Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAZLOZI ZA DONOŠENJE NOVIH PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI KONTROLE POSLOVANJA BANAKA: ODLUKA O IZVEšTAVANJU BANAKA I ODLUKA O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE


Sektor za kontrolu poslovanja banaka izdao je saopštenje o razlozima donošenja Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014) i Odluke o objavljivanju podataka i informacija banke ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014) koje je Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio na svojoj sednici od 13. novembra 2014. godine

  • Odluka o izveštavanju banaka počinje da se primenjuje 31.decembra 2014.godine

doneta je sa ciljem usklađivanja izveštaja propisanih ovom odlukom sa setom računovodstvenih propisa za banke koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br 71/2014, kao i radi unapređenja pojedinih izveštaja koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije. Nova Odluka zamenjuje do sada važeću Odluku o izveštavanju banaka ("Službeni glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011 i 87/2012), a počinje da se primenjuje 31. decembra 2014. godine, osim izveštaja koji se dostavljaju dnevno, a koje su banke dužne da dostavljaju u skladu sa odredbama nove Odluke od njenog stupanja na snagu.

  • Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke, stupa na snagu 22. novembra 2014.godine

Novom Odlukom o objavljivanju podataka i informacija banke uvode se četiri standardizovana obrasca na kojima su banke dužne da objavljuju podatke o svom kapitalu i osnovnim karakteristikama finansijskih instrumenata koji se uključuju u obračun kapitala, podatke o usaglašavanju pozicija regulatornog kapitala sa pozicijama kapitala iz bilansa stanja banke, kao i podatke o adekvatnosti kapitala banke. Novine u Odluci treba da obezbede veću transparentnost u poslovanju banaka, kao i da najširoj javnosti pruže set jednostavnih, uporedivih i lako dostupnih podataka i informacija o kapitalu banke, koje treba da olakšaju donošenje poslovnih odluka i ocenu rizičnog profila banaka. Ova odluka stupa na snagu 22. novembra 2014. godine.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 18.11.2014.