Srbije."

Član 22.

U članu 80. stav 2. menja se i glasi:

"Profesionalni pripadnik Vojske Srbije koji je upućen na školovanje, usavršavanje ili specijalizaciju dužan je da po završetku školovanja, usavršavanja ili specijalizacije ostane na službi u Vojsci Srbije najmanje dvostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja ili specijalizacije u zemlji, a ako je školovanje, usavršavanje ili specijalizaciju završio u inostranstvu najmanje trostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja ili specijalizacije."

Stav 7. menja se i glasi:

"Ministar odbrane propisuje bliže uslove i način stipendiranja za potrebe Vojske Srbije, dužinu trajanja službe u Vojsci Srbije po završetku određene vrste školovanja, usavršavanja ili specijalizacije i postupak utvrđivanja i povraćaja troškova školovanja, stipendiranja, specijalizacije, odnosno usavršavanja."

Član 23.

U članu 90. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Profesionalnom vojnom licu privremeno upućenom u drugi državni organ ili pravno lice pripadaju plata, druga novčana primanja, naknada putnih i drugih troškova i posebna primanja prema odredbama ovog zakona, a ukoliko je to za njega povoljnije prema propisima drugog državnog organa ili pravnog lica, s tim da se isplata po osnovu navedenih prava vrši na teret sredstava drugog državnog organa, odnosno pravnog lica."

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. posle reči: "ministar odbrane" dodaju se zapeta i reči: "na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora,".

Član 24.

U članu 90a posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

"Izuzetno, ministar odbrane može profesionalnom pripadniku Vojske Srbije odobriti rad u inostranstvu radi izvršavanja obaveza preuzetih ugovorom zaključenim između domaćeg i inostranog pravnog lica, pod uslovom da izvršenje takvog ugovora nije u suprotnosti sa potrebama službe.

Za vreme rada iz stava 4. ovog člana profesionalnom pripadniku Vojske Srbije miruju prava i obaveze na službi i po osnovu službe u Vojsci Srbije."

Član 25.

U članu 92. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

"Profesionalnom vojnom licu pripada naknada troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora, kada se za takvu vrstu naknade steknu uslovi u budžetu Republike Srbije, u visini koju utvrdi Vlada.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko je ishrana tokom rada obezbeđena na drugi način, profesionalno vojno lice ne ostvaruje po tom osnovu pravo na naknadu troškova."

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 4, posle reči: "podoficiru" dodaju se reči: "koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme", a posle reči: "za zakup stana," dodaju se reči: "naknada dela troškova u vezi sa rešavanjem stambenog pitanja,".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 26.

U članu 95. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Vlada utvrđuje posebnu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica.

Osnovica iz stava 1. ovog člana ne može biti niža od 75% od prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se utvrđuje osnovica, prema poslednjem konačno objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, a ukoliko to ne omogućavaju odobrena sredstva u budžetu Republike Srbije namenjena za plate, Vlada može u skladu sa odobrenim sredstvima utvrditi nižu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica."

Član 27.

U članu 97. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "o čemu procenu i mišljenje daje medicina rada nadležne vojnozdravstvene ustanove."

Član 28.

U članu 104. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        licu kojem je utvrđen stepen invaliditeta od najmanje 50%;"

Stav 4. menja se i glasi:

"Godišnji odmor može se koristiti jednokratno ili u više delova."

Član 29.

U članu 106. stav 1. reči: "prilikom porođaja supruge," zamenjuju se rečima: "prilikom rođenja, odnosno usvojenja deteta,".

U stavu 2. reči: "zbog porođaja supruge" zamenjuju se rečima: "zbog rođenja, odnosno usvojenja deteta".

Član 30.

U članu 107. stav 2. posle reči: "štetne poslove" dodaju se zapeta i reči: "odnosno poslove na kojima je izloženo posebnim naporima i povećanim rizicima".

Član 31.

U članu 110. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        ako je na način propisan zakonom utvrđeno da je nastao potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu službu;".

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

"3a)      ako se ne vrati na službu u roku od 15 dana od dana prestanka razloga zbog kojih mu je odobreno mirovanje;".

Tačka 4) menja se i glasi:

"4)        ako mu je za dva poslednja perioda ocenjivanja u kojima su ispunjeni uslovi da bude ocenjen utvrđena nepovoljna ocena;".

U stavu 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "a oficiru sanitetske službe u zvanju specijaliste ili doktora medicinskih nauka, oficiru u zvanju nastavnika – doktora nauka na službi na Univerzitetu odbrane i oficiru u naučnom zvanju do 65 godina života."

U stavu 5. reči: "najmanje 50 godina života", zamenjuju se rečima: "najmanje 45 godina života".

U stavu 5. tačka 4) reč: "rešenjem", zamenjuje se rečima: "nalazom, ocenom i mišljenjem".

Član 32.

U članu 112. stav 3. tačka 3), briše se.

Član 33.

Član 119. menja se i glasi:

"Član 119.

