Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA: PRAVNI OKVIR ZA RESTRUKTURIRANJU BANAKA I USKLAđIVANJE SA EU REGULATIVOM


Narodna banka Srbije je pripremila Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama kojim se menja pravni okvir za restrukturiranje banaka u Republici Srbiji i uvodi sveobuhvatan set pravila čiji je cilj ostvarivanje kontinuiteta u obavljanju kritičnih funkcija banke, obezbeđivanje stabilnosti finansijskog sistema, zaštita deponenata i investitora, novčanih sredstava i druge imovine klijenata, kao i zaštita budžetskih i drugih javnih sredstava. Predloženim rešenjima Nacrta, NBS bi preuzela ulogu tela nadležnog za restrukturiranje i bila ovlašćena da u postupku restrukturiranja banke preduzima instrumente restrukturiranja - prodaju akcija, odnosno imovine i obaveza banke; prenos akcija, odnosno imovine i obaveza banci za posebne namene; odvajanje imovine i raspodelu gubitaka na akcionare i poverioce. Ovim nacrtom predviđene su i mere zaštite akcionara, poverilaca i trećih lica koje bi Narodna banka Srbije, kao telo nadležno za restrukturiranje, bila dužna da primenjuje u postupku restrukturiranja, i izvršilo bi se usklađivanje s propisima EU u ovoj oblasti.

Javna rasprava traje do 5. januara 2015. godine a NBS poziva sve zainteresovane da svoje primedbe i sugestije dostave na internet adresu kabinet@nbs.rs.

U nastavku objavljujemo tekst Nacrta u celini:

 

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA

 

Član 1.

U Zakonu o bankama ("Službeni glasnik RS", br. 107/2005 i 91/2010), član 1. menja se i glasi:

"Član 1.

Ovim zakonom uređuju se osnivanje, poslovanje i organizacija banaka, način upravljanja bankama, kontrola banaka, kao i restrukturiranje i prestanak rada banaka.".

Član 2.

U članu 2. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. do 29. postaju st. 2. do 28.

Dosadašnji stav 6, koji postaje stav 5, menja se i glasi:

"Regulatorno telo je nacionalno telo koje je propisima određene države ovlašćeno da daje i oduzima dozvole za rad licima u finansijskom sektoru, vrši kontrolu ovih lica, odnosno nadzor nad tim licima ili uređuje njihovo poslovanje, kao i odgovarajuće telo Evropske unije sa ovim nadležnostima u skladu s propisima te unije.".

Dosadašnji stav 24, koji postaje stav 23, menja se i glasi:

"Povezana lica su lica koja ispunjavaju najmanje jedan od sledećih uslova:

1) da su dva ili više pravnih ili fizičkih lica povezana tako da jedno od njih ima znatno ili kontrolno učešće u drugom ili drugim pravnim licima;

2) da su dva ili više pravnih ili fizičkih lica među kojima ne postoji odnos iz tačke 1) ovog stava povezana tako da postoji mogućnost da se usled pogoršanja finansijskog položaja jednog lica pogorša sposobnost drugog ili drugih lica da izmiruje svoje obaveze;

3) da su dva ili više pravnih i fizičkih lica povezana tako da je fizičko lice član upravnog ili izvršnog odbora ili drugog organa upravljanja drugog ili drugih pravnih lica;

4) da su dva ili više pravnih i fizičkih lica povezana tako da članovi porodice fizičkog lica imaju znatno ili kontrolno učešće u drugom ili drugim pravnim licima, odnosno da su članovi upravnog ili izvršnog odbora ili drugog organa upravljanja drugog ili drugih pravnih lica;

5) da su članovi porodice fizičkih lica koja su članovi upravnog ili izvršnog odbora ili drugog organa upravljanja ili lica s posebnim ovlašćenjima i odgovornostima jednog pravnog lica istovremeno članovi upravnog ili izvršnog odbora ili drugog organa upravljanja ili lica s posebnim ovlašćenjima i odgovornostima drugog ili drugih pravnih lica.". 

Dosadašnji st. 26. do 29, koji postaju st. 25. do 28, menjaju se i glase:

"Članovi porodice fizičkog lica su:

1) njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;

2) njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;

3) njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;

4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Potkapitalizovana banka je banka čiji je pokazatelj adekvatnosti kapitala niži od propisanog, odnosno čiji je kapital niži od propisanog, kao i banka čiji je pokazatelj adekvatnosti kapitala niži od onog koji je, u skladu s članom 23. ovog zakona, odredila Narodna banka Srbije.

Sistemski značajna banka je banka čije bi pogoršanje finansijskog stanja ili prestanak rada imali ozbiljne negativne posledice na stabilnost finansijskog sistema. Sistemski značajne banke utvrđuje Narodna banka Srbije na osnovu kriterijuma i metodologije koju ona propiše, a koji naročito uzimaju u obzir veličinu banke, njenu povezanost sa ostalim učesnicima u finansijskom sistemu i zamenljivost u tom sistemu, kao i složenost njenog poslovanja.

Telo nadležno za restrukturiranje je nacionalno telo koje je propisima određene države ovlašćeno da nad licima u finansijskom sektoru preduzima mere koje odgovaraju merama restrukturiranja iz ovog zakona, kao i odgovarajuće telo Evropske unije sa ovim nadležnostima u skladu s propisima te unije.".

Posle dosadašnjeg stava 29, koji postaje stav 28, dodaju se st. 29. do 31. koji glase:

"Kritične funkcije su aktivnosti, usluge ili poslovi čiji bi prekid obavljanja verovatno doveo do ugrožavanja stabilnosti finansijskog sistema ili poremećaja u pružanju neophodnih usluga realnom sektoru usled veličine, tržišnog učešća i povezanosti subjekta koji ih obavlja sa ostalim učesnicima u finansijskom sistemu, a naročito uzimajući u obzir mogućnost da neko drugi nesmetano preuzme obavljanje ovih aktivnosti, usluga ili poslova.

Ključne poslovne aktivnosti su poslovne aktivnosti i usluge povezane sa ovim aktivnostima čijim obavljanjem se ostvaruje znatan deo prihoda za banku ili bankarsku grupu kojoj ta banka pripada.

Agencija za rejting je pravno lice čija je pretežna delatnost dodeljivanje kreditnih rejtinga pravnim licima i/ili finansijskim instrumentima.".

Član 3.

Naslov iznad člana 3a i član 3a brišu se.

Član 4.

Član 7. menja se i glasi:

"Član 7.

Na konkurenciju banaka na finansijskom tržištu primenjuje se zakon kojim se uređuje zaštita konkurencije.". 

Član 5.

Naslov iznad člana 8. i član 8. menjaju se i glase:

"Saradnja u vršenju kontrolne funkcije, sprovođenju restrukturiranja i obavljanju drugih poslova

Član 8.

Narodna banka Srbije sarađuje sa stranim i domaćim regulatornim telima, odnosno telima nadležnim za restrukturiranje, radi vršenja i unapređenja svoje kontrolne funkcije, kao i obavljanja poslova koji se odnose na restrukturiranje banaka i drugih poslova utvrđenih ovim zakonom.

Saradnja iz stava 1. ovog člana obuhvata i zaključivanje sporazuma o saradnji s telima iz tog stava za potrebe saradnje i razmene informacija u vezi sa vršenjem kontrolne funkcije, odnosno planiranjem i postupkom restrukturiranja banaka.

Narodna banka Srbije može s telima iz stava 1. ovog člana razmenjivati podatke pribavljene u vršenju svoje kontrolne funkcije, obavljanju poslova u vezi sa restrukturiranjem banaka, kao i drugih poslova utvrđenih ovim zakonom, ako je obaveza čuvanja tajnih podataka koja važi za ta tela jednaka ili stroža od obaveze utvrđene članom 9b ovog zakona.

Narodna banka Srbije može razmenjivati podatke (informacije) pribavljene od tela iz stava 1. ovog člana sa drugim stranim i domaćim regulatornim telima, odnosno telima nadležnim za restrukturiranje, na njihov zahtev i uz prethodnu saglasnost tela od kojih je te podatke (informacije) pribavila, pri čemu se ti podaci (informacije) mogu razmenjivati samo za svrhe određene tom saglasnošću.

Narodna banka Srbije može preko stranog tela nadležnog za restrukturiranje sprovoditi mere iz postupka restrukturiranja utvrđenog ovim zakonom, a može i preduzimati mere radi sprovođenja postupka restrukturiranja koji je pokrenulo strano telo nadležno za restrukturiranje u skladu s međunarodnim ugovorom koji je Republika Srbija zaključila sa državom porekla tog tela.".

Član 6.

U članu 9. stav 1. posle reči: "vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka", dodaju se zapeta i reči: "sprovodi restrukturiranje banke".

Posle stava 6. dodaju se st. 7. i 8, koji glase:

"Tužbom protiv rešenja o oduzimanju banci dozvole za rad i rešenja koje je Narodna banka Srbije donela u postupku restrukturiranja banke može se tražiti samo utvrđenje nezakonitosti i poništaj tog rešenja i, ako se ne traži u posebnom postupku, naknada štete.

Ako sud poništi rešenje iz stava 7. ovog člana - treća lica zadržavaju prava i obaveze koja su stekla na osnovu poništenog rešenja, a prava tužioca ograničavaju se na naknadu štete koja je tužiocu pričinjena izvršenjem tog rešenja.". 

Član 7.

Posle člana 9. dodaju se čl. 9a i 9b, koji glase:

"Odgovornost za štetu nastalu vršenjem dužnosti utvrđenih ovim zakonom

Član 9a

Narodna banka Srbije, zaposleni u Narodnoj banci Srbije, lica koja je Narodna banka Srbije imenovala za privremene upravnike ili posebne upravnike, kao i druga lica koja po rešenju Narodne banke Srbije ili na osnovu ovog zakona u postupku kontrole ili restrukturiranja banke vrše dužnosti utvrđene tim zakonom, ne odgovaraju za štetu koja nastane vršenjem te dužnosti, osim ako se dokaže da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom.

Lica iz stava 1. ovog člana ne mogu odgovarati za štetu iz tog stava ni nakon prestanka radnog odnosa u Narodnoj banci Srbije, odnosno prestanka vršenja dužnosti.

Narodna banka Srbije nadoknadiće troškove zastupanja zaposlenih u Narodnoj banci Srbije u sudskim i upravnim postupcima pokrenutim u vezi s dužnostima koje ti zaposleni obavljaju na osnovu ovog zakona.

Narodna banka Srbije nadoknadiće troškove iz stava 3. ovog člana i licima kojima je prestao radni odnos u Narodnoj banci Srbije.

Troškove zastupanja privremenog upravnika nadoknadiće banka, troškove zastupanja posebnog upravnika nadoknadiće banka u restrukturiranju, a troškove zastupanja članova organa upravljanja ili rukovodilaca pravnog lica iz člana 128n stav 1. ovog zakona ovo pravno lice.

Ako je u odgovarajućem postupku pravnosnažnom odlukom utvrđeno da su lica iz stava 1. ovog člana pričinila štetu iz tog stava namerno ili krajnjom nepažnjom, ova lica su dužna da Narodnoj banci Srbije, odnosno banci ili pravnom licu iz stava 5. ovog člana nadoknade troškove zastupanja iz st. 3. do 5. ovog člana, kao i iznos isplaćene štete u skladu sa zakonom.

Tajnost podataka

Član 9b

Podaci koje se odnose na kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banke i na restrukturiranje banke, kao i dokumenti koji sadrže takve podatke a koje zaposleni u Narodnoj banci Srbije, agenciji nadležnoj za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija), ministarstvu nadležnom za poslove finansija ili banci, kao i druga lica na bilo koji način saznaju u obavljanju poslova u vezi sa ovom kontrolom, odnosno restrukturiranjem - određuju se i štite se kao tajni podaci sa oznakom stepena tajnosti "STROGO POVERLjIVO", "POVERLjIVO" ili "INTERNO", u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju podatke i dokumente iz tog stava kao tajne podatke, odnosno ne mogu ih učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Obaveza čuvanja tajne za lica iz stava 1. ovog člana ne prestaje ni nakon prestanka radnog odnosa, odnosno angažovanja, kao ni nakon prestanka drugog svojstva na osnovu kog su ova lica ostvarila pristup podacima iz tog stava.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Narodna banka Srbije može podatke i dokumente iz stava 1. tog člana učiniti dostupnim domaćim i stranim regulatornim i drugim nadležnim telima, pod uslovom da ih ta regulatorna tela koriste isključivo u svrhe za koje su pribavljeni.

Narodna banka Srbije će podnosiocu zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja omogućiti pristup podacima i dokumentima iz stava 1. ovog člana ako podnosilac zahteva dokaže da odavanje tih podataka i dokumenata ne bi moglo prouzrokovati nastupanje teških pravnih ili drugih posledica po interese Republike Srbije zaštićene zakonom.

Objavljivanje podataka iz stava 1. ovog člana izraženih u zbirnom obliku tako da se na osnovu njih ne može utvrditi identitet pojedinačnih banaka, odnosno fizičkih i pravnih lica ne smatra se povredom obaveze čuvanja tajnosti podataka.".

Član 8.

U članu 12. stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

Član 9.

U članu 15. stav 1. menja se i glasi:

"Osnivači banke podnose Narodnoj banci Srbije zahtev za preliminarno odobrenje za osnivanje banke (u daljem tekstu: preliminarno odobrenje), uz koji dostavljaju:

1) podatke o osnivačima banke, iznosu njihovih uloga i broju, vrsti i nominalnom iznosu akcija koje stiču;

2) osnivački akt i predlog statuta banke;

3) izjavu da će novčani deo osnivačkog kapitala uplatiti na privremeni račun kod Narodne banke Srbije;

4) izjavu da će nenovčana sredstva preneti u osnivački kapital banke;

5) imena predloženih članova upravnog i izvršnog odbora banke i podatke o njihovoj kvalifikaciji, iskustvu i poslovnoj reputaciji;

6) predlog poslovne politike i strategije banke za period od tri godine i plan aktivnosti za prvu godinu poslovanja;

7) predlog strategije i politika za upravljanje rizicima i predlog strategije upravljanja kapitalom banke;

8) dokaz da je nadležno regulatorno telo države porekla odobrilo stranoj banci ili drugom stranom licu iz finansijskog sektora učešće u osnivanju banke u Republici Srbiji ili dokaz da takvo odobrenje nije potrebno prema propisima te države ako se banka osniva kao zavisno društvo strane banke ili drugog stranog lica iz finansijskog sektora koje je predmet kontrole, odnosno nadzora ovog regulatornog tela;

9) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 94. stav 4. ovog zakona ako je osnivač banke strana banka ili strano lice iz finansijskog sektora koje je predmet kontrole, odnosno nadzora regulatornog tela države porekla.".

Član 10.

U članu 16. stav 1. tačka 2) briše se.

Tačka 4) menja se i glasi: 

"4) predložena poslovna politika i strategija banke, plan aktivnosti, strategija i politika za upravljanje rizicima i strategija upravljanja kapitalom banke nisu odgovarajući;".

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Ako u postupku odlučivanja po zahtevu iz člana 15. stav 1. ovog zakona proceni da predloženi član upravnog ili izvršnog odbora banke nema odgovarajuće kvalifikacije ili iskustvo, odnosno poslovnu reputaciju, Narodna banka Srbije će o tome obavestiti osnivače banke i od njih zahtevati da u roku koji ona odredi od dana dostavljanja tog obaveštenja predlože drugog člana upravnog, odnosno izvršnog odbora banke, kao i da joj za to lice dostave podatke iz člana 15. stav 1. tačka 5) tog zakona. Ako osnivači ne postupe po zahtevu Narodne banke Srbije ili ako proceni da predloženi član upravnog ili izvršnog odbora banke nema odgovarajuće kvalifikacije ili iskustvo, odnosno poslovnu reputaciju, Narodna banka Srbije će odbiti zahtev iz člana 15. stav 1. ovog zakona.".

Član 11.

U članu 17. stav 2, posle tačke na kraju stava dodaje se rečenica: "U slučaju promene podataka i dokumenata iz člana 15. stav 1. tačka 5) ovog zakona shodno se primenjuje član 16. stav 2. ovog zakona.".

Član 12.

Naslov iznad člana 18a i član 18a brišu se.

Član 13.

U članu 22. stav 2. briše se.

Član 14.

U članu 23. stav 3. posle reči: "Narodna banka Srbije može" dodaje se reč: "rešenjem".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Rešenjem iz stava 4. ovog člana utvrđuje se i rok u kojem je banka dužna da pokazatelj adekvatnosti kapitala uskladi sa pokazateljem određenim u tom rešenju i o tome obavesti Narodnu banku Srbije.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 15.

Član 24. menja se i glasi:

"Rizična aktiva banke predstavlja zbir:

1) ukupne aktive ponderisane kreditnim rizikom i

2) kapitalnih zahteva za tržišne rizike i kapitalnog zahteva za operativni rizik, pomnoženih sa recipročnom vrednošću pokazatelja adekvatnosti kapitala.

Narodna banke Srbije propisuje bliže uslove i način izračunavanja rizične aktive iz stava 1. ovog člana, pristupe koje banka može koristiti za izračunavanje te aktive, uključujući i pristupe koje banka može koristiti samo ako za to dobije prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije, kao i bliže uslove za dobijanje te saglasnosti.

Kada je za korišćenje pristupa iz stava 2. ovog člana propisana prethodna saglasnost Narodne banke Srbije, o zahtevu za davanje te saglasnosti Narodna banka Srbije odlučuje u roku od šest meseci od dana dostavljanja urednog zahteva.

Narodna banka Srbije daje saglasnost za podobnost kreditnih rejtinga koje dodeljuje agencija za rejting radi izračunavanja aktive banke ponderisane kreditnim rizikom i propisuje bliže uslove i način davanja te saglasnosti.".

Član 16.

U članu 29. tačka 5) posle reči "osnovna sredstva" dodaju se reči "i investicione nekretnine banke".

Član 17.

U članu 31. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Narodna banka Srbije može propisati bliže uslove i način postupanja banke u vezi s praćenjem kvaliteta instrumenata obezbeđenja iz stava 2. ovog člana i praćenjem kvaliteta rada lica koja vrše procenu tih instrumenata, slučajeve u kojima je banka dužna da otpiše bilansnu aktivu i vanbilansne stavke određenog stepena naplativosti, a može bliže urediti sadržaj politika iz stava 4. ovog člana.".

Član 18.

U članu 33. stav 4. menja se i glasi:

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove i način obračuna velikih izloženosti, a može propisati i najveći dozvoljeni zbir svih velikih izloženosti banke.".

St. 5. i 6. brišu se.

Član 19.

U članu 34. stav 2, posle reči "osnovna sredstva" dodaju se reči "i investicione nekretnine".

Član 20.

Posle člana 36. dodaju se naslovi iznad članova i čl. 36a do 36g, koji glase:

"Obaveza izrade plana oporavka

Član 36a

Banka je dužna da izradi i dostavi Narodnoj banci Srbije plan oporavka kojim su predviđene mere koje će banka primeniti u slučaju znatnog pogoršanja njenog finansijskog stanja, naročito kada je potkapitalizovana, radi ponovnog uspostavljanja njenog održivog poslovanja i odgovarajućeg finansijskog položaja.

