Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 19. NOVEMBRA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA, ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU, ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE, ODBORA ZA KONTROLU SLUżBI BEZBEDNOSTI, ODBORA ZA ZDRAVLJE I PORODICU, ODBORA ZA ZAšTITU żIVOTNE SREDINE - RAZMATRANJE PREDLOGA ZAKONA U POJEDINOSTIMA, AMANDMANA NA PREDLOGE ZAKONA, JAVNO SLUšANJE O NACRTIMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAšTITI żIVOTNE SREDINE I ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM


30. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva biće održana 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova, u sali III, na spratu.

Dnevni red:

1. Dogovor u vezi sa aktivnostima Odbora do kraja godine i

2. Razno.

75. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava biće održana 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova, u sali I.

Dnevni red:

1. Razgovor sa kandidatima za izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije;

2. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

47.sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 09,30 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakonao o zakonjenju objekata u pojedinostima;

2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru u pojedinostima;

3. Razmatranje Predloga zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija u pojedinostima;

4. Razmatranje Predloga zakona o trgovačkom brodarstvu u pojedinostima;

5. Razmatranje Predloga zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima u pojedinostima.

149. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 09,30 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o ozakonjenju objekata;

2. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru;

3. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija;

4. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu,;

5. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.

34.sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku biće održana 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Informacije o radu Ministarstva privrede za period januar- mart 2015. godine;

2. Razmatranje Informacije o radu Ministarstva privrede za period april- jun 2015. godine;

3. Razmatranje Izveštaja Ministarstva privrede o radu Agencije za privatizaciju za mesec februar 2015. godine;

4. Razmatranje Izveštaja Ministarstva privrede o radu Agencije za privatizaciju za mesec mart 2015. godine;

5. Razmatranje Izveštaja Ministarstva privrede o radu Agencije za privatizaciju za mesec maj 2015. godine;

6. Razmatranje Izveštaja Ministarstva privrede o radu Agencije za privatizaciju za mesec jun 2015. godine;

7. Razmatranje Izveštaja Ministarstva privrede o radu Agencije za privatizaciju za mesec avgust 2015. godine;

8. Razmatranje Izveštaja Ministarstva privrede o radu Agencije za privatizaciju za mesec septembar 2015. godine.

25. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti biće održana 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova.

Dnevni red:

1. Informisanje članova Odbora o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji.

Napomena: Sednica će biti održana zajedno sa Odborom za odbranu i unutrašnje poslove.

44. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove biće održana 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova.

Dnevni red:

1. Informisanje članova Odbora o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji.

Napomena: Sednica će biti održana zajedno sa Odborom za kontrolu službi bezbednosti.

30.sednica Odbora za zdravlje i porodicu biće održana 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 13,30 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u pojedinostima;

2. Razno.

Odbor za zaštitu životne sredine

Odbor za zaštitu životne sredine organizuje u četvrtak, 19. novembra 2015. godine, javno slušanje o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom.

Javno slušanje održaće se u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13, u maloj sali, sa početkom u 11 časova.

O nacrtima zakona govoriće:

dr Branislav Blažić, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine,

dr Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra, Sektor za planiranje i upravljanje u životnoj sredini,

Ivana Radosavljević, samostalni savetnik u Odeljenju za normativne poslove i harmonizaciju propisa u oblasti životne sredine,

Tina Janjatović, samostalni savetnik u Odeljenju za normativne poslove i harmonizaciju propisa u oblasti životne sredine,

Zoran Ibrović, načelnik Odeljenja za normativne poslove i harmonizaciju propisa u oblasti životne sredine,

Radmila Šerović, načelnik Odeljenja za upravljanje otpadom.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 18.11.2015.
Naslov: Redakcija