Za vreme ratnog stanja oficiru, odnosno podoficiru prestaje profesionalna vojna služba kada navrši 60 godina života i 40 godina staža osiguranja ili kada navrši 65 godina života.

Profesionalnom vojniku, bez obzira na ostvaren staž osiguranja, prestaje profesionalna vojna služba kada navrši 55 godina života.

Izuzetno, na predlog načelnika Generalštaba, a po odluci ministra odbrane, profesionalnom vojniku koji navrši 55 godina života starosna granica za prestanak profesionalne vojne službe na pojedinim formacijskim mestima određenih specijalnosti, može se produžiti do navršenih 60 godina života.

Profesionalnom vojnom licu prestaje profesionalna vojna služba za vreme ratnog stanja:

1)         ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije;

2)         ako se na način propisan zakonom utvrdi da je nastao potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu službu;

3)         ako je pravosnažnom presudom vojnog disciplinskog suda osuđen na disciplinsku kaznu koja povlači gubitak vojne službe, odnosno pravosnažnom presudom nadležnog krivičnog suda osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od 12 meseci;

4)         njegovom smrću.

Na postupak za prestanak službe profesionalnog vojnog lica za vreme ratnog stanja shodno se primenjuju odredbe čl. 114-118. ovog zakona."

Član 34.

U članu 120. stav 2. menja se i glasi:

"Javni konkurs raspisuje Ministarstvo odbrane u magazinu "Odbrana", na veb-sajtu Ministarstva odbrane i u nekom od dnevnih javnih glasila koje izlazi na čitavoj teritoriji Republike Srbije, a oglas se dostavlja nadležnoj direkciji Nacionalne službe za zapošljavanje."

U stavu 3. posle reči: "drugog državnog organa," dodaju se reči: "javne ustanove i druge javne službe,".

Član 35.

Posle člana 120. dodaje se član 120a, koji glasi:

"Član 120a

U svrhu prijema civilnih lica na službu u Vojsci Srbije bez javnog konkursa vodi se evidencija lica zainteresovanih za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke: prezime, ime jednog roditelja i ime kandidata, JMBG, pol, mesto rođenja (mesto, opština, država rođenja), prebivalište (mesto, opština), boravište (mesto, opština), kontakt telefon, elektronska adresa za kontakt (e-mail), vrsta i stepen stručne spreme, zanimanje – stečeno zvanje, naziv obrazovne institucije, prosek ocena sa završenog školovanja, podatak da li prihvata zasnivanje radnog odnosa na radnom mestu za koje je propisana niža stručna sprema od one koju poseduje, radno iskustvo u zanimanju – zvanju, da li je član porodice zaposlenog, penzionisanog, poginulog ili umrlog pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i željeno mesto rada.

Podaci iz stava 2. ovog člana evidentiraju se na posebnom obrascu koji potpisuje lice zainteresovano za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Prikupljanje, korišćenje i zaštita prikupljenih podataka obavlja se u skladu za zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Ministar odbrane ovlastiće lica koja će prikupljati, obrađivati i koristiti podatke iz stava 2. ovog člana."

Član 36.

Član 121. menja se i glasi:

"Ministar odbrane određuje formacijska mesta u Ministarstvu odbrane na koja se bez javnog konkursa može primiti civilno lice na službu u Vojsci Srbije, a na predlog načelnika Generalštaba ova formacijska mesta određuje u Vojsci Srbije."

Član 37.

U članu 123. stav 3. posle reči: "članova komisije" dodaju se zapeta i reči: "troškove ponovnog polaganja stručnog ispita".

Član 38.

Član 125. menja se i glasi:

"Pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica."

Član 39.

U članu 127. stav 2. reči: "dodatke na platu" zamenjuju se rečima: "uvećanja plate".

Član 40.

U članu 129. tačka 4) menja se i glasi:

"4)        ako mu je za dva poslednja perioda ocenjivanja, u kojima su ispunjeni uslovi da bude ocenjen, utvrđena nepovoljna ocena;".

Član 41.

U članu 131. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        kad navrši 65 godina života ako ima najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se ministar odbrane i civilno lice na službi u Vojsci Srbije drugačije ne sporazumeju;".

Član 42.

U članu 133. reči: "ili po potrebi službe" brišu se.

Član 43.

U članu 134. tačka 3a) menja se i glasi:

"3a)      o formacijskim mestima i zastupanju (član 69. stav 2. i član 71);"

Tačka 4) menja se i glasi:

"4)        o privremenom upućivanju po potrebi službe u drugu komandu, jedinicu ili ustanovu Vojske Srbije, odnosno u drugi državni organ ili pravno lice radi izvršenja određenih zadataka, osim za lice čiji delokrug zahteva da se poslovi radnog mesta obavljaju van sedišta jedinice, odnosno ustanove Vojske Srbije – terenski rad (član 72. st. 5. i 6);

Tačke 7a) i 7b) menjaju se i glase:

"7a)      o plati (član 81);

7b)       o posebnim uslovima pod kojima se vrši služba (član 83);".

