Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: U Centralnu evidenciju uneti podaci za 58.993 domaća i strana pravna i fizička lica, koji su preuzeti iz Prinudne naplate Narodne banke Srbije


U Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre (APR) uneti su podaci za 58.993 domaća i strana pravna i fizička lica, koji su preuzeti iz Prinudne naplate Narodne banke Srbije, saopštila je APR.

Ta evidencija se u APR-u vodi od 1. juna 2016. godine.

Upisana je 51 aktivna mera krivične evidencije, kao i mere ograničenja, njih ukupno 276.310, koje se odnose na zabrane ili ograničenja obavljanja delatnosti ili poslova, zabrane raspolaganja novčanim sredstvima, zabrane vršenja dužnosti ili poziva odgovornom licu u pravnom licu ili preduzetniku.

Zabrane ili ograničenja odnose se i na raspolaganja udelima i druga ograničenja doneta u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava, mere izrečene na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016), mere izrečene u postupku iz nadležnosti organa inspekcijskog nadzora i druge mere koje su, u skladu sa zakonom, izrekla druga pravna lica. Ta vrsta podataka će se i ubuduće redovno preuzimati putem veb servisa uspostavljenog između APR i NBS i unositi u bazu Centralne evidencije privremenih ograničenja.

Uz pomoć jedinstvenog informacionog sistema, po službenoj dužnosti, prikupljaće se podaci o merama poreskih i inspekcijskih organa, sudskim presudama i rešenjima ministarstava i drugih organa o oduzimanju ovlašćenja, licenci, dozvola, odobrenja, koncesija i subvencija fizičkim i pravnim licima.

Cilj je, kako je istakla APR, formiranje objedinjene ažurne i javne elektronske evidencije na osnovu koje će treća lica moći da steknu potpuniju sliku o poslovnoj pouzdanosti privrednih društava i lica koja upravljaju tim društvima, kao i fizičkih lica koja obavljaju privrednu delatnost ili raspolažu novčanim sredstvima kompanija i preduzetničkih radnji. U Centralnoj evidenciji se vode podaci o ograničenjima, o licima na koja se odnose ova privremena ograničenja, o periodu važenja konkretne mere, kao i druge pojedinosti iz konkretnog akta nadležnog organa.

Mere ograničenja upisuju se u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja na osnovu Zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) koji je usvojen krajem 2015. godine.

Uspostavljanje Centralne evidencije omogućeno je na osnovu Sporazuma koji je Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške potpisalo sa Vladom Republike Srbije 2013. godine, a cilj projekta je podrška reformi državne uprave, jačanje vladavine prava i konkurentnosti, navodi se u saopštenju APR-a.

Izvor: Vebsajt eKapija, 19.01.2017.
Naslov: Redakcija