Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je Radnu verziju Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (u daljem tekstu: Radna verzija Zakona).

Kao predmet zakona, definisano je da se utvrđuje način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih (u daljem tekstu: racionalizacija) do dostizanja utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (pod javnim sektorom podrazumeva se javni sektor onako kako je definisan propisima koji uređuju budžetski sistem).

 

Zakonom je predviđeno je da se predložene odredbe ne primenjuju:

 

  • na javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije,
  • pravna lica osnovana od strane tih preduzeća,
  • javne medijske servise,
  • organizacione oblike u javnom sektoru  koji su osnovani međunarodnim ugovorom ili u kojima se broj zaposlenih određuje u skladu sa međunarodnim ugovorom.

 

Prema Radnoj verziji Zakona, maksimalan broj zaposlenih utvrđuje se po sledećim sistemima javnog sektora: državni organi, javne službe, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Sistem državnih organa čine, osim državnih organa, posebni, samostalni, nezavisni, regulatorni i drugi organi i organizacije koja je osnovala Republika Srbija u skladu sa posebnim zakonom,  javne agencije, kao i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja.

Sistem javnih službi čine javne službe kojima je osnivač Republika Srbija, odnosno koje plate svojih zaposlenih finasiraju iz budžeta Republike Srbije, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Sistem autonomne pokrajine čine organi autonomne pokrajine, javne službe, javna preduzeća, pravna lica osnovana od strane tih preduzeća, privredna društva i druge organizacije koje u sistemu autonomne pokrajine imaju obavezu prijavljivanja podataka o zaposlenima u Registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Registar).

Sistem lokalne samouprave čine organi jedinica lokalne samouprave, javne službe, javna preduzeća, pravna lica osnovana od strane tih preduzeća, privredna društva i druge organizacije koje u sistemu jedinica lokalne samouprave imaju obavezu prijavljivanja podataka o zaposlenima u Registar. Pod drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija podrazumevaju se komisije, kancelarije, agencije i drugi oblici organizovanja koji obavljaju poslove iz nadležnosti Republike Srbije.

Radnom verzijom Zakona uređena je nadležnost za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u sistemu državnih organa, sistemu lokalne samouprave i sistemu javnih službi. Pre svega, predviđeno je da se aktom Vlade utvrđuje maksimalan broj zaposlenih u sistemu državnih organa, sistemu lokalne samouprave i sistemu javnih službi, pri čemu se ovim aktom utvrđuje i maksimalan broj zaposlenih za svaki organ, organizaciju, službu i drugi organizacioni oblik u javnom sektoru, osim u sistemu lokalne samouprave (u daljem tekstu: organizacioni oblik).

Ovim aktom Vlade utvrđuje se:

- maksimalan broj zaposlenih za javne službe i organizacione oblike u javnim službama, na predlog ministra u čijem delokrugu su poslovi javne službe;

- maksimalan broj zaposlenih u Vojsci Srbije, odnosno u vojnim jedinicama i vojnim ustanovama Ministarstva odbrane, koji imaju status profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i čija se plata fininsira iz budžeta, na predlog ministra nadležnog za poslove odbrane, a u skladu sa Dugoročnim planom razvoja sistema odbrane Republike Srbije koji je usvojila Narodna skupština;

- maksimalni broj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u vojnim ustanovama Ministarstva odbrane koje posluju po principu sticanja i raspodele dobiti i koji se ne finansiraju iz budžeta, na predlog ministra nadležnog za poslove odbrane;

- maksimalan broj zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove;

- maksimalan broj zaposlenih u diplomatsko - konzularnim predstavništvima, na predlog ministra nadležnog za spoljne poslove;

- maksimalan broj zaposlenih u sudovima, javnim tužilaštvima i državnom pravobranilaštvu, kao i organizacionim oblicima u njihovom sastavu, na predlog ministra nadležnog za poslove pravde.

Radnom verzijom Zakona uređena je i nadležnost za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u drugim državnim organima, pri čemu su predviđeni izuzeci od primene gore navedenih pravila. Naime, predviđeno je da se maksimalan broj zaposlenih u:

a) službama predsednika Republike utvrđuje odlukom Predsednika Republike;

b) službama Narodne skupštine, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Državne revizorske institucije, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisije za zaštitu konkurencije, Komisije za hartije od vrednosti, Fiskalnog saveta, Regulatornog tela za elektronske medije i Agencije za energetiku Republike Srbije - utvrđuje odlukom odbora Narodne skupštine nadležnog za administrativno-budžetska pitanja na predlog tih organa;

c) Visokom savetu sudstva, kao i nosiocima sudijskih funkcija - odlukom Visokog saveta sudstva;

d) Državnom veću tužilaca, kao i nosiocima javnotužilačke funkcije - odlukom Državnog veća tužilaca;

e) Ustavnom sudu - odlukom Ustavnog suda;

f) Narodnoj banci Srbije - odlukom nadležnog organa Narodne banke Srbije.