Posle tačke 7b) dodaju se nove tač. 7v) i 7g), koje glase:

"7v)      o uvećanoj plati (član 84);

7g)       o nagradama i jubilarnim nagradama (član 86);"

Tačka 8) menja se i glasi:

"8)        o stipendiji za vreme školovanja ili usavršavanja u inostranstvu i plati i drugim primanjima za vreme službe u inostranstvu (član 80. i član 90. st. 2. do 5);".

Član 44.

U članu 141. stav 2. menja se i glasi:

"Načelnik Generalštaba za rešavanje u upravnim stvarima može odrediti i starešinu na položaju komandanta bataljona, njemu ravnog ili višeg položaja."

Član 45.

U članu 163. stav 3. menja se i glasi:

"Predsednici vojnih disciplinskih sudova i sekretari vojnih disciplinskih sudova moraju biti oficiri pravne službe sa položenim pravosudnim ispitom, a sudije porotnici Višeg vojnog disciplinskog suda moraju biti profesionalni pripadnici Vojske Srbije, diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom."

Član 46.

Propisi doneti za izvršenje Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15 i 88/15 – US) uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 47.

Propisi za izvršenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 48.

Dozvole za nošenje i držanje vatrenog oružja koje su pre stupanja na snagu ovog zakona izdate od strane Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, odnosno organa čiji su pravni sledbenici Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, zameniće se dozvolama izdatim u skladu sa propisom kojim će biti uređeno nošenje i držanje oružja iz člana 9. ovog zakona.

Član 49.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje ovog zakona je potreba usklađivanja važećih rešenja sa iskustvima u praktičnoj primeni Zakona o Vojsci Srbije i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršenim nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 101/10 - dr. zakon, 10/15 i 88/15 - US), otklanjanje uočenih pravnih praznina i nepreciznosti u pojedinim rešenjima koje stvaraju teškoće u tumačenju odredaba zakona. Predloženim izmenama i dopunama stvaraju se uslovi za obezbeđenje povoljnijeg položaja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, posebno profesionalnih vojnika, kao i podoficira i oficira koji su u službi na određeno vreme, preciznije definisanje statusa civilnih lica na službi u Vojsci Srbije, bliže uređivanje postojećih i uspostavljanje novih vrsta stanja u službi oficira i podoficira.

Cilj koji treba postići donošenjem ovog zakona je efikasnije rukovođenje i obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije, uz istovremeno stvaranje uslova za poboljšanje položaja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Donošenje ovog zakona je neophodno, jer predložena pravna rešenja predstavljaju zakonodavnu materiju i ne mogu biti uređena i usklađena podzakonskim aktima za izvršenje Zakona o Vojsci Srbije.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predlaže se izmena člana 6. radi dodatnog preciziranja šta se smatra službom u Vojsci Srbije, imajući u vidu da poslove državne uprave u Ministarstvu odbrane, pored državnih službenika i nameštenika i profesionalnih vojnih lica obavljaju i civilna lica na službi u Vojsci Srbije.

Članom 2. Predloga zakona predlažu se izmene člana 18. radi preciziranja pojedinih ovlašćenja ministra odbrane i njihovog sprovođenja. Istovremeno je predloženo da ministar odbrane donosi akata o prijemu pripadnika stranih oružanih snaga u vojnoobrazovne institucije radi njihovog školovanja i usavršavanja, što do sada nije bilo predviđeno.

Članom 3. Predloga zakona predlažu se izmene člana 19. radi preciziranja pojedinih ovlašćenja načelnika Generalštaba Vojske Srbije. Istovremeno je predloženo da načelnik Generalštaba može uputiti profesionalne pripadnike Vojske Srbije na usavršavanje u okviru Vojske Srbije, što do sada nije bilo predviđeno.

Članom 4. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 33. u stavu 2. propisivanjem da se za vreme ratnog i vanrednog stanja Vojska može popunjavati i materijalnim sredstvima koja joj vlasnici stvari stave na raspolaganje. Predloženom dopunom se omogućava da se uvedu u evidenciju i koriste za izvršenje zadataka materijalna sredstva koja državljani Republike Srbije i strani državljani stave na raspolaganje, a nakon upotrebe vrate vlasniku ili zaduže u materijalno knjigovodstvo jedinice ili ustanove. Ovim bi se poboljšala popuna opremom za izvršenje dodeljenih zadataka koju jedinice i ustanove Vojske Srbije ne poseduju ili im nedostaje.

Članom 5. Predloga zakona predlaže se izmena člana 34. radi usaglašavanja sa predloženim izmenama u drugim zakonskim odredbama (čl. 6. i 72b), a koje se odnose na uređivanje pojma raspoređivanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Članom 6. Predloga zakona predlaže se izmena člana 41. stav 2. radi stvaranja povoljnijih uslova za proizvođenje u čin potporučnika podoficira koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje.