Banka je dužna da plan oporavka ažurira najmanje jednom godišnje, a na zahtev Narodne banke Srbije i češće.

Banka je dužna da plan oporavka ažurira i u slučaju promene pravne ili organizacione strukture banke, promena u njenom poslovanju ili njenog finansijskog položaja, kada ove promene imaju materijalni značaj, kao i u slučaju drugih promena koje utiču na sadržinu plana oporavka i mogućnost njegove primene.

Narodna banka Srbije bliže propisuje način i rokove dostavljanja plana oporavka i ažuriranog plana oporavka. 

Sadržaj plana oporavka

Član 36b

Banka je dužna da planom oporavka utvrdi različite mogućnosti (opcije) za oporavak i mere koje bi se primenile u okviru svake od ovih mogućnosti, kao i da obezbedi odgovarajuće uslove i procedure za blagovremeno preduzimanje aktivnosti za njen oporavak.

Banka je dužna da aktivnosti i mere za oporavak utvrdi i na osnovu predviđanja različitih situacija u kojima bi mogli nastupiti ozbiljni makroekonomski i finansijski poremećaji značajni za poslovanje te banke, uključujući događaje sistemskog karaktera i poremećaje koji se odnose na poslovanje određenih lica ili grupe društava.

Plan oporavka sadrži opis skupa različitih aktivnosti i mera za oporavak koje će banka preduzeti u vezi s kapitalom i likvidnošću, predviđene rokove sprovođenja pojedinih elemenata ovog plana i identifikaciju kritičnih funkcija, kao i druge elemente i podatke koje propiše Narodna banka Srbije.

Mere iz stava 1. ovog člana koje se mogu utvrditi planom oporavka obuhvataju naročito promene članova organa upravljanja i drugih lica na rukovodećem položaju u banci, promene u podeli dužnosti i odgovornosti zaposlenih, zatvaranje jedne ili više organizacionih jedinica, izmene poslovnih aktivnosti i usluga banke, obezbeđivanje dodatnog kapitala, konverziju odgovarajućih elemenata kapitala u akcije ili druge vlasničke instrumente i dr.

Ako banka planira da za oporavak koristi kredite ili druge olakšice koje bankama, u skladu s propisima, može odobriti Narodna banka Srbije, plan oporavka sadrži analizu o tome kada, kako i pod kojim uslovima će banka podneti zahtev za korišćenje ovog kredita ili olakšice, kao i koja adekvatna sredstva obezbeđenja će tada pružiti Narodnoj banci Srbije.

Plan oporavka sadrži i mere koje će banka preduzeti kada su ispunjeni uslovi za ranu intervenciju iz člana 113. ovog zakona.

Korišćenje vanredne finansijske podrške iz budžetskih i drugih javnih sredstava (u daljem tekstu: vanredna finansijska podrška) ne može biti utvrđeno kao mera za oporavak, niti se plan oporavka na bilo koji drugi način može zasnivati na pretpostavci korišćenja ove mere.

Narodna banka Srbije bliže propisuje sadržinu plana oporavka.

Ocena plana oporavka

Član 36v

Narodna banka Srbije, u roku od šest meseci od dana dostavljanja plana oporavka, ocenjuje da li plan oporavka ispunjava uslove iz člana 36b ovog zakona, a naročito:

1) da li je verovatno da bi sprovođenje plana oporavka obezbedilo održivo poslovanje banke i odgovarajući finansijski položaj, uzimajući u obzir pripremne mere koje je banka već preduzela ili planira da preduzme;

2) da li je verovatno da bi plan oporavka i pojedine opcije i mere iz člana 36b stav 1. ovog zakona mogli da se u kratkom roku i efikasno primene u slučajevima finansijskih poremećaja (kako na sistemskom nivou, tako i na nivou pojedinačne banke), na način da primena tog plana ne dovede do nastupanja negativnih posledica po stabilnost finansijskog sistema, uzimajući u obzir i situaciju u kojoj bi i druge banke bile prinuđene da primene plan oporavka u istom periodu;

3) da li bi aktivnosti i mere predložene planom oporavka mogle negativno uticati na mogućnost restrukturiranja banke.

Pri oceni plana oporavka, Narodna banka Srbije razmatra i da li kapital i izvori finansiranja banke odgovaraju veličini i organizacionoj strukturi banke, kao i njenom rizičnom profilu.

Ako oceni da plan oporavka ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana, da se plan oporavka i mere predviđene tim planom ne mogu blagovremeno i efikasno primeniti ili da plan oporavka sadrži druge bitne nedostatke, Narodna banka Srbije će pismeno obavestiti banku o tome i pozvati je da dostavi mišljenje u narednih 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja.

Ako banka ne dostavi mišljenje iz stava 3. ovog člana ili Narodna banka Srbije oceni da primedbe iz ovog mišljenja nisu osnovane, naložiće banci da, u roku od dva meseca od prijema naloga, otkloni utvrđene nedostatke i dostavi joj izmenjeni plan oporavka. Narodna banka Srbije može produžiti ovaj rok za mesec dana, na zahtev banke, ako postoje opravdani razlozi za ovo produženje.

Ako oceni da banka nije otklonila utvrđene nedostatke izmenjenim planom oporavka, Narodna banka Srbije može naložiti banci da u određenom roku, koji ne može biti duži od mesec dana, na određeni način izmeni plan oporavka i dostavi joj tako izmenjeni plan oporavka.

Ako banka ne dostavi izmenjeni plan oporavka ili ako izmenjenim planom oporavka nije otklonila utvrđene nedostatke, a ne može se primeniti stav 5. ovog člana - Narodna banka Srbije će naložiti banci da u određenom roku utvrdi promene u svom poslovanju koje je potrebno sprovesti kako bi se otklonili utvrđeni nedostaci i o tome obavesti Narodnu banku Srbije.

Ako banka ne postupi u skladu s nalogom iz st. 5. ili 6. ovog člana ili ako promene u poslovanju koje je banka utvrdila ne mogu otkloniti utvrđene nedostatke ‒ Narodna banka Srbije može naložiti banci da preduzme odgovarajuće mere, a naročito da:

1) umanji rizični profil, uključujući rizik likvidnosti;

2) obezbedi blagovremeno povećanje kapitala;

3) preispita poslovnu politiku i strategiju;

4) izvrši promene u delu poslovne politike i strategije koji se odnose na finansiranje, radi obezbeđivanja dodatne zaštite osnovnim poslovnim procesima i kritičnim funkcijama;

5) izvrši promene u načinu upravljanja;

6) preispita organizacionu strukturu.

Pri određivanju mera iz stava 7. ovog člana, Narodna banka Srbije ocenjuje težinu utvrđenih nedostataka plana oporavka i ograničenja i posledice primene mera i plana oporavka na poslovanje banke.

Primena plana oporavka

Član 36g

Plan oporavka sadrži indikatore na osnovu kojih se utvrđuje kada se odgovarajuća mera iz ovog plana može preduzeti, pri čemu banka ipak može, ako je to opravdano okolnostima u određenoj situaciji, a na osnovu odluke upravnog odbora banke, da preduzme mere za oporavak i kada na to ne ukazuju određeni indikatori iz ovog plana, odnosno da ne primeni mere iako na to ukazuju ovi indikatori.

Banka je dužna da na odgovarajući način obezbedi redovno praćenje indikatora iz stava 1. ovog člana.

Banka je dužna da bez odlaganja Narodnu banku Srbije pismeno obavesti o preduzimanju mera iz plana oporavka, odnosno o tome da nije preduzela meru iz plana oporavka iako su bili ispunjeni uslovi za njeno preduzimanje, kao i da uz ovo obaveštenje dostavi odgovarajuće obrazloženje.

Narodna banka Srbije može bliže propisati minimalne kvantitativne i kvalitativne indikatore iz stava 1. ovog člana.".

Član 21.

U članu 50. reči: "zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija", zamenjuju se rečima: "zakonom kojim se uređuje računovodstvo".

Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Banka je dužna da prilikom sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja primenjuje međunarodne standarde finansijskog izveštavanja, kao i naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja, od dana njihovog izdavanja od strane nadležnog tela.".

Član 22.

U članu 53. stav 4. briše se.

Član 23.

U članu 56. stav 1. reči "kojim se uređuju računovodstvo i revizija" zamenjuju se rečima "kojim se uređuje računovodstvo".

U stavu 2. umesto reči "mišljenje o", navodi se reč "ocenu".

U stavu 3. reči "izveštaja iz stava 1. ovog člana", zamenjuju se rečima "izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana".

Član 24.

U članu 58. stav 1. u tački 4) tačka na kraju rečenice zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 5), koja glasi:

"5) prevaru i proneveru.".

Član 25.

Član 62. menja se i glasi:

"Ako Narodna banka Srbije utvrdi da revizija banke, bankarskog holdinga ili bankarske grupe iz člana 52. ovog zakona nije obavljena u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu tog zakona, a naročito ako u postupku kontrole ili na drugi način utvrdi da izveštaj revizora nije zasnovan na istinitim i objektivnim činjenicama, neće prihvatiti izveštaj o toj reviziji i zahtevaće da drugi spoljni revizor ponovo obavi reviziju o trošku banke.".

Član 26.

U članu 66. stav 1, u tački 3) umesto reči "godišnji račun" navode se reči "finansijski izveštaj".

Tačka 8) briše se. 

Član 27.

U članu 68. stav 1. tačka 3) briše se.

Član 28.

Član 70. stav 2. menja se i glasi:

"Članovi upravnog i izvršnog odbora banke odgovorni su da poslovanje banke bude u skladu sa zakonom, propisima i aktima Narodne banke Srbije, kao i aktima i procedurama banke, u skladu sa dužnostima i odgovornostima upravnog, odnosno izvršnog odbora utvrđenim ovim zakonom, propisima donetim na osnovu ovog zakona, statutom i unutrašnjim aktima banke.".

Član 29.

Naslov iznad člana 72. menja se i glasi:

"Imenovanje i razrešenje članova upravnog odbora".

Član 30.

U članu 72. stav 3. tačka 1) menja se i glasi:

"1) lice koje je na dan oduzimanja dozvole za rad banci ili šest meseci pre tog dana, odnosno na dan uvođenja privremene ili posebne uprave u banci bilo ovlašćeno za predstavljanje i zastupanje, odnosno član organa upravljanja te banke, osim ako to lice svojim aktima i radnjama, odnosno propuštanjem da se preduzmu ovi akti i radnje nije uticalo ili nije moglo uticati na ispunjenje uslova za oduzimanje dozvole za rad banci, odnosno uvođenje privremene ili posebne uprave u banci;".

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. do 7. postaju st. 4. do 6.

Posle dosadašnjeg stava 7, koji postaje stav 6, dodaju se novi st. 7. i 8. koji glase:

"Narodna banka Srbije može rešenjem naložiti razrešenje člana upravnog odbora banke ako utvrdi da to lice više ne ispunjava uslove iz ovog zakona ili da postupa suprotno odredbama tog zakona, odnosno da snosi odgovornost za nepravilnosti u poslovanju banke, kao i ako banka Narodnoj banci Srbije ne omogući da izvrši kontrolu boniteta i zakonitosti njenog poslovanja.

Ako je član upravnog odbora banke optužen za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje te funkcije, Narodna banka Srbije može rešenjem tom licu privremeno zabraniti vršenje ove funkcije u banci i posredno i neposredno vršenje glasačkog prava, do okončanja krivičnog postupka, a ako je pravnosnažno osuđen za ovo krivično delo ta funkcija mu prestaje danom pravnosnažnosti presude.".

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

Član 31.

Naslov iznad člana 73. i član 73. menja se i glasi:

"Dužnosti i odgovornosti upravnog odbora

Član 73.

Upravni odbor banke: 

1) saziva sednice skupštine banke;

2) priprema za skupštinu banke predloge odluka i odgovoran je za sprovođenje tih odluka;

3) usvaja predlog poslovne politike i strategije banke i podnosi ih skupštini banke na usvajanje;

4) usvaja strategiju i politiku za upravljanje rizicima, kao i strategiju upravljanja kapitalom banke;

5) utvrđuje opšte uslove poslovanja banke, kao i njihove izmene i dopune;

6) bira i razrešava predsednika i članove izvršnog odbora banke; 7) bira i razrešava članove odbora iz člana 79. stav 1. ovog zakona;

8) utvrđuje iznose do kojih izvršni odbor banke može odlučivati o plasmanima i zaduživanju banke i odlučuje o plasmanima i zaduživanju banke preko tih iznosa;

9) daje prethodnu saglasnost za svaku pojedinačnu izloženost banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica preko 10%, odnosno za povećanje ove izloženosti preko 20% kapitala banke;

10) nadzire rad izvršnog odbora banke;

11) uspostavlja sistem unutrašnjih kontrola i vrši nadzor nad efikasnošću tog sistema;

12) usvaja program i plan unutrašnje revizije banke;

13) razmatra izveštaje spoljne i unutrašnje revizije o rezultatima izvršene revizije, izveštaje o aktivnostima unutrašnje revizije i o radu unutrašnje revizije, i odobrava godišnji izveštaj o adekvatnosti upravljanja rizicima i unutrašnjoj kontroli banke;

14) usvaja tromesečne i godišnje izveštaje izvršnog odbora banke o poslovanju banke i skupštini banke podnosi usvojeni finansijski izveštaj na konačno usvajanje;

15) donosi poslovnike o svom radu i radu odbora iz člana 79. stav 1. ovog zakona;

16) obaveštava Narodnu banku Srbije i druge nadležne organe o utvrđenim nepravilnostima;

17) utvrđuje unutrašnju organizaciju, odnosno organizacionu strukturu banke koja obezbeđuje podelu dužnosti, nadležnosti i odgovornosti zaposlenih, članova organa upravljanja i drugih lica na rukovodećem položaju u banci, na način kojim se sprečava sukob interesa i obezbeđuje transparentan i dokumentovan proces donošenja i sprovođenja odluka;

18) usvaja politiku zarada i ostalih primanja zaposlenih u banci;

19) obavlja druge poslove u skladu sa statutom banke.

Upravni odbor banke odgovoran je za tačnost svih izveštaja o poslovanju, finansijskom stanju i rezultatima poslovanja banke upućenih akcionarima banke, javnosti i Narodnoj banci Srbije.".

Član 32.

U članu 74. stav 4. menja se i glasi: 

"Predstavnik Narodne banke Srbije može prisustvovati sednicama upravnog odbora banke i odbora iz člana 79. stav 1. ovog zakona i obraćati se članovima ovih odbora.".

Član 33.

U članu 75. stav 7. menja se i glasi:

"Na imenovanje i razrešenje članova izvršnog odbora banke shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na imenovanje i razrešenje članova upravnog odbora banke.".

Član 34.

Naslov iznad člana 76. i član 76. menja se i glasi:

"Dužnosti i odgovornosti izvršnog odbora

Član 76.

Izvršni odbor banke organizuje i nadzire svakodnevno poslovanje banke. Izvršni odbor odgovoran je za primenu i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola banke.

Izvršni odbor banke:

1) izvršava odluke skupštine banke i upravnog odbora banke;

2) predlaže upravnom odboru poslovnu politiku i strategiju banke, kao i strategiju i politiku za upravljanje rizicima i strategiju upravljanja kapitalom banke;

3) sprovodi akta iz tačke 2. ovog stava koje je usvojio upravni odbor, odnosno skupština banke;

4) usvaja i obezbeđuje primenu procedura za upravljanje rizicima, odnosno za identifikovanje, merenje i procenu rizika, praćenje i izveštavanje o rizicima, i izveštava upravni odbor u vezi s tim aktivnostima;

5) odlučuje o plasmanima i zaduživanju banke do iznosa koji utvrdi upravni odbor banke;

6) odlučuje o svakom povećanju izloženosti banke prema licu povezanom s bankom i o tome obaveštava upravni odbor banke;

7) obezbeđuje sigurnost i redovno praćenje sistema informacione tehnologije i trezorskog poslovanja banke;

8) informiše upravni odbor banke o svim postupanjima koja nisu u skladu s propisima i drugim aktima banke;

9) najmanje jednom u toku poslovnog tromesečja podnosi upravnom odboru banke pregled poslovnih aktivnosti, bilans stanja i bilans uspeha banke;

10) bez odlaganja informiše upravni odbor banke i Narodnu banku Srbije o svakom pogoršanju finansijskog stanja banke ili postojanju opasnosti od tog pogoršanja, kao i o drugim činjenicama koje mogu znatno uticati na finansijsko stanje banke;

11) obezbeđuje da svi zaposleni budu upoznati s propisima i drugim aktima banke kojima se uređuju njihove radne obaveze;

12) donosi poslovnik o svom radu;

13) odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti skupštine banke i upravnog odbora banke.". 

Član 35.

Naslov iznad člana 82. i član 82. menjaju se i glase:

"Sistem unutrašnjih kontrola

Član 82.

Banka je dužna da uspostavi i primeni efikasan sistem unutrašnjih kontrola na način koji obezbeđuje kontinuirano praćenje rizika kojima je banka izložena ili može biti izložena u svom poslovanju, a koji se naročito sastoji od:

1) funkcija upravljanja rizicima;

2) funkcija usklađenosti poslovanja;

3) funkcija unutrašnje revizije.

Narodna banka Srbije može propisati bliže uslove i način uređivanja i

sprovođenja sistema unutrašnjih kontrola.".

Član 36.

U članu 96. tačka 4) menja se i glasi:

"4) ako sticanje učešća ima negativan uticaj na sposobnost banke da obezbedi da poslovanje banke bude u skladu sa zakonom, propisima i aktima Narodne banke Srbije;".

Posle tačke 11) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 12) koja glasi:

"12) ako postoje indicije da su aktivnosti koje su povezane sa sticanjem učešća izvršene radi pranja novca ili finansiranja terorizma, u skladu sa zakonom kojim se reguliše sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.".

Član 37.

U članu 102. stav 2. tačka na kraju stava se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "kao i obavljanjem razgovora i komunikacijom sa zaposlenima i licima na rukovodećem položaju u banci.".

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Narodna banka Srbije može propisom utvrditi obavezu banaka da plaćaju naknadu za vršenje kontrole iz ovog člana, kao i način obračuna, rokove plaćanja i druga pitanja u vezi sa ovom naknadom.".

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 38.

Član 102a briše se.

Član 39.

U članu 109. reči "iz člana 116. stav 1. ovog zakona" zamenjuju se rečima "iz člana 112. stav 2. i člana 113. ovog zakona".

Član 40.

U Glavi V KONTROLNA FUNKCIJA NARODNE BANKE SRBIJE, naslov Odeljka 3. menja se i glasi:

"O d e lj a k 3.

Mere u postupku kontrole".

Član 41.

Naslovi iznad članova i čl. 110. do 117. menjaju se i glase:

"Korektivne i prinudne mere

Član 110.