Radnom verzijom Zakona uređena je i nadležnost za određivanje maksimalnog broja zaposlenih u sistemu autonomne pokrajine i organizacionim oblicima u sistemima autonomne pokrajine i lokalne samouprave. Naime, predviđeno je da se aktom nadležnog organa autonomne pokrajine utvrđuje maksimalan broj zaposlenih u sistemu autonomne pokrajine, a da se aktom nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno organa lokalne samouprave utvrđuje maksimalan broj zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemima.

Radnom verzijom Zakona utvrđena su i načela za određivanje maksimalnog broja zaposlenih. Naime, pre svega je predviđeno da će se maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru odrediti najviše u broju koji odgovara masi sredstava za zarade, odnosno plate određene propisima o budžetu, uz poštovanje utvrđenih standarda u pojedinim oblastima rada i uz primenu načela racionalnosti, funkcionalnosti i dostupnosti prava.

Pod načelom racionalnosti podrazumeva se neophodnost uspostavljanja ekonomične organizacione strukture u oblastima delovanja organizacionih oblika u javnom sektoru, potrebne za efiksano i uspešno obavljanje poslova i rukovođenje uz što manje troškove.

Pod načelom funkcionalnosti - organizacija vršenja poslova u skladu sa njihovom prirodom, načinom obavljanja i njihovom međusobnom funkcionalnom povezanošću, kao i ostvarivanje pune zaposlenosti svih izvršilaca na način adekvatan vrsti, složenosti i obimu poslova.

 Pod načelom dostupnosti prava - organizacija rada uspostavljena na način kojim se u najvećoj mogućoj meri, sa optimalnim brojem zaposlenih, omogućava efikasno izvršavanje zakona i zadovoljavanje potreba građana i drugih subjekata.

Kada je u pitanju način određivanja maksimalnog broja zaposlenih, prema Radnoj verziji Zakona, nadležni organi koji su ovlašćeni za predlaganje maksimalnog broja zaposlenih, dužni su da svoj predlog zasnuju naročito na  analizi:

- zakonodavnog i strateškog okvira koji je utvrđen za delovanje određene javne službe, odnosno oblasti javne politike u delokrugu organa;

- funkcija, unutrašnje organizacije, podataka o kadrovskim i finansijskim resursima organizacionih oblika u delokrugu organa;

- mreža ustanova u delokrugu organa i zadovoljenja potreba korisnika javnih usluga.

Na osnovu ovih analiza, a u periodu sprovođenja racionalizacije, nadležni organi koji su ovlašćeni za predlaganje maksimalnog broja zaposlenih, dužni su da predlože i sprovedu mere koje naročito podrazumevaju:

a) ukidanje ili objedinjavanje pojedinih poslova koji nisu obuhvaćeni neophodnim funkcijama organizacionih oblika koji obavljaju poslove iz delokruga organa;

b) smanjivanje veličine i promena strukture organizacionih jedinica u cilju uspostavljanja efikasnije upravljačke strukture i smanjenja troškova;

c) planiranje uvođenja informaciono-komunikacionih tehnologija u određene administrativne poslove;

d) obavezno uspostavljanje odnosa između stručnog i administrativno - tehničkog i pomoćnog osoblja u skladu sa propisanim standardima, kao i preispitivanje tih standarda u cilju usklađivanja sa međunarodnim standardima u određenoj oblasti;

e) objedinjavanje zajedničkih administrativno-tehničkih i logističkih poslova za više organizacionih oblika (zajedničko tehničko održavanje, centralizacija javnih nabavki, zajednički finansijski i administrativni poslovi i dr);

f) ukidanje organizacionih oblika kojima se ne ostvaruju funkcije javnih politika;

g) spajanje organizacionih oblika, odnosno pripajanje jednog  organizacionog oblika drugom, u cilju izbegavanja preklapanja funkcija i smanjenja troškova;

h) prelazak na projektno finansiranje delatnosti organizacionih oblika i zaposlenih u njima. Konačno, predviđeno je i da je, u cilju sprovođenja navedenih mera, nadležno ministarstvo dužno da predloži izmene propisa.