Članom 7. Predloga zakona predlaže se izmena člana 42. st. 3. i 4. u cilju obezbeđenja povoljnijeg položaja profesionalnih vojnika, podoficira i oficira na službi u Vojsci Srbije na određeno vreme, podizanjem starosne granice do koje se može obnavljati ugovor o radu, koja za pojedina formacijska mesta ili određene specijalnosti predstavlja ispunjenje uslova za odlazak u penziju shodno propisima kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Članom 8. Predloga zakona predlaže se izmena člana 45. stav 2. kako bi se kadetima, za koje nakon završetka školovanja nadležna vojnolekarska komisija oceni da nisu zdravstveno sposobni za obavljanje dužnosti oficira u Vojsci Srbije, omogućio prijem na službu u svojstvu civilnog lica bez javnog konkursa.

Članom 9. Predloga zakona vrši se dodavanje novog člana 47a, kojim se propisuje da oficiri i podoficiri mogu preko Ministarstva odbrane nabavljati kratko vatreno oružje i municiju, a da će način držanja i raspolaganja ovim oružjem urediti ministar odbrane. Istovremeno se stvara osnov za vođenje evidencije o podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nabavljanje, držanje i nošenje ovog oružja i utvrđuje se njen sadržaj, uz propisivanje uslova pod kojim se podaci iz evidencije mogu ustupiti ovlašćenim organima ili licima.

Čl. 10, 11. i 12. Predloga zakona vrši se usaglašavanje zakonskih rešenja iz člana 53, 53a i 53b sa odredbama novog Zakona o policiji koji propisuje da policija preduzima policijske mere i radnje i policijska ovlašćenja, odnosno prvi put je regulisano da ovlašćena službena lica primenjuju policijske mere i radnje. Imajući u vidu da službena lica Vojne policije u postupanju prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane i pripadnicima Vojske Srbije imaju obaveze i ovlašćenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje policija i propisima donetim na osnovu tog zakona, bilo je potrebno usaglašavanje navedenih odredbi.

Članom 13. Predloga zakona predlaže se izmena člana 56. tačke 2) tako da oficir mora provesti najmanje četiri godine u činu poručnika da bi stekao uslov da bude unapređen u neposredno viši čin, sa ciljem da se produžavanjem vremena zadržavanja na početnim dužnostima omogući veći stepen stručne osposobljenosti za obavljanje viših dužnosti u Vojsci Srbije.

Članom 14. Predloga zakona vrši se dopuna člana 58. kako bi se norma uskladila sa praksom koja je pokazala da nije celishodno da se za postavljenje lica na formacijsko mesta višeg čina izrađuju liste kandidata, jer takve liste često nije moguće formirati ili njihovo formiranje gubi smisao zbog specifičnosti službe i propisanih ograničenja.

Članom 15. Predloga zakona vrši se dopuna člana 67. tako što se dodavanjem novog stanja u službi oficira i podoficira - "u stanju mirovanja", omogućava razrešavanje od dužnosti lica po čijem je zahtevu doneto rešenje o mirovanju, kao i da se upražnjeno formacijsko mesto popuni postavljanjem drugog lica.

Članom 16. Predloga zakona vrši se izmena člana 69. stav 6. kako bi se otklonio propust uočen u važećoj odredbi usled kojeg je civilnim licima na službi u Vojsci Srbije uskraćena mogućnost zastupanja, odnosno postavljenja na formacijskim mestima profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane. Novim rešenjem u stavu 7. ovog člana omogućeno je i oficirima i podoficirima sa odgovarajućim obrazovanjem da budu postavljeni, odnosno da na formacijskim mestima zastupaju civilno lice na službi u Vojsci Srbije, kao i na radnim mestima državnog službenika ili nameštenika. Istovremeno, izmenom u stavu 2. uvažava se činjenica da pored čina i položajne grupe elementi formacijskog mesta sadrže i druge elemente specifične za sistematizaciju radnih mesta utvrđenih formacijom (npr. nomenklaturna oznaka i dužnost).

Članom 17. Predloga zakona vrši se dopuna člana 72. kako bi se omogućilo upućivanje profesionalnih vojnih lica, po potrebi službe, u drugi državni organ ili pravno lice.

Članom 18. Predloga zakona vrši se izmena člana 72a radi stvaranja mogućnosti da se profesionalni pripadnici Vojske Srbije mogu angažovati u strukturama međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa i bez zaključenog međunarodnog ugovora. Ministar odbrane može odobriti takvo angažovanje ukoliko nije u suprotnosti sa potrebama službe, a međunarodna organizacija ili regionalna inicijativa nameravaju da zaključe ugovor sa angažovanim licem, koje u tom slučaju, ne ostvaruje prava koja proističu iz službe u Vojsci Srbije

Članom 19. Predloga zakona vrši se dodavanje novog člana 72v, kojim se propisuje mogućnost raspoređivanje oficira i podoficira u toku službe iz jedne organizacione jedinice u drugu zbog postavljenja na druge dužnosti, prilikom čega se ne menja mesto službovanja, čime je napravljena razlika u odnosu na premeštanje oficira koje je ograničeno na pet premeštaja.