Ako kontrolom iz člana 102. ovog zakona utvrdi da je banka postupala suprotno odredbama ovog zakona, propisima Narodne banke Srbije i drugim propisima po kojima je Narodna banka Srbije nadležna za vršenje nadzora nad poslovanjem banaka, kao i standardima opreznog bankarskog poslovanja, odnosno na drugi način koji ugrožava bonitet banke, Narodna banka Srbije će prema toj banci, u skladu s kriterijumima propisanim u članu 116. ovog zakona, preduzeti jednu od sledećih mera:

1) uputiti pismenu opomenu;

2) izreći naloge i mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti;

3) oduzeti joj dozvolu za rad.

O sprovođenju mere iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana Narodna banka Srbije donosi rešenje.

Kad utvrdi da li je banka blagovremeno i u kojoj meri postupila u skladu s merama iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, Narodna banka Srbije će ili obustaviti postupak kontrole banke ili banci izreći novu meru iz tog stava, odnosno neku od mera iz čl. 113. do 115. ovog zakona, u skladu s kriterijumima iz člana 116. tog zakona.

Pismena opomena

Član 111.

Pismena opomena upućuje se banci u čijem su poslovanju utvrđene nepravilnosti koje nisu bitno ni neposredno uticale na njeno finansijsko stanje ali bi mogle imati takav uticaj ako se ne bi otklonile.

Pismena opomena sadrži i rok za otklanjanje nepravilnosti iz stava 1. ovog člana.

Rešenje o nalozima i merama

Član 112.

Rešenje kojim se izriču nalozi i mere za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih u poslovanju donosi se za:

1) banku u čijem se poslovanju kontrolom utvrde postupanja, odnosno nepostupanja suprotna propisima ili standardima savesnog bankarskog poslovanja koja bi mogla ugroziti njeno finansijsko stanje;

2) banku kojoj je Narodna banka Srbije u skladu sa članom 23. ovog zakona odredila veći pokazatelj adekvatnosti kapitala od propisanog, ako se ta banka nije uskladila sa tim pokazateljem u ostavljenom roku.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana banci se nalaže da u određenom roku sprovede jednu ili više aktivnosti, i to da:

1) svoje poslovanje uskladi s propisima;

2) poveća iznos kapitala;

3) obezbedi veći pokazatelj adekvatnosti kapitala, odnosno veći kapital od minimalnog propisanog iznosa, ako kapital banke nije dovoljan za pokriće svih rizika kojima je banka izložena ili može da bude izložena, kao i ako banka nije uspostavila ili ako dosledno ne sprovodi odgovarajući proces interne procene adekvatnosti kapitala banke;

4) poveća iznos posebne rezerve za obezbeđenje od potencijalnih gubitaka, odnosno da usvoji i primeni posebnu politiku rezervisanja ili postupanja sa određenom aktivom;

5) obustavi pripis kamate na aktivu određenog stepena naplativosti;

6) privremeno obustavi ili ograniči:

(1) odobravanje kredita i pružanje drugih finansijskih usluga licima čija kreditna sposobnost nije zadovoljavajuća, pojedinim svojim akcionarima, članovima upravnog i izvršnog odbora, odnosno drugim licima povezanim s bankom,

(2) uzimanje novih kredita, prijem novih depozita i drugih vidova zaduženja, kao i preuzimanje vanbilansnih obaveza,

(3) ulaganje u imovinu i u druga pravna lica,

(4) uvođenje novih proizvoda;

7) smanji troškove poslovanja banke, uključujući i iznose bonusa i nagrada koji zavise od stepena ostvarenja poslovnih ciljeva, a koji se isplaćuju članovima izvršnog i upravnog odbora banke ili zaposlenima;

8) proda imovinu, odnosno akcije ili udeo u podređenom društvu;

9) donese i sprovede mere za:

(1) ograničavanje odobravanja kredita,

(2) smanjenje, odnosno ograničavanje izloženosti,

(3) poboljšanje postupka naplate dospelih potraživanja,

(4) pravilno vrednovanje bilansne aktive i vanbilansnih stavki,

(5) unapređenje sistema upravljanja rizicima, uključujući i proces interne procene adekvatnosti kapitala,

(6) unapređenje sistema izveštavanja,

(7) unapređenje sistema unutrašnjih kontrola, a posebno unutrašnje revizije;

10) neto dobit iskoristi za povećanje kapitala banke;

11) češće ili dodatno izveštava Narodnu banku Srbije o pojedinačnim pokazateljima svog poslovanja;

12) obezbedi usklađenost s posebnim zahtevima u vezi s likvidnošću, uključujući i ograničenje ročne neusklađenosti između imovine i obaveza;

13) razreši dužnosti člana upravnog, odnosno člana izvršnog odbora banke, odnosno drugo lice na rukovodećem položaju u banci;

14) obustavi ili ograniči plaćanje kamata pojedinim ili svim akcionarima i drugim licima koja svoja prava prema banci zasnivaju na elementima dopunskog kapitala banke;

15) zatvori jednu ili više organizacionih jedinica, odnosno obustavi ili ograniči širenje svoje organizacione mreže;

16) obustavi plaćanja sa svojih računa, osim plaćanja za koja prethodno dobije odobrenje Narodne banke Srbije; 

17) obustavi plaćanja prema inostranstvu, osim plaćanja za koja prethodno dobije odobrenje Narodne banke Srbije;

18) promeni upravljačku ili organizacionu strukturu banke;

19) strukturu bankarske grupe čiji je član učini transparentnom;

20) objavljuje dodatne podatke i informacije;

21) preduzme, odnosno obustavi druge aktivnosti.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuju se način na koji će i rokovi u kojima će banka otkloniti utvrđene nepravilnosti i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije, a može se utvrditi i organ upravljanja ili član ovog organa koji je odgovoran za sprovođenje aktivnosti iz ovog rešenja.

Mere rane intervencije

Član 113.

Ako kontrolom iz člana 102. ovog zakona utvrdi da je banka postupala suprotno odredbama ovog zakona, propisa Narodne banke Srbije ili drugih propisa ili je verovatno da će, između ostalog, usled toga što se njeno finansijsko stanje brzo pogoršava, uključujući pogoršanje likvidnosti, sve veći nivo zaduženosti, nenaplativih kredita ili koncentracije izloženosti, uskoro postupiti suprotno odredbama ovog zakona, propisa Narodne banke Srbije ili drugih propisa  Narodna banka Srbije može, nezavisno od preduzetih mera iz čl. 111. i 112. ovog zakona, prema toj banci, u skladu s kriterijumima propisanim u članu 116. tog zakona, preduzeti jednu ili više od sledećih mera:

1) naložiti organima upravljanja banke da sprovedu jednu ili više mera iz plana oporavka ili da, ako su okolnosti koje su dovele do rane intervencije različite od pretpostavki iz ovog plana, ažuriraju taj plan i sprovedu jednu ili više mera iz ažuriranog plana u određenom roku;

2) naložiti organima upravljanja banke da analiziraju stanje, utvrde mere za rešavanje svih utvrđenih problema i izrade plan aktivnosti za rešavanje tih problema, s rokovima za sprovođenje ovih aktivnosti;

3) naložiti upravnom odboru banke da sazove skupštinu banke, odnosno neposredno sazvati ovu skupštinu ako je upravni odbor ne sazove, pri čemu Narodna banka Srbije u oba slučaja utvrđuje dnevni red skupštine banke i predlaže da se razmotri donošenje odgovarajućih odluka;

4) naložiti organima upravljanja banke da, po potrebi, izrade plan pregovora o restrukturiranju duga sa poveriocima banke, u skladu s planom oporavka;

5) naložiti promene u poslovnoj strategiji banke;

6) naložiti banci da stupi u kontakt sa potencijalnim kupcima.

Rešenjem o izricanju mera iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rok u kojem je banka dužna da postupi u skladu sa naloženim merama i da Narodnoj banci Srbije dostavi odgovarajući dokaz o tome.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije će pribaviti sve potrebne informacije za ažuriranje plana restrukturiranja i pripremu za moguće sprovođenje postupka restrukturiranja, kao i za procenu vrednosti imovine i obaveza banke iz člana 128z ovog zakona.

Kad utvrdi da li je banka blagovremeno i u kojoj meri postupila u skladu s merama iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije obustaviće postupak kontrole banke ili će banci izreći novu meru iz tog stava, odnosno neku od mera iz člana 110. ovog zakona, u skladu s kriterijumima iz člana 116. tog zakona.

Razrešenje člana organa upravljanja ili drugog lica na rukovodećem položaju u banci

Član 114.

U slučaju znatnog pogoršanja finansijskog stanja banke ili teže povrede zakona, propisa Narodne banke Srbije i drugih propisa ili statuta banke, kada oceni da mere iz člana 113. ovog zakona nisu dovoljne da poprave takvo stanje u banci, Narodna banka Srbije može rešenjem naložiti razrešenje svih ili pojedinih članova organa upravljanja banke, odnosno smenu drugih lica na rukovodećem položaju, i to bez obzira na ispunjenost drugih uslova za razrešenje članova organa upravljanja iz člana 72. stav 7. ovog zakona.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije može licu iz tog stava i da:

1) zabrani ili ograniči obavljanje bilo koje aktivnosti u banci;

2) zabrani ili ograniči   posredno ili neposredno ostvarivanje glasačkog prava u banci;

3) zahteva da otuđi direktno ili indirektno vlasništvo koje ima u banci, u roku koji ona odredi;

4) zabrani vršenje funkcije u bilo kojoj banci ili članu bankarske grupe ili učestvovanje u obavljanju aktivnosti u banci ili bankarskoj grupi bez prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije.

Novi članovi organa upravljanja, odnosno druga lica na rukovodećem položaju imenuju se u skladu sa ovim zakonom i moraju da ispunjavaju sve propisane uslove za ovo imenovanje.

Privremena uprava

Član 115.

Narodna banka Srbije može doneti rešenje o imenovanju jednog ili više privremenih upravnika banke kada oceni da mere iz člana 114. ovog zakona nisu dovoljne da poprave stanje banke.

Ciljevi i zadaci privremene uprave određuju se u rešenju iz stava 1. ovog člana, a mogu se odnositi na utvrđivanje pravog finansijskog stanja u banci, upravljanje celokupnim ili delom poslovanja banke kako bi se očuvao ili ponovo uspostavio odgovarajući finansijski položaj banke i/ili njeno stabilno i sigurno poslovanje i sl.

Privremeni upravnik se imenuje najduže na godinu dana, a njegov mandat se izuzetno može produžiti ako Narodna banka Srbije utvrdi da su i dalje ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana. Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku tokom mandata privremenog upravnika doneti rešenje kojim se on razrešava funkcije, a može i izmeniti njegova ovlašćenja i obaveze utvrđena rešenjem o imenovanju.

Privremeni upravnik mora biti lice nezavisno od banke i ispunjavati uslove iz člana 72. ovog zakona.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije određuje da li privremeni upravnik zamenjuje upravni i izvršni odbor banke ili upravlja bankom zajedno sa ovim organima, utvrđuje ovlašćenja i obaveze privremenog upravnika, a naročito podelu odgovornosti između privremenog upravnika i ovih organa i akte i pravne radnje povodom kojih ti organi moraju pribaviti mišljenje privremenog upravnika, odnosno njegovu saglasnost - ako je određeno da zajedno upravljaju bankom.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana može biti utvrđeno da je privremeni upravnik dužan da pre preduzimanja određenih pravnih radnji pribavi saglasnost Narodne banke Srbije, a ova saglasnost mu je neophodna da bi mogao da sazove skupštinu banke i odredi dnevni red sednice ove skupštine.

Privremeni upravnik dostavlja Narodnoj banci Srbije izveštaj o poslovanju banke i njenom finansijskom stanju, kao i radnjama koje je preduzeo pri izvršavanju njegovih dužnosti najmanje tromesečno, a na zahtev Narodne banke Srbije i češće. Privremeni upravnik je dužan da izveštaj Narodnoj banci Srbije podnese i na početku i na kraju svog mandata.

Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje imenovanje privremenog upravnika, osim kada privremeni upravnik nema ovlašćenje da zastupa banku.

Uvođenje privremene uprave, imenovanje i razrešenje privremenog upravnika, kao i prestanak privremene uprave u banci upisuju se u registar privrednih subjekata danom donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana, koje Narodna banka Srbije dostavlja agenciji nadležnoj za vođenje registra privrednih subjekata (u daljem tekstu: Agencija za privredne registre) istog dana kada ga je donela.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove i način obavljanja privremene uprave.

Diskreciono pravo Narodne banke Srbije

Član 116.

Odluku o meri koju preduzima prema banci, Narodna banka Srbije donosi na osnovu diskrecione ocene:

1) težine utvrđenih nepravilnosti;

2) pokazane spremnosti i sposobnosti organa banke da otklone utvrđene nepravilnosti;

3) stepena kojim banka ugrožava finansijsku disciplinu i nesmetano funkcionisanje bankarskog sistema.

Kod ocene težine nepravilnosti utvrđenih u poslovanju banke procenjuju se naročito:

1) finansijski položaj banke;

2) stepen adekvatnosti kapitala u odnosu na preuzete rizike;

3) uticaj učinjene nepravilnosti na budući položaj banke;

4) broj utvrđenih nepravilnosti i njihova međusobna zavisnost;

5) trajanje i učestalost učinjenih nepravilnosti;

6) zakonitost rada banke.

Kod ocene pokazane spremnosti i sposobnosti organa banke da otklone utvrđene nepravilnosti procenjuju se naročito:

1) sposobnost rukovodstva banke da identifikuje, vrednuje i nadzire rizike iz poslovanja banke i da upravlja tim rizicima; 

2) delotvornost sistema unutrašnje revizije i sistema unutrašnjih kontrola u banci;

3) efikasnost u otklanjanju ranije utvrđenih nepravilnosti, a naročito u sprovođenju ranije izrečenih mera;

4) stepen saradnje rukovodstva banke i upravnog odbora sa ovlašćenim licima tokom kontrole.

Kod ocene stepena kojim banka ugrožava finansijsku disciplinu i nesmetano funkcionisanje bankarskog sistema procenjuje se značaj banke u finansijskom sistemu.".

Član 42.

Čl. 117a do 121. brišu se.

Član 43.

Posle člana 127. dodaju se naslovi iznad članova i čl. 127a do 127d, koji glase:

"Plan oporavka bankarske grupe

127a

Najviše matično društvo one bankarske grupe nad kojom Narodna banka Srbije vrši kontrolu na konsolidovanoj osnovi u skladu sa ovim zakonom dužno je da izradi i Narodnoj banci Srbije dostavi plan oporavka za bankarsku grupu kojoj pripada (u daljem tekstu: plan oporavka bankarske grupe), radi postizanja stabilnosti i ponovnog uspostavljanja odgovarajućeg finansijskog položaja na nivou bankarske grupe kao celine, a posebno banaka kao članova ove grupe, uzimajući u obzir finansijski položaj ostalih članova te grupe.

Plan oporavka bankarske grupe sačinjava se u skladu s čl. 36a do 36g ovog zakona i sadrži mere i aktivnosti iz tog člana koji se odnose na bankarsku grupu kao celinu, kao i posebne mere i aktivnosti koje će se preduzeti na nivou najvišeg matičnog društva i zavisnih društava, uzimajući u obzir potrebu koordinacije i međusobne usklađenosti tih mera i aktivnosti.

Narodna banka Srbije, shodnom primenom člana 36v ovog zakona, ocenjuje da li plan oporavka bankarske grupe ispunjava uslove utvrđene čl. 36a do 36g ovog zakona, odnosno uslove utvrđene iz st. 1. i 2. ovog člana.

Narodna banka Srbije može, pored naloga i mera iz člana 36v ovog zakona, naložiti da određeni članovi bankarske grupe izrade i dostave Narodnoj banci Srbije plan oporavka na pojedinačnom nivou.

Ako nije nadležna za nadzor nad određenim članom bankarske grupe, Narodna banka Srbije može naložiti tom članu izradu i dostavljanje plana oporavka na pojedinačnom nivou nakon pribavljanja mišljenja od regulatornog tela koje vrši nadzor nad poslovanjem tog člana.

Narodna banka Srbije bliže propisuje izradu, sadržaj i ocenu plana oporavka bankarske grupe.

Sporazum o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe

Član 127b

Banka, najviše matično društvo one bankarske grupe nad kojom Narodna banka Srbije vrši kontrolu na konsolidovanoj osnovi u skladu sa ovim zakonom i član te bankarske grupe, može sa drugim članovima bankarske grupe zaključiti sporazum radi obezbeđivanja finansijske podrške onoj strani ovog sporazuma kod koje su ispunjeni uslovi za preduzimanje mera rane intervencije (u daljem tekstu: sporazum o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe), uz prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije.

Finansijska podrška iz stava 1. ovog člana može se pružiti u obliku kredita ili zajma, garancije ili drugog sredstva nematerijalne kreditne zaštite ili davanja imovine koja se može koristiti kao sredstvo obezbeđenja.

Sporazumom o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe posebno se utvrđuje način obračuna naknade koju je primalac finansijske podrške dužan da plati za podršku koju prima, kao i obaveza utvrđivanja ove naknade u momentu pružanja finansijske podrške.

Prava i obaveze iz sporazuma o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe ne mogu se preneti na treća lica.

Banka, odnosno najviše matično društvo bankarske grupe i član bankarske grupe dužni su da objavljuju informacije o tome da li su zaključili sporazum o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe, sa opisom opštih uslova tog sporazuma i nazivima članova grupe koji su zaključili ovaj sporazum, kao i da najmanje jednom godišnje ažuriraju ove informacije.

Narodna banka Srbije bliže propisuje sadržaj podataka iz stava 5. ovog člana, kao i uslove, način i rokove za njihovo objavljivanje.

Davanje saglasnosti na sporazum o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe

127v

Lice iz člana 127b stav 1. ovog zakona podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje prethodne saglasnosti za zaključenje sporazuma o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe, uz koji dostavlja tekst predloženog sporazuma, kao i drugu dokumentaciju koju propiše Narodna banka Srbije.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana Narodna banka Srbije odlučuje u roku od četiri meseca od dana prijema urednog zahteva.

Narodna banka Srbije može dati saglasnost iz stava 1. ovog člana samo ako oceni da u trenutku podnošenja zahteva za davanje saglasnosti lice iz tog stava ne ispunjava uslove za preduzimanje mera rane intervencije iz člana 113. ovog zakona, odnosno da druge strane sporazuma o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe ne ispunjavaju uslove za preduzimanje mera rane intervencije utvrđene propisima njihovih zemalja porekla.

Rešenjem o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana Narodna banka Srbije utvrđuje rok u kojem su lica iz člana 127b stav 1. ovog zakona dužna da zaključe sporazum o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe, koji ne može biti duži od godinu dana od dana donošenja ovog rešenja.

Nakon dobijanja saglasnosti iz stava 1. ovog člana, upravni odbor, odnosno nadležni organ upravljanja lica iz tog stava dužan je da predlog sporazuma za čije zaključenje je data ova saglasnost podnese skupštini akcionara, odnosno članova na odobrenje. Sporazum o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe može proizvesti pravno dejstvo tek nakon što ga odobri skupština akcionara, odnosno članova.