Radnom verzijom Zakona predloženo je utvrđivanje i načina određivanja maksimalnog broja zaposlenih u sistemu lokalne samouprave, i to na osnovu primene kriterijuma i merila koja se odnose na ukupan broj stanovnika jedinice lokalne samouprave, broj zaposlenih na 1000 stanovnika, prosečan broj naseljenih mesta i ukupne površine jedinica lokalne samouprave.

Maksimalan broj zaposlenih utvrđen u skladu sa predloženim merilima i kriterijumima predstavlja broj zaposlenih koji jedinica lokalne samouprave treba da ostvari do završetka racionalizacije uz ostvarene uštede za plate zaposlenih najmanje u iznosu predviđenom propisima o budžetu, a u rokovima za racionalizaciju koji su predloženi Radnom verzijom Zakona.

Kada je u pitanju obim racionalizacije zaposlenih na neodređeno vreme, ukupan broj zaposlenih u radnom odnosu na neodređeno vreme u organizacionom obliku ne može biti veći od maksimalnog broja utvrđenog u skladu sa Radnom verzijom Zakona. Kao izuzetak, predviđeno je da će se ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme u jedinicama lokalne samouprave, u periodu sprovođenja racionalizacije, utvrditi aktom Vlade za svaku kalendarsku godinu, do dostizanja maksimalnog broja zaposlenih utvrđenog Radnom verzijom Zakona.

Radnom verzijom Zakona uređen je i obim racionalizacije zaposlenih na određeno vreme i na osnovu drugih ugovora o radnom angažovanju. Naime, predviđeno je da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenih preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovima ne može biti veći od 10 zaposlenih ili angažovanih lica, odnosno od 10% broja zaposlenih na neodređeno vreme kod organizacionog oblika. Ovo ograničenje ne odnosi se na:

1. radno angažovanje nezaposlenih lica u cilju sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa propisima koji uređuju oblast zapošljavanja (javni radovi i dodatno obrazovanje i obuke), a koje se realizuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje;

2. radno angažovanje lica radi realizacije projekata koji se finansiraju sredstvima Evropske unije ili sredstvima donacija, ukoliko se naknade za njihov rad, sa pripadajućim porezima i doprinosima, finansiraju iz ovih izvora;

3. zamenu privremeno odsutnog radnika;

4. poslove sezonskog karaktera (protivgradna zaštita, sprovođenje anketa u skladu sa zakonom i drugi poslovi čije je obavljanje vazano za određenu sezonu u godini u skladu sa zakonom, a koji ne mogu da traju duže od 6 meseci u kalendarskoj godini);

5. radno angažovanje lica na projektima u oblasti kulture, za vreme trajanja projekta;

6. lica angažovana na određeno vreme radi privremenog upućivanja na rad u inostranstvo u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju spoljni poslovi;

7. radno angažovanje lica za sprovođenje stručnog usavršavanja zaposlenih u organima državne uprave u skladu sa zakonom;

8. lica angažovana na određeno vreme u skladu sa posebnim zakonima (u oblasti naučnoistraživačkog rada, odbrane i drugim oblastima u kojima navedena vrsta angažovanja ne podleže ograničenjima utvrđenim opštim propisima o radu);

9. radno angažovanje konsultanata u poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini. Kao izuzetak od navedenog, predloženo je da se ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenih preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovima u 2015. godini utvrđuje u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Radnom verzijom Zakona predviđeni su i rokovi za racionalizaciju. Naime, oganizacioni oblik, kome je utvrđena obaveza racionalizacije, dužan je da smanji broj zaposlenih – najmanje do maksimalnog broja zaposlenih utvrđenog u skladu sa Radnom verzijom Zakona, najkasnije do 30. juna svake kalendarske godine u periodu sprovođenja racionalizacije. Izuzetno od navedenog, organizacioni oblik kome je utvrđena obaveza racionalizacije u 2015. godini, dužan je da smanji broj zaposlenih najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja akta Vlade, akta nadležnog organa autonomne pokrajine i akta nadležnog organa autonomne pokrajine, ili odluke drugog državnog organa, za 2015. godinu.

Takođe, organizacioni oblik u sistemu obrazovanja kome je utvrđena obaveza racionalizacije, dužan je da smanji broj zaposlenih – najmanje do maksimalnog broja zaposlenih utvrđenog u skladu sa odredbama Radne verzije Zakona, najkasnije do 31. avgusta svake godine.