Članom 20. Predloga zakona vrši se izmena člana 74. radi preciznijeg uređivanja školovanje i usavršavanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, definisanjem pojma školovanja uz rad i uređivanjem statusa lica koja su upućena na školovanje, odnosno usavršavanje.

Članom 21. Predloga zakona vrši se dodavanje novog člana 76a kojim se bliže uređuju uslovi pod kojima profesionalnom vojnom licu miruju prava i obaveze po osnovu službe.

Članom 22. Predloga zakona vrši se izmena člana 80. kako bi se omogućilo da razlike u finansijskim sredstvima koja su uložena u školovanje, usavršavanje ili specijalizaciju pojedinih profesionalnih pripadnika Vojske Srbije budu od uticaja na razliku u vremenu koje su oni obavezni da provedu na službi u Vojsci Srbije nakon završetka školovanja, usavršavanja ili specijalizacije.

Članom 23. Predloga zakona vrši se izmena člana 90. kako bi uredila plata, naknade i druga novčana primanja profesionalnih vojnih lica privremeno upućenih u drugi državni organ ili pravno lice.

Članom 24. Predloga zakona vrši se izmena člana 90a kako bi se stvorio osnov za upućivanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije na rad u inostranstvo radi izvršavanja obaveza preuzetih ugovorom zaključenim između domaćeg i inostranog pravnog lica, ukoliko je izvršenje takvog ugovora u interesu Republike Srbije.

Članom 25. Predloga zakona vrši se izmena člana 92. kako bi se naknada troškova za ishranu u toku rada i regres za godišnji odmor usaglasili sa odredbama zakona kojim se uređuju plate u javnom sektoru. Istovremeno se uvodi naknada dela troškova u vezi sa rešavanjem stambenog pitanja korisnicima subvencionisanog stambenog kredita.

Članom 26. Predloga zakona vrši se izmena člana 95. kojim se bliže uređuju plate i druga primanja profesionalnih vojnih lica u cilju usaglašavanja sa odredbama zakona kojim se uređuju plate u javnom sektoru.

Članom 27. Predloga zakona vrši se dopuna člana 97. stav 2. i precizira se da je medicina rada nadležne vojnozdravstvene ustanove organ ovlašćen da vrši procenu i daje mišljenje na kojim je formacijskim mestima radno vreme potrebno skratiti srazmerno štetnom uticaju uslova rada na zdravlje i sposobnost lica koje takvu dužnost obavlja, a koje ni primenom zaštitnih mera ne može biti u potpunosti zaštićeno

Članom 28. Predloga zakona vrši se izmena člana 104. i usaglašavanje načina korišćenja godišnjeg odmora sa odredbama opštih propisa o radu.

Članom 29. Predloga zakona vrši se izmena člana 106. radi stvaranja osnova za korišćenje plaćenog odsustva prilikom rođenja deteta i u zajednicama u kojima nije zaključen brak, kao i prilikom usvojenja deteta.

Članom 30. Predloga zakona vrši se izmena člana 107. stav 2. radi stvaranja osnova za korišćenje plaćenog odsustva za oporavak lica koja obavljaju poslove na kojima su izloženi posebnim naporima i povećanim rizicima.

Članom 31. Predloga zakona vrši se izmena člana 110. kojom je propisano da se oficiru sanitetske službe u zvanju specijaliste ili doktora medicinskih nauka, oficiru u zvanju nastavnika – doktora nauka na službi na Univerzitetu odbrane i oficiru u naučnom zvanju do 65 godina života, a imajući u vidu da njihova stručna znanja doprinose usavršavanju mlađih lekara, mlađih nastavnika, odnosno naučnih radnika i doprinose kontinuitetu u kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite, realizacije nastave, odnosno naučnih ili istraživačkih projekata u oblasti odbrane. Smanjuje se starosna granica za prestanak službe oficira i podoficira sa pravom na starosnu penziju bez stavljanja na raspolaganje, ukoliko to nalažu potrebe službe. Istovremeno se vrši usaglašavanje pojedinih rešenja sa odredbama propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Članom 32. Predloga zakona predlaže se brisanje tačke 3) u stavu 3. člana 112. imajući u vidu da se profesionalna vojna lica u radnom odnosu na određeno vreme ocenjuju redovno za ceo period za koji je zaključen ugovor o radu, zbog čega ih nije moguće dva puta uzastopno nepovoljno oceniti.

Članom 33. Predloga zakona vrši se izmena člana 119. i utvrđuju se razlozi i uslovi za prestanak službe profesionalnih vojnih lica za vreme ratnog stanja.

Članom 34. Predloga zakona vrši se izmena člana 120. tako što se precizira gde se objavljuje javni konkurs Ministarstva odbrane za prijem civilnih lica na službi u Vojsci Srbije. Izmenom u stavu 3. omogućava se prijem bez javnog konkursa na službu u Vojsci Srbije licima koja su zaposlena u javnim ustanovama i drugim javnim službama.