Lice koje je dobilo saglasnost iz stava 1. ovog člana dužno je da Narodnoj banci Srbije dostavi tekst zaključenog sporazuma o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe u roku od 15 dana od dana njegovog zaključenja, odnosno da, ako sporazum nije zaključen u roku od 6 meseci od dana davanja saglasnosti iz tog stava, Narodnu banku Srbije obavesti o razlozima zbog kojih taj sporazum nije zaključen. 

Organ upravljanja iz stava 5. ovog člana dužan je da najmanje jednom godišnje izveštava skupštinu akcionara, odnosno članova o sprovođenju sporazuma o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe i o sprovođenju svake odluke donete u skladu sa tim sporazumom.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove davanja saglasnosti iz stava 1. ovog člana.

Uslovi pružanja finansijske podrške unutar bankarske grupe

127g

Lice iz člana 127b stav 1. ovog zakona može pružiti finansijsku podršku na osnovu sporazuma iz tog stava samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) ako se razumno može očekivati da će pružena podrška znatno smanjiti finansijske poteškoće primaoca ove podrške;

2) ako je cilj pružanja ove podrške očuvanje ili ponovno uspostavljanje finansijske stabilnosti grupe u celini ili bilo kojeg člana grupe i u interesu je davaoca podrške;

3) ako se finansijska podrška pruža uz naknadu utvrđenu i obračunatu na način utvrđen ovim sporazumom;

4) ako se, na osnovu podataka dostupnih organu upravljanja davaoca podrške u trenutku donošenja odluke o pružanju finansijske podrške, razumno može očekivati da će primalac podrške platiti naknadu iz tačke 3) ovog stava i da će, ako je podrška pružena u obliku kredita ili zajma vratiti kredit ili zajam, odnosno da će, ako je podrška pružena u obliku garancije ili sredstva obezbeđenja izmiriti obavezu koja bi nastala ako garancija ili obezbeđenje budu aktivirani;

5) ako pružanje finansijske podrške ne bi ugrozilo likvidnost ili solventnost davaoca podrške;

6) ako pružanje finansijske podrške ne bi ugrozilo stabilnost finansijskog sistema Republike Srbije;

7) ako davalac podrške u trenutku pružanja podrške postupa u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa Narodne banke Srbije kojima se uređuju kapital, likvidnost i velike izloženosti, a pružanje finansijske podrške neće dovesti do povrede ovih odredaba, osim ako je Narodna banka Srbije dala saglasnost za privremeno odstupanje od propisanih pokazatelja;

8) ako pružanje finansijske podrške ne bi ugrozilo mogućnost restrukturiranja davaoca podrške.

Organ upravljanja lica iz stava 1. ovog člana donosi odluku o pružanju finansijske podrške unutar bankarske grupe u skladu sa sporazumom, u kojoj se posebno mora obrazložiti cilj predložene finansijske podrške i ispunjenost uslova za pružanje finansijske podrške iz tog stava.

Narodna banka Srbije može bliže urediti uslove iz stava 1. ovog člana.

Prethodna ocena pružanja finansijske podrške unutar bankarske grupe

127d

Pre pružanja finansijske podrške unutar bankarske grupe, organ upravljanja lica koje namerava da pruži finansijsku podršku dužan je da obaveštenje o toj nameri dostavi Narodnoj banci Srbije.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana naročito sadrži obrazložen predlog odluke iz člana 127v stav 2. ovog zakona i detaljni opis predložene finansijske podrške, uključujući primerak sporazuma o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe.

U roku od pet radnih dana od prijema urednog obaveštenja iz stava 2. ovog člana, Narodna banka Srbije može dati saglasnost na pružanje finansijske podrške ili ga može zabraniti ili ograničiti ako proceni da uslovi za finansijsku podršku grupe iz člana 127v stav 1. ovog zakona nisu ispunjeni.

Rešenje kojim se zabranjuje ili ograničava pružanje finansijske podrške Narodna banka Srbije bez odlaganja dostavlja i regulatornom telu nadležnom za nadzor na konsolidovanoj osnovi, kao i regulatornom telu nadležnom za nadzor nad članom grupe koji bi trebalo da primi podršku.

Ako Narodna banka Srbije ne donese rešenje u roku iz stava 3. ovog člana lice iz stava 1. tog člana može pružiti finansijsku podršku u skladu sa obaveštenjem koje je dostavilo Narodnoj banci Srbije, ali je o tome dužno da bez odlaganja obavesti Narodnu banku Srbije, odnosno regulatorno telo nadležno za nadzor na konsolidovanoj osnovi i regulatorno telo nadležno za nadzor nad članom grupe koji prima finansijsku podršku.

Ako regulatorno telo u inostranstvu ograniči ili zabrani pružanje finansijske podrške primaocu podrške iz Republike Srbije, a plan oporavka grupe kao meru oporavka predviđa finansijsku podršku unutar bankarske grupe, Narodna banka Srbije može zatražiti od regulatornog tela nadležnog za nadzor na konsolidovanoj osnovi da pokrene ponovnu procenu plana oporavka grupe, ili, ako je plan oporavka izrađen na pojedinačnoj osnovi, zatražiti da taj primalac podnese izmenjeni plan oporavka.".

Član 44.

Posle člana 128. dodaje se nova glava Va i čl. 128a do 128š, koji glase:

"Glava Va

RESTRUKTURIRANjE BANKE

O d e lj a k 1.

Ciljevi i načela

Ciljevi restrukturiranja

Član 128a

Restrukturiranje banke sprovodi se radi: 

1) ostvarivanja kontinuiteta u obavljanju kritičnih funkcija banke;

2) izbegavanja znatnog negativnog uticaja na stabilnost finansijskog sistema;

3) zaštite budžetskih i drugih javnih sredstava;

4) zaštite deponenata i investitora;

5) zaštite novčanih sredstava i druge imovine klijenata. 

Ciljevi iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: ciljevi restrukturiranja) jednakog su značaja a sprovođenjem postupka restrukturiranja određuje se način njihovog međusobnog usklađivanja u zavisnosti od okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.

Načela postupka restrukturiranja

Član 128b

Postupak restrukturiranja sprovodi se u skladu sa sledećim načelima: 

1) gubitke prvo snose akcionari banke;

2) poverioci banke snose gubitke nakon akcionara, i to tako da se obezbedi jednak tretman poverilaca čija su potraživanja u istom isplatnom redu u stečajnom postupku prema zakonu kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje, osim ako ovim zakonom nije drukčije uređeno;

3) akcionari i poverioci banke ne mogu da pretrpe veće gubitke od onih koje bi pretrpeli u slučaju sprovođenja stečajnog postupka nad bankom;

4) osigurani depoziti su potpuno zaštićeni do visine osiguranog iznosa utvrđenog zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita;

5) članovi organa upravljanja bankom se razrešavaju, osim ako ovim zakonom nije drukčije uređeno;

6) članovi organa upravljanja bankom i lica na rukovodećem položaju u banci dužni su da obezbede svu pomoć koja je neophodna da bi se ostvarili ciljevi restrukturiranja;

7) članovi organa upravljanja bankom i druga lica koja su doprinela da banka ispuni uslov iz člana 128ž stav 1. tačka 1) ovog zakona odgovaraju, u skladu sa zakonom, za propuste u svom radu i štetu koju su prouzrokovali;

8) primenjuju se mere zaštite akcionara i poverilaca banke, kao i trećih lica, u skladu sa ovim zakonom;

9) ako se restrukturiranje sprovodi nad članom bankarske grupe, umanjuju se negativne posledice restrukturiranja po druge članove bankarske grupe i stabilnost finansijskog sistema.

O d e lj a k 2.

Planiranje restrukturiranja

Plan restrukturiranja banke

Član 128v

Narodna banka Srbije izrađuje plan restrukturiranja za svaku banku.

Planom restrukturiranja predviđeni su primena odgovarajućih instrumenata i mera restrukturiranja i vršenje ovlašćenja Narodne banke Srbije nakon donošenja odluke o restrukturiranju, ako budu ispunjeni uslovi za restrukturiranje banke u skladu sa ovim zakonom.

Pri donošenju odluke o restrukturiranju banke, odnosno o primeni odgovarajućih instrumenata restrukturiranja, Narodna banka Srbije nije dužna da primeni instrumente restrukturiranja predviđene planom restrukturiranja za tu banku.

Narodna banka Srbije ažurira planove restrukturiranja najmanje jednom godišnje.

Narodna banka Srbije je dužna da plan restrukturiranja ažurira i u slučaju promene pravne ili organizacione strukture banke, promene u njenom poslovanju ili njenog finansijskog položaja, kada ove promene imaju materijalni značaj za primenu plana restrukturiranja, kao i u slučaju drugih promena koje utiču na sadržinu plana restrukturiranja i mogućnost njegove primene.

Plan restrukturiranja banke naročito sadrži:

1) kratak prikaz ključnih elemenata plana restrukturiranja; 

2) kratak prikaz bitnih promena koje su nastupile u banci nakon poslednje izmene plana restrukturiranja;

3) prikaz načina na koji bi, u meri u kojoj je to neophodno, banka mogla odvojiti kritične funkcije i ključne poslovne aktivnosti od ostalih poslova, kako bi obezbedila kontinuitet poslovanja u slučaju ispunjenja uslova za restrukturiranje;

4) rokove za sprovođenje bitnih elemenata plana restrukturiranja;

5) detaljan opis procene mogućnosti restrukturiranja i opis mera potrebnih za otklanjanje prepreka za restrukturiranje, utvrđenih u skladu s članom 128b ovog zakona;

6) opis procedura za utvrđivanje tržišne vrednosti     kritičnih funkcija, ključnih poslovnih aktivnosti i imovine banke;

7) detaljan opis načina na koji se obezbeđuje kontinuirano pribavljanje ažuriranih informacija i podataka od banke;

8) obrazloženje načina na koji će se obezbediti finansiranje primene različitih mogućnosti (opcija) i instrumenata restrukturiranja predviđenih planom restrukturiranja, koje se ne može zasnivati na pretpostavci korišćenja vanredne finansijske podrške, kredita za održavanje likvidnosti ili kredita za likvidnost sa sredstvima obezbeđenja, rokom otplate i kamatnim stopama koji odstupaju od uobičajenih;

9) detaljan opis različitih mogućnosti za primenu instrumenata restrukturiranja, s rokovima za njihovo sprovođenje, a na osnovu razmatranja različitih situacija u kojima mogu nastupiti ozbiljni makroekonomski i finansijski poremećaji značajni za poslovanje te banke;

10) opis mogućih sistemskih posledica restrukturiranja banke;

11) opis različitih mogućnosti za očuvanje pristupa platnim uslugama i sistemima i ocenu prenosivosti sredstava klijenata;

12) analizu posledica plana restrukturiranja na zaposlene, uključujući i analizu troškova koji povodom toga mogu nastati;

13) plan pružanja informacija sredstvima javnog informisanja i javnosti u vezi s restrukturiranjem banke;

14) minimalni zahtevi za kapitalom i podobnim obavezama iz člana 128o i rok u kojem je banka dužna da dostigne propisani nivo ovih zahteva;

15) opis aktivnosti i sistema u banci koji su neophodni za kontinuirano obavljanje operativnih poslova banke;

16) analizu o tome kada, kako i pod kojim uslovima banka može podneti zahtev za korišćenje kredita za održavanje likvidnosti ili druge olakšice koje može odobriti Narodna banka Srbije, kao i kakva bi se sredstva obezbeđenja za korišćenje tih kredita i olakšica očekivala.

Nakon izrade plana restrukturiranja, Narodna banka Srbije dostavlja banci podatke iz stava 5. tačka 1) ovog člana.

Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije, na njen zahtev, pruži svu potrebnu pomoć i informacije i podatke koji su joj potrebni u postupku izrade i ažuriranja plana restrukturiranja.

Narodna banka Srbije bliže propisuje sadržaj informacija i podataka iz stava 7. ovog člana, kao i način i rokove za njihovo dostavljanje.

Plan restrukturiranja bankarske grupe

Član 128g

Narodna banka Srbije izrađuje plan restrukturiranja bankarske grupe nad kojom vrši nadzor na konsolidovanoj osnovi u skladu sa odredbama ovog zakona (u daljem tekstu: plan restrukturiranja bankarske grupe), koji obuhvata bilo restrukturiranje najvišeg matičnog društva bankarske grupe, bilo restrukturiranje drugih članova te grupe.

Na izradu plana restrukturiranja bankarske grupe shodno se primenjuju odredbe člana 128v st. 1. do 4. ovog zakona.

Plan restrukturiranja bankarske grupe naročito sadrži:

1) opis aktivnosti i mera koje će se preduzeti prema članovima bankarske grupe;

2) detaljan opis različitih mogućnosti za primenu instrumenata restrukturiranja bankarske grupe na osnovu razmatranja različitih situacija u kojima mogu nastupiti ozbiljni makroekonomski i finansijski poremećaji značajni za poslovanje te grupe;

3) obrazloženje načina na koji će se obezbediti finansiranje primene različitih mogućnosti (opcija) i instrumenata restrukturiranja bankarske grupe predviđenih ovim planom, koje se ne može zasnivati na pretpostavci korišćenja vanredne finansijske podrške, kredita za održavanje likvidnosti ili kredita za likvidnost sa sredstvima obezbeđenja, rokom otplate i kamatnim stopama koji odstupaju od uobičajenih;

4) procenu mogućnosti preduzimanja međusobno usklađenih aktivnosti i mera za restrukturiranje bankarske grupe kada nadzor nad članovima ove grupe ne vrši samo Narodna banka Srbije, uključujući mere prodaje grupe u celini trećem licu i razdvajanje ključnih poslovnih aktivnosti koje obavljaju određeni članovi ove grupe, kao i opis mera potrebnih za otklanjanje prepreka za restrukturiranje posebno u vezi sa međusobnim usklađivanjem aktivnosti različitih nadležnih organa;

5) opis mogućnosti saradnje sa stranim regulatornim telima i telima nadležnim za restrukturiranje, a u vezi sa restrukturiranjem bankarske grupe, kada članovi bankarske grupe imaju sedište izvan Republike Srbije;

6) opis mera za odvajanje pojedinih funkcija ili poslovnih aktivnosti koje su neophodne radi otklanjanja prepreka za nesmetano restrukturiranje bankarske grupe;

7) opis drugih mera i aktivnosti koje će preduzeti radi restrukturiranja bankarske grupe, a koje nisu izričito utvrđene ovim zakonom.

Odredbe člana 128v st. 7. i 8. ovog zakona shodno se primenjuju na obaveze najvišeg matičnog društva i člana bankarske grupe kada Narodna banka Srbije izrađuje plan restrukturiranja bankarske grupe.

Procena mogućnosti restrukturiranja

Član 128d

Pri izradi i ažuriranju plana restrukturiranja Narodna banka Srbije procenjuje da li je banku moguće restrukturirati, identifikuje i analizira prepreke za restrukturiranje banke, odnosno utvrđuje koje mere se mogu preduzeti kako bi se te prepreke otklonile.

Smatraće se da postoji mogućnost za restrukturiranje banke ako je nad tom bankom moguće sprovesti postupak stečaja ili likvidacije ili postupak restrukturiranja, pod uslovom da sprovođenje ovih postupaka, u meri u kojoj je to moguće, ne dovede do nastupanja značajnih negativnih posledica na stabilnost finansijskog sistema i da se njihovim sprovođenjem obezbeđuje kontinuitet obavljanja kritičnih funkcija banke.

Pri proceni mogućnosti restrukturiranja banke, Narodna banka Srbije naročito uzima u obzir:

1) mogućnost ostvarivanja ciljeva restrukturiranja primenom raspoloživih instrumenata restrukturiranja;

2) posledice restrukturiranja banke na stabilnost finansijskog sistema, privredu Republike Srbije i poverenje građana u bankarski sistem, kao i to da li će primena instrumenata restrukturiranja sprečiti širenje negativnih posledica nesposobnosti banke da nastavi da posluje na bankarski sistem;

3) posledice restrukturiranja banke na poverioce, deponente, ugovorne strane i zaposlene;

4) posledice restrukturiranja banke na nesmetano funkcionisanje platnog sistema i sistema za poravnanje hartija od vrednosti;

5) sposobnost banke da obezbedi kontinuitet obavljanja kritičnih funkcija i ključnih poslovnih aktivnosti;

6) nivo usklađenosti pravne i organizacione strukture s kritičnim funkcijama i ključnim poslovnim aktivnostima koje se obavljaju u banci;

7) sposobnost banke da u skladu sa već zaključenim poslovima i mogućnostima obezbedi minimalne kadrovske i infrastrukturne kapacitete, kao i finansiranje, likvidnost i kapital koji su dovoljni da održavaju kritične funkcije i ključne poslovne aktivnosti;

8) odvojenost ključnih poslovnih aktivnosti od ostalih aktivnosti banke;

9) primenljivost procedura i mera za upravljanje rizicima;

10) iznos i vrstu podobnih obaveza iz člana 128nj ovog zakona;

11) adekvatnost upravljanja rizicima informacionog sistema u vezi sa obezbeđivanjem pristupa informacijama i podacima neophodnim za sprovođenje postupka restrukturiranja.

Procena mogućnosti restrukturiranja banke ne može se zasnivati na pretpostavci korišćenja vanredne finansijske podrške, kredita za održavanje likvidnosti ili kredita za likvidnost sa sredstvima obezbeđenja, rokom otplate i kamatnim stopama koji odstupaju od uobičajenih.

Pri izradi i ažuriranju plana restrukturiranja bankarske grupe, Narodna banka Srbije procenjuje mogućnost restrukturiranja bankarske grupe shodnom primenom st. 1. do 4. ovog člana.

Otklanjanje prepreka za restrukturiranje

Član 128đ

Ako u skladu s članom 128d ovog zakona proceni da postoje značajne prepreke za restrukturiranje banke, Narodna banka Srbije će banci rešenjem naložiti da joj dostavi predlog mogućih mera za rešavanje ili otklanjanje ovih prepreka, i to u roku od četiri meseca od dana prijema ovog rešenja.

Ako oceni da mere koje je banka predložila u skladu sa stavom 1. ovog člana efektivno ne mogu umanjiti, odnosno otkloniti prepreke za restrukturiranje, Narodna banka Srbije će doneti rešenje kojim će banci naložiti da preduzme druge mere za rešavanje ili otklanjanje prepreka iz stava 1. ovog člana i utvrditi rokove za primenu ovih mera.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, Narodna banka Srbije može naročito naložiti banci da:

1) izmeni sporazum o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe ili preispita zaključenje ovog sporazuma ako već nije zaključen, odnosno zaključi ugovor o pružanju odgovarajućih usluga bilo unutar grupe bilo s trećim licima;

2) ograniči izloženost prema jednom licu i ukupnu izloženost iz člana 33. ovog zakona;

3) redovno dostavlja dodatne informacije i podatke značajne za restrukturiranje banke ili dostavi određene informacije i podatke značajne za to restrukturiranje u pojedinačnom slučaju;

4) otuđi određeni deo imovine;

5) ograniči ili prestane da obavlja ili razvija određenu vrstu poslova, odnosno ne započinje nove poslove ili prestane da ih dalje razvija;

6) izvrši, odnosno obezbedi odgovarajuće pravne i/ili organizacione promene banke i/ili bilo kog drugog člana bankarske grupe kojoj pripada ova banka, kako bi se smanjila složenost ove banke i/ili grupe i omogućilo odvajanje kritičnih funkcija od ostalih poslova banke tokom sprovođenja postupka restrukturiranja;

7) obezbedi podobne obaveze za pokriće gubitaka koji ispunjavaju uslove iz čl. 128nj i 128o ovog zakona;

8) preduzme druge mere radi ispunjenja minimalnih zahteva za kapital i obaveze iz tačke 7) ovog stava, koji su propisani u članu 128o ovog zakona.

