Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: SHODNO ZAKONU UVODI SE NOVI SISTEM LICENCIRANJA VOZAčA TRAMVAJA, PO KOME ćE ONI MORATI DA POSEDUJU DOZVOLU ZA UPRAVLJANJE TIM VOZILOM. NAKON TEORIJSKE I PRAKTIčNE OBUKE KANDIDATI ćE POLAGATI ISPIT šTO JE USLOV ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA VOZAčA TRAMVAJA, A PORED POLOžENOG ISPITA, ZAKONOM JE PREDVIđENO, DA VOZAč MORA DA IMA NAJMANJE 21 GODINU, DA POSEDUJE VAžEćU VOZAčKU DOZVOLU NAJMANJE "B" KATEGORIJE, DA JE ZDRAVSTVENO SPOSOBAN I DA NEMA IZREčENE MERE ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM


Novi sistem licenciranja vozača tramvaja, po kome će oni morati da poseduju dozvolu za upravljanje tim vozilom, počeo je 19. septembra 2016. godine obukom novih kandidata.

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja u sektoru za vozače Slobodan Karličić objašnjava da se radi o novom procesu koji je poveren Agenciji po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US), a koji je počeo prvim danom obuke za nove kandidate.

On je rekao da je Agencija do sada izdala 441 dozvolu za upravljanje tramvaja vozačima koji su do sada vozili tramvaj, na osnovu stečenih prava, a da se na obuku prijavio 21 kandidat.

"Nadam se da će biti uspešni vozači tramvaja i da će dobiti dozvole nakon sprovedene teorijske i praktične obuke", rekao je Karličić dodajući da dozvolu izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja sa rokom važenja od pet godina.

Teorijska obuka traje 60 časova, a praktična obuka 90 časova. Nakon teorijske i praktične obuke kandidati će polagati ispit što je uslov za dobijanje dozvole za vozača tramvaja.

"Ubuduće će vozači tramvaja morati da pohađaju teorijsku i praktičnu obuku nakon kojih će polagati teorijski deo ispita u Agenciji za bezbednost saobraćaja, dok će praktični deo polagati u GSP-u pred komisijom čiji će članovi biti iz Agencije i GSP-a", rekao je Karličić.

Izvršni direktor za ljudske resurse u GSP-u Dragan Ristanović rekao je da je tom preduzeću godišnje potrebno od 15 do 20 vozača.

"Napravili smo jedan period kada nije vršena obuka u prethodnih godinu dana tako da već imamo nedostatak jednog određenog broja vozača. Nadamo se da će za četiri meseca, koliko je plan da traje obuka, kandidati uspešno završiti i da ćemo moći odmah da ih uključimo u posao", rekao je Ristanović.

On je upozorio da se mora izdvojiti proces obuke od procesa zapošljavanja, odnosno, prijema u radni odnos.

"Svi zainteresovani građani mogu da upute molbu i krenu sa obukom ukoliko zadovoljavaju zakonske obaveze prema Agenciji. Oni koji prođu obuku mogu konkurisati za posao u GSP-u gde postoji posebna procedura koja je ustaljena dugo godina", rekao je Ristanović.

Kandidati koji budu položili ispit podnose Agenciji zahtev za izdavanje dozvole, a pored položenog ispita, Zakonom je predviđeno, da vozač mora da ima najmanje 21 godinu, da poseduje važeću vozačku dozvolu najmanje "B" kategorije, da je zdravstveno sposoban i da nema izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Obuku organizuje Agencija, a sprovodi GSP prema Programu iz Pravilnika o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja ("Sl. glasnik RS", br. 66/2013 i 68/2015) i to u trajanju od 10 dana, odnosno 60 časova, za teorijski deo i 43 dana, 90 časova, za praktični deo.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 19.09.2016.
Naslov: Redakcija