Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Imajući u vidu da predviđena rešenja bitno unapređuju sistem stručnog usavršavanja, zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave će biti omogućeno da na delotvorniji i efikasniji način koriste svoje pravo na stručno usavršavanje


Donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave predlaže se u cilju stvaranja potpunijeg, odnosno celovitog pravnog okvira kojim će se unaprediti sistem stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, čime će se doprineti stvaranju delotvorne i efikasne lokalne samouprave, sposobne da iznese teret reformskih procesa, sa pozitivnim efektima na privredu i građane.

Posebni ciljevi predloženih rešenja odnose se na:

1) Unapređenje prava na stručno usavršavanje (postizanje ovog cilja moguće je uvođenjem u sistem stručnog usavršavanja kategorije rukovodilaca – zaposlenih na rukovodećim radnim mestima);

2) Unapređenje kvaliteta i delotvornosti stručnog usavršavanja (ispunjenje ovog cilja moguće je ostvariti: definisanjem programa i njihovih elemenata; definisanjem kriterijuma, merila i načina utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem; propisivanjem pravila u vezi sa pripremom, donošenjem i sprovođenjem programa stručnog usavršavanja; definisanjem kruga lica koja mogu biti ovlašćena za sprovođenje utvrđenih programa, kao i pravila u vezi sa njihovom selekcijom i akreditacijom; uvođenjem pravila u vezi sa vođenjem evidencija, akreditacijom i depozitom podataka o programima stručnog usavršavanja; uvođenjem pravila o vrednovanju i verifikaciji programa stručnog usavršavanja; unapređenjem pitanja mentorstva; preciznijim uređenjem ugovora o stručnom osposobljavanju);

3) Unapređenje efikasnosti procesa stručnog usavršavanja (ispunjenje ovog cilja moguće je definisanjem novog institucionalnog okvira za stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samouprave – naročito definisanjem uloge Nacionalne akademije i utvrđivanjem uloge i obaveza organa i organizacija u sistemu lokalne samouprave u vezi sa poslovima stručnog usavršavanja).

Imajući u vidu pravnu prirodu otvorenih pitanja u vezi sa sistemom stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, izmene i dopune važećeg Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016) su jedini način za rešavanje uočenih problema.

Radi ostvarivanja svih navedenih strateških pravaca delovanja, neophodno je donošenje Zakona, kako bi se svi materijalni i funkcionalni elementi stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave unaprediti i uskladiti sa celinom sistema stručnog usavršavanja koji se uspostavlja Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017).

Takođe, predložene izmene i dopune Zakona materija su koja se isključivo reguliše zakonom.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave imaće pozitivan uticaj na sve zaposlene u jedinicama lokalne samouprave. Imajući u vidu da predviđena rešenja bitno unapređuju sistem stručnog usavršavanja, zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave će biti omogućeno da na delotvorniji i efikasniji način koriste svoje pravo na stručno usavršavanje. Kako se stvaraju uslovi za pripremu i sprovođenje svrsishodnih programa stručnog usavršavanja, opravdano je očekivati unapređen nivo znanja, sposobnosti i veština zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, što će imati uticaj ne samo na razvoj karijere zaposlenog kao pojedinca, već i na unapređenje izvršavanja funkcija organa u sistemu lokalne samouprave.

Posebnu ulogu u skladu sa Predlogom zakona imaju rukovodioci – zaposleni u jedinicama lokalne samouprave na rukovodećim radnim mestima. Za njihove potrebe utvrđena je posebna vrsta programa stručnog usavršavanja čije će sprovođenje omogućiti sticanje specifičnih znanja i veština, kao i unapređenja sposobnosti za uspešno ostvarivanje funkcije rukovođenja. S druge strane, njihova uloga u procesu utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem, kao i u vezi sa pripremom, donošenjem, sprovođenjem i verifikovanjem programa stručnog usavršavanja zahteva posebnu pažnju i dodatno angažovanje u okviru obavljanja rukovodeće funkcije, naročito kada je u pitanju primena novih zakonskih rešenja.