Pri donošenju rešenja iz stava 2. ovog člana, Narodna banka Srbije ocenjuje moguće posledice premene mera iz tog rešenja na stabilnost finansijskog sistema i na poslovanje i stabilnost banke.

Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi plan za usklađivanje s merama utvrđenim u rešenju iz stava 2. ovog člana, u roku od mesec dana od dana prijema ovog rešenja.

Na otklanjanje prepreka za restrukturiranje bankarske grupe shodno se primenjuju st. 1. do 5. ovog člana.

Narodna banka Srbije će preduzeti mere iz ovog člana prema članu bankarske grupe sa sedištem u Republici Srbiji nad kojim ne vrši nadzor, nakon pribavljanja mišljenja od regulatornog tela koje vrši nadzor nad poslovanjem tog člana.

O d e lj a k 3.

Otpis i konverzija kapitala

Član 128e

Narodna banka Srbije može pre pokretanja postupka restrukturiranja izvršiti otpis odgovarajućih elemenata kapitala banke ili konverziju ovih elemenata u akcije ili druge vlasničke instrumente ove banke, a nakon pokretanja postupka restrukturiranja otpis ili konverziju kapitala vrši pre primene odgovarajućeg instrumenta restrukturiranja.Narodna banka Srbije bez odlaganja donosi rešenje kojim se vrši otpis ili konverzija kapitala banke pre pokretanja postupka restrukturiranja banke ako je utvrdila da je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

1) ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka restrukturiranja iz člana 128ž ovog zakona;

2) banka verovatno neće moći da nastavi da posluje u smislu člana 128ž ovog zakona ako se ne izvrši ovaj otpis ili konverzija, a nije verovatno da bi bilo koja druga mera banke ili lica iz privatnog sektora, niti mera preduzeta u postupku kontrole u skladu sa ovim zakonom, osim tog otpisa, odnosno konverzije mogla u razumnom roku otkloniti smetnje za nastavak poslovanja banke, uzimajući u obzir sve okolnosti pojedinačnog slučaja;

3) ako je banka zatražila vanrednu finansijsku podršku, osim ako je reč o likvidnoj banci kod koje nisu nastupili razlozi za oduzimanje dozvole za rad iz člana 130. ovog zakona.

Otpis i konverzija iz stava 1. ovog člana se vrši bez saglasnosti akcionara, deponenata i drugih poverilaca banke ili bilo kog trećeg lica.

Pre nego što izvrši otpis ili konverziju iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije dužna je da obezbedi nezavisnu procenu imovine i obaveza banke iz člana 128z ovog zakona na osnovu koje se vrši obračun iznosa otpisa, odnosno nivoa konverzije elemenata kapitala potrebnog za pokriće gubitaka i/ili dokapitalizaciju banke.

Narodna banka Srbije vrši otpis, odnosno konverziju kapitala banke prema sledećem redosledu:

1) osnovni kapital umanjuje se prvi, srazmerno iznosu gubitaka do iznosa tog kapitala, a Narodna banka Srbije prema akcionarima banke preduzima jednu ili obe mere iz člana 128r stav 1. ovog zakona;

2) elementi dopunskog kapitala se otpisuju i/ili konvertuju u akcije banke koje se mogu uključiti u osnovni kapital banke u meri u kojoj je potrebno za ostvarenje ciljeva restrukturiranja ili do ukupnog iznosa tih elemenata kapitala, u zavisnosti od toga šta je manje.

U slučaju otpisa elemenata kapitala prestaju obaveze po tom osnovu prema imaocu odgovarajućeg elementa kapitala u otpisanom iznosu tog elementa, osim već obračunatih obaveza, a ovom vlasniku ne isplaćuje se nikakva naknada po osnovu ovog otpisa.

Za potrebe sprovođenja konverzije iz stava 5. tačka 2) ovog člana, Narodna banka Srbije može naložiti banci da vlasnicima određenih elemenata kapitala iz te tačke izda akcije koje se mogu uključiti u osnovni kapital banke.

Bliže uslove konverzije elemenata kapitala iz stava 7. ovog člana propisuje Narodna banka Srbije.

Ako bi konverzija elemenata kapitala banke dovela do sticanja ili povećanja vlasništva u banci preko procenata propisanih u članu 94. stav 1. ovog zakona  Narodna banka Srbije blagovremeno vrši ocenu ispunjenosti uslova za davanje saglasnosti za sticanje vlasništva, tako da ova ocena ne utiče na odlaganje ove konverzije.

Smatra se da bankarska grupa neće moći da nastavi da posluje u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana kada ne postupa ili je verovatno da neće postupiti u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se uređuju pokazatelji koji se tiču upravljanja rizicima na nivou bankarske grupe, usled čega joj Narodna banka Srbije može izreći meru iz ovog zakona, a naročito ako je pretrpela ili će verovatno pretrpeti gubitke u visini njenog celokupnog kapitala ili znatnog dela ovog kapitala.

Na otpis i konverziju elemenata kapitala člana bankarske grupe koji nije banka shodno se primenjuju st. 1. do 8. ovog člana. Narodna banka Srbije će izvršiti otpis i konverziju elemenata kapitala prema članu bankarske grupe sa sedištem u Republici Srbiji nad kojim ne vrši nadzor, nakon pribavljanja mišljenja od regulatornog tela koje vrši nadzor nad poslovanjem tog člana.

O d e lj a k 4.

Pokretanje postupka restrukturiranja

Uslovi za pokretanje postupka restrukturiranja

Član 128ž

Narodna banka Srbije pokreće postupak restrukturiranja kada utvrdi da su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je stanje banke takvo da ona ne može ili verovatno neće moći da nastavi da posluje;

2) da nije verovatno da bi bilo koja druga mera banke ili lica iz privatnog sektora, mera preduzeta u postupku kontrole u skladu sa ovim zakonom ili mera iz člana 128e tog zakona mogla u razumnom roku otkloniti smetnje za nastavak poslovanja banke, uzimajući u obzir sve okolnosti pojedinačnog slučaja;

3) da je restrukturiranje banke u javnom interesu.

Smatra se da je stanje banke takvo da ona ne može ili verovatno neće moći da nastavi da posluje, u smislu ovog zakona, ako je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

1) nastupili su razlozi iz člana 130. ovog zakona zbog kojih bi Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad ili je verovatno da će ovi razlozi uskoro nastupiti, naročito onda kada su nastali gubici u poslovanju banke ili je verovatno da će ti gubici nastati, a koji bi se pokrili na teret celog ili znatnog iznosa kapitala banke;

2) ako je imovina banke manja od njenih obaveza ili je verovatno da će imovina banke uskoro biti manja od njenih obaveza;

3) ako je banka nelikvidna ili je verovatno da će banka uskoro biti nelikvidna, osim ako joj je odobrena finansijska podrška iz tačke 4) podtač. (1) i (2) ovog stava;

4) ako je banka zatražila vanrednu finansijsku podršku, osim u izuzetnom slučaju kada se ta podrška daje solventnoj banci radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u ekonomiji i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, kao privremena i srazmerna mera, koja se neće koristiti za pokriće gubitaka koje je banka pretrpela ili će uskoro pretrpeti, i to u jednom od sledećih oblika:

(1) garancije koju Republika Srbija daje u korist Narodne banke Srbije za izmirenje obaveza banke po osnovu kredita za održavanje likvidnosti ili drugih olakšica odobrenih banci pod uslovima koje je utvrdila Narodna banka Srbije;

(2) garancije Republike Srbije za nove obaveze banke; 

(3) dokapitalizacije ili kupovine vlasničkih instrumenata pod uslovima koji banci ne daju prednost na tržištu i to do iznosa potrebnog da se otkloni manjak kapitala, pod uslovima koje propisuje Narodna banka Srbije - i to samo ako u trenutku pružanja ove podrške nisu ispunjeni uslovi iz tač. 1) i 3) ovog stava, niti uslovi za otpis i konverziju vlasničkih instrumenata iz člana 128e ovog zakona.

Smatra se da je restrukturiranje u javnom interesu, u smislu stava 1. ovog člana, ako je reč o sistemski značajnoj banci, kao i u slučaju kada bi se sprovođenjem restrukturiranja mogao na odgovarajući način ostvariti najmanje jedan od ciljeva restrukturiranja koji se ne bi mogao ostvariti u istoj meri sprovođenjem stečajnog ili likvidacionog postupka nad bankom.

Radi utvrđivanja da li je restrukturiranje u javnom interesu, a uzimajući u obzir procenu iz člana 128z ovog zakona izvršenu pre restrukturiranja banke, Narodna banka Srbije je dužna naročito da izradi izveštaj o testu najmanjih troškova, kojim je utvrđeno da li bi sprovođenje postupka restrukturiranja i primena pojedinih instrumenata i mera restrukturiranja bili celishodniji u odnosu na sprovođenje stečajnog ili likvidacionog postupka nad bankom, naročito uzimajući u obzir moguće troškove isplate osiguranih depozita i odobravanja vanredne finansijske podrške, kao i ograničenja propisana članom 128c stav 2. ovog zakona.

Narodna banka Srbije dostavlja Agenciji, radi davanja mišljenja, nacrt izveštaja iz stava 4. ovog člana.

Agencija je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi mišljenje na nacrt iz stava 4. ovog člana, u roku od pet dana od dana dostavljanja ovog nacrta.

Nakon prijema mišljenja iz stava 6. ovog člana, odnosno, ako mišljenje nije dostavljeno, nakon proteka roka iz tog stava, Narodna banka Srbije izrađuje konačni izveštaj o testu najmanjih troškova.

Preduzimanje mera rane intervencije iz čl. 113. do 115. ovog zakona nije preduslov za pokretanje postupka restrukturiranja.

Banka je dužna da bez odlaganja obavesti Narodnu banku Srbije o nastupanju okolnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Kada primi obaveštenje iz stava 9. ovog člana ili ako tokom vršenja kontrole ili na drugi način sazna da postoje okolnosti iz tog stava - Narodna banka Srbije bez odlaganja utvrđuje da li su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Na ispunjenost uslova za pokretanje postupka restrukturiranja bankarske grupe shodno se primenjuju st. 1. do 10. ovog člana.

Nezavisna procena vrednosti imovine i obaveza banke

Član 128z

Pre pokretanja postupka restrukturiranja, Narodna banka Srbije dužna je da obezbedi nezavisnu, poštenu i realističnu procenu vrednosti imovine i obaveza banke.

Procena iz stava 1. ovog člana vrši se radi pružanja odgovarajućih informacija i podataka Narodnoj banci Srbije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za restrukturiranje banke, odnosno izbor odgovarajućeg instrumenta i mere restrukturiranja ako utvrdi da su ispunjeni ovi uslovi, kao i radi obezbeđivanja da su svi gubici banke u potpunosti prikazani u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima ove banke. 

Procenu iz stava 1. ovog člana vrši revizor sa liste iz člana 52. stav 3. ovog zakona ili drugo lice u skladu s propisom Narodne banke Srbije.

Lice iz stava 3. ovog člana mora biti nezavisno od bilo kog organa javne vlasti ili institucije kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kao i od banke na koju se procena odnosi ili bankarske grupe čiji je ta banka član.

Procena iz stava 1. ovog člana zasniva se na opreznim pretpostavkama, uključujući opreznu ocenu nivoa gubitaka nastalih usled nastupanja statusa neizmirenja obaveza dužnika, a ne može se zasnivati na pretpostavci korišćenja vanredne finansijske podrške, kredita za održavanje likvidnosti ili kredita za likvidnost sa sredstvima obezbeđenja, rokom otplate i kamatnim stopama koji odstupaju od uobičajenih.

Procenom iz stava 1. ovog člana uzima se u obzir i moguće potraživanje Narodne banke Srbije po osnovu nadoknade troškova u vezi sa sprovođenjem postupka restrukturiranja, kao i troškovi kamata i nadoknada za eventualno korišćenje zajmova ili garancija koje su obezbeđeni banci iz sredstava za finansiranje restrukturiranja.

Uz procenu iz stava 1. ovog člana prilažu se ažurni finansijski izveštaji banke, sa analizom i procenom računovodstvene vrednosti imovine, kao i popisom neizmirenih bilansnih i vanbilansnih obaveza prikazanih u poslovnim knjigama i evidencijama banke s navođenjem isplatnih redova u koje bi se razvrstale obaveze u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje.

Procena iz stava 1. ovog člana obavezno obuhvata i procenu ukupnog iznosa koji bi svakom isplatnom redu poverilaca pripao u slučaju sprovođenja stečajnog postupka, ali ne isključuje obavezu sprovođenja posebne nezavisne procene iz člana 128ć ovog zakona.

Ako zbog hitnosti nije moguće izvršiti procenu u skladu sa st. 7. i 8. ovog člana - lice iz stava 3. ovog člana vrši preliminarnu procenu, koja je privremenog karaktera i koristi se u postupku restrukturiranja dok ovo lice ne izvrši konačnu procenu vrednosti imovine i obaveza banke (u daljem tekstu: konačna procena).

Izuzetno, ako pre pokretanja postupka restrukturiranja nije moguće obezbediti nezavisnu procenu iz stava 1. ovog člana - Narodna banka Srbije vrši preliminarnu procenu vrednosti imovine i obaveza banke, koja je privremenog karaktera i koristi se u ovom postupku dok lice iz stava 3. tog člana ne izvrši konačnu procenu.

Preliminarnom procenom iz st. 9. i 10. ovog člana predviđaju se i rezerve za dodatne gubitke, što se posebno obrazlaže.

Narodna banka Srbije može pokrenuti postupak restrukturiranja i primeniti instrumente i mere restrukturiranja i na osnovu preliminarne procene iz st. 9. i 10. ovog člana.

U slučaju iz st. 9. i 10. ovog člana, kao i u drugim slučajevima kada procena iz stava 1. ovog člana nije izvršena pre pokretanja postupka restrukturiranja u skladu sa uslovima iz ovog člana, lice iz stava 3. ovog člana je dužno da izvrši konačnu procenu čim se za to ispune odgovarajući uslovi.

Ako je vrednost imovine i obaveza banke utvrđena konačnom procenom veća od vrednosti utvrđene preliminarnom procenom - Narodna banka Srbije može povećati iznose potraživanja poverilaca ili akcionara koji će biti otpisani primenom instrumenta restrukturiranja iz člana 128nj ovog zakona, odnosno naložiti banci za posebne namene, Agenciji ili pravnom licu iz člana 128n ovog zakona da izvrši dodatno plaćanje banci, odnosno akcionarima po osnovu prenosa akcija, imovine ili obaveza.

Procena iz stava 1. ovog člana je sastavni deo obrazloženja rešenja iz čl. 128i i 128e ovog zakona i može se osporiti samo tužbom protiv ovog rešenja.

Narodna banka Srbije vrši izbor lica iz stava 3. ovog člana koje će vršiti procenu iz stava 1. tog člana, a naknada za vršenje ove procene pada na teret banke.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove i način vršenja procene iz ovog člana.

Rešenje o pokretanju postupka restrukturiranja

Član 128i

Ako utvrdi da su ispunjeni uslovi iz člana 128ž ovog zakona i ako su, u skladu s članom 128f ovog zakona, obezbeđena sredstva za finansiranje restrukturiranja banke, Narodna banka Srbije donosi rešenje o pokretanju postupka restrukturiranja.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuju se instrumenti i mere restrukturiranja banke ili bankarske grupe, na osnovu rezultata testa najmanjih troškova iz člana 128ž stav 7. ovog zakona.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana može se utvrditi da će se instrumenti i mere restrukturiranja banke preduzeti i prema članu bankarske grupe sa sedištem u Republici Srbiji nad kojim nadzor ne vrši Narodna banka Srbije samo ako i najviše matično društvo i ovaj član ispunjavaju uslove iz člana 128ž ovog zakona, i to nakon pribavljanja mišljenja od regulatornog tela koje vrši nadzor nad poslovanjem tog člana.

Ako se postupak restrukturiranja pokreće nad bankom kojoj je oduzeta dozvola za rad, rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se istovremeno sa rešenjem o oduzimanju dozvole za rad banci.

Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se danom donošenja banci, Agenciji, ministarstvu nadležnom za poslove finansija, Agenciji za privredne registre i operatoru sistema iz člana 128u stav 5. ovog zakona u kom učestvuje banka.

Pokretanje postupka restrukturiranja nad bankom upisuje se u registar privrednih subjekata danom donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana.

Sažetak rešenja sa objašnjenjem posledica postupka restrukturiranja na korisnike finansijskih usluga koje pruža banka - objavljuje se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije i banke.

Pravni poslovi koje je zaključila banka do dana donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana ostaju na snazi, a primena instrumenta i mera restrukturiranja, kao ni bilo koja druga okolnost koja je u neposrednoj vezi s tim instrumentima i merama - ne mogu sami po sebi biti razlog za drugu ugovornu stranu da raskine ili aneksira zaključene ugovore, niti da zahteva prebijanje ili aktiviranje sredstava obezbeđenja po tim ugovorima, pod uslovom da se obaveze iz tih poslova nesmetano izvršavaju. 

Ovlašćenja Narodne banke Srbije u postupku restrukturiranja

Član 128j

Narodna banka Srbije preduzima u postupku restrukturiranja sve mere za koje utvrdi da su neophodne da bi obezbedila primenu instrumenata restrukturiranja.

Mere iz stava 1. ovog člana obuhvataju naročito:

1) razrešenje upravnog i izvršnog odbora banke;

2) preuzimanje ovlašćenja upravnog odbora, izvršnog odbora i skupštine banke i poveravanje ovih ovlašćenja posebnom upravniku iz člana 128k ovog zakona;

3) smanjenje nominalne vrednosti (otpis) akcija i poništenje akcija banke;

4) izdavanje običnih i preferencijalnih akcija banke;

5) ukidanje prava na dalje sticanje akcija;

6) zahtevanje od Komisije za hartije od vrednosti da poništi rešenje o odobrenju objavljivanja prospekta, odnosno rešenje o odobrenju prospekta za uključenje hartija od vrednosti na regulisano tržište;

7) aneksiranje i raskid ugovora koje je zaključila banka;

8) zahtevanje od Agencije da banka u stečaju čije su imovina i obaveze prenete na sticaoca pruži sticaocu operativnu pomoć neophodnu da bi delotvorno nastavio da obavlja poslove koji su mu preneti;

9) zahtevanje od suda da zastane sa postupkom u kome je procesna strana banka, najduže do okončanja postupka restrukturiranja;

10) privremeno obustavljanje svih plaćanja i izvršenja drugih ugovornih obaveza po ugovorima koje je zaključila banka i suspenzija prava druge ugovorne strane na otkazivanje ugovora i aktiviranje sredstava obezbeđenja od trenutka objavljivanja rešenja o privremenom obustavljanju do ponoći narednog radnog dana, osim obaveza po osnovu osiguranih depozita i obaveza prema platnim sistemima i sistemima za poravnanje hartija od vrednosti koji su u skladu sa zakonom određeni kao bitni sistemi, odnosno operaterima tih sistema i učesnicima u tim sistemima koje su nastale po osnovu učešća u tim sistemima.

