Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 19. novembra 2015. godine održane sednice Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Odbora za kontrolu službi bezbednosti, Odbora za zdravlje i porodicu, Odbora za zaštitu životne sredine - Razmotreni predlozi zakona u pojedinostima i amandmani na predloge zakona, održano javno slušanje o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom


47. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 19. novembra 2015. godine, razmatrani su amandmani na Predlog zakona o ozakonjenju objekata, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, kao i na Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija.

Takođe članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, i Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu, kao i Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.

Na Predlog zakona o ozakonjenju objekata Vlada i Odbor su prihvatili 19 od ukupno 108 amandmana, podnetih od strane narodnih poslanika. Odbor je na sednici podneo i jedan svoj amandman na član 33. Predloga zakona o ozakonjenju objekata.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru Vlada i Odbor su prihvatili 17 od ukupno 45 podnetih amandmana. Članovi Odbora su, na sednici, podneli jedan odborski amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.

Na Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija Vlada i Odbor prihvatili su šest od ukupno 21 podnetog amandmana.

Kada je reč o Predlogu zakona o trgovačkom brodarstvu, od strane Vlade i Odbora prihvaćeno je šest od ukupno 19 podnetih amandmana. Odbor je na sednici podneo i tri svoja amandmana na članove 106, 196. i 416. Predloga zakona o trgovačkom brodarstvu, dok su na Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima Vlada i Odbor prihvatili jedan od ukupno sedam podnetih amandmana od strane narodnih poslanika.

Ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sednici su, sa saradnicima prisustvovali, državni sekretar Aleksandra Damnjanović i pomoćnici ministra Saša Stojanović, Đorđe Milić i Leposava Sojić.

30. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici održanoj 19. novembra 2015. godine, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva obavili su dogovor u vezi sa aktivnostima Odbora do kraja 2015. godine.

Predsednica Odbora istakla je na početku sednice da je Odbor dobio više zahteva za održavanjem tematskih sednica i javnih slušanja.

Odbor je odlučio da 25. novembra održi sednicu na zahtev Foruma mladih sa invaliditetom, na kojoj bi bili predstavljeni, između ostalog, rezultati istraživanja o uslovima u ustanovama za smeštaj odraslih osoba sa invaliditetom i podršci zapošljavanja mladih sa invaliditetom.

Odlučeno je da se 3. decembra održi sednica zajedno sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, a 10. decembra javno slušanje na zahtev Mreže organizacija udruženja dece, na kome bi se govorilo o socijalnim davanjima porodicama sa više dece.

Takođe, odlučeno je da se u drugoj polovini decembra održi sednica posvećena temi hraniteljstva, na zahtev Udruženja hranitelja.

Predsednica Odbora je najavila da će jedna grupa članova Odbora, zajedno sa Radnom grupom za praćenje sprovođenja Zakona o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon), posetiti jedan broj centara za socijalni rad i inspekcije rada u tim mestima, kako bi se na terenu uverili u spremnost prvih da se suoče sa izazovima migrantske krize i prihvatom dece migranata koja putuju bez pratnje odraslih, i drugih da primenjuju odredbe Zakona.

149. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 19. novembra 2015. godine razmotrio amandmane na predloge zakona koji su na dnevni redu Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Na Predlog zakona o ozakonjenju objekata podneto je 108 amandmana. Odbor je ocenio da amandman narodnog poslanika Branka Đurovića na član 10. Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i pravnim sistemom. Članovi Odbora su ocenili da preostalih 107 amandmana na Predlog zakona o ozakonjenju objekata su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, Odbor je ocenio da je svih 45 podnetih amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija podnet je 21 amandman, a Odbor je ocenio su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu podneto je 19 amandmana. Odbor je ocenio da amandman narodnog poslanika Milana Petrića na član 19. Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili da preostalih 18 amandmana na Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima podneto je sedam amandman, a Odbor je ocenio su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

150. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 19. novembra 2015. godine razmotrio amandmane na predloge zakona koji su na dnevni redu Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Na Predlog zakona o ozakonjenju objekata Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije podneo je jedan amandmana. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je ocenio da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije podneo je jedan amandmana. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je ocenio da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije podneo je tri amandmana. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je ocenio da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti podneto je ukupno deset amandman, a Odbor je ocenio su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

30. sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu, održanoj 19. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, od strane narodnih poslanika, podneto je ukupno 10 amandmana od kojih Vlada Republike Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Ispred Ministarstva zdravlja sednici je prisustvovao državni sekretar prof.dr Berislav Vekić, dok je u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje prisustvovao dr Nebojša Jokić sa saradnicom.

