Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: KODEKS PROFESIONALNE ETIKE STRUčNIH RADNIKA SOCIJALNE ZAšTITE NE DAJE DIREKTNU NORMU KAKO SE PONAšATI U ODREđENOJ SITUACIJI, VEć SADRżI PRAVILA KOJA TREBA PRIMENITI NA POJEDINAčNU SITUACIJU


Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu predstavljen je Kodeks profesionalne etike stručnih radnika socijalne zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015 - dalje: Kodeks)  i to je prvi Kodeks koji će se primenjivati u celom sistemu socijalne zaštite u našoj zemlji.

Donošenje Kodeksa predvideo je Zakon o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011), i predstavlja niz vrednosti i standarda koji usmeravaju profesionalno ponašanje i donošenje odluka u situacijama koje su povezane sa etičkim postupanjem, odnosno javno prihvatanje društvene odgovornosti koju imaju stručni radnici u socijalnoj zaštiti.

Državni sekretar za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nenad Ivanišević, rekao je da Kodeks na potpuno nov i stručan način na jednom mestu objedinjuje sve ono što je bilo sadržano u nekoliko akata. Kodeks ne daje direktnu normu kako se ponašati u određenoj situaciji, već sadrži pravila koja treba primeniti na pojedinačnu situaciju.

On je naglasio da mu je posebno drago što Kodeks govori o međusobnim odnosima i saradnji stručnih radnika koji se, kako piše u Kodeksu, zasnivaju na profesionalnoj etici, poštovanju ličnosti, uvažavanju različitosti, toleranciji u dostizanju dobrobiti za korisnike i ostvarivanju ciljeva socijalne zaštite.

Direktorka Komore socijalne zaštite, Srbijanka Đorđević, kaže da će Kodeksom praviti razlika između neblagovremenog, nestručnog i nesavesno sprovedenog postupka, sa jedne, i neželjenih ishoda sa druge strane.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 19.05.2015.