Narodna banka Srbije ima pravo pristupa svim podacima koji su joj potrebni u postupku restrukturiranja banke, na način predviđen u članu 102. ovog zakona, a banka, zaposleni u banci, akcionari i druga lica dužni su da joj na zahtev obezbede ovaj pristup, odnosno dostave ove podatke.

Posebna uprava

Član 128k

Narodna banka Srbije donosi rešenje o uvođenju posebne uprave u banci u restrukturiranju, kojim imenuje jednog ili više posebnih upravnika ako oceni da bi promena načina upravljanja i rukovođenja bankom doprinela ostvarivanju ciljeva restrukturiranja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana Narodna banka Srbije može doneti u bilo kom trenutku u postupku restrukturiranja.

Narodna banka Srbije je dužna da donese rešenje iz stava 1. ovog člana kada se postupak restrukturiranja pokreće nad bankom kojoj se oduzima dozvola za rad. 

Posebni upravnik se imenuje najduže na godinu dana, a njegov mandat se izuzetno može produžiti za još godinu dana ako Narodna banka Srbije proceni da je to potrebno da bi se okončale započete aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva restrukturiranja, odnosno da su i dalje ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se visina naknade za rad posebnog upravnika, koja pada na teret banke.

Narodna banka Srbije može u toku mandata posebnog upravnika doneti rešenje kojim se on razrešava funkcije i imenuje drugi posebni upravnik.

Posebni upravnik mora biti lice nezavisno od banke i ispunjavati uslove iz člana 72. ovog zakona.

Danom donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana, prestaju funkcije članovima upravnog i izvršnog odbora banke i ovlašćenja skupštine banke, a funkcije upravnog i izvršnog odbora banke, kao i ovlašćenja skupštine banke preuzima posebni upravnik.

Posebni upravnik dužan je da preduzme sve mere potrebne za ostvarivanje ciljeva restrukturiranja, kao i da primeni instrumente i mere restrukturiranja, u skladu s rešenjem Narodne banke Srbije iz člana 128i ovog zakona.

Posebni upravnik može angažovati, o trošku banke, nezavisne stručnjake u oblasti bankarskog i finansijskog prava, računovodstva ili druge odgovarajuće struke, pod uslovima koje odobrava Narodna banka Srbije.

Posebni upravnik dostavlja Narodnoj banci Srbije izveštaj o poslovanju banke i njenom finansijskom stanju, kao i radnjama koje je preduzeo pri izvršavanju njegovih dužnosti najmanje tromesečno, a na zahtev Narodne banke Srbije i češće. Posebni upravnik je dužan da izveštaj Narodnoj banci Srbije podnese i na početku i na kraju svog mandata.

Kontrolu nad vršenjem funkcija i ovlašćenja posebnog upravnika vrši Narodna banka Srbije.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana mogu biti utvrđena izvesna ograničenja funkcija i ovlašćenja posebnog upravnika, kao i njegova dužnost da, pre preduzimanja određenih pravnih radnji, pribavi saglasnost Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje imenovanje posebnog upravnika.

Uvođenje posebne uprave, razrešenje posebnog upravnika, kao i prestanak posebne uprave u banci upisuju se u registar privrednih subjekata danom donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana, koje Narodna banka Srbije dostavlja Agenciji za privredne registre istog dana kada ga je donela.

O d e lj a k 5.

Instrumenti restrukturiranja

Vrste i osnovna obeležja instrumenata restrukturiranja

Član 128l

Instrumenti restrukturiranja su:

1) prodaja akcija, odnosno imovine i obaveza;

2) prenos akcija, odnosno imovine i obaveza banci za posebne namene (u daljem tekstu: prenos banci za posebne namene); 

3) odvajanje imovine;

4) raspodela gubitaka na akcionare i poverioce (u daljem tekstu: raspodela gubitaka).

U postupku restrukturiranja banke Narodna banka Srbije može primeniti jedan ili više instrumenata iz stava 1. ovog člana, ali instrument odvajanja imovine ne može primeniti posebno bez primene nekog drugog instrumenta restrukturiranja.

Prenos akcija, odnosno imovine i obaveza primenom instrumenta iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana i sprovođenje aktivnosti primenom instrumenta raspodele gubitaka vrši se bez saglasnosti akcionara, deponenata i drugih poverilaca banke u restrukturiranju ili bilo kog trećeg lica osim sticaoca.

Prenos iz stava 3. ovog člana može se vršiti više puta u toku postupka restrukturiranja banke.

Na prenos iz stava 3. ovog člana ne primenjuje se zakon kojim se uređuje tržište kapitala, osim ako ovim zakonom nije propisano drugačije.

Na prenos iz stava 3. ovog člana ne primenjuje se zakon kojim se uređuju privredna društva, osim odredaba tog zakona kojim se propisuju nadležnosti organa tog društva. Ako je odluka o sticanju akcija, odnosno imovine i obaveza iz stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana u nadležnosti skupštine akcionara sticaoca - rok za donošenje te odluke je sedam dana od dana dostavljanja poziva za sazivanje skupštine akcionara.

Prenos iz stava 3. ovog člana ne podleže plaćanju poreskih obaveza, taksi kao ni drugih naknada nadležnim organima.

Prihod ostvaren po osnovu prenosa akcija iz stava 3. ovog člana sa akcionara na sticaoca, umanjen za troškove postupka restrukturiranja - pripada ovim akcionarima, dok prihod ostvaren prenosom celokupne ili dela imovine ili obaveza sa banke u restrukturiranju ili banke za posebne namene na sticaoca, umanjen za troškove postupka restrukturiranja - pripada banci prenosiocu.

Sticalac na koga su prenete akcije banke u restrukturiranju primenom instrumenta iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana stupa na mesto akcionara, dok sticalac na koga su preneti imovina ili obaveze ove banke primenom tih instrumenata stupa na mesto banke u ugovorima koje je banka zaključila a odnose se na ovu imovinu i obaveze, osim ako rešenjem iz člana 128i ovog zakona nije drugačije utvrđeno.

Sticalac iz stava 9. ovog člana stupa na mesto banke u svim sudskim, upravnim i drugim postupcima u vezi sa ovim akcijama, imovinom i obavezama, osim ako rešenjem iz člana 128i ovog zakona nije drugačije utvrđeno.

Prava banke na osnovu članstva u platnim sistemima, sistemima za poravnanje hartija od vrednosti, berzama i dr. prelaze na sticaoca iz stava 9. ovog člana koji ispunjava uslove za ovo članstvo, a sticalac koji ove uslove ne ispunjava - može nastaviti da vrši ova prava u roku utvrđenom rešenjem iz člana ovog zakona 128i ovog zakona.

Dozvole, saglasnosti, posebna prava, drugi podsticaji i oslobođenja koji su dati ili priznati banci u vezi sa akcijama, imovinom ili obavezama koji se prenose prelaze na sticaoca iz stava 9. ovog člana, osim ako je rešenjem iz člana 128i ovog zakona ili propisima kojima se uređuje njihovo davanje, odnosno priznavanje drugačije utvrđeno. 

U slučaju primene instrumenta iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana akcionari i poverioci banke u restrukturiranju i ostala treća lica čija se imovina ili obaveze ne prenose primenom ovog instrumenta nemaju nikakva prava u odnosu na akcije, imovinu ili obaveze koje se prenose primenom tog instrumenta, niti u odnosu na sticaoca i njegove organe upravljanja.

U slučaju otvaranja stečajnog postupka nad bankom čije su imovina i obaveze prenete primenom instrumenta iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana - ne primenjuju se odredbe zakona o stečaju koje se odnose na pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.

Ako bi primena instrumenta iz stava 1. tač. 1) i 4. ovog člana dovela do sticanja ili povećanja vlasništva u banci iznad procenata iz člana 94. stav 1. ovog zakona Narodna banka Srbije blagovremeno vrši ocenu ispunjenosti uslova za davanje saglasnosti za sticanje vlasništva, tako da ova ocena ne utiče na odlaganje primene ovog instrumenta.

O izvršenom prenosu iz stava 3. ovog člana Narodna banka Srbije bez odlaganja obaveštava deponente, poverioce i dužnike banke na svojoj internet prezentaciji i putem sredstava javnog informisanja.

Prodaja akcija, odnosno imovine i obaveza

Član 128lj

Narodna banka Srbije može sticaocu koji nije banka za posebne namene prodati akcije banke u restrukturiranju ili celokupnu ili deo imovine ili obaveza ove banke.

Narodna banka Srbije zaključuje ugovor o prodaji iz stava 1. ovog člana sa sticaocem akcija, odnosno imovine i obaveza banke u restrukturiranju.

Narodna banka Srbije dužna je da, imajući u vidu okolnosti slučaja, preduzme sve razumne mere da bi se prenos po osnovu prodaje iz stava 1. ovog člana izvršio po tržišnim uslovima, uzimajući u obzir nezavisnu procenu vrednosti imovine i obaveza banke iz člana 128z ovog zakona.

Pravo svojine sticaoca akcija banke u restrukturiranju upisuje se u Centralni registar odmah nakon zaključenja ugovora iz stava 2. ovog člana.

Narodna banka Srbije može prenete akcije, odnosno imovinu i obaveze iz stava 1. ovog člana vratiti njihovim prvobitnim vlasnicima, odnosno banci koja je u postupku restrukturiranja, bez njihove saglasnosti, a uz saglasnost sticaoca.

Na donošenje odluke organa sticaoca iz stava 1. ovog člana o kupovini akcija, imovine i obaveza iz tog stava ne primenjuju se rokovi propisani zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Narodna banka Srbije može propisati bliže uslove i način pribavljanja ponuda za preuzimanje akcija, imovine i obaveza iz stava 1. ovog člana.

Prenos banci za posebne namene

Član 128m

Narodna banka Srbije može doneti rešenje kojim će na banku za posebne namene da prenese:

1) akcije jedne ili više banaka u restrukturiranju;

2) celokupnu ili deo imovine i/ili obaveza jedne ili više banaka u restrukturiranju. 

U slučaju iz stava 1. ovog člana, banku za posebne namene osniva Republika Srbija kako bi se preuzimanjem akcija, imovine ili obaveza banke u restrukturiranju održale kritične funkcije ove banke i kasnije izvršila prodaja prenetih akcija, odnosno imovine i obaveza.

Ukupna vrednost obaveza prenetih banci za posebne namene ne može preći ukupnu vrednost imovine banke u restrukturiranju koja je preneta banci za posebne namene ili je toj banci obezbeđena iz drugih izvora.

Narodna banka Srbije može akcije, imovinu i obaveze koje je prenela banci za posebne namene vratiti banci u restrukturiranju ako je ova mogućnost izričito utvrđena rešenjem iz stava 1. ovog člana, odnosno ako određene akcije, imovina ili obaveze po svojoj suštini ne spadaju u kategorije akcija, imovine ili obaveza utvrđenih u ovom rešenju ili ne ispunjavaju uslove za prenos iz tog rešenja.

Prenos iz stava 4. ovog člana vrši se bez saglasnosti akcionara, deponenata i drugih poverilaca banke u restrukturiranju ili bilo kog trećeg lica, osim banke za posebne namene, a može se izvršiti u roku i pod uslovima utvrđenim u rešenju iz stava 1. ovog člana.

Dozvolu za rad banke za posebne namene daje Narodna banka Srbije na osnovu zahteva Republike Srbije.

Uz zahtev iz stava 6. ovog člana Republika Srbija dostavlja:

1) osnivački akt i statut banke;

2) dokaz o uplati minimalnog osnivačkog kapitala;

3) imena predloženih članova upravnog i izvršnog odbora banke i podatke o njihovoj kvalifikaciji, iskustvu i poslovnoj reputaciji.

O zahtevu iz stava 6. ovog člana Narodna banka Srbije odlučuje rešenjem, i to najkasnije narednog dana od dana prijema urednog zahteva.

Dozvola za rad iz stava 6. ovog člana sadrži rok na koji se banka osniva, a koji ne može biti duži od dve godine od dana poslednjeg izvršenog prenosa iz stava 1. ovog člana, kao i mogućnost za produženje tog roka u skladu sa ovim zakonom. Ovo rešenje se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Banka za posebne namene u svom poslovnom imenu obavezno sadrži reči "nova" i "banka".

Republika Srbija je dužna da obezbedi da banka za posebne namene pri podnošenju zahteva iz stava 6. ovog člana ima minimalni osnivački kapital od najmanje 5.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i da po dobijanju dozvole za rad posluje u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na kapital i pokazatelje poslovanja banke.

Izuzetno od stava 11. ovog člana, banka za posebne namene može se osnovati i bez ispunjenosti uslova iz tog stava, odnosno može u periodu ne dužem od tri meseca od osnivanja poslovati bez usklađenosti sa odredbama ovog zakona koje se odnose na kapital i pokazatelje poslovanja banke, ako Narodna banka Srbije oceni da je to neophodno radi ostvarivanja ciljeva restrukturiranja.

U slučaju iz stava 12. ovog člana, dozvola za rad iz stava 6. ovog člana sadrži i rok u kojem je banka za posebne namene dužna da uskladi svoje poslovanje sa odredbama iz tog stava. 

Republika Srbija dužna je da prijavu za upis banke za posebne namene u registar privrednih subjekata podnese najkasnije narednog dana od dana davanja dozvole za rad iz stava 6. ovog člana.

Na osnivanje banke za posebne namene ne primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala, a nadležni organi dužni su da za osnivanje ove banke donesu akta i sprovedu radnje propisane zakonom najkasnije narednog radnog dana od dana podnošenja zahteva.

Narodna banka Srbije:

1) daje saglasnost na osnivački akt i statut banke za posebne namene;

2) daje saglasnost na imenovanje organa upravljanja banke za posebne namene;

3) daje saglasnost na zarade članova organa upravljanja iz tačke 2) ovog stava i utvrđivanje njihovih dužnosti;

4) odobrava strategiju i rizični profil banke za posebne namene.

Izuzetno od stava 9. ovog člana, Narodna banka Srbije može rešenjem produžiti rok iz tog stava za godinu dana ako oceni da je to neophodno radi ostvarivanja ciljeva restrukturiranja, a posebno ako bi se na taj način okončale aktivnosti iz stava 18. tač. 1), 2) i 4) ovog člana.

Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju dozvole za rad banci za posebne namene:

1) ako se banka za posebne namene spoji s drugom bankom ili pripoji toj banci, u skladu sa ovim zakonom;

2) ako se celokupna ili najveći deo imovine i obaveza banke za posebne namene proda trećem licu;

3) ako istekne period iz stava 9, odnosno stava 17. ovog člana;

4) ako se imovina banke za posebne namene u potpunosti otuđi, odnosno unovči i njene obaveze u potpunosti izmire.

Rešenje iz stava 18. ovog člana dostavlja se nadležnom sudu radi pokretanja stečajnog postupka nad bankom za posebne namene, u skladu sa zakonom kojim se uređuju stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje.

Ako se akcije banke za posebne namene prodaju trećem licu, nakon upisa tog lica u Centralni registar kao vlasnika akcija ove banke, banka za posebne namene nastavlja da posluje kao banka u skladu sa ovim zakonom.

Narodna banka Srbije bliže propisuje sadržinu dokumenata i dokaza iz stava 7. ovog člana, a može propisati bliže uslove i način prodaje imovine i/ili obaveza banke za posebne namene, odnosno oglašavanja te prodaje.

Odvajanje imovine

Član 128n

Narodna banka Srbije može doneti rešenje kojim na Agenciju ili drugo pravno lice koje nije banka za posebne namene prenosi imovinu i obaveze banke u restrukturiranju ili banke za posebne namene, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

1) ako je stanje na tržištu takvo da bi prodaja ove imovine u stečajnom postupku mogla negativno da utiče na finansijsko tržište;

2) ako je prenos potreban da bi se obezbedilo nesmetano poslovanje banke čija su imovina ili obaveze preneti; 

3) ako je prenos potreban radi ostvarenja najvećeg mogućeg prihoda od unovčenja, odnosno prodaje prenete imovine uz što manje troškove.

Drugo pravno lice iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: društvo za upravljanje imovinom) može osnovati Republika Srbija, radi preuzimanja dela ili celokupne imovine ili obaveza jedne ili više banaka u restrukturiranju ili banke za posebne namene.

Narodna banka Srbije:

1) daje saglasnost na osnivački akt društva za upravljanje imovinom;

2) daje saglasnost na imenovanje organa upravljanja društva za upravljanje imovinom;

3) odobrava zarade članova organa upravljanja društva za upravljanje imovinom i utvrđuje njihove dužnosti;

4) odobrava strategiju i rizični profil društva za upravljanje imovinom.

Agencija, odnosno društvo za upravljanje imovinom upravlja prenetom imovinom radi povećanja vrednosti ove imovine putem prodaje ili njenog unovčenja na drugi način.

Narodna banka Srbije može rešenjem iz stava 1. ovog člana preneti imovinu i obaveze banke prenosioca na Agenciju i/ili jedno ili više društava za upravljanje imovinom.

Narodna banka Srbije može prenetu imovinu i obaveze iz stava 1. ovog člana vratiti banci u restrukturiranju ako je ova mogućnost izričito utvrđena rešenjem iz tog stava, odnosno ako određena imovina ili obaveze po svojoj suštini ne spadaju u kategorije imovine ili obaveza utvrđenih u ovom rešenju ili ne ispunjavaju uslove za prenos iz tog rešenja.

Prenos iz stava 6. ovog člana vrši se bez saglasnosti akcionara, deponenata i drugih poverilaca banke u restrukturiranju ili bilo kog trećeg lica.

Narodna banka Srbije utvrđuje iznos naknade koju Agencija, odnosno društvo za upravljanje imovinom plaća za imovinu i obaveze koje preuzima, a koja može imati i negativnu vrednost.

Naknada iz stava 8. ovog člana može se isplatiti i u obliku dužničkog instrumenta koji izdaje Agencija odnosno društvo za upravljanje imovinom, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Raspodela gubitaka

Član 128nj

Narodna banka Srbije može primeniti instrument raspodele gubitaka radi:

1) dokapitalizacije banke u restrukturiranju, u meri neophodnoj za dalje nesmetano poslovanje banke u skladu sa ovim zakonom i održavanje dovoljnog poverenja na finansijskom tržištu u banku;

2) konverzije u kapital ili otpis (smanjenje) glavnice obaveza ili dužničkih instrumenata koji se prenose banci za posebne namene u cilju obezbeđenja kapitala za tu banku ili se prenose u okviru instrumenata prodaje akcija, odnosno imovine i obaveza ili odvajanja imovine banke u restrukturiranju. 

