Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA SANACIJE ZAGAĐENJA KOSTAJNIČKE REKE, KORENITE I JADRA USLED IZLIVANJA JALOVINE SA FLOTACIJSKIH DEPONIJA RUDNIKA ANTIMONA "STOLICE": UREDBA JE NA SNAZI OD 16. APRILA 2016. GODINE. SREDSTVA ZA SPROVOđENJE UREDBE OBEZBEDIćE SE IZ FONDA SOLIDARNOSTI EU U IZNOSU OD 248 MILIONA DINARA


Dve godine od poplava 2014. godine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju državnog programa sanacije zagađenja Kostajničke reke, Korenite i Jadra usled izlivanja jalovine sa flotacijskih deponija rudnika antimona "Stolice" ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016 - dalje: Uredba).

Uredba se odnosi na sanaciju zagađenja reka Kostajničke, Korenite i Jadra, a mere treba da budu sprovedene na teritoriji opštine Krupanj.

Vlada Republike Srbije predlaže "hitne radove i mere koje treba preduzeti, organe državne uprave nadležne za koordinaciju aktivnosti, kao i izvor finansiranja".

Sanacija zagađenja i revitalizacija ekosistema rečnih tokova i zagađenih površina u priobalju reka realizovaće se u dve faze, navodi se u Uredbi.

Prva faza obuhvata radove na sanaciji deponija jalovišta i formiranje prostora za odlaganje materijala koji će se prikupiti čišćenjem nizvodnih terena. Na ovaj način će se zaustaviti dalji unos zagađenog mulja u vodotokove i stvoriti uslovi za radove i mere druge faze, koja obuhvata čišćenje i remedijaciju nizvodnih terena.

U svim fazama realizacije programa uspostaviće se operativni monitoring i praćenje svih parametara kvaliteta vode, sedimenata i zemljišta duž rečnih tokova, koji su značajni za praćenje efekata predviđenih mera i stanje životne sredine u zoni neposrednog uticaja jalovišta "Stolice".

Sredstva za sprovođenje ove Uredbe obezbediće se iz Fonda solidarnosti Evropske unije u iznosu od 248.000.000 dinara.

Izvor: Vebsajt N1 info, Adam Santovac, 18.04.2016.
Naslov: Redakcija