Primena Zakona uticaće direktno na sve organe i organizacije u sistemu lokalne samouprave, odnosno na zaposlene u tim organima i organizacijama koji obavljaju poslove u vezi sa stručnim usavršavanjem. Imajući u vidu da je potrebno obezbediti da nove funkcije stručnog usavršavanja budu uvedene, da unutrašnja organizacija prati funkcionalne potrebe, kao i da administrativni i tehnički kapaciteti za obavljanje poslova u vezi sa stručnim usavršavanjem podržavaju potrebe unapređenja ovog sistema, neophodno je da sva lica uključena u ovaj proces ulože dodatni napor u cilju uspešne primene novih zakonskih rešenja. Poseban značaj za sistem stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u institucionalnom smislu ima donošenje Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i osnivanje Nacionalne akademije.

Imajući u vidu navedenu međusobnu povezanost odredaba Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i rešenja sadržanih u Zakonu o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, potrebno je ukazati da će ona značajno uticati i na zaposlene u organima autonomnih pokrajina, kao i rukovodioce – zaposlene u organima autonomnih pokrajina na rukovodećim radnim mestima. Naime, u odnosu na važeće odredbe člana 192. stav 1. tačka 3) Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, donošenjem Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu (polazeći od člana 2. stav 1) unapređuje se sveobuhvatnost i održivost aktivnosti stručnog usavršavanja u ovim organima, kao i standardizacija procesa i očekivanih rezultata, evaluacija svih aspekata tog procesa i veća usklađenost aktivnosti stručnog usavršavanja zaposlenih u organima autonomnih pokrajina sa stručnim usavršavanjem u ostalim delovima javne uprave.

Predložena rešenja u manjem obimu će imati uticaj i na lica koja su, po trenutno važećim propisima, odlukom nadležnog organa stekla status lica koja sprovode programe, odnosno status realizatora programa (predavača, mentora, kouča i sl.) i akreditovana ili na drugi način ovlašćena da učestvuju u sprovođenju, odnosno realizaciji programa i koja se nalaze na postojećim listama lica ovlašćenih za sprovođenje, odnosno realizaciju programa. Naime, ova lica trebalo bi da zadrže stečeni status i nastave da sprovode, odnosno realizuju programe na kojima jesu ili na kojima budu angažovani – dok ne budu akreditovani i upisani u stalnu listu predavača i drugih realizatora obuke ili evidenciju o akreditovanim sprovodiocima obuke, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih za njegovo izvršavanje, a najduže tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Celina ovih rešenja je takva da s jedne strane, obezbeđuje kontinuitet u ostvarivanju funkcije stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave i nesmetan prelazak na novi sistem u skladu sa Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, a s druge strane, stvara mogućnost da ova lica nastave sa ostvarivanjem tog prava u istom obimu i nakon početka primene unapređenog pravnog režima u oblasti stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, s optimalnim rokom u kome mogu da potvrde taj status u skladu sa zakonom. Pored ovih lica, Zakon će imati uticaj na druga lica koja će po ovom zakonu prvi put steći status akreditovanog realizatora, odnosno sprovodioca programa stručnog usavršavanja, ali samo u minimalnom obimu koji podrazumeva vreme utvrđeno zakonskim rokovima za rešavanje u ovim upravnim stvarima i trošak utvrđen republičkim administrativnim taksama.

Takođe, očekuje se pozitivan uticaj Zakona na visokoškolske ustanove koje su akreditovane u skladu sa propisima o visokom obrazovanju, naučnoistraživačke organizacije akreditovane u skladu sa propisima o naučnoistraživačkoj delatnosti, javno priznate organizatore obrazovanja odraslih koji su taj status stekli u skladu sa propisima o obrazovanju odraslih i lica koja za to budu akreditovana u skladu sa odredbama ovog zakona u smislu otvaranja mogućnosti za proširenje osnovne/obavljanje registrovane delatnosti. To istovremeno podrazumeva i odgovarajuće stručne i administrativno-tehničke pripreme navedenih subjekata da bi ispunili uslove za akreditaciju ili priznavanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja.

Konačno, očekuje se da primena novih zakonskih rešenja pozitivno utiče i na građane i privredu s obzirom da proces unapređenog stručnog usavršavanja treba da doprinese kvalitetnijem, delotvornijem i efikasnijem pružanju usluga.

Izvor: Iz Obrazloženja Predloga zakona, 19.11.2017.