Predloženo je uređenje i povećanja broja zaposlenih za vreme sprovođenja racionalizacije. Konkretno, ako je broj zaposlenih u organizacionom obliku manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, broj zaposlenih se može povećavati najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih. Ako se, u postupku racionalizacije, izvrši racionalizacija broja zaposlenih na broj manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, organizacioni oblik može povećavati taj broj najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih. U navedena dva slučaja, povećanje broja zaposlenih za vreme primene predloženih odredaba može se izvršiti bez posebnih zahteva i saglasnosti. Međutim, kao izuzetak, predviđeno je da se povećanje broja zaposlenih na neodređeno vreme u 2015. godini vrši u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem. Saglasnost za dodatno zapošljavanje, koja je data za određeni broj lica u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem, usled koje se povećava maksimalan broj zaposlenih u organizacionom obliku, uvećava obavezu racionalizacije za taj broj lica.          

Radna verzija Zakona predviđa i zaštitu od nezakonitog povećanja broja zaposlenih. Naime, aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organizacionim oblicima ne može se utvrditi veći broj zaposlenih od maksimalnog broja zaposlenih, pri čemu su organizacioni oblici dužni da u akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta primene odgovarajuće mere za racionalizaciju.

Takođe, predviđeno je da su ništave odredbe opšteg ili pojedinačnog akta koji su doneti za vreme primene predloženih odredaba, a kojima se, suprotno predloženim odredbama, povećava broj zaposlenih u javnom sektoru. U budžetu, programima rada, odnosno finansijskim planovima organizacionih oblika, izvršenje u 2015. godini može se sprovesti do mase sredstava kojom se obezbeđuje sprovođenje racionalizacije u obimu utvrđenom predloženim odredbama Radne verzije Zakona. Počevši od 2016. godine, sredstva za plate, odnosno zarade biće planirana samo za maksimalan broj zaposlenih utvrđen u skladu sa predloženim odredbama, odnosno u masi sredstava koja obezbeđuje sprovođenje racionalizacije u obimu utvrđenom predloženim odredbama.

Radnom verzijom Zakona predviđene su i mere zaštite sredstava budžeta. Naime, ako se u rokovima i u obimu utvrđenim predloženim odredbama u organizacionim oblicima ne sprovede racionalizacija, vršiće se smanjenje utvrđenih sredstava iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave – srazmerno neizvršenoj obavezi racionalizacije, sve dok ta obaveza ne bude izvršena. Kao izuzetak, predviđeno je da će se, ako se u rokovima i u obimu utvrđenim predloženim odredbama ne sprovede racionalizacija u autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave, vršiti srazmerno smanjenje transfera sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Za svako prekoračenje od 1% iznad maksimalnog broja zaposlenih autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, umanjuje se iznos transfera iz budžeta Republike Srbije za 1% opredeljenih mesečnih transfera u tekućoj godini. Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave koja ima broj zaposlenih veći od maksimalnog broja zaposlenih, a koja smanji broj zaposlenih do maksimalnog broja zaposlenih, počinje da ostvaruje pravo na transfer sredstava iz budžeta Republike Srbije u punom iznosu, od narednog meseca u odnosu na mesec u kome je dostavljen izveštaj o izvršenom smanjenju broja zaposlenih na neodređeno vreme.

Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave koja ima broj zaposlenih veći od maksimalnog broja zaposlenih, a koja smanji broj zaposlenih nakon rokova predloženih u Radnoj verziji Zakona za manji broj od konačnog potrebnog smanjenja, počinje da ostvaruje pravo na srazmeran iznos transfera sredstava iz budžeta Republike Srbije od momenta dostave izveštaja o izvršenom smanjenju broja zaposlenih na neodređeno vreme i to tako što se za svaki 1% smanjenja broja zaposlenih na neodređeno vreme mesečni transfer uvećava za 1% u odnosu na iznos opredeljenih mesečnih transfera u tekućoj godini.

Radnom verzijom Zakona predložene su i posebne odredbe o racionalizaciji u organima jedinica lokalne samouprave. Pre svega, regulisano je umanjenje maksimalnog broja zaposlenih na takav način da se broj zaposlenih na neodređeno vreme za koji je potrebno izvršiti smanjenje do maksimalnog broja zaposlenih u jedinici lokalne samouprave koja, prema poslednjem popisu stanovništva, ima do 10.000 stanovnika, odnosno u jedinici lokalne samouprave koja spada u devastirana područja, prema propisu kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave, umanjuje za 25%. Uređen je i osnov za povećanje broja zaposlenih na neodređeno vreme u jedinici lokalne samouprave. Konačno, regulisano je i sprovođenje racionalizacije kroz saradnju i udruživanje tako što je ostavljena mogućnost da jedinice lokalne samouprave sprovode racionalizaciju kroz ostvarivanje saradnje i udruživanje sa drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava, kako bi se obezbedilo zajedničko i racionalno obavljanje pojedinih poslova.