Članom 35. Predloga zakona vrši se dodavanje novog člana 120a radi usaglašavanja sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i stvaranja zakonskog osnova za vođenje evidencije koja sadrži lične podatke lica koja su zainteresovana za prijem na službu u Vojsci Srbije.

Članom 36. Predloga zakona predlaže se izmena člana 121, jer prema važećem rešenju ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije, određuje formacijska mesta na koja se bez javnog konkursa može primiti lice na službi u Vojsci Srbije. Predloženom izmenom, omogućava se da ministar odbrane to može učiniti, bez predloga načelnika Generalštaba, kada je reč o specifičnim formacijskim mestima van Vojske Srbije, odnosno u Ministarstvu odbrane.

Članom 37. Predloga zakona vrši se izmena člana 123. stav 3. kako bi se otklonila postojeća pravna praznina i omogućilo ministru odbrane da propiše visinu troškova ponovnog polaganja stručnog ispita i obavezu vođenja evidencije o vojnim službenicima koji su polagali poseban stručni ispit.

Članom 38. Predloga zakona vrši se izmena člana 125. kako bi se omogućilo dodatno vrednovanje pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije supružnicima i članovima porodice poginulih, umrlih, premeštenih profesionalnih vojnih lica, kao i deci palih boraca.

Članom 39. Predloga zakona vrši se izmena naziva pojmova u članu 127. radi usaglašavanja sa odredbama zakona kojim se uređuju plate u javnom sektoru.

Članom 40. Predloga zakona vrši se izmena člana 129. radi otklanjanja nedoumica koje je izazivala formulacija iz tačke 4) ovog člana, odnosno precizira se koje su dve nepovoljne ocene uslov za prestanak službe civilnom licu u Vojsci Srbije bez njegove saglasnosti.

Članom 41. Predloga zakona vrši se izmena člana 131. radi usklađivanja razloga za prestanak službe civilnog lica u na službi u Vojsci Srbije po sili zakona zbog navršenih 65 godina života sa odredbama opštih propisa o radu.

Članom 42. Predloga zakona vrši se izmena člana 133. i usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 10/15), kada je brisanjem člana 132. ukinuta mogućnost da civilnom licu u Vojsci Srbije više može prestati služba po potrebi službe.

Članom 43. Predloga zakona vrši se izmena posebne odredbe člana 134. kojom se omogućava da se na vojne službenike i vojne nameštenike primenjuju odredbe čl. 16, 17, 22, 23, 24 i 25. ovog zakona, koje se odnose na profesionalna vojna lica, a omogućena je i primena čl. 84. i 86. važećeg zakona.

Članom 44. Predloga zakona vrši se izmena posebne odredbe člana 141. stav 2. kako bi načelniku Generalštaba omogućilo da odredi i druga lica koja nisu na dužnosti starešine jedinica, komandi i ustanova da rešavaju u upravnim stvarima, jer prema važećem rešenju u jedinicama i komandama u kojima je mesto načelnika ostalo upražnjeno, nije se moglo odrediti lice nadležno za odlučivanje u prvostepenom upravnom postupku.

Članom 45. Predloga zakona vrši se izmena člana 163. stav 3. kako bi se omogućilo da sudije porotnici Višeg vojnog disciplinskog suda, pored profesionalnih vojnih lica mogu biti i civilna lica sa završenim pravnim fakultetom i položenim pravosudnim ispitom na službi um Vojsci Srbije.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sredstva za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su Zakonom o budžetu RS za 2017. godinu i naknadnim izmenama (zaključno sa 17.11.2017. godine) na Razdelu 18, u okviru Programa 1703 – Operacije i funkcionisanje MO i VS u ukupnom iznosu (sve funkcije i svi izvori finansiranja) od 64.446.023.404 dinara na programskim aktivnostima: 001 – Funkcionisanje MO i VS – 21.364.330.000 dinara, 0002 – Multinacionalne operacije - 1.518.739.000 dinara, 0003 – Administracija i upravljanje – 34.343.085.000 dinara, 0004 – Vanredne situacije – 1.025.503.000 dinara, 005 - Izgradnja i održavanje stambenog prostora (Budžetski fond za finansiranje stambenih potreba profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u MO) – 427.837.000 dinara, 0006 – Unapređenje stanja u oblasti naoružanja i vojne opreme i održavanje sredstava (Budžetski fond za naoružanje i vojnu opremu) – 3.668.761.000 dinara, 0007 – Unapređenje stanja u oblasti vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti (Budžetski fond za potrebe vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti) – 183.543.000 dinara i 0008 – Funkcionisanje sistema specijalnih veza (Budžetski fond za potrebe sistema specijalnih veza) – 478.312.000 dinara, i projektima: 4001 – Popuna ratnih materijalnih rezervi – 240.000.000 dinara, 5002 – Gasifikacija kompleksa u TRZ Čačak – 33.988.000 dinara, 5004 – Modernizacija školsko-borbenih aviona – 540.913.000 dinara, 4002 – Stambeno kreditiranje (Budžetski fond za finansiranje stambenih potreba profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u MO) - 612.000.000 dinara i četiri naknadno uvedena projekta u ukupnom iznosu od 9.012.404 dinara.