Narodna banka Srbije može primeniti instrument raspodele gubitaka radi dokapitalizacije banke u restrukturiranju samo ako se može razumno očekivati da će primenom tog instrumenta, zajedno s drugim merama, uključujući mere koje se sprovode u skladu s planom reorganizacije poslovanja iz člana 128s ovog zakona i uz ostvarivanje odgovarajućih ciljeva restrukturiranja, takva banka ponovo uspostaviti odgovarajući finansijski položaj i dugoročnu održivost.

Obaveze banke u restrukturiranju na koje se mogu primeniti otpis i konverzija iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: podobne obaveze) obuhvataju sve obaveze te banke, osim:

1) obaveza po osnovu osiguranih depozita, do iznosa osiguranog u skladu sa zakonom;

2) obaveza čije je ispunjenje obezbeđeno, uključujući pokrivene obveznice i obaveze iz finansijskih instrumenata koji se upotrebljavaju za zaštitu od rizika i čine sastavni deo imovine za pokriće i koji su obezbeđeni na sličan način kao pokrivene obveznice;

3) obaveza nastalih upravljanjem imovinom i novcem klijenata, uključujući imovinu ili novac klijenata koje banka u restrukturiranju čuva za račun investicionih i penzionih fondova;

4) obaveza prema domaćim i stranim bankama i investicionim društvima, s prvobitnim rokom dospeća kraćim od sedam dana, osim obaveza prema članovima iste grupe;

5) obaveza s preostalim rokom dospeća kraćim od sedam dana prema platnim sistemima i sistemima za poravnanje hartija od vrednosti koji su u skladu sa zakonom određeni kao bitni sistemi, odnosno operaterima tih sistema i učesnicima u tim sistemima, koje su nastale po osnovu učešća u tim sistemima;

6) obaveza prema zaposlenima u pogledu obračunatih a neisplaćenih zarada, penzijskih doprinosa ili ostalih fiksnih primanja, osim dela zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja promenljivog iznosa za koja poslodavac nema zakonsku obavezu da ih isplaćuje zaposlenima;

7) obaveza prema poveriocima po osnovu poslova prodaje robe ili pružanja usluga banci u restrukturiranju, a koji su ključni za neprekidno i svakodnevno poslovanje ove banke, uključujući usluge informacionih tehnologija, komunalne usluge i usluge zakupa, servisiranja i održavanja poslovnih prostorija;

8) poreskih obaveza i obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

9) obaveza prema Agenciji po osnovu premije za osiguranje depozita.

Pokretanje postupka restrukturiranja i sprovođenje raspodele gubitaka ne utiče na imovinu kojom su obezbeđene pokrivene obveznice koja i dalje ostaje zaštićena, odvojena i sa utvrđenim nivoom.

Narodna banka Srbije može i pored stava 3. tačka 2) i stava 4. ovog člana, da primeni instrument raspodele gubitaka i na deo obaveza koji prelazi vrednost imovine, predmeta zaloge, založnog prava ili drugog sredstva obezbeđenja kojim je ispunjenje te obaveze obezbeđeno. 

Izuzetno od stava 3. ovog člana, Narodna banka Srbije može potpuno ili delimično isključiti primenu otpisa i konverzije iz stava 1. ovog člana i na druge podobne obaveze ako je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

1) ovu obavezu nije moguće otpisati ili konvertovati u razumnom roku i pored neophodnih aktivnosti koje bi Narodna banka Srbije preduzela radi blagovremene i efikasne primene ovog instrumenta;

2) ovo isključenje je nužno i srazmerno radi daljeg obavljanja kritičnih funkcija i ključnih poslovnih aktivnosti banke u restrukturiranju;

3) ovo isključenje je nužno i srazmerno radi sprečavanja širenja finansijskih poremećaja na tržištu, posebno u vezi s depozitima koje drže fizička lica, preduzetnici i mikro, mala i srednja pravna lica, usled čega bi mogla biti ugrožena stabilnost finansijskog sistema na način koji bi mogao proizvesti i ozbiljne poremećaje u privredi;

4) otpis ili konverzija ovih obaveza prouzrokovali bi takvo umanjenje vrednosti da bi gubici koje bi snosili drugi poverioci bili veći nego da su te obaveze bile isključene iz otpisa ili konverzije.

Ako Narodna banka Srbije potpuno ili delimično isključi primenu otpisa ili konverzije na pojedine podobne obaveze u skladu sa stavom 6. ovog člana i ako gubici koji bi bili pokriveni otpisom ili konverzijom ovih obaveza nisu u potpunosti preneti na ostale poverioce, sredstva obezbeđena za restrukturiranje banke mogu se koristiti radi:

1) pokrića svih gubitaka koji nisu pokriveni otpisom ili konverzijom tih obaveza i ponovno uspostavljanje nulte neto vrednosti imovine banke u restrukturiranju u skladu sa članom 128p stav 1. tačka 1) ovog zakona, ili

2) kupovine akcija banke u restrukturiranju radi dokapitalizacije te banke u skladu sa članom 128p stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Narodna banka Srbije bliže propisuje uslove i način vršenja otpisa i konverzije obaveza banke u restrukturiranju i uslove, kao i korišćenja sredstava obezbeđenih za restrukturiranje za namene iz stava 7. ovog člana.

Član 128o

Banka je dužna da u svakom trenutku ispunjava propisani minimalni zahtev za kapitalom i podobnim obavezama.

Minimalni zahtev iz stava 1. ovog člana izračunava se kao procentualno izražen odnos zbira kapitala i podobnih obaveza prema zbiru kapitala i ukupnih obaveza banke.

Narodna banka Srbije utvrđuje za svaku banku poseban minimalni zahtev iz stava 1. ovog člana na osnovu sledećih kriterijuma:

1) potrebe da se obezbedi mogućnost restrukturiranja banke primenom instrumenata restrukturiranja, uključujući primenu instrumenta raspodele gubitaka, na način kojim se postižu ciljevi restrukturiranja;

2) potrebe da se obezbedi da banka ima dovoljno podobnih obaveza kako bi u slučaju primene instrumenta raspodele gubitaka pokrila gubitke i ponovo uspostavila pokazatelj adekvatnosti kapitala na nivou kojim bi se omogućilo dalje nesmetano poslovanje i održavanje dovoljnog poverenja na finansijskom tržištu u banku;

3) potrebe da se obezbedi, ako je planom restrukturiranja predviđena mogućnost da određene vrste podobnih obaveza budu isključene iz raspodele gubitaka na osnovu člana 128nj stav 6. ovog zakona ili da se određene vrste podobnih obaveza u potpunosti prenesu na primaoca po osnovu delimičnog prenosa, da banka ima dovoljno drugih podobnih obaveza kako bi se pokrili gubici i ponovo uspostavio pokazatelj adekvatnosti kapitala banke na nivou kojim bi joj se omogućilo dalje nesmetano poslovanje;

4) veličine, poslovnog modela, modela finansiranja i rizičnog profila banke;

5) procene mogućeg iznosa sredstava fonda za osiguranje depozita koja bi se mogla koristiti za finansiranje postupka restrukturiranja u skladu sa ovim zakonom;

6) procene negativnih posledica prestanka poslovanja banke na stabilnost finansijskog sistema, uključujući širenje finansijskih poteškoća i na druge banke, a s obzirom na njihovu međusobnu povezanost ili povezanost sa drugim delovima finansijskog sistema.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na najviše matično društvo, odnosno bankarsku grupu na konsolidovanoj osnovi.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove pod kojima se podobne obaveze uključuju u izračunavanje minimalnog zahteva za kapital i podobne obaveze, a može propisati dodatne kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje ovaj zahtev.

Član 128p

Ako se primenjuje instrument raspodele gubitaka, Narodna banka Srbije je dužna da, na osnovu nezavisne procene iz člana 128z ovog zakona, utvrdi ukupan zbir:

1) iznosa za koji se podobne obaveze moraju otpisati da bi se ponovo uspostavila nulta neto vrednost imovine banke u restrukturiranju, i

2) iznosa za koji se podobne obaveze moraju konvertovati kako bi se ponovno uspostavio propisani pokazatelj adekvatnosti kapitala banke u restrukturiranju ili banke za posebne namene.

Pri utvrđivanju iznosa iz stava 1. ovog člana Narodna banka Srbije uzima u obzir sredstva koja se mogu iskoristiti za finansiranje restrukturiranja u skladu sa ovim zakonom, kako bi se održalo poverenje na finansijskom tržištu u banku u restrukturiranju ili banku za posebne namene i obezbedilo nesmetano dalje poslovanje u periodu od najmanje jedne godine.

Ako Narodna banka Srbije namerava da pored instrumenta iz stava 1. ovog člana primeni i instrument odvajanja imovine, kod obračuna iznosa za koji se podobne obaveze moraju otpisati uzima se u obzir procena potrebe za kapitalom društva za upravljanje imovinom.

Član 128r

Narodna banka Srbije, prilikom primene instrumenta raspodele gubitaka ili otpisa ili konverzije kapitala iz člana 128e ovog zakona:

1) poništava akcije ili ih prenosi poveriocima koji snose gubitke primenom ovog instrumenta, i/ili

2) znatno smanjuje nominalnu vrednost akcija i druga odgovarajuća prava akcionara banke, kao posledicu konverzije elemenata dopunskog kapitala ili podobnih obaveza banke u restrukturiranju u njene akcije, pod uslovom da u skladu s nezavisnom procenom iz člana 128z ovog zakona imovina banke u restrukturiranju ima pozitivnu neto vrednost.

Mere iz stava 1. ovog člana odnose se i na akcionare i imaoce drugih vlasničkih instrumenata kojima su odgovarajuće akcije ili drugi vlasnički instrumenti izdati, odnosno preneti na osnovu:

1) konverzije dužničkih instrumenata u akcije u skladu sa uslovima ugovorenim u vezi sa odgovarajućim dužničkim instrumentima, i to najkasnije na dan kada je Narodna banka Srbije utvrdila da su ispunjeni uslovi za restrukturiranje banke, ili

2) konverzije odgovarajućih instrumenata kapitala u instrumente osnovnog kapitala u skladu sa članom 128e ovog zakona.

Pri odlučivanju o meri koju će preduzeti u skladu sa stavom 1. ovog člana, Narodna banka Srbije uzima u obzir:

1) nezavisnu procenu iz člana 128z ovog zakona;

2) iznos do kojeg, prema proceni Narodne banke Srbije, elementi osnovnog kapitala moraju biti otpisani (smanjeni), a odgovarajući elementi dopunskog kapitala otpisani (smanjeni) ili konvertovani, u skladu s članom 128e stav 4. tog zakona; i

3) ukupan zbir iznosa iz stava 1. ovog člana.

Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 128nj st. 3. i 6. ovog zakona, prilikom primene instrumenta raspodele gubitaka Narodna banka Srbije vrši otpis i konverziju u skladu sa sledećim redosledom:

1) elementi osnovnog kapitala smanjuju se u skladu s članom 128e stav 4. tačka 1) ovog zakona;

2) ako je ukupno smanjenje elemenata osnovnog kapitala u skladu s tačkom 1) ovog stava manje od zbira iznosa iz stava 3. tač. 2) i 3) ovog člana, smanjuje se u potrebnoj meri glavnica elemenata dopunskog kapitala, do ukupnog iznosa tih elemenata;

3) ako je ukupno smanjenje elemenata osnovnog kapitala i dopunskog kapitala iz tač. 1) i 2) ovog stava manje od zbira iznosa iz stava 3. tač. 2) i 3) ovog člana, smanjuje se u potrebnoj meri glavnica subordiniranih obaveza koje ne ulaze u obračun dopunskog kapitala, do ukupnog iznosa ovih obaveza;

4) ako je ukupno smanjenje elemenata osnovnog i dopunskog kapitala i subordiniranih obaveza iz tač. 1) do 3) ovog stava manje od zbira iznosa iz stava 3. tač. 2) i 3) ovog člana, smanjuje se u potrebnoj meri glavnica ili neizmireni iznos ostalih podobnih obaveza, prema redosledu naplate potraživanja u stečajnom postupku u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka, do ukupnog iznosa ovih obaveza.

Narodna banka Srbije ravnomerno raspodeljuje gubitke među akcionarima i poveriocima u skladu sa stavom 4. ovog člana smanjenjem iznosa elemenata osnovnog i dopunskog kapitala, subordiniranih i drugih podobnih obaveza u visini srazmernoj njihovoj vrednosti, osim ako je Narodna banka Srbije potpuno ili delimično isključila pojedine podobne obaveze iz otpisa ili konverzije u skladu s članom 128nj stav 6. ovog zakona.

Pri vršenju konverzije iz stava 4. ovog člana, Narodna banka Srbije može primeniti različite stope ove konverzije za različite kategorije akcionara i poverilaca iz tog stava, uzimajući u obzir da se ista stopa primenjuje na sve poverioce iz istog isplatnog reda u skladu sa zakonom kojim se uređuju stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje a da se povoljnija stopa konverzija primenjuje na viši isplatni red. 

Pre vršenja otpisa ili konverzije iz stava 4. tačka 4) ovog člana, Narodna banka Srbije smanjuje ili konvertuje glavnicu instrumenata iz tač. 2) i 3) tog stava ako ti instrumenti već nisu konvertovani, a uslovima pod kojima su izdati, odnosno pribavljeni je predviđeno da se glavnica instrumenta smanjuje, odnosno da se vrši njihova konverzija u akcije ili druge vlasničke instrumente kada nastupe određene okolnosti povezane s finansijskim stanjem, solventnošću ili nivoima kapitala banke.

Član 128s

Ako Narodna banka Srbije primeni instrument raspodele gubitaka radi dokapitalizacije banke u skladu s članom 128nj stav 1. tačka 1) ovog zakona, upravni odbor banke, odnosno posebna uprava iz člana 128l ovog zakona dužni su da, u roku od mesec dana od dana primene tog instrumenta, izrade plan reorganizacije poslovanja i dostave ga Narodnoj banci Srbije.

Ako se instrument raspodele gubitaka iz stava 1. ovog člana primenjuje na dva ili više članova bankarske grupe čiju kontrolu na konsolidovanoj ili potkonsolidovanoj osnovi vrši Narodna banka Srbije, plan reorganizacije poslovanja izrađuje i Narodnoj banci Srbije dostavlja najviše matično društvo, a njime su obuhvaćeni svi članovi grupe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije može produžiti period iz tog stava za još mesec dana, ako je to neophodno radi ostvarivanja ciljeva restrukturiranja.

Plan reorganizacije poslovanja sadrži mere usmerene ka ponovnom uspostavljanju dugoročne održivosti banke ili dela njenog poslovanja u razumnom roku, koje se zasnivaju na realističnim pretpostavkama u vezi sa uslovima na tržištu pod kojima će banka poslovati i kojima se omogućuje utvrđivanje glavnih slabosti i rizika u poslovanju banke.

Plan reorganizacije poslovanja sadrži najmanje sledeće elemente:

1) detaljan prikaz okolnosti, činilaca i problema koji su prouzrokovali takvo stanje da banka više ne može da nastavi da posluje ili je verovatno da neće moći dalje da posluje;

2) opis mera usmerenih ka ponovnom uspostavljanju dugoročne održivosti banke;

3) rokove sprovođenja tih mera.

Mere za ponovno uspostavljanje dugoročne održivosti banke naročito mogu obuhvatiti:

1) reorganizaciju poslovanja banke, posebno da bi banka ponovo postala konkurentna;

2) promene u sistemu upravljanja bankom, sistemu upravljanja rizicima u banci, sistemu unutrašnje kontrole, informacionom sistemu i drugim sistemima u banci, kao i promene u infrastrukturi banke;

3) povlačenje iz dela poslovanja kojima se stvaraju gubici;

4) prodaju imovine ili pojedinih poslova banke.

Narodna banka Srbije procenjuje da li je verovatno da će se sprovođenjem predloženog plana postići dugoročna održivost i rešenjem daje saglasnost na taj plan ako smatra da se taj cilj može ostvariti, u roku od mesec dana od dana prijema plana reorganizacije poslovanja.

Ako smatra da nije verovatno da se planom može postići dugoročna održivost, Narodna banka Srbije obaveštava upravni odbor banke, odnosno posebnu upravu banke o svojim primedbama i zahteva izmenu plana u skladu s tim primedbama.

Upravni odbor banke, odnosno posebna uprava dužni su da, u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja iz stava 8. ovog člana, Narodnoj banci Srbije na saglasnost dostave izmenjeni plan, a Narodna banka Srbije ocenjuje izmenjeni plan i u roku od sedam dana od dana prijema tog plana obaveštava upravni odbor, odnosno posebnu upravu o tome da li su planom obuhvaćene i primedbe iz stava 8. ovog člana ili je taj plan neophodno dodatno izmeniti.

Upravni odbor banke, odnosno posebna uprava dužni su da sprovode plan reorganizacije na koji je Narodna banka Srbije dala saglasnost, da najmanje jednom u šest meseci izveštavaju Narodnu banku Srbije o napretku u sprovođenju plana, kao i da izmene plan ako je prema mišljenju Narodne banke Srbije to potrebno radi postizanje cilja iz stava 7. ovog člana, te da za te izmene pribave saglasnost Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije može bliže urediti sadržinu plana reorganizacije poslovanja iz stava 1. ovog člana.

Član 128t

Kada Narodna banka Srbije preduzima meru otpisa i konverzije kapitala, odnosno instrument raspodele gubitaka, ta mera, odnosno instrument odmah proizvode pravno dejstvo prema banci u restrukturiranju, akcionarima te banke i poveriocima na koje se ta mera, odnosno instrument odnose.

Narodna banka Srbije može sprovesti neophodne radnje ili zahtevati donošenje odgovarajućih akata i sprovođenje svih neophodnih radnji drugih nadležnih organa i lica potrebnih za izvršenje mere, odnosno instrumenta iz stava 1. ovog člana, i to naročito:

1) upis ili izmenu odgovarajućih podataka u registrima i evidencijama koje vode Agencija za privredne registre, Centralni registar i drugi nadležni organi i organizacije;

2) isključenje akcija ili drugih vlasničkih ili dužničkih instrumenata iz trgovanja, odnosno sa listinga odgovarajućeg tržišta;

3) prijem novih akcija ili drugih vlasničkih instrumenata u trgovanje, odnosno na listing odgovarajućeg tržišta;

4) ponovni prijem u trgovanje, odnosno na listing odgovarajućeg tržišta dužničkih instrumenata koji su otpisani, bez izdavanja prospekta.

Ako Narodna banka Srbije u potpunosti izvrši otpis pojedinih obaveza, te obaveze, kao i sve druge obaveze i potraživanja koji su s njom povezani, a nisu obračunati u trenutku preduzimanja mere ‒ smatraju se izmirenim, odnosno namirenim i ne može se dokazivati suprotno ni u jednom postupku u vezi s bankom u restrukturiranju ili njenim pravnim sledbenikom.

Ako Narodna banka Srbije delimično otpiše (smanji) glavnicu obaveze ili neizmireni iznos obaveze:

1) obaveza se smatra izmirenom u visini smanjenog iznosa;

2) instrument ili ugovor kojim je stvorena prvobitna obaveza i dalje se primenjuje u odnosu na ostatak glavnice ili neizmireni iznos obaveze nakon smanjenja, a u skladu sa promenama iznosa kamata koje odražavaju smanjenje glavnice i svakom drugom promenom uslova i rokova koje bi Narodna banka Srbije mogla jednostrano izvršiti. 