Kada je u pitanju sprovođenje racionalizacije u javnim službama, predviđeno je da su, u periodu sprovođenja racionalizacije, a radi praćenja sprovođenja akta o maksimalnom broju zaposlenih, organizacioni oblici u javnim službama dužni da akte o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mesta, dostavljaju na prethodnu saglasnost ministarstvima u čijem delogrugu se nalaze poslovi za čije obavljanje su obrazovane javne službe.

Radnom verzijom Zakona uređene su i visina otpremnine i obezbeđenje sredstava za isplatu otpremnine. Zaposleni kome prestane radni odnos u postupku racionalizacije ima pravo na otpremninu u visini 1/3 plate, odnosno zarade, za svaku godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, pri čemu se pod platom, odnosno zaradom smatra prosečna plata, odnosno zarada zaposlenog isplaćena u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneto rešenje da zaposlenom prestaje radni odnos, odnosno da je postao neraspoređen. Zaposleni ne može da ostvari pravo na otpremninu za isti period za koji mu je već isplaćena otpremnina kod istog ili drugog poslodavca. Ovi zaposleni imaju pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Sredstva za isplatu otpremnine obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. Organizacioni oblici u javnom sektoru dužni su da nadležnom ministarstvu, odnosno drugom državnom organu, uz zahtev za obezbeđenje sredstava za isplatu otpremnine iz budžeta Republike Srbije, dostave akt o prestanku radnog odnosa kojim se utvrđuje i iznos otpremnine na koju zaposleni ima pravo.

Radna verzija uređuje i javnost, dostavljanje podataka, praćenje i nadzor. Pre svega, organi nadležni za donošenje odluke o maksimalnom broju zaposlenih dužni su da svoje odluke učine dostupnim javnosti objavljivanjem na svojoj internet prezentaciji, dok su oganizacioni oblici u javnom sektoru, dužni su da podatke o maksimalnom broju zaposlenih objavljuju na svojoj internet prezentaciji, kvartalno u toku godine.

Kada je u pitanju praćenje sprovođenja zakona, ministarstvo nadležno za poslove finansija dužno je da prati sprovođenje predloženih odredaba i preduzima mere zaštite sredstava budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Kada je u pitanju nadzor nad primenom predloženih odredaba, deo koji se odnosi na finansijske efekte javnih rashoda po osnovu rada i plata, odnosno zarada u javnom sektoru, nadzire ministarstvo nadležno za poslove finansija, a deo koji se odnosi na organizaciju organizacionih oblika u sistemu državnih organa i lokalne samouprave, nadzire ministarstvo nadležno za poslove državne uprave – preko upravne inspekcije, odnosno ministarstvo nadležno za poslove rada – preko inspekcije rada u delu koji se odnosi na organizaciju organizacionih oblika u sistemu javnih službi.

Radnom verzijom Zakona uređene su i kaznene odredbe. Naime, predviđeno je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac organizacionog oblika, ako suprotno predloženim odredbama zaposli, odnosno radno angažuje lice, odnosno ako izvrši isplatu zarade, odnosno plate u masi koja je viša od one do koje se dolazi sprovođenjem racionalizacije u obimu utvrđenim predloženim odredbama.

U okviru prelaznih i završnih odredaba, uređeni su rokovi za donošenje propisa i opštih akata. Konkretno, predloženo je da se akti Vlade, nadležnih organa autonomne pokrajine i nadležnih organa lokalne samouprave za 2015. godinu donesu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu predloženih odredaba, a za naredne kalendarske godine – u roku od 90 dana od dana donošenja propisa o budžetu. Predviđeno je da se odluke drugih državnih organa donesu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu predloženih odredaba. Konačno, predviđena je obaveza nadležnih organa da, u roku od 60 dana od dana donošenja akta Vlade, nadležnihorgana autonomne pokrajine i nadležnih organa lokalne samouprave, donesu i druge akte za izvršavanje odredaba predloženih u Radnoj verziji Zakona.

Konačno, Radnom verzijom Zakona predviđeno je da, danom stupanja na snagu predloženih odredaba, prestaju da važe Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), dok Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 69/2014, 33/2015 i 39/2015) prestaje da važi danom stupanja na snagu odgovarajućih podzakonskih akata utvrđenih Radnom verzijom Zakona. Predviđeno je da predložene odredbe stupe na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Redakcija, 19.05.2015.