Odbor za zaštitu životne sredine

Odbor za zaštitu životne sredine organizovao je, 19. novembra 2015. godine, javno slušanje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

U pozdravnom obraćanju, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine dr Branislav Blažić objasnio je učesnicima novi pristup u radu Odbora na javnim slušanjima, po kome bi u narednom periodu nacrti zakona bili predstavljeni Odboru, kako bi se već u toj fazi kroz diskusiju narodnih poslanika, predstavnika Ministarstva i stručne javnosti zajedničkim predlozima poboljšavali i uticali na koncept budućih predloga zakona.

Blažić je obavestio prisutne da javno slušanje, osim predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i stručne javnosti, prate i mladi pravnici iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Slovenije - Eks-Ju konferencije na temu Međunarodno-pravna zaštita životne sredine i članovi Foruma za životnu sredinu i klimatske promene, učenici Gimnazije u Kruševcu.

Predstavnici Ministarstva Ivana Radosavljević, Tina Janjatović i Zoran Ibrović predstavili su Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine kojim je predviđeno uspostavljanje efikasnog sistema finansiranja zaštite životne sredine, usklаđivanje sa zakonodavstvom EU, poboljšanje informisanja i učešće javnosti, kao i osnivanje budžetskog Zelenog fonda Republike Srbije.

Predstavnici Ministarstva Ivana Radosavljević i Radmila Šerović predstavili su Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom kojim je predviđeno dodatno usklađivanje sa propisima EU, popunjavanje pravnih praznina i preciziranje odredaba, usaglašavanje sa drugim zakonima i međusobno usklađivanje odredaba zakona radi efikasnije implementacije posebno u oblasti upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom.

Nakon prezentacija usledila je diskusija u kojoj su prisutni diskutovali i o budžetskom Zelenom fondu Republike Srbije, preciziranju regulisanja procedura o upravljanju opasnim otpadom, iskustvima i saradnji Ministarstva sa lokalnom samoupravom i izneli sugestije na predstavljene nacrte zakona.

25. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti i 44. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Dana 19. novembra 2015. godine, Odbor za kontrolu službi bezbednosti i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove održali su zajedničku sednicu, na kojoj su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije informisali članove odbora o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji.

Članovi oba odbora su odlučili da sednica bude zatvorena za javnost, na osnovu predloga šest članova Odbora za kontrolu službi bezbednosti, odnosno devet članova Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, podnetim u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst).

Održavanje zajedničke sednice imalo je za cilj da narodnim poslanicima pruži što potpuniju i sveobuhvatniju sliku o ključnim bezbednosnim aspektima aktuelne izbegličke krize i naročito situacije sa kojom se suočava veliki deo Evrope nakon terorističkih napada u Parizu 13. novembra.

Zajednički je ocenjeno da je stanje bezbednosti u Republici Srbiji stabilno, da nema podataka i saznanja koja ukazuju na moguću direktnu terorističku aktivnost, te da su preduzete adekvatne dodatne mere bezbednosti koje obezbeđuju visok stepen sigurnosti građana.

Narodni poslanici su informisani o mogućim implikacijama koje po Republiku Srbiju mogu imati rastuće pretnje terorističkim napadima po celoj Evropi, kao i o tome koji su odgovori naše zemlje na porast intenziteta bezbednosnih pretnji i planovi za eventualno zatvaranje granica za dalji prihvat izbeglica.

Takođe je zaključeno da je potrebna dogradnja zakonske regulative sa ciljem obezbeđenja optimalnih uslova za rad institucija u sektoru bezbednosti.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 19.11.2015.
Naslov: Redakcija