Sredstva za sprovođenje ovog zakona u 2018. i 2019. godini biće planirana u okviru limita koje Ministarstvo finansija odredi za razdeo Ministarstva odbrane.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12- prečišćen tekst), jer bi nedonošenje Zakona u ovom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost zemlje i rad organa i organizacija, kao i radi ispunjenja međunarodnih obaveza. Naime, neophodna je hitna primena odredaba kojima se uređuje upućivanje po potrebi službe profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u drugi državni organ ili pravno lice, odobrenje za njihovo angažovanja u strukturama međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa bez zaključenog posebnog međunarodnog ugovora, kao i da se mogu uputiti na rad u inostranstvo radi izvršavanja obaveza preuzetih (komercijalnim) ugovorima zaključenim između domaćeg i inostranog pravnog lica, ukoliko je izvršenje takvog ugovora u interesu Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Vojska Srbije je prvi put uređena donošenjem Zakona o Vojsci Srbije 2007. godine, nakon čega su tokom 2009. godine vršene izmene izmene kojima je uređen njen sastav i organizacija, kao i prava, obaveze i odgovornosti pripadnika Vojske Srbije, a izmenama i dopunama usvojenim početkom 2015. godine otklonjene su nejasnoće u određenim pojmovima i važećim rešenjima i obezbeđena efikasnija primena Zakona, kao i usaglašavanje sa rešenjima iz drugih zakona.

Osnove za planiranje i normativno uređenje Vojske Srbije utvrđene su Ustavom, Strategijom odbrane Republike Srbije, Doktrinom Vojske Srbije i Strategijskim pregledom odbrane Republike Srbije, na osnovu kojih su doneti i drugi sistemski zakoni: Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi kojim je uređena materija izvršavanja vojne obaveze i aktivni i rezervni sastav Vojske Srbije, Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije kojim su uređeni uslovi i način upićivanja pripadnika Vojske Srbije u multinacionalne operacije, Zakon o Vojnobezbednosnoj i Vojnoobaveštajnoj agenciji kojim su uređene vojne službe bezbednosti i Zakon o vanrednim situacijama kojim su uređene nadležnosti Vojske Srbijeu pružanju pomoći civilnim organima u vanrednim situacijama, a istovremeno su prestali da važe savezni zakoni koji su uređivali ovu materiju.

Ključni problemi, mere i cilj ovog zakona

Ključni problemi koje treba rešiti Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije su problemi uočeni u praktičnoj primeni Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 101/10–dr. zakon, 10/15 i 88/15–US) i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršenim nakon stupanja na snagu izmena i dopuna ovog zakona koje su stupile na snagu 2015. godine, otklanjanje uočenih pravnih praznina i nepreciznosti u pojedinim rešenjima koje stvaraju teškoće u tumačenju odredaba zakona, kao i potreba preciziranja pojedinih ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata za izvršavanje ovog zakona.

Predloženim izmenama i dopunama dodatno se precizira šta se smatra službom u Vojsci Srbije, imajući u vidu da poslove državne uprave u Ministarstvu odbrane, pored državnih službenika i nameštenika i profesionalnih vojnih lica obavljaju i civilna lica na službi u Vojsci Srbije.

Obezbeđuje se povoljniji položaj profesionalnih vojnika, podoficira i oficira na službi u Vojsci Srbije na određeno vreme, podizanjem starosne granice do koje se može obnavljati ugovor o radu, koja za pojedina formacijska mesta ili određene specijalnosti to predstavlja ispunjenje uslova za odlazak u penziju shodno propisima kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Oficirima i podoficirima se omogućava nabavka kratkog vatrenog oružja i municije preko Ministarstva odbrane, a način držanja i raspolaganja ovim oružjem urediće ministar odbrane. Istovremeno se propisuje sadržaj i stvara osnov za vođenje evidencije o podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nabavljanje, držanje i nošenje ovog oružja držaj.

Vrši se usaglašavanje zakonskih rešenja sa odredbama novog Zakona o policiji, imajući u vidu da službena lica Vojne policije u postupanju prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane i pripadnicima Vojske Srbije imaju obaveze i ovlašćenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje policija i propisima donetim na osnovu tog zakona, bilo je neophodno da se usaglašavanjem navedenih odredbi omogući ovlašćenim službenim licima Vojne policije da primenjuju policijske mere i radnje.

Kako bi se otklonio propust uočen u praksi, predložena je kojom je i civilnim licima na službi u Vojsci Srbije omogućeno da zastupaju, odnosno da budu postavljenja na formacijskim mestima profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane, a to pravo omogućeno je oficirima i podoficirima koji ubuduće mogu biti postavljena na formacijskim mestima, odnosno zastupati civilna lice na službi u Vojsci Srbije, kao i državne službenike ili nameštenike na njihovim radnim mestima.