Narodna banka Srbije tokom postupka restrukturiranja, kada je to neophodno radi ostvarivanja ciljeva restrukturiranja, može jednostrano izmeniti rokove dospeća dužničkih instrumenata ili drugih podobnih obaveza, iznos kamate koji bi se platio na osnovu ovih instrumenata i obaveza ili datum dospeća plaćanja te kamate, uključujući i obustavu plaćanja u određenom periodu, osim za obaveze iz člana 128nj stav 3. tačka 2) ovog zakona.

Narodne banke Srbije može zahtevati od banke da održava broj odobrenih akcija na nivou koji bi bio potreban za efikasno sprovođenje konverzije podobnih obaveza u te akcije, uzimajući u obzir mogućnost primene ovog instrumenta prema planu restrukturiranja.

Banka je dužna da obezbedi da ugovori na osnovu kojih se stvaraju obaveze ove banke sadrže odredbu kojom se poverilac saglašava da obaveza može biti otpisana ili konvertovana i kojom pristaje na sva smanjenja, konverziju ili poništenje glavnice ili neizmirenog iznosa, kao posledicu preduzimanja mera Narodne banke Srbije u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da se na tu obavezu primenjuje pravo druge države, kao i da ta obaveza nije isključena na osnovu člana 128nj stav 3. ovog zakona, niti je depozit koji je osiguran.

Narodna banka Srbije može da preduzme mere otpisa duga i konverzije u vezi sa obavezama iz stava 7. ovog člana i ako ugovor koji je zaključila banka ne sadrži odredbe iz tog stava.

O d e lj a k 6.

Mere zaštite akcionara, poverilaca i trećih lica

Nezavisna procena gubitaka akcionara, poverilaca i fonda za osiguranje depozita u postupku restrukturiranja i u stečajnom postupku

Član 128ć

Narodna banka Srbije obezbeđuje da se, odmah nakon što je pokrenut postupak restrukturiranja ili nakon što su primenjeni instrumenti restrukturiranja, izvrši nezavisna procena o tome da li bi akcionari i poverioci banke bili u povoljnijem položaju da je umesto postupka restrukturiranja pokrenut stečajni postupak nad bankom.

Procenom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se:

1) gubici koje snose akcionari i poverioci banke, odnosno fond za osiguranje depozita u ovom postupku;

2) gubici koje bi akcionari i poverioci banke, odnosno fond za osiguranje depozita pretrpeli da je na dan pokretanja postupka restrukturiranja pokrenut stečajni postupak nad bankom;

3) eventualna razlika u visini ovih gubitaka i njen iznos.

Procenu iz stava 1. ovog člana može vršiti samo lice koje ispunjava uslove iz člana 128z st. 3. i 4. ovog zakona, a troškove ove procene, po pravilu, snosi banka u restrukturiranju.

Ako procenu iz stava 1. ovog člana vrši lice koje je izvršilo nezavisnu procenu vrednosti imovine i obaveza banke iz člana 128z ovog zakona ove procene moraju biti razdvojene.

Ako je banci u postupku restrukturiranja obezbeđena vanredna finansijska podrška - iznos ove podrške ne uzima se u obzir prilikom procene iz stava 1. ovog člana.

Ako se procenom iz stava 1. ovog člana utvrdi da su akcionar ili poverilac banke, odnosno fond za osiguranje depozita u postupku restrukturiranja pretrpeli veće gubitke od gubitaka koje bi pretrpeli u stečajnom postupku - ova lica imaju pravo na nadoknadu razlike do visine gubitaka koje bi pretrpeli u stečajnom postupku iz sredstava obezbeđenih za restrukturiranje banke.

Narodna banka Srbije može propisati metodologiju za vršenje procene iz ovog člana.

Zaštita druge ugovorne strane u finansijskom ugovoru

Član 128u

Ne može se u postupku restrukturiranja na sticaoca preneti samo deo prava i obaveza za koje je, ugovorom o finansijskom obezbeđenju s prenosom prava svojine, ugovorom o poravnanju ili ugovorom o prebijanju (netiranju) koji je zaključila banka, utvrđeno da mogu biti predmet poravnanja ili prebijanja, niti se može korišćenjem sporednih prava po osnovu tih ugovora zahtevati izmena, odnosno prestanak važenja ugovornih odredaba kojima se uređuju ova prava i obaveze zbog pokretanja postupka restrukturiranja ili izvršenog prenosa u tom postupku.

Na sticaoca se ne može u postupku restrukturiranja preneti ni deo prava i obaveze koja su predmet ugovora o strukturiranom finansiranju ili pokrivenih obveznica, niti se može korišćenjem sporednih prava po osnovu tih poslova zahtevati izmena, odnosno prestanak ovih prava i obaveza zbog pokretanja postupka restrukturiranja ili izvršenog prenosa u tom postupku.

U postupku restrukturiranja:

1) ne može se na sticaoca preneti imovina kojom je obezbeđeno ispunjenje određene obaveze, ako s prenosom imovine sticalac nije preuzeo tu obavezu i ako poverilac nije zadržao sva prava prema sticaocu koja je imao i prema ranijem dužniku po osnovu obezbeđenog potraživanja;

2) ne može se na sticaoca preneti obaveza čije je ispunjenje obezbeđeno određenom imovinom ako nije preneta i ta imovina i ako poverilac nije zadržao sva prava prema sticaocu koja je imao i prema ranijem dužniku po osnovu obezbeđenog potraživanja;

3) ne mogu se zadržati prava poverioca prema sticaocu po osnovu obezbeđenog potraživanja koja je imao i prema ranijem dužniku, ako sticalac nije preuzeo obavezu čije je ispunjenje obezbeđeno prema tom poveriocu;

4) ne može se korišćenjem prava po osnovu ovih poslova izmeniti ili tražiti prestanak važenja ugovora po osnovu kog je dato odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ako usled toga potraživanje više ne bi bilo obezbeđeno.

Izuzetno od st. 1. do 3. ovog člana, Narodna banka Srbije može osigurane depozite koji su predmet ugovora iz tih stavova preneti bez istovremenog prenosa druge imovine ili obaveza koji su predmet istog ugovora, a može i preneti, izmeniti ili otpisati ovu imovinu i obaveze bez istovremenog prenosa osiguranih depozita - pod uslovom da je to neophodno da bi se obezbedila potpuna zaštita ovih depozita.

Primena instrumenata restrukturiranja i mera u postupku restrukturiranja banke ne utiče na prava i obaveze trećih lica utvrđena zakonom kojim se uređuje konačnost poravnanja u platnim sistemima i sistemima za poravnanje hartija od vrednosti. 

O d e lj a k 7.

Finansiranje restrukturiranja banaka

Sredstva za finansiranje restrukturiranja banaka

Član 128f

Sredstva za finansiranje restrukturiranja banke obezbeđuju se iz fonda za osiguranje depozita, u skladu s članom 128c ovog zakona, a ako ta sredstva nisu dovoljna, iz sredstava finansijske podrške koju, pod uslovima iz ovog člana, može obezbediti Republika Srbija.

Ako sredstva fonda za osiguranje depozita nisu dovoljna za finansiranje restrukturiranja banke, na osnovu izveštaja o testu najmanjih troškova iz člana 128ž stav 7. ovog zakona, Narodna banka Srbije dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija zahtev za davanje pozitivnog mišljenja o obezbeđivanju sredstava finansijske podrške iz stava 1. ovog člana, koji sadrži i iznos, način i rok u kojem je potrebno obezbediti finansijsku podršku.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana, Narodna banka Srbije dostavlja izveštaj o testu najmanjih troškova iz člana 128ž stav 7. ovog zakona i mišljenje Agencije na taj izveštaj, kao i procenu vrednosti imovine i obaveza banke iz člana 128z ovog zakona.

Na osnovu pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za poslove finansija, Narodna banka Srbije dostavlja Vladi predlog o obezbeđivanju sredstava finansijske podrške, koji sadrži i iznos, način i rok u kojem je potrebno obezbediti ovu podršku, uz koji dostavlja dokumentaciju iz stava 3. ovog člana.

Na osnovu predloga iz stava 4. ovog člana, Vlada donosi odluku o obezbeđivanju sredstava finansijske podrške i bez odlaganja je dostavlja Narodnoj banci Srbije i Agenciji.

Finansijska podrška koja se obezbeđuje na osnovu ovog člana ima tretman dozvoljene državne pomoći u cilju otklanjanja opasnosti od nastanka štete u vanrednim situacijama, u smislu zakona kojim se uređuje kontrola državne pomoći.

U slučaju da Vlada ne usvoji predlog iz stava 4. ovog člana, Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju dozvole za rad banci, osim ako je dozvola za rad banke oduzeta u toku utvrđivanja uslova za pokretanje postupka restrukturiranja.

Narodna banka Srbije ne može snositi troškove finansiranja restrukturiranja.

Bliži uslovi i način obezbeđivanja sredstava finansijske podrške iz ovog člana uređuju se sporazumom o saradnji zaključenim između Narodne banke Srbije i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Korišćenje sredstava za finansiranje restrukturiranja banaka

Član 128h

Sredstva obezbeđena za finansiranje restrukturiranja mogu se koristiti isključivo za:

1) davanje garancija za imovinu i/ili obaveze banke u restrukturiranju, banke za posebne namene ili sticaoca iz člana 128n ovog zakona; 

2) odobravanje kredita banci u restrukturiranju, banci za posebne namene ili sticaocu iz člana 128n ovog zakona;

3) obezbeđivanje sredstava za kupovinu imovine od banke u restrukturiranju;

4) finansijsku podršku banci za posebne namene ili sticaocu iz člana 128n ovog zakona;

5) plaćanje nadoknade akcionarima ili poveriocima člana 128ć stav 5. ovog zakona;

6) uplatu sredstava banci u restrukturiranju umesto otpisa ili konverzije potraživanja određenih poverioca, u slučaju da Narodna banka Srbije isključi određena potraživanja iz primene instrumenta iz člana 128nj ovog zakona.

Sredstva obezbeđena za restrukturiranje ne mogu se koristiti za direktno pokriće gubitka banke ili za njenu dokapitalizaciju.

Korišćenje sredstava fonda za osiguranje depozita u postupku restrukturiranja

Član 128c

Ako je primenom instrumenata restrukturiranja, odnosno preduzimanjem mera u postupku restrukturiranja obezbeđeno da deponenti banke u restrukturiranju i dalje slobodno raspolažu njihovim depozitima - sredstva fonda za osiguranje depozita mogu se koristiti za finansiranje restrukturiranja:

1) ako se primenjuje instrument raspodele gubitaka, u iznosu gubitaka koje bi pretrpeli deponenti da su njihova potraživanja po osnovu osiguranih depozita bila uključena u podobne obaveze i otpisana radi pokrića gubitaka banke u restrukturiranju zajedno s potraživanjima drugih poverilaca koji se nalaze u istom isplatnom redu u skladu sa zakonom kojim se uređuju stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje;

2) ako se primenjuje drugi instrument restrukturiranja, u iznosu gubitaka koje bi pretrpeli deponenti po osnovu osiguranih depozita da su učestvovali s drugim poveriocima istog isplatnog reda u pokriću tih gubitaka.

Iznos iz stava 1. ovog člana koji se može koristiti za finansiranje restrukturiranja ne može preći iznos koji bi bio isplaćen iz sredstava fonda za osiguranje depozita u slučaju da je, umesto postupka restrukturiranja, nad bankom pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, s tim što taj iznos ne može biti veći od 50% iznosa sredstava u fondu za osiguranje depozita nakon čijeg dostizanja može biti obustavljena naplata premije osiguranja depozita, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.".

Član 45.

U članu 130. stav 1. menja se i glasi:

"Narodna banka Srbije oduzima dozvolu za rad banci:

1) ako je uvedena privremena uprava, a do isteka roka na koji je uvedena ova uprava ne otklone se razlozi koji su doveli do uvođenja privremene uprave, a Narodna banka Srbije oceni da nisu ispunjeni uslovi za pokretanje postupka restrukturiranja;

2) ako su imovina i obaveze banke u restrukturiranju prenete primenom instrumenata iz čl. 128lj i 128m ovog zakona, a Narodna banka Srbije oceni da su izvršenim prenosom ostvareni ciljevi restrukturiranja; 

3) ako nakon pokretanja postupka restrukturiranja Narodna banka Srbije oceni da se ciljevi restrukturiranja ne mogu ostvariti;

4) ako banka šest meseci neprekidno obustavi primanje depozita ili odobravanje kredita, osim ako joj je to naloženo korektivnom merom Narodne banke Srbije ili merom u postupku restrukturiranja;

5) ako Vlada ne usvoji predlog za odobravanje finansijske podrške iz člana 128f stav 4. ovog zakona.".

U stavu 2. tačka 6) reč "znatno" briše se. Tačka 7) briše se.

U tački 9) reči: "iz člana 116. ovog zakona" zamenjuju se rečima: "iz čl. 112. i 113. ovog zakona".

U stavu 3. reči: "do upisa Agencije kao administratora u registar privrednih subjekata" zamenjuju se rečima: "do otvaranja postupka restrukturiranja banke, odnosno otvaranja stečajnog postupka".

Stav 4. briše se.

Član 46.

U članu 131. stav 5. menja se i glasi:

"Rešenjem o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana imenuje se Agencija za likvidacionog upravnika s pravima i obavezama utvrđenim zakonom kojim se uređuju privredna društva.".

U stavu 6. reči: "i imenovati Agenciju za administratora u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka" brišu se.

Član 47.

U članu 133. stav 3. tačka 5) zapeta i reči: "odnosno da se njime ne vrši povreda konkurencije iz člana 7. ovog zakona" brišu se.

U stavu 5. tačka 3) zapeta i reči: "niti se njime vrši povreda konkurencije iz člana 7. ovog zakona" brišu se.

Član 48.

Naslov iznad člana 134. i član 134. brišu se.

Član 49.

Posle člana 136a dodaju se naslov i član 136b, koji glase:

"Novčana kazna

Član 136b

Narodna banka Srbije može, nezavisno od preduzimanja mera iz čl. 111. do 115. ovog zakona ili zajedno s tim merama, banci, kao i članu upravnog, odnosno izvršnog odbora banke izreći novčanu kaznu za postupanje suprotno odredbama ovog zakona, propisima Narodne banke Srbije i drugim propisima.

Rešenjem o izricanju novčane kazne, Narodna banka Srbije izriče banci novčanu kaznu koja ne može biti veća od 10% ukupnog prihoda banke ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini, a članu upravnog i izvršnog odbora te banke novčanu kaznu koja ne može biti manja od jednostrukog ni veća od dvanaestostrukog iznosa prosečne mesečne zarade, odnosno naknade koje je to lice primilo za vršenje ove funkcije u tri meseca koja prethode presečnom datumu iz člana 105. stav 3. ovog zakona, uzimajući u obzir kriterijume iz člana 116. ovog zakona. 

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako član upravnog odbora banke ne prima naknadu za vršenje ove funkcije, ili nije primio tu naknadu za tri meseca koja prethode presečnom datumu iz člana 105. stav 3. ovog zakona, ili je iznos te naknade nesrazmerno nizak u odnosu na prosečna primanja članova upravnih i izvršnih odbora svih banaka, Narodna banka Srbije rešenjem o izricanju novčane kazne tom članu izriče novčanu kaznu koja ne može biti manja od jednostrukog ni veća od dvanaestostrukog iznosa proseka zarada, odnosno naknada svih članova upravnih i izvršnih odbora u svim bankama za tri meseca koja prethode presečnom datumu iz člana 105. stav 3. ovog zakona, a uzimajući u obzir kriterijume iz člana 116. ovog zakona.

Pri izricanju novčane kazne članu upravnog, odnosno izvršnog odbora banke, Narodna banka Srbije, pored kriterijuma iz člana 116. ovog zakona, ocenjuje i stepen odgovornosti ovog člana uzimajući u obzir podelu odgovornosti za poslove iz delokruga upravnog, odnosno izvršnog odbora utvrđene ovim zakonom i unutrašnjim aktima banke, kao i ovlašćenja i odgovornosti u upravljanju bankom koja su poverena tom članu.

Za postupanje suprotno odredbama ovog zakona, propisima Narodne banke Srbije i drugim propisima koje je u vezi s poslovima iz delokruga izvršnog odbora banke  predsedniku ovog odbora izriče se novčana kazna najmanje u iznosu novčane kazne koja se izriče članu tog odbora koji je zadužen za ove poslove.

Ako se novčana kazna izriče u postupku neposredne kontrole, rešenje iz stava 2. ovog člana donosi se bez prethodnog posebnog izjašnjenja banke, odnosno člana upravnog ili izvršnog odbora banke o činjenicama i okolnostima koje su od značaja za donošenje rešenja o izricanju ove kazne, osim ako je u pitanju lice kome je prestala funkcija člana upravnog, odnosno izvršnog odbora banke.

Novčane kazne iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na račun Narodne banke Srbije.

Rešenje o izricanju novčane kazne, nakon dostavljanja licu iz stava 1. ovog člana, predstavlja izvršnu ispravu.

Narodna banka Srbije može na svojoj internet prezentaciji objaviti podatke o licima iz stava 1. ovog člana kojima je izrečena novčana kazna.

Narodna banka Srbije može propisati bliže uslove i način izricanja novčanih kazni banci, odnosno članu upravnog i izvršnog odbora banke.

Ukupan prihod iz stava 2. ovog člana ima značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuje zaštita konkurencije.".

Član 50.

U članu 137. stav 1. tačka 1) briše se.

Član 51.

Član 139a menja se i glasi:

"Član 139a

Novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj privremeni upravnik ako Narodnoj banci Srbije ne dostavi izveštaj o finansijskom stanju banke i radnjama koje je izvršio (član 115. stav 7).

Novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj posebni upravnik ako Narodnoj banci Srbije ne dostavi izveštaj o poslovanju banke i njenom finansijskom stanju, kao i radnjama koje je preduzeo pri izvršavanju njegovih dužnosti (član 128k stav 10).".

Član 52.

Banke su dužne da usklade unutrašnje opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Banka je dužna da plan oporavka iz člana 36a ovog zakona dostavi Narodnoj banci Srbije u roku od tri meseca od dana objavljivanja propisa kojim se uređuje sadržina plana oporavka iz člana 36b stav 9. ovog zakona.

Član 53.

Narodna banka Srbije izradiće planove restrukturiranja iz člana 128v za banke koje na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju dozvolu za rad Narodne banke Srbije - najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a planove restrukturiranja bankarske grupe iz člana 128g ovog zakona najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu tog zakona.

Narodna banka Srbije može pokrenuti postupak restrukturiranja i primeniti instrumente restrukturiranja u skladu sa ovim zakonom nezavisno od toga da li su izrađeni planovi restrukturiranja iz stava 1. ovog člana i planovi oporavka iz člana 52. ovog zakona.

Član 54.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se istekom tri meseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 18.12.2014.

Izvor: