Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI - Tekst propisa


I UVODNE ODREDBE

Svrha komunalne milicije

Član 1.

Komunalna milicija na teritoriji opštine, grada i grada Beograda (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave) obrazuje se za zakonom određene komunalno-milicijske i druge poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti jedinice lokalne samouprave u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: poslovi komunalne milicije).

Komunalna milicija na teritoriji grada Beograda, pored poslova iz stava 1. ovog člana, obavlja i određene poslove komunalne milicije kojima se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti utvrđenih zakonom.

Obrazovanje i unutrašnje uređenje komunalne milicije

Član 2.

Jedinica lokalne samouprave obrazuje komunalnu miliciju kao užu unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast.

Ukoliko se opštinska, odnosno gradska uprava obrazuje za pojedine oblasti može se obrazovati kao opštinska, odnosno gradska uprava za poslove komunalne milicije.

Uža unutrašnja organizaciona jedinica komunalne milicije ne može imati manje od tri komunalna milicionara.

Pripadnici komunalne milicije

Član 3.

Komunalnom milicijom rukovodi načelnik komunalne milicije.

Poslove komunalne milicije obavljaju uniformisani komunalni milicionari.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, poslove komunalne milicije mogu obavljati i komunalni milicionari bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije.

Načelnik komunalne milicije i komunalni milicionari (u daljem tekstu: pripadnici komunalne milicije) u obavljanju poslova iz delokruga komunalne milicije imaju posebna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.

Komunalni milicionari stručno se osposobljavaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Pomoć u izvršenjima (asistencija)

Član 4.

Komunalna milicija pruža pomoć drugim organizacionim jedinicama uprave, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu odluke skupštine opštine, odnosno skupštine grada odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije), kada po oceni ovlašćene organizacije postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih milicionara.

O angažovanju komunalne milicije i o obimu i načinu pružanja pomoći odlučuje načelnik komunalne milicije u roku od 48 časova od podnošenja zahteva ovlašćene organizacije, shodno odredbama zakona kojim se uređuju unutrašnji poslovi o postupku pružanja pomoći u izvršenjima i podzakonskog propisa o načinu obavljanja policijskih poslova kojima se bliže uređuje pružanje ove pomoći.

Ako zbog fizičkog otpora sprovođenje izvršenja ne bude moguće ili ne uspe i pored angažovanja komunalne milicije, ovlašćena organizacija podnosi zahtev policiji da pruži pomoć u sprovođenju izvršenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi.

Hitne mere i spasilačka funkcija

Član 5.

Komunalna milicija preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti opštine, odnosno grada, kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi jedinice lokalne samouprave i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe odnosno organizacije.

U slučaju opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim oblicima ugrožavanja iz stava 1. ovog člana komunalna milicija učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica.

Saradnja sa građanima

Član 6.

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Građani mogu komunalnoj miliciji podnositi prijave, peticije i predloge u vezi sa komunalnim redom pismenim putem, elektronskom poštom, a u hitnim slučajevima telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalna milicija pravi službenu zabelešku.

Komunalna milicija je dužna da građane, na njihov zahtev, obavesti o ishodu postupanja.

Saradnja sa inspekcijskim službama

Član 7.

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa inspekcijskim službama jedinice lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom i zakonima i propisima jedinice lokalne samouprave kojima se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.

Saradnja iz stava 1. ovog člana obuhvata naročito: međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, pružanje neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova komunalne milicije i inspekcijskih službi jedinice lokalne samouprave.

Oblike i način ostvarivanja saradnje komunalne milicije i inspekcijskih službi bliže propisuje skupština jedinice lokalne samouprave.

Saradnja sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove

Član 8.

U obavljanju poslova i primeni ovlašćenja komunalni milicionari sarađuju sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove.

Kada je to potrebno radi izvršavanja poslova iz nadležnosti komunalne milicije, na obrazloženi zahtev, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove će dostaviti lične podatke o građanima, vozilima i druge podatke iz evidencija koje vodi u skladu sa zakonom.

Evidenciju o traženim podacima iz stava 2. ovog člana vodi komunalna milicija i obezbeđuje obradu tih podataka u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Radi razvijanja međusobne saradnje komunalne milicije i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, predsednik opštine, odnosno gradonačelnik može sporazumno sa ministrom nadležnim za unutrašnje poslove da donosi odgovarajuće akte o saradnji i osniva koordinaciona tela od značaja za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

Zajednička služba komunalne milicije

Član 9.

Jedinice lokalne samouprave mogu zaključiti sporazum o saradnji na osnovu kojeg obrazuju zajedničku službu komunalne milicije.

 Na sva pitanja koja se odnose na sporazum o saradnji, nadležnost organa opštine odnosno grada i rad komunalne milicije shodno se primenjuju odredbe zakona koji uređuje lokalnu samoupravu u delu koji se odnosi na saradnju i udruživanje jedinica lokalne samouprave.

II POSLOVI KOMUNALNE MILICIJE

Pojam i obavljanje poslova

Član 10.

Poslovi komunalne milicije, u smislu ovog zakona, jesu:

1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;

2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave

3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima jedinice lokalne samouprave;

4) zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave;

5) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u jedinici lokalne samouprave, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Održavanjem komunalnog reda iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se održavanje reda naročito u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom, odnosno lokalnom saobraćaju; taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata, u skladu sa zakonom.

Komunalna milicija u obavljanju poslova međusobno sarađuje sa komunalnom milicijom drugih jedinica lokalne samouprave, razmenjuje podatke i obaveštenja i ostvaruje druge oblike zajedničkog rada u okviru uzajamnog pružanja stručne pomoći.

Način obavljanja poslova

Član 11.

Poslovi komunalne milicije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih milicionara na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne milicije.

Poslovi komunalne milicije obavljaju se u skladu sa načelima zakonitosti, profesionalizma, saradnje i srazmernosti.

U svom radu komunalni milicionari rukovode se i principom rada sa najmanjim štetnim posledicama, a sredstva prinude primenjuju samo kad je to apsolutno nužno i u meri koja je neophodna za izvršenje zadataka bez nepotrebnih štetnih posledica.

U skladu sa zakonom i drugim propisima, načelnik komunalne milicije daje obavezne instrukcije komunalnim milicionarima za obavljanje poslova komunalne milicije.

Planiranje poslova

Član 12.

Opštinsko, odnosno gradsko veće, na predlog načelnika komunalne milicije, donosi strateški plan komunalne milicije kojim, na osnovu procene postojećeg stanja, utvrđuje prioritete u obavljanju poslova komunalne milicije i daje joj razvojne, organizacione, kadrovske i druge smernice za dalji rad.

U skladu sa strateškim planom, komunalna milicija sačinjava godišnje planove rada i dostavlja ih opštinskom, odnosno gradskom veću na usvajanje.

Uz predlog plana iz st. 1. i 2. ovog člana, komunalna milicija dostavlja i prethodno pribavljeno mišljenje načelnika jedinstvenog organa uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu.

Prilikom razmatranja godišnjeg plana rada komunalne milicije opštinsko, odnosno gradsko veće, po potrebi, odlučuje i o izmenama i dopunama strateškog plana komunalne milicije.

Na strateške planove, i godišnje planove rada komunalne milicije saglasnost daje skupština jedinice lokalne samouprave.

Strateški plan zajedničke službe komunalne milicije usvajaju nadležni organi jedinica lokalne samouprave koji su zaključili sporazum o saradnji iz člana 9. stav 1. ovog zakona.

Usklađivanje poslova

Član 13.

Strateški plan i godišnji plan rada komunalne milicije usklađuju se, pre donošenja, sa propisima i odgovarajućim planskim aktima policije, kao i sa stavovima o prioritetima za bezbednost ljudi i imovine u opštini, odnosno gradu.

Stručnu pomoć u pripremi strateškog plana i godišnjeg plana rada komunalne milicije pruža ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

III UNUTRAŠNJE UREĐENJE KOMUNALNE MILICIJE

Unutrašnje organizacione jedinice

Član 14.

Poslovi komunalne milicije se obavljaju u posebno obrazovanim unutrašnjim organizacionim jedinicama

U komunalnoj miliciji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice za gradsku opštinu ili više njih ili za deo područja jedinice lokalne samouprave određeno aktom o unutrašnjem uređenju komunalne milicije (u daljem tekstu: područne organizacione jedinice).

Područnim organizacionim jedinicama rukovode šefovi tih jedinica, koji za svoj rad i rad organizacione jedinice odgovaraju načelniku komunalne milicije.

Unutrašnja kontrola

Član 15

U sastavu komunalne milicije može se obrazovati posebna organizaciona jedinica za potrebe unutrašnje kontrole rada komunalnih milicionara i zaposlenih u komunalnoj miliciji.

Za rad na poslovima unutrašnje kontrole potrebno je da službenik ima položen najmanje pismeni deo ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara.

Rukovodilac unutrašnje kontrole za svoj rad i za rad organizacione jedinice kojom rukovodi odgovara načelniku opštinske, odnosno gradske ili uprave obrazovane za pojedinu oblast.

Uslovi za rad na rukovodećim radnim mestima

Član 16.

Za rad na poslovima načelnika komunalne milicije zaposleni mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene zakonom koji uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionara.

Za rad na poslovima šefa organizacione jedinice zaposleni mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje tri godine radnog iskustva u struci i da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionara.

Raspoređivanje načelnika i šefa organizacione jedinice

Član 17.

Načelnika komunalne milicije raspoređuje načelnik jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija.

Šefa organizacione jedinice raspoređuje načelnik jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija, na predlog načelnika komunalne milicije.

IV OVLAŠĆENjA KOMUNALNE MILICIJE

Vrste ovlašćenja

Član 18.

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja:

1) upozorenje;

2) usmeno naređenje;

3) provera identiteta;

4) dovođenje;

5) zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i vozila

6) privremeno oduzimanje predmeta;

7) pozivanje

8) video nadzor;

9) upotreba sredstava prinude;

10) traženje obaveštenja.

11) i druga ovlašćenja u skladu sa zakonom

Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom jedinice lokalne samouprave, izdati prekršajni nalog, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Kada je zakonom ovlašćen na donošenje rešenja, komunalni milicionar primenjuje odredbe zakona o opštem upravnom postupku ili drugog zakona kojim je ovlašćen za donošenje rešenja.

 Protiv rešenja komunalnog milicionara može se izjaviti žalba gradskom, odnosno opštinskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Upozorenje

Član 19.

Komunalni milicionar upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.

Usmeno naređenje

Član 20.

Komunalni milicionar usmenim naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne milicije.

Lice kojem je izdato usmeno naređenje iz stava 1. ovog člana, dužno je da odmah po njemu postupi.

Kad komunalna milicija preduzima hitne mere i vrši spasilačku funkciju u smislu člana 5. ovog zakona, komunalni milicionari usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi jedinice lokalne samouprave i ovlašćene organizacije, i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga jedinice lokalne samouprave.

Provera identiteta

Član 21.

Komunalni milicionar izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i lice koje se zatekne na mestu kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar proveriće na licu mesta identitet lica i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, odnosno ovlašćene organizacije.

Pre provere identiteta komunalni milicionar dužan je da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta.

Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.

Dovođenje

Član 22.

Ako komunalni milicionar ne može da utvrdi identitet lica proverom iz člana 21. ovog zakona, to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.

Lice zatečeno u vršenju prekršaja iz oblasti koja je u delokrugu komunalne milicije čiji je identitet utvrđen proverom identiteta u skladu sa članom 21. ovog zakona ili na način iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar će bez odlaganja dovesti nadležnom prekršajnom sudu.

Zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i vozila

Član 23.

Prilikom obavljanja zakonom utvrđenih poslova komunalni milicionar može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne milicije, predmeta i vozila koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda.

Pregled lica i predmeta vrši se neposredno ili uz korišćenje tehničkog sredstva. Pre vršenja pregleda predmeta komunalni milicionar pozvaće lice da omogući uvid u sadržaj predmeta, a ako lice to odbije sam će proveriti sadržaj predmeta. Prilikom prinudnog otvaranja predmeta komunalni milicionar nastojaće da prouzrokuje što manju štetu, a ukoliko do štete dođe, obezbediće da se nastala oštećenja posle otvaranja predmeta fiksiraju fotografijom ili na drugi pogodan način.

Pregled lica mora vršiti lice istog pola.

Ako komunalni milicionar pri pregledu nađe predmete za koje se osnovano može pretpostaviti da su predmet krivičnog dela ili prekršaja o tome će odmah obavestiti policiju i postupiti po dobijenim uputstvima.

Privremeno oduzimanje predmeta

Član 24.

Komunalni milicionar privremeno će oduzeti predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne milicije.

Privremeno oduzete predmete komunalni milicionari dužni su da postupaju sa tim predmetima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina. U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nadležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.

Prilikom oduzimanja predmeta komunalni milicionar dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Pozivanje

Član 25.

Lice za koje se osnovano pretpostavlja da raspolaže podacima neophodnim za obavljanje poslova komunalne milicije može biti pozvano na razgovor.

Ukoliko se lice kojem je poziv upućen ne odazove pozivu, komunalna milicija će o tome obavestiti policiju koja će izvršiti pribavljanje neophodnih podataka.

Video nadzor

Član 26.

Kada je to potrebno radi sprečavanja kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije, određeni prostor i objekat može se obezbediti video nadzorom.

Uređaji za video nadzor moraju biti vidljivi, sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat obezbeđen video nadzorom.

Video nadzor iz člana 18. stav 1. tačka 6. komunalni milicionar naročito primenjuje prilikom primene ovlašćenja iz člana 18. stav 1. tačka 4) i 9).

U slučaju primene video nadzora iz stava 3. ovog člana komunalni milicionar je dužan da o tome prethodno obavesti lice zatečeno u prekršaju.

Podaci prikupljeni na način iz ovog člana, čuvaju se jednu godinu od dana nastanka, kada se uništavaju ukoliko nije pokrenut krivični ili prekršajni postupak.

Na evidentiranje, obezbeđivanje i stavljanje na uvid materijala nastalog primenom tehničkih sredstava za video nadzor, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Upotreba sredstava prinude

Član 27.

Sredstva prinude u smislu ovog zakona su: fizička snaga, sredstva za vezivanje, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom i službena palica.

 Sredstva prinude komunalni milicionar može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad.

Na način upotrebe, ograničenja, izveštavanje, kontrolu i odgovornost u vezi sa upotrebom sredstava prinude kao i pravnu i drugu pomoć u vezi sa njihovom upotrebom primenjuje se zakon kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonski akti o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

Traženje obaveštenja

Član 28.

U obavljanju poslova komunalni milicionar može zatražiti obaveštenje od građanina da bi sprečio kršenje propisa ili otkrio učinioca prekršaja iz delokruga komunalne milicije, ali građanin nije dužan da pruži traženo obaveštenje, niti mu se ono može ponovo tražiti.

Komunalni milicionar može prikupljati obaveštenja, podatke i informacije od lica u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca, izdavanja prekršajnog naloga i za obavljanje drugih komunalno - milicijskih poslova u skladu sa zakonom.

Način primene ovlašćenja komunalne milicije

Član 29.

 Ovlašćenja komunalne milicije utvrđena odredbama čl. 18. do 28. ovog zakona primenjuju se pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

 Ovlašćenja komunalne milicije prema maloletnim licima primenjuju komunalni milicionari posebno osposobljeni za rad sa maloletnicima.

 Ovlašćenja komunalne milicije prema maloletnom licu primenjuju se u prisustvu roditelja ili staratelja tog lica, odnosno, u slučaju da su nedostupni, u prisustvu predstavnika organa starateljstva.

 Prisustvo predstavnika organa starateljstva umesto roditelja može da se obezbedi, ako je moguće, i u slučajevima kada bi prisustvo roditelja bilo štetno za maloletnika izloženog nasilnim ili sličnim radnjama roditelja, ili bi ih toliko iritiralo da bi u velikoj meri ugrozilo izvršenje zadatka komunalne milicije.

Evidencije

Član 30.

Komunalna milicija vodi evidencije podnetih prijava, peticija i predloga građana, podnetih pritužbi na rad komunalnih milicionara, upotrebljenih sredstava prinude i drugih primenjenih ovlašćenja prema licima, privremeno oduzetih predmeta, službenih legitimacija, opreme i sredstava.

Na podatke o ličnosti sadržane u evidencijama iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi o zaštiti podataka o ličnosti.

V KONTROLA KOMUNALNE MILICIJE

Kontrola upotrebe sredstava prinude

Član 31.

O upotrebi sredstava prinude komunalni milicionar podnosi pisani izveštaj načelniku komunalne milicije, odnosno licu koje načelnik ovlasti da ocenjuje opravdanost i pravilnost upotrebe sredstava prinude.

Izveštaj se podnosi najkasnije 24 časa od upotrebe sredstava prinude, a sadrži podatke o licu, vremenu i mestu upotrebe sredstava prinude, vrsti upotrebljenog sredstva prinude i drugim činjenicama i okolnostima od značaja za ocenu opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstva prinude.

U slučaju neopravdane i nepravilne upotrebe sredstava prinude, načelnik komunalne milicije preduzima zakonom predviđene mere radi utvrđivanja disciplinske, prekršajne, odnosno krivične odgovornosti komunalnog milicionar i odmah o tome obaveštava načelnika jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija.

Ocena iz stava 1. ovog člana daje se i mere iz stava 3. ovog člana preduzimaju se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja o upotrebi sredstava prinude.

Podnošenje izveštaja policiji

Član 32.

O upotrebi sredstava prinude načelnik komunalne milicije obaveštava nadležnu policijsku upravu najkasnije u roku od 48 časova od upotrebe sredstava prinude.

Ako prilikom upotrebe sredstava prinude nastane telesna povreda ili nastupi smrt lica, načelnik komunalne milicije podnosi o tome pisani izveštaj nadležnoj policijskoj upravi.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana sadrži: ime i prezime i broj legitimacije komunalnog milicionara koji je upotrebio sredstva prinude; datum, vreme i mesto upotrebe; podatke o licu prema kome su sredstva prinude upotrebljena; vrstu upotrebljenog sredstva prinude; razlog upotrebe; opis događaja i povreda nanetih licu ili komunalnom milicionaru; podatke o vremenu i mestu pružanju medicinske pomoći; podatke o šteti nastaloj usled upotrebe sredstava prinude; podatke o svedocima događaja i materijalnim dokazima.

Kontrola rešavanjem pritužbi

Član 33.

Komunalnoj miliciji svako može podneti pritužbu ako smatra da su mu nezakonitom ili nepravilnom primenom ovlašćenja komunalnog milicionara iz čl. 18. do 28. ovog zakona povređena prava.

Pritužba se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je do povrede došlo, a razmatra je i sve okolnosti u vezi sa njom utvrđuje načelnik komunalne milicije ili lice koje načelnik ovlasti da rešava pritužbe (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

Ovlašćeno lice, o svom stavu i eventualnim merama koje je preduzeo mora podnosioca pritužbe da obavesti dostavljanjem pisanog odgovora u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe, čime je postupak po pritužbi zaključen.

U slučajevima kad iz pritužbe ili podataka prikupljenih u postupku kod ovlašćenog lica proizlazi sumnja da je komunalni milicionar primenom ovlašćenja iz stava 1. ovog člana učinio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, načelnik komunalne milicije spise predmeta mora da ustupi komisiji za rešavanje pritužbi, koja vodi dalji postupak rešavanja pritužbe.

Komisiju za rešavanje pritužbi obrazuje skupština jedinice lokalne samouprave. U komisiju, koja se sastoji od predsednika i četiri člana, obavezno se imenuju tri odbornika skupštine jedinice lokalne samouprave, načelnik komunalne milicije i predstavnik policije.

U postupku razmatranja pritužbe komisija je ovlašćena da od podnosioca pritužbe i drugih lica prikuplja potrebna obaveštenja i dokaze o činjenicama i okolnostima na koje se pritužba odnosi, kao i da od opštinske, odnosno gradske uprave i policije traži potrebnu pomoć i saradnju. Komisija postupak rešavanja pritužbe zaključuje dostavljanjem odgovora podnosiocu pritužbe u roku od 30 dana od dana isteka roka za vođenje postupka kod ovlašćenog lica.

Nezavisno od ishoda rešavanja pritužbe, podnosilac pritužbe ima na raspolaganju sva pravna i druga sredstva za zaštitu svojih prava i sloboda.

Podzakonski propis o kontroli komunalne milicije

Član 34.

Način i postupak vršenja kontrole komunalne milicije bliže propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

VI KOMUNALNI MILICIONARI

Primena propisa

Član 35.

Na prava i dužnosti iz radnog odnosa komunalnih milicionara primenjuju se propisi koji uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Zasnivanje radnog odnosa

Član 36.

Komunalni milicionar, pored uslova predviđenih propisima iz člana 35. ovog zakona, mora da ispunjava i posebne uslove, i to da:

1)         ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije,

2)         ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova komunalnih milicionara;

3)         ima položen ispit za komunalnog milicionara (u daljem tekstu: ispit);

4)         ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

Psihofizičku sposobnost iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova i izdaje lekarsko uverenje o tome na način predviđen za proveru psihofizičke sposobnosti policijskih službenika.

Izuzetno, u radni odnos za obavljanje poslova komunalnog milicionara može se primiti profesionalni vojnik, preuzimanjem iz vojske Srbije i policijski službenik u statusu ovlašćenog službenog lica, preuzimanjem iz Ministarstva unutrašnjih poslova, pod uslovom da ispunjava i ostale uslove predviđene ovim zakonom.

Bezbednosna smetnja

Član 37

Bezbednosna smetnja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima komunalnog milicionara postoji ako:

1) se protiv lica vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

2) je lice pravnosnažno osuđeno zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

3) je lice pravnosnažno kažnjeno za prekršaje iz oblasti javnog reda sa elementima nasilja i za prekršaje u oblasti propisa kojima se uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije;

4) lice svojim navikama, ponašanjem ili sklonostima ukazuje da neće biti dostojno za rad u komunalnoj miliciji;

5) lice koje se proverava u postupku bezbednosne provere o sebi daje neistinite podatke, radi prikrivanja činjenica koje bi predstavljale bezbednosnu smetnju.

Bezbednosna smetnja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u postupku vršenja bezbednosne provere koji sprovodi organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, u skladu i na način propisan zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Stručno osposobljavanje

Član 38.

Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova komunalnog milicionara sprovodi se pre polaganja ispita za komunalnog milicionara.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave sa nezaposlenim licem (u daljem tekstu: kandidat za komunalnog milicionara) zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog milicionara i polaganje ispita za komunalnog milicionara.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se najduže na godinu dana.

Uslovi i način izbora kandidata za komunalnog milicionara za stručno osposobljavanje iz stava 1. ovog člana, elementi ugovora o stručnom osposobljavanju, kao i prava i obaveze kandidata za komunalnog miolicionera i organa jedinice lokalne samouprave po okončanju stručnog osposobljavanja i druga pitanja od značaja za stručno osposobljavanje, utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog milicionara, koji obavezno sadrži stručno-teorijski deo i praktični deo programa, način provere stručne osposobljenosti kandidata za komunalnog milicionara, način vrednovanja i verifikacije programa i projekciju troškova programa po jednom učesniku, sporazumno donose ministar nadležan za sistem lokalne samouprave i ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Program stručnog osposobljavanja iz stava 5. ovog člana i proveru stručne osposobljenosti kandidata za komunalnog milicionara sprovodi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za sistem lokalne samouprave.

Po sprovedenom programu stručnog osposobljavanja iz stava 5. ovog člana i provere stručne osposobljenosti kandidata za komunalnog milicionara, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove dostavlja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave uverenje (sertifikat) o ostvarenom uspehu kandidata za komunalnog milicionara.

Troškovi stručnog osposobljavanja iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Stručno usavršavanje

Član 39.

Stručno usavršavanje komunalnih milicionara ostvaruje se u skladu sa zakonom koji uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Ispit za komunalnog milicionara

Član 40.

Ispit za komunalnog milicionara polaže kandidat za komunalnog milicionara koji je uspešno završio program stručnog osposobljavanja iz člana 38. stav 5. ovog zakona.

Ispit za komunalnog milicionara polažu i lica iz člana 36. stav 3. ovog zakona u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Ispit za komunalnog milicionara sprovodi komisija, koju obrazuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Program i način polaganja ispita za komunalnog milicionara, sastav i način rada komisije za sprovođenje ispita za komunalnog milicionara, troškove polaganja ispita za komunalnog milicionara, izgled i sadržinu obrasca uverenja o položenom ispitu za komunalnog milicionara, način izdavanja uverenja o položenom ispitu za komunalnog milicionara i oblik, način upisa i vođenja evidencije o položenom ispitu za komunalnog milicionara, bliže uređuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Ministarstvo nadležno za sistem lokalne samouprave vodi evidenciju o položenom ispitu za komunalnog milicionara, u koju se upisuje: ime i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana; naziv visokoškolske ustanove, nivo i vrsta stečenog obrazovanja i stručni naziv, odnosno naziv završene srednje škole i obrazovni profil; organ opštine, odnosno grada sa kojim je kandidat zaključio ugovor o stručnom osposobljavanju, odnosno kod koga je zaposlen; broj i datum rešenja kojim je odobreno polaganje ispita za komunalnog milicionara; datum polaganja ispita; podaci o opštem uspehu na ispitu i broj i datum izdatog uverenja o položenom ispitu za komunalnog milicionara.

Ministarstvo nadležno za sistem lokalne samouprave izdaje uverenje o položenom ispitu za komunalnog milicionara.

Uverenje iz stava 6. ovog člana sadrži sledeće podatke: ime i prezime kandidata koji je položio ispit za komunalnog milicionara; datum i mesto rođenja; jedinstveni matični broj građana; naziv visokoškolske ustanove, nivo i vrsta stečenog obrazovanja i stručni naziv, odnosno naziv završene srednje škole i obrazovni profil i datum polaganja ispita za komunalnog milicionara.

Provera praktične osposobljenosti za obavljanje poslova komunalnog milicionara

Član 41.

Provera praktične osposobljenosti komunalnih milicionara na kojoj se zasniva program stručnog osposobljavanja iz člana 38. stav 5. ovog zakona sprovodi se najmanje jednom u tri godine, na zahtev nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave.

Proveru praktične osposobljenosti komunalnih milicionara vrši ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, koje donosi plan i program provere osposobljenosti komunalnih milicionara, sa projekcijom troškova programa po jednom učesniku.

Izveštaj o izvršenoj proveri praktične osposobljenosti koji obavezno sadrži pojedinačni ostvareni uspeh komunalnih milicionara koji su pohađali program iz stava 2. ovog člana, dostavlja se nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i ministarstvu nadležnom za sistem lokalne samouprave.

Troškovi provere praktične osposobljenosti komunalnih milicionara obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Provera psihofizičke sposobnosti

Član 42.

Po nalogu predsednika opštine, odnosno gradonačelnika, načelnik komunalne milicije, a po nalogu načelnika komunalne milicije, komunalni milicionar dužan je da se podvrgne proveri psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne milicije i da u roku od 15 dana od dana prijema naloga dostavi gradonačelniku, odnosno predsedniku opštine, odnosno načelniku komunalne milicije lekarsko uverenje ovlašćene zdravstvene ustanove kao dokaz da ispunjava uslov iz člana 36. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Nalog iz stava 1. ovog člana izdaje se u pismenom obliku i mora da sadrži naziv i adresu ovlašćene zdravstvene ustanove, razlog, mesto i vreme lekarskog pregleda radi utvrđivanja psihofizičke sposobnosti za dalje obavljanje poslova komunalne milicije.

Lekarski pregled iz stava 2. ovog člana obavlja se o trošku jedinice lokalne samouprave.

Provera bezbednosnih smetnji

Član 43.

Po nalogu predsednika opštine, odnosno gradonačelnika, za načelnika komunalne milicije, a po nalogu načelnika komunalne milicije ili rukovodioca unutrašnje kontrole za komunalnog milicionara, može se izuzetno sprovesti bezbednosna provera iz člana 37. stav 2, radi utvrđivanja postojanja, odnosno nepostojanja bezbednosnih smetnji za dalje obavljanje poslova komunalnog milicionara iz člana 37. stav 1. ovog zakona.

Povrede službene dužnosti

Član 44.

Povrede službene dužnosti propisane su zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

Teže povrede službene dužnosti

Član 45.

Pored težih povreda dužnosti iz radnih odnosa utvrđenih zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, teže povrede službene dužnosti iz radnog odnosa za koje je odgovoran pripadnik komunalne policije jesu:

1)         nezakonita upotreba sredstava prinude;

2)         davanje podataka neovlašćenim licima;

3)         samovoljno napuštanje radnog mesta ili mesta određenog za pripravnost;

4)         izdavanje ili izvršavanje naređenja kojim se protivpravno ugrožava bezbednost lica ili imovine;

5)         svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka;

6)         nepreduzimanje mera ili nepružanje pomoći, u okviru svojih službenih obaveza, organima grada, opštine i javnim službama koje osniva grad;

7)         izdavanje naređenja čije bi izvršenje predstavljalo krivično delo;

8)         prikrivanje izvršenja teže povrede službenih dužnosti od strane neposrednog rukovodioca;

9)         davanje izjava i saopštenja bez odobrenja načelnika komunalne policije ili lica koje on ovlasti;

10)       nošenje uniforme van radnog vremena bez saglasnosti načelnika komunalne policije;

11)       nepoštovanje obaveznih instrukcija načelnika komunalne milicije.

Raspoređivanje van komunalne milicije

Član 46.

Van komunalne milicije, na radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, raspoređuje se komunalni milicionar:

1) koji ne ostvari uspeh u proveri osposobljenosti za obavljanje poslova komunalnog milicionara iz člana 41. ovog zakona;

2) koji prestane da ispunjava uslove u pogledu psihofizičkih sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova komunalne milicije iz člana 36. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

3) za koga se u postupku bezbednosne provere utvrdi postojanje bezbednosne smetnje iz člana 37. stav 1.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana van komunalne milicije, na radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, raspoređuje se i načelnik komunalne milicije.

Prestanak radnog odnosa po sili zakona

Član 47.

 Ako odgovarajuće radno mesto za raspoređivanje iz člana 46. ovog zakona ne postoji ili se komunalni milicionar, odnosno načelnik komunalne milicije ne saglasi sa raspoređivanjem, prestaje mu radni odnos.

Uniforma i oznaka na uniformi

Član 48.

Kad obavlja poslove komunalni milicionar nosi službenu uniformu sa oznakama.

Oznake na uniformi sastoje se od naziva komunalne milicije i jedinice lokalne samouprave, prezimena, identifikacionog broja i oznake položaja komunalnog milicionara i od grba grada postavljenog na odgovarajućoj podlozi.

Izgled uniforme i oznaka na uniformi komunalnih milicionara i način nošenja uniforme, propisuje skupština jedinice lokalne samouprave, po prethodno dobijenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Boja i izgled uniforme i oznake na uniformi komunalne milicije moraju se jasno razlikovati od boje i izgleda uniforme i oznaka na uniformi koja je propisana za pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova, vojske Srbije, uprave carina i drugih državnih organa.

Službena legitimacija

Član 49.

Komunalni milicionar ima službenu legitimaciju kojom se predstavlja, pokazujući je pre primene ovlašćenja na zahtev lica prema kome ovlašćenje primenjuje.

Službenu legitimaciju izdaje predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, kada komunalni milicionar stekne pravo da samostalno obavlja poslove komunalnog milicionara. U slučaju prestanka radnog odnosa u komunalnoj miliciji komunalni milicionar dužan je službenu legitimaciju da preda predsedniku opštine, odnosno gradonačelniku.

Službena legitimacija mora da sadrži podatke o službenom svojstvu i ovlašćenjima komunalnog milicionara i njegove identifikacione podatke.

Boju, oblik, sastavne delove, obrasce službenih, kao i tekst ovlašćenja komunalnih milicionara, propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Vozila, plovila i oprema

Član 50.

Radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti komunalni milicionari upotrebljavaju službena vozila i posebnu opremu, a na vodnom području koje je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave mogu upotrebljavati i službena plovila.

Oznake na službenim vozilima i plovilima sastoje se od naziva komunalne milicije i jedinice lokalne samouprave i od grba jedinice lokalne samouprave, nanetog u propisanim dimenzijama.

Boju i način označavanja vozila i plovila, kao i opremu komunalne milicije, propisuje skupština jedinice lokalne samouprave, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu.

Zaštita uniforme i oznaka

Član 51.

Državni organi, privredna društva, preduzetnici, udruženja i druga pravna i fizička lica ne smeju da reprodukuju ili upotrebljavaju uniforme i oznake koje su po boji, kroju i oznakama iste ili slične uniformi i oznakama komunalne milicije, odnosno koje mogu da izazovu zabunu da se radi o uniformi ili oznakama komunalne milicije, kao ni da reprodukuju i upotrebljavaju vozila i plovila koja su označena isto ili slično kao vozila i plovila komunalne milicije, odnosno koja mogu da izazovu zabunu da se radi o vozilu i plovilu komunalne milicije.

Za postupanje protivno stavu 1. ovog člana kazniće se za prekršaj:

1)         pravno lice, odnosno preduzetnik – novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara;

2)         odgovorno lice u pravnom licu – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara;

3)         fizičko lice – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Uz kaznu za ponovljeni prekršaj iz stava 2. ovog člana učiniocu će se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u vezi sa kojom je izvršio prekršaj.

VII ZAŠTITA KOMUNALNIH MILICIONARA

Prekršaj

Član 52.

Ko ometa ili sprečava komunalnog milicionara u obavljanju poslova komunalne milicije, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara.

Za postupanje protivno članu 20. stav 2. kazniće se za prekršaj:

1)         pravno lice – novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara

2)         preduzetnik - novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara

3)         odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara

4)         fizičko lice - novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.

Krivičnopravna zaštita

Član 53.

Komunalni milicionar u obavljanju službene dužnosti ima status službenog lica i uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja Zakona o komunalnoj policiji

Član 54.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik RS", broj 51/09).

Komunalna policija danom stupanja na snagu ovog zakona, nastavlja sa radom kao komunalna milicija, u skladu sa ovim zakonom.

Rok za donošenje propisa

Član 55.

Propisi doneti za sprovođenje Zakona o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik RS", broj 51/09) nastavljaju da se primenjuju do donošenja odgovarajućih propisa utvrđenih ovim zakonom, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 56.

U jedinicama lokalne samouprave koje obrazuju komunalnu miliciju u skladu sa ovim zakonom, opštinsko veće, na predlog načelnika komunalne milicije, doneće prvi strateški plan komunalne milicije najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne milicije.

Član 57.

Jedinice lokalne samouprave koje su do stupanja na snagu ovog zakona obrazovale službu komunalne policije, dužne su da izvrše odgovarajuću promenu naziva najkasnije do isteka roka utvrđenog Zakonom o policiji ("Službeni glasnik RS", br. 6/16, 24/18 i 87/18).

Član 58.

Stručno osposobljavanje i ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se prema odredbama zakona i podzakonskih akata koji su se primenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 58.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA  

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje Zakona o komunalnoj miliciji jeste potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama.

Naime, mogućnost da se komunalna milicija uvede u opštinama utvrđena je na osnovu ocene da su u dosadašnjem funkcionisanju opština uočene znatne teškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne delatnosti koje su u nadležnosti opštine. Organizovanje ovakve službe i njeno funkcionisanje u opštinama doprineće kako sprečavanju prekršaja komunalnog reda, tako i preventivno delovati na sprečavanje tih prekršaja. Na ovaj način se opštinama omogućuje da, u saradnji sa policijom i drugim subjektima, preuzmu i realizuju sopstveni deo odgovornosti za komunalni i drugi red u opštini, a time i za bezbedan i miran život svojih stanovnika.

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji ("Službeni glasnik RS", broj 24/18), članom 3. stav 2. ovog zakona je utvrđeno da pravo na upotrebu naziva "Policija", ima isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane. Takođe, članom 77. navedenog zakona je utvrđeno da će se zakoni kojima su ustanovljeni organizacioni oblici koji u svom nazivu imaju reč "policija", uskladiti sa ovim zakonom u roku od tri godine, od dana njegovog stupanja na snagu.

Na osnovu navedenog zakona, ovim zakonom se predlaže da se umesto dosadašnjeg naziva komunalna policija, naziv ove službe izmeni u naziv komunalna milicija.           

U pogledu alternativnog naziva ovakve službe u uporednoj praksi država u okruženju, najčešće se koristi naziv "komunalni redari". Ovaj naziv je odgovarajući, imajući u vidu da u tim državama komunalni redari imaju ovlašćenja vrlo slična komunalnim inspektorima. Međutim, odgovor pitanje koji naziv je odgovarajući za ovu službu, u skladu sa njenim pravnim uređenjem u Republici Srbiji, nalazi se u ovlašćenjima koje pripadnici ove službe imaju u skladu sa zakonom. I dosadašnji naziv, "komunalna policija" je izveden na osnovu dela policijskih ovlašćenja koja primenjuju komunalni policajci. Ova ovlašćenja predstavljaju suštinsku razliku u odnosu na ovlašćenja pripadnika drugih službi koje postoje u jedinicama lokalne samouprave (npr. komunalna inspekcija).

Zadržavajući deo policijskih ovlašćenja, prema nacrtu ovog zakona, naziv ove službe bi trebalo da i dalje oslikava ovu njihovu glavnu karakteristiku tako da je predloženo da to bude komunalna milicija koja, kao tradicionalni naziv ukazuje na policijska ovlašćenja.

 Donošenjem Zakona o komunalnoj miliciji se stvara pravni okvir za organizovanje i delovanje komunalne milicije, čije uvođenje treba da doprinese otklanjanju postojećih slabosti u izvršavanju nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. predviđa se obrazovanje komunalne milicije u jedinicama lokalne samouprave radi obavljanja određenih komunalno-milicijskih i drugih poslova u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kojima se izvršavaju Ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti opština, gradova i grada Beograda i obezbeđuje nesmetano obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

U članu 2. se predviđa da se u opštini, odnosno gradu komunalna milicija obrazuje kao unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave, ili uprave za pojedine oblasti, kao i da broj komunalnih milicionara unutar uže unutrašnje organizacione jedinice ne može biti manji od tri izvršioca.

Rešenjem u članu 3. uređuje se rukovođenje komunalnom milicijom, kao i mogućnost da poslove komunalne milicije pored uniformisanih komunalnih milicionara, u izuzetnim slučajevima, mogu obavljati i komunalni milicionari bez službene uniforme sa oznakama, a radi što efikasnijeg obavljanja poslova komunalne milicije. Takođe, utvrđuje se obaveza stručnog osposobljavanja komunalnih milicionara.

U članu 4. predviđa se pružanje pomoći drugim organizacionim jedinicama uprave, kao i preduzećima, organizacijima i ustanovama koje na osnovu odluke skupštine opštine, odnosno grada odlučuju o pojedinačnim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka, kada po proceni ovlašćene organizacije postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih milicionara, kao i o ovlašćenjima načelnika komunalne milicije i roku za preduzimanje istih u konkretnoj situaciji.

U članu 5. utvrđuju se situacije u kojim komunalna milicija preduzima hitne mere.

U članu 6. propisuju se načini saradnje građana sa komunalnom milicijom.

U čl. 7. i 8. propisuju se odnosi saradnje između komunalne milicije i inspekcijskih službi jedinica lokalne samouprave, kao i komunalne milicije i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, način na koji komunalna milicija vodi evidenciju o traženim podacima, koje je tražila, uz obrazloženje zahteva za njihovo dostavljanje.

U članu 9. propisana je mogućnost formiranja zajedničke službe komunalne milicije jedinica lokalne samouprave uz zaključivanje sporazuma o saradnji na osnovu odredaba zakona kojima se uređuje lokalna samouprava.

U članu 10. propisani su poslovi komunalne milicije, kao i šta se smatra održavanjem komunalnog reda, te uređuje pitanje odnosa komunalne milicije opština i gradova u obavljanju poslova, na način da međusobno sarađuju, razmenjuju podatke, obaveštenja i drugi vidovi uzajamnog pružanja pomoći i razmene pozitivne prakse.

U članu 11. propisan je način obavljanja poslova komunalne milicije, organizovanim prisustvom komunalnih milicionara na mestima održavanja reda i drugim preventivnim merama, te načela delovanja, kao i da načelnik komunalne milicije daje obavezne instrukcije komunalnim miliconarima u obavljanju poslova.

U čl. 12. i 13. propisuje se obaveza donošenja strateškog plana komunalne milicije, tako što se kao nadležni organ za donošenje ovog dokumenta utvrđuje opštinsko/gradsko veće, kao i obaveza usklađivanje strateškog plana i godišnjeg plana rada komunalne milicije sa propisima i odgovarajućim planskim aktima policije.

U čl. 14.-17. propisuju se pravila za uređenje komunalne milicije. U komunalnoj miliciji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice, kojima rukovode šefovi tih jedinica, odgovorni načelniku komunalne milicije, unutrašnja kontrola, uslovi za rad na rukovodećim radnim mestima načelnika, odnosno šefa organizacione jedinice, kao i raspoređivanje načelnika i šefa organizacione jedinice.

U čl. 18.-30. propisuju se vrste ovlašćenja komunalne milicije u obavljanju poslova, koja su taksativno nabrojanam a to su: upozorenje, usmeno naređenje, provera identiteta, dovođenje, zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i vozila, privremeno oduzimanje predmeta, pozivanje, video nadzor, upotreba sredstava prinude, traženje obaveštenja. Pored njih, kada su na to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom jedinice lokalne samouprave, može se izdati i prekršajni nalog, podneti krivična prijava nadležnom organu, kao i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, te da se ovlašćenja komunalne milicije primenjuju pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova. Takođe, propisani su uslovi za primenu ovlašćenja komunalne milicije prema maloletim licima, što je od posebnog značaja s obzirom na probleme na koje ukazuju dosadašnja praktična iskustva u radu komunalne policije u jedinicama lokalne samouprave, vođenje evidencija o podnetim prijavama, peticijama, predlozima građana, pritužbama na rad komunalnih milicionara i dr., kao i da se na podatke o ličnosti sadržane u evidencijama primenjuju propisi o zaštiti podataka o ličnosti. Intencija ovoga zakona jeste da se, radi delotvornijeg obavljanja poslova komunalne milicije, preciziraju i prošire njihove nadležnosti u primeni ovlašćenja provere identiteta, dovođenja i pregledanja lica i predmeta i druga propisana ovlašćenja.

U čl. 31-34. utvrđuje se kontrola komunalne milicije, koja se odnosi na kontrolu upotrebe sredstava prinude (obaveza podnošenja pismenog izveštaja o upotrebi sredstava prinude, rok od 24 časa za podnošenje istog načelniku komunalne milicije, u slučaju neopravdane i nepravilne upotrebe sredstava prinude utvrđivanje vrste odgovornosti komunalnog minicionara, kao i da se ocena o upotrebi sredstava prinude i mere preduzimaju najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja o upotrebi sredstava prinude), podnošenje izveštaja policiji o upotrebi sredstava prinude, u kome je predviđen rok od 48 časova od upotrebe sredstava prinude za obaveštavanje nadležne policijske uprave, kontrola rešavanjem pritužbi građana koje se podnose komunalnoj miliciji ukoliko se smatra da su povređena prava građana nezakonitom ili nepravilnom primenom ovlašćenja iz čl. 18.- 28. ovog zakona.Takođe, način i postupak vršenja kontrole komunalne milicije bliže propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

U čl. 35-44. sadržane su odredbe koje se odnose na uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionara, propisivanje posebnih uslova za obavljanje poslova i posebne oblike stručnog osposobljavanja, kao i obavezu polaganja ispita za obavljanje navedenih poslova, proveru praktične osposobljenosti za obavljanje poslova komunalnog milicionara, proveru psihofizičke sposobnosti, a izuzetno u toku trajanja radnog odnosa i proveru bezbedonosnih smetnji, po nalogu gradonačelnika/predsednika opštine za načelnika komunalne milicije, odnosno po nalogu načelnika komunalne milicije ili rukovodioca unutrašnje kontrole za komunalnog milicionara. Takođe, stručno usavršavanje komunalnih milicionara ostvaruje se u skladu sa zakonom koji uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

U čl. 45. i 46. pored povrede službene dužnosti propisanih zakonom kojim se uređuju prava dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, propisane su i druge teže povrede službene dužnosti, kao i obaveza da se deo sastava komunalne milicije uputi na stručno usavršavanje za rad sa maloletnim licima.

U čl. 46. i 47. propisani su uslovi za raspoređivanje van komunalne milicije, kao i uslovi za prestanak radnog odnosa po sili zakona.

Članom 48. utvrđuje se da izgled uniforme i oznake na uniformi utvrđuje skupština grada, odnosno skupština opštine, po prethodno dobijenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, kao i obaveza razlikovanja uniforme i oznaka na uniformi komunalnih milicionara od propisane uniforme i oznaka pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, Uprave carina i drugih državnih organa.

Članom 49. utvrđuje se da komunalni milicionar ima službenu legitimaciju kojim se predstavlja, ko je izdaje, koje podatke ista sadrži, kao i da boju, oblik, sastavne delove, obrasce službenih, kao i tekst ovlašćenja komunalnih milicionara propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Članom 50. utvrđuje se da za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti komunalni milicionari upotrebljavaju službena vozila i posebnu opremu, kao i službena plovila, šta sadrže oznake na njima, kao i da boju i način označavanja istih, kao i opremu komunalne milicije, propisuje skupština jedininice lokalne samouprave, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu.

Član 51. se odnosi na zaštitu uniforme i oznaka komunalne milicije, zabrana upotrebe uniformi i oznaka, te prekršaji u slučaju postupanja protivno ovoj zabrani od strane državnih organa, privrednih društava, preduzetnika, udruženja i drugih pravnih i fizičkih lica.

Članom 52. propisani su prekršaji za ometanje ili sprečavanje komunalnog milicionara u obavljanju poslova komunalne milicije.

Članom 53. propisan je status komunalnog milicionara kao službenog lica, koje uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom.

 Čl. 54.- 57. u delu prelaznih i završnih odredaba propisan je rok prestanka važenja Zakona o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik RS", broj 51/09), da propisi doneti za sprovođenje navedenog zakona nastavljaju da se primenjuju do donošenja odgovarajućih propisa utvrđenih ovim zakonom, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, rok za donošenje prvog strateškog plana komunalne milicije u jedinicama lokalne samouprave, kao i da će se stručno osposobljavanje i ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalog milicionara koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončati prema odredbama zakona i podzakonskih akata koji su se primenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 58. utvrđuje rok od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" za stupanja na snagu zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave, 15.02.2019.