Predloženim dopunama propisuje se novo stanje u službi oficira i podoficira - stanje mirovanja, čime se omogućava razrešavanje od dužnosti lica po čijem je zahtevu doneto rešenje o mirovanju i popunjavanje upražnjenog formacijskg mesta postavljanjem drugog lica.

Takođe, stvara se mogućnost upućivanja, po potrebi službe, profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u drugi državni organ ili pravno lice, mogućnost njihovog angažovanja u strukturama međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa bez zaključenog međunarodnog ugovora, kao i mogućnost upućivanja na rad u inostranstvo radi izvršavanja obaveza po osnovu (komercijalnih) ugovora zaključenih između domaćeg i inostranog pravnog lica.

Oficirima sanitetske službe, oficirima u zvanju nastavnika na službi na Univerzitetu odbrane i oficirima u naučnom zvanju omogućava se produženje službe u Vojsci Srbije do ispunjenja uslova za odlazak u penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, sa ciljem da njihova stručna znanja doprinesu usavršavanju mlađih lekara, odnosno mlađih nastavnika, kao i kontinuitetu u kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite, odnosno realizacije nastave i naučnih projekata.

Preciznije se uređuje školovanje i usavršavanje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, definisanjem pojma školovanja uz rad i uređivanjem statusa lica koja su upućena na školovanje, odnosno usavršavanje, njihove obaveze po završetku školovanja, a stvara se osnov za raspoređivanje oficira i podoficira u toku službe iz jedne organizacione jedinice u drugu zbog postavljenja na druge dužnosti, pri čemu se ne menja mesto službovanja.

Predloženim izmenama i dopunama vrši se usaglašavanje sa odredbama zakona kojim se uređuju plate i druga novčana primanja u javnom sektoru

Utvrđuju se razlozi i uslovi za prestanak službe profesionalnih vojnih lica za vreme ratnog stanja.

Proširuje se krug lica koja mogu biti sudije porotnici Višeg vojnog disciplinskog suda, odnosno pored profesionalnih vojnih lica to mogu biti i civilna lica na službi Vojsci Srbije sa završenim pravnim fakultetom i položenim pravosudnim ispitom.

Cilj koji treba postići donošenjem ovog zakona je efikasnije rukovođenje i obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije, uz istovremeno stvaranje uslova za poboljšanje položaja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Na koga i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Rešenja predviđena u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije uticaće na Vojsku Srbije u celini i na pojedine njene delove u pogledu preciznijeg određivanja nadležnosti u rukovođenju i komandovanju; obezbeđivanju odgovarajuće kadrovske strukture, efikasnosti postupanja i definisanja ovlašćenja službenih lica Vojne policije. Predložene izmene i dopune uticaće na pripadnike Vojske Srbije u pogledu njihovog položaja, prava i obaveza. Odredbe ovog zakona imaće efekte na status profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, posebno kada je reč o uslovima za: zastupanje i postavljenje; upućivanje u drugi državni organ ili pravno lice i na rad u inostranstvo; angažovanje u strukturama međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa; upućivanje na školovanje, a naraočito kada su u pitanju profesionalni vojnici, ogiciri i podoficiri sa kojima su zaključeni ugovori o radu na određeno vereme.

Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi

Sprovođenje zakona neće stvoriti dodatne troškove za građane, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike.

Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Pozitivne posledice donošenja ovog zakona su takve da se obezbeđuje efikasnije funkcionisanje, komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije, usklađivanje priliva i odliva kadra u Vojsci Srbije i obezbeđivanje odgovarajuće kadrovske strukture koja je sposobna da izvrši sve misije i zadatke Vojske Srbije, pri čemu to neće dovesti do stvaranja troškova u budžetu u narednom periodu.

Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Predmet ovog zakona nije uređivanje delatnosti privrednih subjekata i ne podržava se stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu

U internoj proceduri pripreme Predloga zakona učestvovale su sve organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, tokom koje su razmotrene sve pismeno dostavljene primedbe i predlozi, od kojih je značajan broj uvažen i inkorporiran u tekst Predloga zakona.

Sprovedena je javna rasprava u okviru koje su održana tri okrugla stola u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Razmotrene sve pisane primedbe i predlozi koji su Ministarstvu odbrane dostavljeni u toku javne rasprave, kao i usmene primedbe i sugestije iznete na okruglim stolovima, a primedbe koje su prihvaćene unete su u tekst Predloga zakona.

Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se Zakonom predviđa

Radi sprovođenja ovog zakona izvršiće se potrebno usaglašavanje pojedinih podzakonskih propisa koji su doneti radi izvršenja Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 101/10–dr. zakon, 10/15 i 88/15–US), a potrebno je doneti:

-           Pravilnik o načinu i postupku istraživanja, razvoja proizvodnje, prometa i nabavke naoružanja i vojne opreme;

-           Pravilnik o načinu držanja i raspolaganja oružjem koje su oficiri i podoficiri Vojske Srbije dobili na poklon, kao nagradu za rezultate postignute u službi ili nabavili preko Ministarstva odbrane;

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.12.2017.