Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: OSIGURANIM LICIMA OBEZBEđUJU SE MEDICINSKO-TEHNIčKA POMAGALA KOJA SLUżE ZA FUNKCIONALNU I ESTETSKU ZAMENU IZGUBLJENIH DELOVA TELA, ODNOSNO ZA OMOGUćAVANJE OSLONCA, SPREčAVANJE NASTANKA DEFORMITETA I KORIGOVANJE POSTOJEćIH DEFORMITETA, I OLAKšAVANJE VRšENJA OSNOVNIH żIVOTNIH FUNKCIJA


 U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US - dalje: Zakon) osiguranim licima obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta i korigovanje postojećih deformiteta, i olakšavanje vršenja osnovnih životnih funkcija.

Osiguranim licima obezbeđuju se i medicinsko-tehnička pomagala potrebna za lečenje i rehabilitaciju koja omogućavaju poboljšanje osnovnih životnih funkcija, omogućavaju samostalan život, omogućavaju savladavanje prepreka u sredini i sprečavaju suštinsko pogoršanje zdravstvenog stanja ili smrt osiguranog lica.

Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013, 7/2013 - ispr., 112/2014, 114/2014 - ispr. i 18/2015) uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala, indikacije za propisivanje pomagala iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

Osiguranom licu pomagalo propisuje izabrani lekar, odnosno lekar odgovarajuće specijalnosti za indikacije propisane u Listi pomagala a na osnovu medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije. Medicinska dokumentacija na osnovu koje se ostvaruje pravo na pomagalo ne može biti starija od 12 meseci.

Za određene vrste pomagala koja su propisana u Listi pomagala lekarska komisija filijale Republičkog fonda prema sedištu zdravstvene ustanove u kojoj osigurano lice ima izabranog lekara, daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala.

Iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju se sledeće vrste pomagala:

1. protetička sredstva (proteze za gornje ekstremitete, proteze za donje ekstremitete, spoljna proteza za dojku);
2. ortotička sredstva (ortoze za donje ekstremitete, ortoze za lečenje iščašenih kukova, ortoze za kičmu - spinalne ortoze);
3. posebne vrste pomagala i sanitarne sprave (ortopedske cipele, invalidska kolica, pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja (štake, štap, stalak za hodanje), ostala pomoćna pomagala (bolnički krevet sa trapezom, sobna dizalica, antidekubitus dušek), sanitarne sprave (kanile, koncentrator kiseonika, ventilator za neinvazivnu ventilaciju, disk podloge, kese i samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu, kolostomu, urostomu, silikonski upijajući flaster, kateter, pelene, ulošci za inkontinenciju, pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti);
4. očna pomagala (naočare, kontaktna sočiva, tiflotehnička pomagala);
5. slušna pomagala (slušni aparati, zaušni procesor, specijalne baterije za zaušni procesor);
6. pomagala za omogućavanje glasa i govora (elektrolarings) i
7. stomatološke nadoknade (mobilne - pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu, stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija ortofacijalnog sistema).

Pravo na pomagalo utvrđuje matična filijala Republičkog fonda overavanjem obrasca, osim za pojedina pomagala za koja nije predviđena overa filijale (navlaka za patrljak, elastični zavoj, spoljna proteza za dojku, grudnjak za spoljnu protezu za dojku, pojas za trbušnu kilu, kanile, krema za negu stome, pasta za ispune ožiljnih neravnina, silikonski upijajući flaster, trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu, kateter, hipodermalna igla, špricevi i igle za davanje insulina, igle za pen špric, specijalne baterije za zaušni procesor).

Izvor: Vebsajt Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 15.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija