Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - TEKST I OBRAZLOŽENJE


Član 1.

U Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18 i 44/18-dr. zakon) u članu 2. posle tačke 14) dodaje se tačka 14a), koja glasi:

"14a) limo servis je javni prevoz koji se obavlja putničkim vozilom koje je iznajmljeno sa uslugom vozača;".

Tačka 31) menja se i glasi:

"31) putni nalog je dokument koji se izdaje za autobus i putničko vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju;".

Tačka 41) menja se i glasi:

"41) taksi prevoz je javni prevoz koji se obavlja putničkim vozilom i za koji se naknada obračunava taksimetrom;".

Posle tačke 41) dodaje se tačka 41a), koja glasi:

"41a) taksi prevoznik je privredno društvo ili preduzetnik kome je u skladu sa odredbama ovog zakona odobreno obavljanje taksi prevoza; ".

Tačka 44) menja se i glasi:

"44) taksi vozač je fizičko lice koje upravlja taksi vozilom i obavlja taksi prevoz kao preduzetnik ili kao zaposleni kod preduzetnika ili privrednog društva;".

U tački 45) posle reči: "taksi dozvola" dodaju se reči: "za vozača", a reči: "pravnog lica" zamenjuju se rečima: "privrednog društva".

Član 2.

U članu 5. stav 1. posle reči: "subjekata kojima se obavlja prevoz" dodaju se reči: "za sopstvene potrebe".

Član 3.

Posle člana 12. dodaje se član 12a, koji glasi:

"Član 12a

Limo servis smatra se javnim prevozom."

Član 4.

Član 87. menja se i glasi:

"Član 87.

Taksi prevoz obavlja se na osnovu rešenja o odobravanju taksi prevoza (u daljem tekstu: odobrenje) koje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja, u okviru dozvoljenog broja taksi vozila koji je utvrđen aktom iz člana 94. stav 4. ovog zakona.

Odobrenje se izdaje privrednom društvu ili preduzetniku koji u registru privrednih subjekata ima registrovanu pretežnu delatnost "taksi prevoz" i koji ispunjava uslove u pogledu sedišta, vozača, vozila i poslovnog ugleda."

Član 5.

Posle člana 87. dodaju se čl. 87a-87d, koji glase:

"Član 87a

Uslov u pogledu sedišta ispunjava privredno društvo ako ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja izdaje odobrenje. U sedištu moraju se nalaziti poslovne prostorije u kojima se čuvaju osnovni poslovni dokumenti, posebno računovodstveni dokumenti, dokumenti o ljudskim resursima i drugi dokumenti bitni za obavljanje delatnosti taksi prevoza.

Uslov u pogledu sedišta ispunjava preduzetnik ako na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja izdaje odobrenje ima sedište i prebivalište.

Član 87b

Vozač mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima vozačku dozvolu V kategorije;

2) da ima zvanje vozača putničkog automobila trećeg stepena stručne spreme ili zvanje vozača autobusa i teretnog motornog vozila četvrtog stepena stručne spreme ili zvanje tehničara drumskog saobraćaja ili zvanje vozača specijaliste petog stepena stručne spreme;

3) da ima radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila od najmanje pet godina;

4) da ima uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom koje je propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima utvrđeno za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje.

Vozač ne može biti lice koje je osuđeno na kaznu zatvora dužu od dve godine za krivično delo protiv života i tela, polne slobode, imovine, bezbednosti javnog saobraćaja, zdravlja ljudi i javnog reda i mira, dok traju pravne posledice osude, kao ni lice kome je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom, dok traje izrečena mera.

Vozač mora da ima položen ispit o poznavanju jedinice lokalne samouprave ako prema podacima Republičkog zavoda za statistiku na poslednjem popisu stanovništva jedinica lokalne samouprave ima više od 100.000 stanovnika.

Jedinica lokalne samouprave propisuje program, način i troškove polaganja ispita iz stava 3. ovog člana. Program sadrži oblast koja se odnosi na poznavanje propisa kojima se uređuje taksi prevoz i oblast o poznavanju jedinice lokalne samouprave, a može da sadrži i poznavanje stranog jezika.

Vozač mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika ili privrednog društva.

U preduzetničkoj radnji uslove za vozača mora da ispunjava preduzetnik.

Član 87v

Vozilo mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da je putničko vozilo u vlasništvu, odnosno lizingu privrednog društva ili preduzetnika;

2) da je registrovano za pet mesta za sedenje, uključujući i mesto za sedenje vozača;

3) da ima najmanje dvoja vrata sa desne strane i upravljač na levoj strani;

4) da ima klima uređaj koji nije naknadno ugrađen;

5) da razmak osovina bude najmanje 2.550 mm i zapremine korisnog prtljažnog prostora najmanje 350 l;

6) da ima ugrađen ispravan taksimetar koji je podešen i overen isključivo u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija i odlukom iz člana 94. stav 6. ovog zakona;

7) da je registrovano prema mestu sedišta privrednog društva, odnosno preduzetnika sa registarskim tablicama čija registarska oznaka sadrži latinična slova TX na zadnje dve pozicije;

8) da ima krovnu oznaku izdatu u skladu sa članom 89a ovog zakona;

9) da ispunjava bliže i posebne uslove koje propisuje jedinica lokalne samouprave u pogledu obaveze obeležavanja vozila, izgleda i urednosti vozila, kao i ispravnosti opreme vozila.

Član 87g

Privredno društvo ne ispunjava uslov poslovnog ugleda ako mu je pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju propisana zakonom kojim se uređuju privredni prestupi ili zakonom kojim se uređuju prekršaji, dok traje izrečena mera.

Preduzetnik ne ispunjava uslov poslovnog ugleda ako mu je pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju propisana zakonom kojim se uređuju prekršaji, dok traje izrečena mera.

Privredno društvo ili preduzetnik ne ispunjava uslov poslovnog ugleda ako ima neizmirene poreske obaveze po osnovu registrovane delatnosti.

Dugovanja koja se redovno izmiruju po osnovu reprograma duga ne smatraju se neizmirenim poreskim obavezama u smislu stava 3. ovog člana.

Član 87d

Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja, najmanje jednom u tri godine, vrši proveru ispunjenosti uslova za obavljanje taksi prevoza.

Ako se u vršenju provere utvrdi da je taksi prevoznik prestao da ispunjava neki od uslova za obavljanje taksi prevoza, opštinsko, odnosno gradsko veće ukinuće odobrenje, s tim što se pre ukidanja odobrenja određuje rok u kome je taksi prevoznik dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti propisanih uslova, osim dokaza o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija."

Član 6.

Član 88. menja se i glasi:

"Član 88.

Zahtev za izdavanje odobrenja podnosi se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za poslove saobraćaja.

Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja, izdaje odobrenje za obavljanje taksi prevoza na teritoriji te jedinice lokalne samouprave ako je broj vozila koji se unosi u odobrenje u okviru dozvoljenog broja taksi vozila i ako privredno društvo i preduzetnik ispunjava uslove iz čl. 87, 87a, 87b, 87v tač. 1) - 5) i 87g ovog zakona.

Privredno društvo i preduzetnik dužan je da u roku od 40 dana od dana prijema odobrenja prijavi početak obavljanja delatnosti organu nadležnom za registraciju privrednih subjekata kao i da opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za poslove saobraćaja, dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 87v tač. 6)-9) ovog zakona.

Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja, na osnovu izdatog odobrenja iz stava 2. ovog člana izdaje uverenje koje sadrži marku, tip i broj šasije vozila, na osnovu koga se u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, izdaju registarske tablice čija registarska oznaka sadrži latinična slova TH na zadnje dve pozicije, prema mestu sedišta privrednog društva, odnosno preduzetnika.

Ako u ostavljenom roku ne budu dostavljeni dokazi iz stava 3. ovog člana, opštinsko, odnosno gradsko veće ukinuće odobrenje.

Taksi prevozniku koji u ostavljenom roku dostavi dokaze iz stava 3. ovog člana, opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja, izdaje taksi dozvolu za vozača i taksi dozvolu za vozilo.

Taksi prevoznik ima pravo da otpočne da obavlja taksi prevoz na osnovu izdatog odobrenja posle izdavanja dozvola iz stava 6. ovog člana.

Obrasce taksi dozvola iz stava 6. ovog člana propisuje jedinica lokalne samouprave.

Taksi prevoznik koji promeni pravnu formu ili izvrši statusnu promenu može da obavlja taksi prevoz na osnovu novog odobrenja koje opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja, izdaje na zahtev pravnog sledbenika taksi prevoznika, samo ako su ispunjeni uslovi iz čl. 87, 87a, 87b, 87v i 87g ovog zakona i ako je broj vozila koji se unosi u novo odobrenje u okviru dozvoljenog broja taksi vozila.

Taksi prevoznik dužan je da opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za poslove saobraćaja, prijavi svaku promenu u pogledu vozila i vozača za koje su izdate odgovarajuće taksi dozvole, u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Taksi prevoznik dužan je da opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za poslove saobraćaja, prijavi prekid obavljanja delatnosti u roku od dva dana od dana prijave u registru privrednih subjekata."

Član 7.

Posle člana 88. dodaje se član 88a, koji glasi:

"Član 88a

Odobrenje prestaje da važi po sili zakona:

1) brisanjem privrednog društva i preduzetnika iz registra privrednih subjekata;

2) promenom sedišta privrednog društva, odnosno sedišta ili prebivališta preduzetnika, na teritoriju druge jedinice lokalne samouprave;

3) pravnosnažnošću odluke kojom je privrednom društvu izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju, propisana zakonom kojim se uređuju privredni prestupi ili zakonom kojim se uređuju prekršaji;

4) pravnosnažnošću odluke kojom je preduzetniku izrečena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju propisana zakonom kojim se uređuju prekršaji."

Član 8.

U članu 89. stav 1. posle reči: "taksi dozvola" dodaju se reči: "za vozača".

St. 2. i 3. brišu se.

Član 9.

Posle člana 89. dodaje se član 89a, koji glasi:

"Član 89a

Vozilo kojim se obavlja taksi prevoz obeležava se isticanjem krovne oznaka koja ima instalirano osvetljenje i sadrži natpis "TAXI", broj krovne oznake i oznaku izdavaoca krovne oznake.

Taksi prevoznik koristi krovnu oznaku koju izdaje opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja ili krovnu oznaku koju izdaje pravno lice sa kojim taksi prevoznik ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji o pružanju usluge radio veze ili usluge informacionih tehnologija.

Pravno lice izdaje krovnu oznaku taksi prevozniku koji dostavi saglasnost opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja.

Jedinica lokalne samouprave propisuje izgled i dimenzije krovne oznake koju izdaje opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja, kao i uslove i način davanja saglasnosti za korišćenje krovne oznake koju izdaje pravno lice.

Zabranjeno je izdavati i koristiti krovne oznake bez prethodno pribavljene saglasnosti opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja.

Reklamni panoi na krovu taksi vozila mogu se postavljati u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Reklamni pano mora biti postavljen tako da ne zaklanja krovnu oznaku.

Reklamne nalepnice na bočnim stranama i vratima taksi vozila moraju biti u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Zabranjeno je postavljati reklamne panoe i nalepnice na kojima se reklamira usluga lica koje ne poseduje odobrenje, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je odobrenje, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa propisan kao uslov za obavljanje te delatnosti."

Član 10.

U članu 90. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 11.

Član 91. menja se i glasi:

"Član 91.

Taksi prevoznik može da obavlja taksi prevoz samo na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja mu je izdala odobrenje.

Izuzetno, taksi prevoznik može da obavi taksi prevoz preko teritorije, odnosno prevoz koji se završava na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju nema odobrenje, ako je taksi prevoz započet na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja mu je izdala odobrenje.

Taksi prevoznik koji obavi prevoz u smislu stava 2. ovog člana dužan je da odmah po izlasku putnika iz vozila ukloni krovnu oznaku.

U slučaju kada je potrebno da istog putnika vrati, taksimetar mora biti uključen sve vreme čekanja."

Član 12.

Posle člana 91. dodaju se čl. 91a-91g, koji glase:

"Član 91a

Taksi vozač je dužan da primi u vozilo svakog putnika u granicama raspoloživih sedišta i izvrši vožnju do zahtevanog odredišta.

Taksi vozač može odbiti zahtev za prevozom ako se odredište prevoza ne nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju ima odobrenje.

Taksi vozač može odbiti zahtev za prevozom ako oceni da je prtljag putnika takav da može da ošteti ili uprlja prtljažni prostor, kao i u slučaju kada je prtljag kabast ili težak i ne može da stane u prtljažni prostor, odnosno može izazvati preopterećenje taksi vozila.

Pod prtljagom smatra se kofer, putna torba, kofa, sklopiva invalidska kolica, sklopiva kolica za bebe, sportska oprema i druge stvari čije su dimenzije veće od 40x20x55 cm, odnosno mase veće od 8 kg.

Pod ručnim prtljagom smatra se ženska tašna, aktn tašna, prenosivi računar, kišobran, fotoaparat, štap za pomoć pri kretanju, štake i slične stvari koje putnik sam čuva, nosi sa sobom i unosi u taksi vozilo u prostor za putnike.

Član 91b

Prilikom obavljanja prevoza mora biti uključen taksimetar, osim u slučaju kada prevoz otpočinje sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave.

Taksi vozač je dužan da prilikom otpočinjanja prevoza uključi taksimetar, odnosno preuzme od putnika potvrdu o fiksnoj ceni kada prevoz otpočinje sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave.

Lokacija od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave je aerodrom, železnička stanica, autobuska stanica i luka, koja je aktom jedinice lokalne samouprave utvrđena kao takva.

Taksi prevoznik je dužan da za izvršenu uslugu prevoza naplati cenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza ili cenu iz potvrde o fiksnoj ceni prevoza sa lokacija iz stava 3. ovog člana.

Taksi prevoznik je dužan da izda račun korisniku usluge taksi prevoza za obavljeni prevoz, koji sadrži naziv i sedište taksi prevoznika, datum, relaciju ili kilometražu i cenu prevoza.

Član 91v

Taksi vozač je dužan da vožnju obavi najkraćom trasom do odredišta, a ako to nije i najpovoljnija trasa u pogledu cene prevoza, dužan je da preporuči povoljniju trasu, osim u slučaju kada putnik zahteva određenu trasu.

Kada se vožnja obavlja sa lokacije od posebnog interesa za lokalnu samoupravu taksi vozač bira trasu.

Kada je taksi vozilo u funkciji javnog prevoza, taksi vozač je dužan da istakne krovnu oznaku.

Osvetljenje krovne oznake mora biti isključeno uvek kada je putnik u vozilu.

Usluga taksi prevoza koji otpočinje sa taksi stajališta pruža se vozilom po izboru korisnika usluge, osim usluge taksi prevoza koji otpočinje sa taksi stajališta na lokaciji od posebnog interesa.

Član 91g

Taksi vozilom ne mogu se prevoziti deca mlađa od šest godina bez punoletnog pratioca.

Taksi vozilom ne mogu se prevoziti posmrtni ostaci i uginule životinje.

Lica koja se nasilno ponašaju, lica pod dejstvom alkohola ili droge, lica koja mogu zaprljati ili oštetiti unutrašnjost taksi vozila i kućni ljubimci, mogu se prevoziti taksi vozilom samo uz saglasnost taksi vozača.

U delu putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz namenjenom za pr

Član 13.

Član 92. menja se i glasi:

"Član 92.

Privredni subjekti iz člana 87. ovog zakona ne mogu bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje krovne oznake, odobrenja, taksi dozvole, taksi vozila i drugo, da omoguće drugim pravnim licima, preduzetnicima ili fizičkim licima da obavljaju taksi prevoz.

Zabranjeno je pružanje usluge radio veze, odnosno usluge informacionih tehnologija ili pružanje usluge na drugi način, sa ciljem:

1) da se korisnik prevoza i subjekt koji pruža uslugu taksi prevoza, a ne poseduje odobrenje nadležnog organa, dovedu u vezu radi ugovaranja prevoza;

2) da se korisniku prevoza ponudi usluga prevoza koju pruža subjekt koji ne poseduje odobrenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

3) da se korisniku prevoza ponudi usluga taksi prevoza po ceni prevoza koja nije u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave.

Privredni subjekti koji pružaju usluge radio veze, odnosno usluge informacionih tehnologija, dužni su da posluju u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronske komunikacije, elektronsko poslovanje i elektronska trgovina."

Član 14.

Član 93. menja se i glasi:

"Član 93.

U vozilu kojim se obavlja taksi prevoz mora se nalaziti:

1) fotokopija odobrenja ili odobrenje u elektronskom obliku;

2) taksi dozvola za vozača;

3) taksi dozvola za vozilo;

4) cenovnik utvrđen odlukom jedinice lokalne samouprave;

5) ugovor o radu za vozača zaposlenog kod taksi prevoznika;

6) dokaz o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja;

7) obaveštenje opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja o broju telefona na koji korisnik taksi prevoza može izjaviti pritužbe na pruženu taksi uslugu;

8) fotokopija saglasnosti ili saglasnost u elektronskom obliku iz člana 89a stav 3. ovog zakona;

9) dokumenta utvrđena aktom jedinice lokalne samouprave."

Član 15.

U članu 94. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

"Jedinica lokalne samouprave na osnovu programa iz stava 2. ovog člana donosi akt kojim utvrđuje dozvoljeni broj vozila za obavljanje taksi prevoza.

Ako ne donese program iz stava 2. ovog člana, jedinica lokalne samouprave dozvoljeni broj vozila za obavljanje taksi prevoza utvrđuje na sledeći način:

1) za jedinice lokalne samouprave koje imaju više od 100.000 stanovnika broj stanovnika deli se sa 400;

2) za jedinice lokalne samouprave koje imaju manje od 100.000 stanovnika broj stanovnika deli se sa 600;

pri čemu se kao broj stanovnika jedinice lokalne samouprave uzima podatak Republičkog zavoda za statistiku sa poslednjeg popisa stanovništva."

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 6, reči: "uređuje posebne uslove koje treba da ispuni prevoznik, karakteristike i obeležja taksi vozila i način obavljanja taksi prevoza koji nisu definisani ovim zakonom" zamenjuju se rečima: "bliže uređuje način obavljanja taksi prevoza."

Posle dosadašnjeg stava 4, koji postaje stav 6, dodaje se novi stav 7, koji glasi: "Odlukom iz stava 6. ovog člana utvrđuje se cenovnik usluga taksi prevoza u kome je prikazana cena taksi usluge pređenog kilometra, starta, minuta čekanja, dolaska na adresu po pozivu, prevoz prtljaga po komadu, kao i fiksna cena prevoza sa lokacije od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave."

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 8, broj: "4" zamenjuje se brojem: "6", a posle reči: "ovog člana" dodaju se reči: "i cenovnikom iz stava 7. ovog člana."

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 9, posle reči: "vodi registar" dodaju se reči: "taksi prevoznika," a posle reči: "krovnih oznaka" dodaju se reči: "za svako vozilo za koje je izdata taksi dozvola."

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 10, broj: "6" zamenjuje se brojem: "9", posle reči: "sadrži naročito" dodaju se reči: "poslovno ime, sedište i matični broj taksi prevoznika, broj i datum odobrenja,", a posle reči: "broj taksi dozvole " dodaju se reči: "za vozača, odnosno vozilo, broj šasije".

Član 16.

Posle člana 137. dodaje se glava Va LIMO SERVIS i čl. 137a-137d, koji glase:

"Va LIMO SERVIS

Član 137a

Privredno društvo ili preduzetnik može da obavlja limo servis ako poseduje rešenje opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja, kojim je utvrđeno da privredno društvo ili preduzetnik ima registrovanu pretežnu delatnost "taksi prevoz" i ispunjava uslove u pogledu sedišta propisane u članu 87a stav 1. ovog zakona, uslove u pogledu poslovnog ugleda propisane u članu 87g st. 1. i 2. ovog zakona, kao i uslove u pogledu vozila i vozača.

Limo servis može se obavljati samo putničkim vozilima koja imaju jednu od sledećih karakteristika:

1) vozilo od istorijskog značaja (oldtajmer);

2) limuzina koja nije serijski proizvedena i ima dužinu najmanje 7 m;

3) vozilo visoke klase, odnosno luksuzno vozilo koje ima vrednost veću od 25.000 evra kataloške vrednosti, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za izdavanje rešenja, kao i koje nije starije od pet godina;

4) vozilo sa 7+1 ili 8+1 mesta za sedenje koje ima ugrađen digitalni tahograf i nije starije od pet godina.

Putničko vozilo iz stava 2. tačka 4) ovog člana mora na bočnim stranama imati poslovno ime prevoznika i natpis "limo servis".

Primalac lizinga i zakupac putničkog vozila iz stava 2. tačka 4) ovog člana smatra se vlasnikom u pogledu prava i obaveza iz stava 3. ovog člana.

Uslov u pogledu vozila ispunjava privredno društvo ili preduzetnik ako u vlasništvu ili lizingu ima najmanje jedno putničko vozilo iz stava 2. ovog člana.

Ako ispunjava uslov iz stava 5. ovog člana, privredno društvo ili preduzetnik za obavljanje limo servisa može koristiti putnička vozila iz stava 2. ovog člana i po osnovu zakupa, koji ne može biti kraći od šest meseci.

Ugovor o zakupu putničkog vozila mora biti overen kod organa nadležnog za overu, ako je jedna od ugovornih strana fizičko lice.

Putnička vozila kojima se obavlja limo servis, a koja su uzeta u zakup, ne mogu se davati u podzakup.

Uslov u pogledu vozača ispunjava privredno društvo ili preduzetnik, ako u radnom odnosu ima najmanje jednog vozača.

Vozač putničkog vozila iz stava 2. tač. 1)-3) ovog člana mora da ima najmanje 21 godinu starosti, kao i da najmanje tri godine ima vozačku dozvolu V kategorije.

Vozač putničkog vozila iz stava 2. tačka 4) ovog člana mora da ima licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozača vozila najmanje D1 kategorije.

Prevoznik je dužan da opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za poslove saobraćaja, prijavi svaku promenu u pogledu sedišta i vozila koja su uneta u rešenje iz stava 1. ovog člana, u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja, vodi evidenciju prevoznika koji imaju pravo na obavljanje limo servisa.

Evidencija iz stava 13. ovog člana sadrži poslovno ime privrednog društva i preduzetnika, broj i datum rešenja iz stava 1. ovog člana i registarske oznake putničkih vozila kojima ima pravo da obavlja prevoz.

Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja, dužna je da dva puta godišnje dostavi Ministarstvu izveštaj o privrednim subjektima koji imaju pravo da obavljaju limo servis, sa podacima iz stava 14. ovog člana.

Izveštaj iz stava 15. ovog člana za prvih šest meseci tekuće godine dostavlja se najkasnije do 15. jula tekuće godine, a za drugih šest meseci tekuće godine najkasnije do 15. januara naredne godine.

Na privredna društva i preduzetnike iz stava 1. ovog člana koji obavljaju prevoz vozilima iz stava 2. tačka 4) ovog člana, kao i na fizička lica koja upravljaju ovim vozilima, primenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju radno vreme posade vozila u drumskom prevozu i tahografi.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Član 137b

Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja najmanje jednom u tri godine vrši proveru ispunjenosti uslova za obavljanje limo servisa.

Ako se u vršenju provere utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava neki od uslova za obavljanje limo servisa, opštinsko, odnosno gradsko veće

ukinuće rešenje iz člana 137a stav 1. ovog zakona, s tim što se pre ukidanja rešenja određuje rok u kom je prevoznik dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti propisanih uslova, osim dokaza o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

Član 137v

Limo servis može se obavljati samo putničkim vozilima čije su registarske oznake unete u rešenje iz člana 137a stav 1. ovog zakona.

Za vreme obavljanja limo servisa, u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla putničkog vozila iz člana 137a stav 2. tač. 1)-3) ovog zakona mora se nalaziti tabla na kojoj je ispisano poslovno ime prevoznika i reči "limo servis".

U vozilu kojim se obavlja limo servis mora se nalaziti fotokopija rešenja ili rešenje u elektronskom obliku iz člana 137a stav 1. ovog zakona, ugovor iz člana 137d stav 1. ovog zakona i ugovor o radu za vozača, odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada ili overena fotokopija, odnosno elektronski oblik tih ugovora za vozače koji su radno angažovani.

Član 137g

Prevoznik je dužan da:

1) na ulazu u sedište, odnosno prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne poslovno ime i sedište;

2) na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju;

3) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja, istakne cene usluga koje pruža, odnosno pre pružene usluge obavesti korisnika o visini cene;

4) se pridržava cena iz tačke 3) ovog stava;

5) u delu izdavanja računa postupi na propisan način;

6) na istinit, jasan, razumljiv i neobmanjujući način u isticanju ponude obaveštava korisnike o usluzi prevoza koju nudi, u pogledu vrste, načina pružanja usluge prevoza, cene i dr;

7) vodi evidenciju ugovorenih prevoza koja sadrži podatke o putničkom vozilu, vozaču i trajanju prevoza;

8) svu dokumentaciju u vezi sa ugovorenim prevozima čuva dve godine. Vozač putničkog vozila mora biti u radnom odnosu ili radno angažovan kod prevoznika.

Član 137d

Limo servis obavlja se na osnovu ugovora, zaključenog u pisanom ili elektronskom obliku, tako što se putničko vozilo iznajmljuje u celini. Svrhu, cilj i trajanje prevoza utvrđuje korisnik prevoza i svi putnici su saglasni sa destinacijom i tokom putovanja, odnosno vrstom usluge. Cena prevoza se ne obračunava i ne naplaćuje na način koji je karakterističan za ostale vrste prevoza (taksi prevoz, linijski prevoz, vanlinijski prevoz i poseban linijski prevoz).

U vozilu kojim se obavlja prevoz mora se nalaziti dokumentacija iz koje se nesumnjivo može utvrditi svrha, cilj i trajanje putovanja, kao i način obračunavanja cene prevoza.

Cena prevoza se obračunava na osnovu jedinice vremena (čas ili dan), pri čemu trajanje prevoza ne može biti kraće od tri časa.

Nije dozvoljeno zaključivanje ugovora suprotno stavu 1. ovog člana.

Limo servis ne može se nuditi na javnim površinama (putevima, trgovima, taksi ili autobuskim stajalištima i sl.).

Limo servis se može obaviti samo ako je prevoz prethodno ugovoren u sedištu prevoznika.

Prevoznik je dužan da u sedištu evidentira prevoz pre otpočinjanja prevoza.

Nakon izvršenja prevoza vozilo se mora bez odlaganja vratiti u sedište, osim ako se otpočinje prevoz po novom ugovoru o prevozu, koji je zaključen i evidentiran pre nego što je vozilo napustilo sedište.

Zabranjeno je prihvatanje, posredovanje, obavljanje i oglašavanje limo servisa koje korisnika prevoza dovodi u zabludu o kojoj vrsti prevoza se radi.

Zabranjeno je obavljanje limo servisa na takav način da prevoz ima elemente drugih vrsta prevoza, kao što su relacija, unapred definisano vreme polaska i dolaska i mesta ulaska i izlaska putnika, kao i odredišta.

Zabranjeno je pružanje usluge radio veze, odnosno usluge informacionih tehnologija ili pružanje usluge na drugi način, sa ciljem:

1) da se korisnik prevoza i subjekt koji pruža uslugu limo servisa, a ne poseduje rešenje iz člana 137a stav 1. ovog zakona, dovedu u vezu radi ugovaranja prevoza;

2) da se korisniku prevoza ponudi usluga prevoza koju pruža subjekt koji ne poseduje rešenje iz člana 137a stav 1. ovog zakona;

3) da se korisniku prevoza ponudi usluga prevoza tako što se putničko vozilo ne iznajmljuje u celini, već se pojedinačno iznajmljuje mesto za sedenje."

Član 17.

U članu 147. u tački 10) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 10. dodaje se tačka 11), koja glasi:

"11) nastupi kao anonimni korisnik usluge (prikriveni putnik) samo u slučajevima kada se korišćenjem drugih dokaznih radnji ne mogu prikupiti podaci od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora ili bi to bilo znatno otežano, odnosno ukoliko osnovano sumnja da se radi o neregistrovanoj delatnosti, uz prethodno pribavljanje posebnog pisanog naloga za inspekcijski nadzor."

Član 18.

U članu 148. stav 1. u tački 8) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 8. dodaje se tačka 9), koja glasi:

"9) isključi putničko vozilo kojim se limo servis obavlja protivno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od deset dana, a u slučaju ponovnog isključivanja putničkog vozila istog prevoznika, u trajanju od 30 dana."

Član 19.

U članu 154. stav 1. posle reči: "vanlinijskog prevoza u domaćem prevozu" dodaju se zapeta i reči: "limo servisa".

Član 20.

U članu 155. stav 1. posle reči: "poseban linijski prevoz," dodaju se reči: "limo servis,".

Član 21.

Posle člana 156. dodaje se član 156a, koji glasi:

"Član 156a

U izvršavanju nadležnosti grada i grada Beograda u oblasti taksi prevoza, kontrolu nad primenom odredaba ovog zakona kojima se uređuje taksi prevoz, vrši i komunalna policija.

Ako u vršenju kontrole komunalni policajac utvrdi da taksi prevoz obavlja pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nema odobrenje, dužan je i ovlašćen da privremeno oduzme vozilo, sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju, izda potvrdu o oduzetom vozilu i bez odlaganja zapisnik i potvrdu dostavi gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za inspekcijske poslove u oblasti saobraćaja.

Ovlašćeno lice gradske uprave, odnosno uprave nadležne za inspekcijske poslove u oblasti saobraćaja dužno je da, u roku od sedam dana od dana dostavljanja zapisnika i potvrde gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za inspekcijske poslove u oblasti saobraćaja, primeni ovlašćenje iz člana 149. stav 1. tačka 5) ovog zakona ili da vozilo vrati licu od koga je oduzeto.

U primeni ovlašćenja iz stava 2. ovog člana komunalni policajac postupa na način utvrđen propisom iz člana 158. stav 3. ovog zakona. "

Član 22.

Posle člana 157. dodaje se član 157a, koji glasi:

"Član 157a

Ako u vršenju poslova inspekcijskog nadzora Inspektor, ovlašćeno lice autonomne pokrajine i ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja, utvrdi da lice koje obavlja limo servis nema rešenje iz člana 137a stav 1. ovog zakona ili da obavlja limo servis putničkim vozilom koje nije uneto u rešenje iz člana 137a stav 1. ovog zakona dužan je i ovlašćen da isključi putničko vozilo, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 90 dana, kao i da podnese prijavu za privredni prestup ustanovljen u članu 167. stav 1. tač. 16) i 17) ovog zakona, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz člana 168. stav 1. tač. 16) i 17) ovog zakona.

Inspektor, ovlašćeno lice autonomne pokrajine i ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja, dužno je da bez odlaganja o preduzetoj meri iz stava 1. ovog člana obavesti Ministarstvo unutrašnjih poslova."

Član 23.

U članu 160. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Komunalni policajac u vršenju kontrole nad primenom odredaba ovog zakona ima pravo da zaustavlja i pregleda putnička vozila, ako ponašanje ili delovanje vozača koji upravlja putničkim vozilom predstavlja kršenje odredaba ovog zakona iz delokruga komunalne policije."

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: "iz stava 1. ovog člana" zamenjuju se rečima: "iz st. 1. i 2. ovog člana".

Dosadašnji st. 3-5. postaju st. 4-6.

Posle dosadašnjeg stava 6, koji postaje stav 7, dodaje se stav 8, koji glasi:

"Na osnovi stop tablice koju koristi komunalni policajac ispisan je tekst: "STOP KOMUNALNA POLICIJA".

Član 24.

U članu 161. posle reči: "za poslove saobraćaja" dodaju se zapeta i reči: "odnosno komunalni policajac", a reči: "članu 160. stav 2." zamenjuju se rečima: "članu 160. st. 7. i 8."

Član 25.

U članu 166. tačka 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom. Posle tačke 3) dodaje se tačka 4), koja glasi:

"4) zapisnik i potvrda koje sačinjava komunalni policajac u vršenju kontrole nad primenom odredaba ovog zakona iz delokruga komunalne policije kojima se uređuje taksi prevoz."

Član 26.

U članu 167. stav 1. posle tačke 13) dodaju se tač. 13a) i 13b), koje glase:

"13a) za izvršenu uslugu prevoza ne naplati isključivo cenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar ili cenu iz potvrde o fiksnoj ceni prevoza u trenutku završetka prevoza (član 91b stav 4);

13b) pruža usluge suprotno članu 92. stav 2. tač. 1), 2) ili 3) ovog zakona;".

U tački 15) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 15) dodaju se tač. 16)-19), koje glase:

"16) obavlja limo servis, a nema rešenje za obavljanje limo servisa (član 137a stav 1);

17) limo servis obavlja vozilom čije registarske oznake nisu unete u rešenje iz člana 137a stav 1. ovog zakona (član 137v stav 1);

18) limo servis obavlja na način koji je suprotan članu 137d stav 1. ovog zakona;

19) pruža usluge suprotno članu 137d stav 11. tač. 1), 2) ili 3) ovog zakona."

U stavu 4. reči: "tačka 13)" zamenjuju se rečima: "tač. 13) i 16)".

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Za privredni prestup iz stava 1. tač. 13a), 13b), 17) i 19) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju u trajanju od šest meseci do dve godine."

Član 27.

U članu 168. stav 1. posle tačke 13) dodaju se tač. 13a) i 13b), koje glase:

"13a) za izvršenu uslugu prevoza ne naplati isključivo cenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar ili cenu iz potvrde o fiksnoj ceni prevoza u trenutku završetka prevoza (član 91b stav 4);

13b) pruža usluge suprotno članu 92. stav 2. tač. 1), 2) ili 3) ovog zakona;

U tački 15) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 15) dodaju se tač. 16)-19), koje glase:

"16) obavlja limo servis, a nema rešenje za obavljanje limo servisa (član 137a stav 1);

17) limo servis obavlja vozilom čije registarske oznake nisu unete u rešenje iz člana 137a stav 1. ovog zakona (član 137v stav 1);

18) limo servis obavlja na način koji je suprotan članu 137d stav 1. ovog zakona;

19) pruža usluge suprotno članu 137d stav 11. tač. 1), 2) ili 3) ovog zakona."

U stavu 4. reči: "tačka 13)" zamenjuju se rečima: "tač. 13) i 16)".

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Za prekršaj iz stava 1. tač. 13a), 13b), 17) i 19) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju u trajanju od šest meseci do dve godine."

Član 28.

U članu 169. stav 1. tačka 26) menja se i glasi:

"26) ne prijavi prekid obavljanja delatnosti u roku od dva dana od dana prijave u registru privrednih subjekata (član 88. stav 11); ".

Tač. 27), 29) i 30) brišu se.

Posle tačke 30) dodaju se tač. 30a), 30b) i 30v), koje glase:

"30a) izdaje krovne oznake bez prethodno pribavljene saglasnosti opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja (član 89a stav 5);

30b) koristi krovne oznake bez prethodno pribavljene saglasnosti opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja (član 89a stav 5);

30v) postavlja reklamne panoe i nalepnice na kojima se reklamira usluga lica koje ne poseduje odobrenje, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je odobrenje, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa propisan kao uslov za obavljanje te delatnosti. (član 89a stav 9);".

Tačka 32) briše se.

U tački 33) reči: "stav 3" zamenjuju se rečima: "stav 2".

Tačka 34) menja se i glasi:

"34) obavlja taksi prevoz na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a nema odobrenje te jedinice lokalne samouprave (član 91. stav 1);".

Posle tačke 34) dodaju se tač. 34a), 34b) i 34v), koje glase:

"34a) ne postupi u skladu sa članom 91. stav 2. ovog zakona;

34b) ne postupi u skladu sa članom 91. stav 3. ovog zakona;

34v) ne postupi u skladu sa članom 91. stav 4. ovog zakona;".

Tačka 35) briše se.

Tačka 36) menja se i glasi:

"36) bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje krovne oznake, odobrenja, taksi dozvole, taksi vozila i drugo omogući drugim pravnim licima, preduzetnicima ili fizičkim licima da obavljaju taksi prevoz (član 92. stav 1);".

Tačka 37) menja se i glasi:

"37) taksimetar nije podešen u skladu sa odlukom iz člana 94. stav 6. i cenovnikom iz člana 94. stav 7. ovog zakona (član 94. stav 8);".

Posle tačke 46) dodaju se tač. 46a)-46e), koje glase:

"46a) se u vozilu ne nalazi dokumentacija iz koje se nesumnjivo može utvrditi svrha, cilj i trajanje putovanja ili način obračunavanja cene prevoza (član 137d stav 2);

46b) cenu prevoza obračunava suprotno članu 137d stav 3. ovog zakona;

46v) obavlja limo servis koji nije prethodno ugovoren u sedištu prevoznika (član 137d stav 6);

46g) pre otpočinjanja prevoza prevoz nije evidentiran u sedištu prevoznika (član 137d stav 7);

46d) postupa suprotno članu 137d stav 8. ovog zakona;

46đ) postupa suprotno članu 137d stav 9. ovog zakona;

46e) postupa suprotno članu 137d stav 10. ovog zakona;".

Stav 6. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 30.000 do 100.000 dinara kazniće se fizičko lice ako prevoz obavlja suprotno odredbama člana 137d st. 6, 8, 9. i 10. i člana 138. stav 2. ovog zakona."

Član 29.

U članu 170. stav 1. tačka 30) menja se i glasi:

"30) ne prijavi svaku promenu u pogledu vozila i vozača za koje su izdate odgovarajuće taksi dozvole u roku od 15 dana od dana nastale promene (član 88. stav 10); ".

Tačka 31) menja se i glasi:

"31) prilikom obavljanja prevoza nije uključen taksimetar, osim u slučaju kada je prevoz otpočeo sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave (član 91b stav 1);".

Posle tačke 31) dodaje se tačka 31a), koja glasi:

"31a) ne postupi u skladu sa članom 91b stav 2. ovog zakona;".

Tačka 32) menja se i glasi:

"32) ne izda račun korisniku usluge taksi prevoza za obavljeni prevoz koji sadrži naziv i sedište taksi prevoznika, datum, relaciju ili kilometražu i cenu prevoza (član 91b stav 5);".

Posle tačke 32) dodaje se tačka 32a), koja glasi:

"32a) se u vozilu kojim se obavlja taksi prevoz ne nalazi neki od dokumenata propisanih u članu 93. ovog zakona;".

U tački 41) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 41) dodaju se tač. 42)-52), koje glase:

"42) putničko vozilo nema na bočnim stranama poslovno ime prevoznika i natpis "limo servis" (član 137a stav 3);

43) je putničko vozilo kojim se obavlja limo servis, a koje je uzeto u zakup, dato u podzakup (član 137a stav 8);

44) vozač putničkog vozila ne ispunjava uslove iz člana 137a stav 10. ovog zakona;

45) vozač putničkog vozila nema licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozača vozila najmanje D1 kategorije (član 137a stav 11);

46) ne prijavi svaku promenu u pogledu sedišta i vozila (član 137a stav 12);

47) se za vreme obavljanja limo servisa u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla vozila ne nalazi tabla na kojoj je ispisano poslovno ime prevoznika i reči "limo servis"(član 137v stav 2);

48) se u vozilu kojim se obavlja limo servis ne nalazi neki od dokumenata iz člana 137v stav 3. ovog zakona;

49) postupa suprotno članu 137g stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) ili 8) ovog zakona;

50) vozač putničkog vozila nije u radnom odnosu, niti radno angažovan kod prevoznika (član 137g stav 2);

51) je zaključen ugovor suprotno članu 137d stav 1. ovog zakona (član 137d stav 4);

52) limo servis nudi na javnim površinama (putevima, trgovima, taksi ili autobuskim stajalištima i sl.) (član 137d stav 5);".

U stavu 4. reči: "odredbi člana 4. stav 2." zamenjuju se rečima: "odredbama člana 4. stav 2, člana 91b stav 2, člana 93. i člana 137d stav 5."

Član 30.

U članu 171. posle tačke 14) dodaju se tač. 14a) i 14b), koje glase:

"14a) taksi prevoz ne obavi najkraćom trasom do odredišta, odnosno putniku ne preporuči povoljniju trasu (član 91v stav 1);

14b) je taksi vozilo u funkciji javnog prevoza, a taksi vozač nije istakao krovnu oznaku (član 91v stav 3);".

Član 31.

U članu 173. posle tačke 5) dodaju se tač. 5a) i 5b), koje glase:

"5a) vozač nije u radnom odnosu kod privrednog društva (član 87b stav 5);

5b) je reklamni pano postavljen tako da zaklanja krovnu oznaku (član stav 7);".

U tački 16) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 16) dodaje se tačka 17), koja glasi:

"17) vozač putničkog vozila nije u radnom odnosu ili radno angažovan kod prevoznika (član 137g stav 2)."

Član 32.

Posle člana 173. dodaje se član 173a, koji glasi:

"Član 173a

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu jedinice lokalne samouprave ako dva puta godišnje ne dostavi Ministarstvu izveštaj o privrednim subjektima koji imaju pravo da obavljaju limo servis (član 137a stav 15).

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj Inspektor ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne postupa u skladu sa članom 147. tačka 11) ovog zakona."

Član 33.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da akte donete na osnovu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18 i 44/18-dr. zakon) kojima se uređuje taksi prevoz uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da akte koje donosi na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona donese u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 34.

Do donošenja propisa iz člana 33. stav 1. ovog zakona primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18 i 44/18-dr. zakon) kojima se uređuje taksi prevoz, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 35.

Pravna lica i preduzetnici koji imaju odobrenje za obavljanje taksi prevoza dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, s tim što je rok za usklađivanje poslovanja u pogledu uslova iz člana 5. ovog zakona, u delu kojim se dodaje član 87v stav 1. tač. 4) I 5), dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju limo servis dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama člana 16. ovog zakona, u delu kojim se dodaju čl. 137a i 137b i član 137v stav 1, kojima su propisani uslovi za obavljanje limo servisa, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36.

Taksi vozač, koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima status taksi vozača, smatra se da ispunjava uslove iz člana 5. ovog zakona, u delu kojim se dodaje član 87b stav 1. tač. 1)-3) i stav 3.

Član 37.

Vozila taksi prevoznika koja na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju status taksi vozila, smatra se da ispunjavaju uslov u pogledu broja vozila u okviru dozvoljenog broja.

Član 38.

Na postupke koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18 i 44/18-dr. zakon), osim na postupke pokrenute po zahtevu za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza, na koje će se primenjivati odredbe ovog zakona.

Član 39.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 99/11-dr. zakon, 93/12 i 84/15) kojima se uređuje limo servis.

Član 40.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije kojim je, pored ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem obavljanja pojedinih privrednih delatnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18 i 44/18-dr. zakon - u daljem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 12. avgusta 2015. godine, a puna primena počela 12. februara 2017. godine, s tim što su odredbe kojima se uređuje taksi prevoz, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe u obavljanju taksi prevoza počele da se primenjuju po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu Zakona. Pojedine odredbe navedenog zakona su izmenjene i dopunjene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je stupio na snagu 8. juna 2018. godine. Navedene izmene su se odnosile na odredbe kojima je uređeno pružanje staničnih usluga i registracije i izmene redova vožnje u međumesnom prevozu i nije obuhvatala izmene odredaba kojima se uređuje taksi prevoz.

Važeće odredbe kojima se uređuje taksi prevoz nisu bitno izmenjene u odnosu na odredbe kojima je bio uređen taksi prevoz Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju iz 2011. godine, a da je istim predviđeno da propisivanje uslova za pristupanje delatnosti taksi prevoza, kao i utvrđivanje da li privredni subjekti ispunjavaju propisane uslove je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Budući da su svojim odlukama jedinice lokalne samouprave neopravdano propisivale veoma različite uslove u pogledu vozača i vozila kojima se obavlja taksi prevoz, da su različito primenjivale ovlašćenja koja se odnose na izdavanje registarskih tablica sa oznakom TH, predviđena za registrovana putnička vozila kojima se obavlja taksi prevoz zbog toga što su ista neprecizno utvrđena u zakonu, kao iz razloga što su odredbe propisa kojima se uređuje bezbednost saobraćaja i registracije motornih vozila u delu koji se odnosi na taksi vozila bitno izmenjene u maju 2018. godine, na inicijativu taksi udruženja taksi prevoznika, sindikata i predstavnika taksi preduzetnika, radi rešavanja problema nastalih u obavljanju taksi prevoza bilo je neophodno izvršiti izmenu odredaba kojima se uređuje taksi prevoz. Kao posledica došlo je do intenzivne pojave nelegalnog obavljanja taksi prevoza u smislu ogromnog broja lica koja bez propisanih odobrenja obavljaju taksi prevoz vozilima koja čak imaju izdate registarske tablice sa oznakom TH.

Osim navedenih razloga kao uzrok problema je i pružanje usluge iznajmljivanja putničkih vozila sa uslugom vozača (limo servis) koja je neprecizno i nepotpuno uređena Zakonom o turizmu u smislu da ovu uslugu ne razdvaja od usluge prevoza, a naročito iz razloga što registar subjekata koji obavljaju delatnost limo servisa nikada nije vođen.

Uvidevši nedostatke navedenih propisa veliki broj fizičkih lica je iskoristio situaciju, pa je u poslednjih godinu dana izuzetno porastao broj neregistrovanih subjekata koja svojim putničkim vozilima nezakonito pružaju usluge prevoza.

U vezi sa navedenim predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture su u više navrata obavili razgovore sa predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i ukazali na navedene probleme i da je potrebno urediti prevoz putnika koji se obavlja putničkim vozilima koja se iznajmljuju sa vozačem iz sledećih razloga: osnovni razlog je to što delatnost iznajmljivanja vozila sa vozačem nije uređena Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, a istovremeno je Zakonom o turizmu kao turistička delatnost uređeno pružanje usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), a kao posebna vrsta ove usluge uređena je usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem (limo service), s tim što ovim zakonom nisu detaljno uređena pravila pružanja usluge i ograničenja u pogledu vozila kojim se pruža usluga. Ova zakonska rešenja prouzrokovala su pojavu da se pod vidom pružanja usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem, pružaju usluge javnog prevoza putnika, a posebno taksi prevoza, jer daju neograničenu mogućnost da se privredni subjekti registruju za ovu delatnost. Takođe, u toku inspekcijskih kontrola koje su vršene u prethodnom periodu, odnosno od februara 2017. godine do danas, nesporno je utvrđeno da se pod vidom pružanja usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem, ovim vozilima najčešće obavljao javni prevoz putnika, da je naplaćivana usluga prevoza putnika, a ne usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem. Naime, činjenice koje su ovlašćeni inspektori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdili prilikom inspekcijskih kontrola su da lica koja su se prevozila ovim vozilima nisu međusobno povezana u smislu postojanja rodbinskih, bračnih ili radnih odnosa, članstva u timovima, kulturno umetničkim društvima i sl, što sve ukazuje da se radi o grupi putnika koja plaća uslugu prevoza, i koja putuju od tačke A do tačke B, a ne o grupi međusobno povezanih lica koja su se unapred organizovala sa ciljem da iznajme putničko vozilo sa vozačem radi korišćenja u određenom vremenskom periodu. U vezi sa tim, posebno je ukazano na loše stanje u oblasti taksi prevoza, što je posledica nelojalne konkurencije koja se ispoljava u ovakvom načinu obavljanja prevoza, te da to u poslednje vreme sve češće rezultira fizičkim obračunima taksi vozača i subjekata koji pod vidom pružanja usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem, obavljaju javni prevoz putnika. Zbog toga je zaključeno da je, po hitnom postupku, potrebno izmeniti i dopuniti Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, i to u tom smislu da se pružanje usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem uredi tim zakonom. Sa postojećim zakonskim rešenjima, u prekršajnom postupku nemoguće je dokazati da subjekti koji u APR-u registruju delatnost iznajmljivanja vozila sa vozačem, pod vidom limo servisi u suštini obavljaju javni prevoz putnika, posebno kada se ima u vidu da se taksi delatnost i delatnost iznajmljivanja vozila sa vozačem u APR-u registruju sa istom šifrom delatnosti tj. šifrom 49.32.

Zaključak navedenih razgovora je da je neophodno izmeniti postojeća zakonska rešenja, te je predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da se Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju obuhvati i uredi i delatnost iznajmljivanja vozila sa vozačem, budući da je ta delatnost Uredbom o Klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/10) svrstana u istu oblast kao i sve ostale delatnosti prevoza putničkim vozilima i autobusima.

Ovaj predlog zasnovan je i na činjenici da je u poslednjih godinu dana došlo do izuzetno velikog porasta broja subjekata koji su se registrovali za delatnost iznajmljivanja vozila sa vozačem, a da se ne vidi opravdana potreba za tolikim brojem ovih subjekata, u smislu rentabilnosti njihovog poslovanja, posebno kada se ima u vidu da su isti na terenu evidentirani kao pružaoci usluga prevoza, što navodi na zaključak da su već prilikom registracije u APR-u imali nameru da obavljaju delatnost prevoza putnika, a ne delatnost iznajmljivanja vozila sa vozačem.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona propisani su izrazi upotrebljeni u ovom zakonu.

Članom 2. Predloga zakona propisana je obaveza da se u vozilima kojima se obavlja limo servis mora nalaziti putni nalog.

Članom 3. Predloga zakona propisano je da se limo servis smatra javnim prevozom.

Članom 4. Predloga zakona propisano je da se taksi prevoz obavlja na osnovu rešenja o odobravanju taksi prevoza (odobrenje) koje izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Članom 5. Predloga zakona propisani su uslovi za obavljanje taksi prevoza u pogledu sedišta, vozača, vozila i poslovnog ugleda i utvrđena obaveza nadležnom organu da najmanje jednom u tri godine vrši proveru da li taksi prevoznik ispunjava uslove za obavljanje taksi prevoza.

Članom 6. Predloga zakona propisan je postupak izdavanja odobrenja. Članom 7. Predloga zakona propisan je prestanak važenja odobrenja. Članom 8. Predloga zakona preciziran je naziv taksi dozvole za vozača.

Članom 9. Predloga zakona propisana je taksi krovna oznaka, ovlašćenja za izdavanje krovne oznake, obavezne saglasnosti na izgled krovne oznake, kao i način korišćenja i izdavanja krovne oznake.

Članom 10. Predloga zakona propisano je da se briše odredba koja je detaljnije razrađena u članu 12. ovog zakona.

Članom 11. Predloga zakona propisano je izuzetno obavljanje taksi prevoza na teritoriji lokalne samouprave za koju taksi prevoznik nema odobrenje.

Članom 12. Predloga zakona propisan je način obavljanja taksi prevoza, pravila kojih mora da se pridržava taksi vozač pri obavljanju prevoza u smislu ophođenja prema putnicima, uključivanja taksimetra, izdavanja računa, kao i odabiru trase kojom će se obaviti prevoz. Takođe je propisano u kojim slučajevima taksi prevoznik može odbiti prevoz.

Članom 13. Predloga zakona propisana je zabrana da se, na bilo koji način, pruža usluga taksi prevoza bez posedovanja odobrenja nadležnog organa.

Članom 14. Predloga zakona propisana je obaveza da se određena dokumenta moraju nalaziti u vozilu za vreme obavljanja prevoza.

Članom 15. Predloga zakona propisani su akti jedinice lokalne samouprave na osnovu kojih se organizuje taksi prevoz i preciznije utvrđena važeća ovlašćenja. Propisana je i obaveza vođenja registra taksi prevoznika.

Članom 16. Predloga zakona propisano je da se limo servis obavlja na osnovu rešenja o obavljanju limo servisa koje izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uslovi koje treba da ispuni privredni subjekat za obavljanje limo servisa u pogledu sedišta, vozača i vozila i utvrđena obaveza je nadležnog organa da najmanje jednom u tri godine vrši proveru da li prevoznik ispunjava uslove za obavljanje limo servisa. Propisan je način obavljanja limo servisa i dužnosti prevoznika u pogledu dokumenata koja mora da ima u vozilu za vreme obavljanja limo servisa, kao obaveze koje treba da izvršava u sedištu. Propisana je i zabrana da se, na bilo koji način, pruža usluga limo servisa bez posedovanja odobrenja nadležnog organa.

Članom 17. Predloga zakona propisano je ovlašćenje inspektora da u vršenju inspekcijskog nadzora nastupa kao anonimni korisnik usluge (prikriveni putnik).

Članom 18. Predloga zakona propisana je dužnost i ovlašćenje Inspektora da u vršenju inspekcijskog nadzora isključi putničko vozilo kojim se limo servis obavlja protivno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Članom 19. Predloga zakona propisano je da se poverava autonomnoj pokrajini vršenje poslova inspekcijskog nadzora u obavljanju limo servisa.

Članom 20. Predloga zakona propisano je da se poverava opštinskoj, odnosno gradskoj, odnosno upravi nadležnoj za poslove saobraćaja vršenje poslova inspekcijskog nadzora u obavljanju limo servisa.

Članom 21. Predloga zakona propisano je da u izvršavanju nadležnosti grada i grada Beograda u oblasti taksi prevoza, kontrolu nad primenom odredaba ovog zakona kojima se uređuje taksi prevoz, vrši i komunalna policija.

Članom 22. Predloga zakona propisana je dužnost i ovlašćenje da u vršenju inspekcijskog nadzora Inspektor, ovlašćeno lice autonomne pokrajine i ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave isključi putničko vozilo kojim se obavlja limo servis a koje nije uneto u rešenje o obavljanju limo servisa ili lice koje obavlja limo servis nema rešenje za obavljanje limo servisa.

Članom 23. Predloga zakona propisano je da u vršenju kontrole komunalni policajac ima pravo da zaustavlja i pregleda putnička vozila ako ponašanje ili delovanje vozača koji upravlja putničkim vozilom predstavlja kršenje odredaba ovog zakona iz delokruga komunalne policije.

Članom 24. Predloga zakona propisano je da je vozač dužan da zaustavi putničko vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju ako komunalni policajac istakne stop tablicu.

Članom 25. Predloga zakona propisano je da se verodostojnom ispravom kojom se dokazuje izvršenje prekršaja, odnosno privrednog prestupa smatra zapisnik i potvrda koje sačinjava komunalni policajac u vršenju kontrole.

Članom 26. Predloga zakona propisana je novčana kazna ako taksi prevoznik postupa suprotno članu 91b stav 4, članu 92. stav 2. tač.1), 2) ili 3), odnosno ako prevoznik obavlja limo servis obavlja suprotno članu 137a stav 1, članu 137 v stav 1, članu 137d stav 1. i člana 137d stav 11. tač. 1), 2) ili 3) ovog zakona. Propisano je i izricanje zaštitne mere vršenja delatnosti.

Članom 27. Predloga zakona propisana je novčana kazna ako taksi prevoznik postupa suprotno članu 91b stav 4, član 92. stav 2. tač.1), 2) ili 3), odnosno ako prevoznik obavlja limo servis suprotno članu 137a stav 1, članu 137v stav 1, članu 137d stav 1. i članu 137d stav 11. tač. 1), 2) ili 3) ovog zakona. Propisano je i izricanje zaštitne mere vršenja delatnosti.

Članom 28. Predloga zakona propisana je novčana kazna za pravno lice ako postupa suprotno članu 88. stav 11, članu 89a st. 5. i 9, članu 91. st.1 - 4, članu 92 stav 1, članu 94 stav 8, članu 137d st. 2, 3, 6-10. Propisana je i novčana kazna za fizičko lice ako prevoz obavlja suprotno članu 137d st. 6, 7, 8, 9. i 10. i članu 138. stav 2. ovog zakona

Članom 29. Predloga zakona propisana je novčana kazna za taksi prevoznika koji postupa suprotno članu 88. stav 10, članu 91b st. 1, 2. i 5, članu 93, članu 137a st. 3, 8, 10,11. i 12, članu 137v st. 2. i 3, članu 137g stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 7), 8), 9) i 10), članu 137g stav 2 i članu 137d st. 4. i 5. Propisana je i novčana kazna za fizičko lice ako prevoz obavlja suprotno članu 91b stav 2, članu 93. i članu 137d stav 5. ovog zakona.

Članom 30. Predloga zakona propisana je novčana kazna za taksi prevoznika koji postupa suprotno odredbi kojima su utvrđene obaveze prilikom obavljanju taksi prevoza.

Članom 31. Predloga zakona propisana je novčana kazna za pravno lice ako vozač nije u radnom odnosu kod privrednog društva i ako je reklamni pano postavljen tako da zaklanja krovnu oznaku.

Članom 32. Predloga zakona propisana je novčana kazna za odgovorno lice u organu jedinice lokalne samouprave ako dva puta godišnje ne dostavi Ministarstvu izveštaj o privrednim subjektima koji imaju pravo da obavljaju limo servis, kao i za inspektora ako ne postupa u skladu sa članom 147. tačka 11) ovog zakona.

Članom 33. Predloga zakona propisan je rok u kome jedinici lokalne samouprave donosi akte na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona.

Članom 34. Predloga zakona propisano je da će se do donošenja akata jedinica lokalne samouprave primenjivati propisi doneti na osnovu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18 i 44/18-dr.zakon).

Članom 35. Predloga zakona propisani su rokovi u kojima su pravna lica i preduzetnici dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Članom 36. Predloga zakona propisano je taksi vozač koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima status taksi vozača smatra se da ispunjava uslove iz člana 87b stav 1. tač. 1)-3) i stav 3. ovog zakona.

Članom 37. Predloga zakona propisano je broj vozila taksi prevoznika koji danom stupanja na snagu ovog zakona imaju status taksi vozila smatra se da ispunjava uslove iz člana 88. stav 2. ovog zakona.

Članom 38. Predloga zakona propisano je da će se na postupke koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivati odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18 i 44/18-dr. zakon), osim na postupke pokrenute po zahtevu za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza.

Članom 39. Predloga zakona propisan je prestanak važenja odredaba Zakona u turizmu kojima se uređuje limo servis.

Članom 40. Predloga zakona propisan je dan stupanja na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Imajući u vidu navedene razloge za donošenje Predloga zakona: pojavu nezakonitog obavljanja taksi prevoza od strane lica koja nemaju odobrenje za taksi prevoz na teritoriji jedinice lokalne samouprave, pojavu nezakonitog obavljanja taksi prevoza od strane lica koja su registrovana za pružanje usluge limo servisa, a koja koristeći razne elektronske aplikacije nezakonito vrše taksi prevoz, te da je pristup korisnicima elektronskim putem veoma brz i masovan, nedonošenje zakona po hitnom postupku bi moglo da prouzrokuje izuzetno štetne posledice po poslovanje prevoznika koji obavljaju taksi prevoz, kao i po stanovništvo, odnosno putnike koji redovno koriste usluge neregistrovanih subjekata, s obzirom na to da isti poslujući na ovaj način nisu dužni da ispunjavaju obaveze propisane zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima. Takođe, usluga limo servisa biće uređena ovim zakonom, a ne propisima kojima se uređuje pružanje turističkih usluga. Ovim zakonom limo servis se smatra javnim prevozom i shodno tome vozači i vozila podležu obavezama iz propisa kojima se uređuje oblast bezbednosti saobraćaja na putevima. Na taj način obezbeđuje se bezbednost putnika koji se prevoze vozilima koja su iznajmljena sa vozačem. Takođe, radi suzbijanja sive ekonomije koja je u delatnosti prevoza koji se obavlja na teritorijama lokalne samouprave u izuzetnom porastu, zbog velikog broja neregistrovanih subjekata i subjekata koji ne ispunjavaju uslov za obavljanje taksi prevoza, zbog neophodnosti preciziranja ovlašćenja jedinice lokalne samouprave koja organizuje i obezbeđuje obavljanje taksi prevoza i propisivanja mera protiv subjekata koji nezakonito obavljaju taksi prevoz, kao i potrebe da se u gradovima, posebno u gradu Beogradu, u inspekcijski nadzor uključi i komunalna policija zbog efikasnijeg nadzora, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

VI. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 2.

Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeća značenja:

1) autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača;

2) autobuska stanica je saobraćajni objekat u kome se vrši prijem i otprema autobusa, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga, prodaja i izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obaveštenja o prevozu i pružanje drugih usluga u vezi sa prevozom;

3) autobusko stajalište je izgrađen prostor van kolovoza ili propisno obeležena površina na kolovozu, namenjena za zaustavljanje autobusa radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i utovara i istovara prtljaga;

4) bilateralni prevoz je prevoz koji se obavlja između Republike Srbije i druge države;

5) BIS prevoz je obavljanje linijskog prevoza dodatnim autobusima istog prevoznika po istom redu vožnje, pri čemu je dozvoljeno da prevoznik ne koristi pojedina autobuska stajališta, odnosno autobuske stanice;

6) vanlinijski prevoz je javni prevoz za koji se itinerer i drugi uslovi prevoza utvrđuju posebno za svaki prevoz;

7) daljinar je akt kojim je utvrđena udaljenost u kilometrima sa minimalnim vremenima vožnje autobusa između autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta u obavljanju međumesnog prevoza;

8) dozvola je javna isprava kojom se prevozniku dozvoljava obavljanje određene vrste međunarodnog prevoza putnika na teritoriji države čiji je nadležni organ doneo akt o izdavanju dozvole;

9) domaći prevoz je prevoz koji obavlja domaći prevoznik između pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije;

10) domaći prevoznik je prevoznik čije se sedište nalazi na teritoriji Republike Srbije;

11) izvod licence za prevoz je javna isprava kojom nadležni organ potvrđuje da je autobus kojim domaći prevoznik obavlja javni prevoz putnika unet u rešenje o izdavanju licence za prevoz;

12) itinerer je prevozni put na kome se obavlja prevoz putnika od polazišta do odredišta;

13) javni prevoz je prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i za koji se naplaćuje usluga prevoza;

14) kabotaža je prevoz putnika koji obavlja strani prevoznik između pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije;

14a) LIMO SERVIS JE JAVNI PREVOZ KOJI SE OBAVLJA PUTNIČKIM VOZILOM KOJE JE IZNAJMLJENO SA USLUGOM VOZAČA;

15) linija je relacija ili skup relacija između početne autobuske stanice ili autobuskog stajališta i krajnje autobuske stanice ili autobuskog stajališta;

16) linijski prevoz je javni prevoz koji se obavlja na određenoj liniji, određenom učestalošću, pri čemu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na unapred određenim autobuskim stanicama ili autobuskim stajalištima;

17) lice odgovorno za prevoz je lice odgovorno za poslove upravljanja prevozom;

18) licenca za obavljanje poslova profesionalnog vozača je dokument kojim se utvrđuje identitet i osnovno zanimanje vozača;

19) licenca za prevoz je javna isprava kojom privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stiče pravo na obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraćaju;

20) licenca za pružanje staničnih usluga je javna isprava kojom privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stiče pravo na obavljanje delatnosti pružanja staničnih usluga;

21) lokalni prevoz je prevoz koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave, osim gradskog i prigradskog linijskog prevoza;

22) međunarodni prevoz je prevoz pri čijem se obavljanju prelazi najmanje jedna državna granica;

23) multilateralni prevoz je međunarodni prevoz koji se obavlja između tri ili više država od kojih je jedna Republika Srbija pri čemu je dozvoljeno ukrcavanje i iskrcavanje putnika na teritorijama svih država;

24) naizmenični prevoz je međunarodni vanlinijski prevoz organizovanih grupa putnika za više turističkih putovanja, tako da se prva vožnja u povratku i poslednja vožnja u odlasku, u nizu naizmeničnih vožnji, obavlja praznim autobusom;

25) organizovana grupa putnika je grupa koja je obrazovana pre početka putovanja, na osnovu ugovora o organizovanju putovanja;

26) povremeni prevoz je međunarodni vanlinijski prevoz grupe putnika koju je unapred organizovao naručilac prevoza ili sam prevoznik;

27) poseban linijski prevoz je prevoz ugovoren za određenu kategoriju putnika, uz isključenje ostalih putnika, prema ugovorenoj učestalosti i na ugovorenom prevoznom putu;

28) prevoz za sopstvene potrebe je prevoz lica koji domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice ili preduzetnik kao pomoćnu aktivnost vrši u vezi sa obavljanjem poslova iz svoje delatnosti bez naplate usluge prevoza;

29) prevoz je svaka vožnja autobusa ili putničkog vozila sa ili bez putnika;

30) prevoznik je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je shodno odredbama ovog zakona odobreno obavljanje javnog prevoza u domaćem prevozu, odnosno privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je, shodno nacionalnom zakonodavstvu države u kojoj se nalazi njegovo sedište, odobreno obavljanje javnog prevoza putnika ili prevoza lica za sopstvene potrebe u međunarodnom prevozu;

31) putni nalog je dokument koji se izdaje za autobus kojim se obavlja prevoz, kao i za putničko vozilo kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe PUTNI NALOG JE DOKUMENT KOJI SE IZDAJE ZA AUTOBUS I PUTNIČKO VOZILO KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU;

32) putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača;

33) putnik je lice koje, na osnovu ugovora ili druge odgovarajuće isprave, ima pravo na prevoz;

34) putni list je dokument koji domaći prevoznik popunjava na propisanom obrascu i kojim se dozvoljava obavljanje vanlinijskog prevoza na osnovu akta koji donosi organ nadležan za izdavanje knjige putnih listova. Knjiga putnih listova je zbirni dokument obrazaca putnih listova;

35) red vožnje je plan obavljanja prevoza na liniji;

36) registrovani red vožnje je isprava kojom se potvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji u domaćem prevozu na osnovu akta koji donosi organ nadležan za registraciju i overu reda vožnje;

37) relacija je rastojanje između dva mesta na liniji koja su u redu vožnje označena kao autobuske stanice ili autobuska stajališta;

38) sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti je javna isprava kojom se potvrđuje profesionalna osposobljenost lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom;

39) strani prevoznik je prevoznik čije se sedište nalazi na teritoriji druge države;

40) taksimetar je merilo koje neprekidno, za vreme vožnje ili zaustavljanja u toku vožnje, automatski izračunava i pokazuje cenu vožnje, u zavisnosti od pređenog puta i ukupnog trajanja vožnje;

41) taksi prevoz je vanlinijski prevoz putnika koji se obavlja putničkim vozilom TAKSI PREVOZ JE JAVNI PREVOZ KOJI SE OBAVLJA PUTNIČKIM VOZILOM I ZA KOJI SE NAKNADA OBRAČUNAVA TAKSIMETROM;

41A) TAKSI PREVOZNIK JE PRIVREDNO DRUŠTVO ILI PREDUZETNIK KOME JE U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA ODOBRENO OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA;

42) taksi tarifa je skup jediničnih cena za start, pređeni kilometar, vreme čekanja, dolazak na adresu po pozivu i prevoz prtljaga po komadu, o čemu se putnici obaveštavaju pre ulaska u taksi vozilo, a primenjuje se u zavisnosti od doba dana ili noći, od dana u nedelji (radni dan, nedelja ili državni praznik) i područja na kome se vožnja obavlja (uža ili šira teritorija jedinice lokalne samouprave i teritorije drugih jedinica lokalne samouprave) i koja je učitana u merni instrument;

43) taksi stajalište je mesto na javnoj saobraćajnoj ili drugoj posebno uređenoj površini koje je određeno i uređeno za pristajanje taksi vozila, čekanje i prijem putnika i koje je obeleženo saobraćajnom signalizacijom shodno propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na javnim putevima;

44) taksi vozač je fizičko lice koje upravlja taksi vozilom i obavlja taksi prevoz, kao preduzetnik ili kao zaposleni kod pravnog licaTAKSI VOZAČ JE FIZIČKO LICE KOJE UPRAVLJA TAKSI VOZILOM I OBAVLJA TAKSI PREVOZ KAO PREDUZETNIK ILI KAO ZAPOSLENI KOD PREDUZETNIKA ILI PRIVREDNOG DRUŠTVA;

45) taksi dozvola ZA VOZAČA je identifikaciona isprava koju taksi vozač nosi sa sobom prilikom obavljanja delatnosti i koju je dužan da pokaže na zahtev ovlašćenog lica i koja sadrži poslovno ime pravnog lica PRIVREDNOG DRUŠTVA ili preduzetnika, redni broj, ime i prezime taksi vozača, status taksi vozača (preduzetnik ili zaposleni), jedinstveni matični broj građana - taksi vozača (JMBG), adresu i fotografiju;

46) tranzitni prevoz je međunarodni prevoz koji prevoznik sa teritorije jedne države obavlja preko teritorije druge države, bez ukrcavanja i iskrcavanja putnika na teritoriji te države.

Član 5.

U autobusu, odnosno putničkom vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkog vozila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz ZA SOPSTVENE POTREBE, putničkog vozila u svojini fizičkog lica kojim to lice vrši prevoz za lične potrebe i putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz putnika, mora se nalaziti putni nalog za autobus, odnosno putničko vozilo, popunjen na propisan način, potpisan od strane vozača i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

Izdavanje i vođenje putnih naloga kao i evidencija o izdatim putnim nalozima vrši se na propisan način.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministar) propisuje sadržinu putnog naloga, način izdavanja i vođenja putnog naloga, kao i način vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima.

Sadržina putnog naloga iz stava 3. ovog člana sadrži naročito ime, prezime i potpis vozača, ime i prezime članova posade, potpis lica ovlašćenog za izdavanje putnog naloga kao podatke o ličnosti.

ČLAN 12A

LIMO SERVIS SMATRA SE JAVNIM PREVOZOM.

4. Taksi prevoz

Član 87.

Taksi prevoz obavlja se na osnovu odobrenja za obavljanje taksi prevoza.

Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja izdaje odobrenje iz stava 1. ovog člana pravnom licu i preduzetniku čija je pretežna delatnost taksi prevoz i koji su za obavljanje te delatnosti registrovani u Registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Taksi vozač ne može biti lice koje je pravnosnažno osuđivano na kaznu zatvora dužu od dve godine za krivično delo protiv života i tela, polne slobode, protiv bezbednosti javnog saobraćaja i javnog reda i mira.

TAKSI PREVOZ OBAVLJA SE NA OSNOVU REŠENJA O ODOBRAVANJU TAKSI PREVOZA (U DALJEM TEKSTU: ODOBRENJE) KOJE IZDAJE OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA, ODNOSNO UPRAVA NADLEŽNA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, U OKVIRU DOZVOLJENOG BROJA TAKSI VOZILA KOJI JE UTVRĐEN AKTOM IZ ČLANA 94. STAV 4. OVOG ZAKONA.

ODOBRENJE SE IZDAJE PRIVREDNOM DRUŠTVU ILI PREDUZETNIKU KOJI U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA IMA REGISTROVANU PRETEŽNU DELATNOST "TAKSI PREVOZ" I KOJI ISPUNJAVA USLOVE U POGLEDU SEDIŠTA, VOZAČA, VOZILA I POSLOVNOG UGLEDA.

ČLAN 87A

USLOV U POGLEDU SEDIŠTA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO AKO IMA SEDIŠTE NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA IZDAJE ODOBRENJE. U SEDIŠTU MORAJU SE NALAZITI POSLOVNE PROSTORIJE U KOJIMA SE ČUVAJU OSNOVNI POSLOVNI DOKUMENTI, POSEBNO RAČUNOVODSTVENI DOKUMENTI, DOKUMENTI O LJUDSKIM RESURSIMA I DRUGI DOKUMENTI BITNI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI TAKSI PREVOZA.

USLOV U POGLEDU SEDIŠTA ISPUNJAVA PREDUZETNIK AKO NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA IZDAJE ODOBRENJE IMA SEDIŠTE I PREBIVALIŠTE.

ČLAN 87B

VOZAČ MORA DA ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:

1) DA IMA VOZAČKU DOZVOLU B KATEGORIJE;

2) DA IMA ZVANJE VOZAČA PUTNIČKOG AUTOMOBILA TREĆEG STEPENA STRUČNE SPREME ILI ZVANJE VOZAČA AUTOBUSA I TERETNOG MOTORNOG VOZILA ČETVRTOG STEPENA STRUČNE SPREME ILI ZVANJE TEHNIČARA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA ILI ZVANJE VOZAČA SPECIJALISTE PETOG STEPENA STRUČNE SPREME;

3) DA IMA RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA VOZAČA MOTORNOG VOZILA OD NAJMANJE PET GODINA;

4) DA IMA UVERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM KOJE JE PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA UTVRĐENO ZA VOZAČE KOJIMA JE UPRAVLJANJE VOZILOM OSNOVNO ZANIMANJE.

VOZAČ NE MOŽE BITI LICE KOJE JE OSUĐENO NA KAZNU ZATVORA DUŽU OD DVE GODINE ZA KRIVIČNO DELO PROTIV ŽIVOTA I TELA, POLNE SLOBODE, IMOVINE, BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA, ZDRAVLJA LJUDI I JAVNOG REDA I MIRA, DOK TRAJU PRAVNE POSLEDICE OSUDE, KAO NI LICE KOME JE IZREČENA ZAŠTITNA MERA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM, DOK TRAJE IZREČENA MERA.

VOZAČ MORA DA IMA POLOŽEN ISPIT O POZNAVANJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE AKO PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU NA POSLEDNJEM POPISU STANOVNIŠTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IMA VIŠE OD 100.000 STANOVNIKA.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PROPISUJE PROGRAM, NAČIN I TROŠKOVE POLAGANJA ISPITA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA. PROGRAM SADRŽI OBLAST KOJA SE ODNOSI NA POZNAVANJE PROPISA KOJIMA SE UREĐUJU TAKSI PREVOZ I OBLAST O POZNAVANJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, A MOŽE DA SADRŽI I POZNAVANJE STRANOG JEZIKA.

VOZAČ MORA BITI U RADNOM ODNOSU KOD PREDUZETNIKA ILI PRIVREDNOG DRUŠTVA.

U PREDUZETNIČKOJ RADNJI USLOVE ZA VOZAČA MORA DA ISPUNJAVA PREDUZETNIK.

ČLAN 87V

VOZILO MORA DA ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:

1) DA JE PUTNIČKO VOZILO U VLASNIŠTVU, ODNOSNO LIZINGU PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI PREDUZETNIKA;

2) DA JE REGISTROVANO ZA PET MESTA ZA SEDENJE, UKLJUČUJUĆI I MESTO ZA SEDENJE VOZAČA;

3) DA IMA NAJMANJE DVOJA VRATA SA DESNE STRANE I UPRAVLJAČ NA LEVOJ STRANI;

4) DA IMA KLIMA UREĐAJ KOJI NIJE NAKNADNO UGRAĐEN;

5) DA RAZMAK OSOVINA BUDE NAJMANJE 2.550 MM I ZAPREMINE KORISNOG PRTLJAŽNOG PROSTORA NAJMANJE 350 L;

6) DA IMA UGRAĐEN ISPRAVAN TAKSIMETAR KOJI JE PODEŠEN I OVEREN ISKLJUČIVO U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE METROLOGIJA I ODLUKOM IZ ČLANA 94. STAV 6. OVOG ZAKONA;

7) DA JE REGISTROVANO PREMA MESTU SEDIŠTA PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO PREDUZETNIKA SA REGISTARSKIM TABLICAMA ČIJA REGISTARSKA OZNAKA SADRŽI LATINIČNA SLOVA TX NA ZADNJE DVE POZICIJE;

8) DA IMA KROVNU OZNAKU IZDATU U SKLADU SA ČLANOM 89A OVOG ZAKONA;

9) DA ISPUNJAVA BLIŽE I POSEBNE USLOVE KOJE PROPISUJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U POGLEDU OBAVEZE OBELEŽAVANJA VOZILA, IZGLEDA I UREDNOSTI VOZILA, KAO I ISPRAVNOSTI OPREME VOZILA.

ČLAN 87G

PRIVREDNO DRUŠTVO NE ISPUNJAVA USLOV POSLOVNOG UGLEDA AKO MU JE PRAVNOSNAŽNO IZREČENA ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENJA DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU PROPISANA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PRIVREDNI PRESTUPI ILI ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PREKRŠAJI, DOK TRAJE IZREČENA MERA.

PREDUZETNIK NE ISPUNJAVA USLOV POSLOVNOG UGLEDA AKO MU JE PRAVNOSNAŽNO IZREČENA ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENJA DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU PROPISANA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PREKRŠAJI, DOK TRAJE IZREČENA MERA.

PRIVREDNO DRUŠTVO ILI PREDUZETNIK NE ISPUNJAVA USLOV POSLOVNOG UGLEDA AKO IMA NEIZMIRENE PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU REGISTROVANE DELATNOSTI.

DUGOVANJA KOJA SE REDOVNO IZMIRUJU PO OSNOVU REPROGRAMA DUGA NE SMATRAJU SE NEIZMIRENIM PORESKIM OBAVEZAMA U SMISLU STAVA 3. OVOG ČLANA.

ČLAN 87D

OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA, ODNOSNO UPRAVA NADLEŽNA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, NAJMANJE JEDNOM U TRI GODINE, VRŠI PROVERU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA.

AKO SE U VRŠENJU PROVERE UTVRDI DA JE TAKSI PREVOZNIK PRESTAO DA ISPUNJAVANJA NEKI OD USLOVA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA OPŠTINSKO, ODNOSNO GRADSKO VEĆE UKINUĆE ODOBRENJE, S TIM ŠTO SE PRE UKIDANJA ODOBRENJA ODREĐUJE ROK U KOME JE TAKSI PREVOZNIK DUŽAN DA DOSTAVI DOKAZE O ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA, OSIM DOKAZA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA.

Član 88.

Taksi prevoz obavlja se fabrički proizvedenim putničkim vozilom koje ima najviše pet sedišta računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata, a koje ispunjava i uslove utvrđene aktom organa jedinice lokalne samouprave, i koje je registrovano prema mestu sedišta taksi prevoznika sa izdatim registarskim tablicama čija registarska oznaka sadrži latinična slova TX na zadnje dve pozicije.

Taksi prevoz može obavljati taksi prevoznik koji je vlasnik, odnosno primalac lizinga najmanje jednog registrovanog putničkog vozila iz stava 1. ovog člana.

Primalac lizinga mora biti upisan u saobraćajnu dozvolu kao korisnik vozila.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA PODNOSI SE OPŠTINSKOJ, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI, ODNOSNO UPRAVI NADLEŽNOJ ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA.

OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA, ODNOSNO UPRAVA NADLEŽNA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, IZDAJE ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI TE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE AKO JE BROJ VOZILA KOJI SE UNOSI U ODOBRENJE U OKVIRU DOZVOLJENOG BROJA TAKSI VOZILA I AKO PRIVREDNO DRUŠTVO I PREDUZETNIK ISPUNJAVA USLOVE IZ ČL. 87, 87A, 87B, 87V TAČ. 1) - 5) I 87G OVOG ZAKONA.

PRIVREDNO DRUŠTVO I PREDUZETNIK DUŽAN JE DA U ROKU OD 40 DANA OD DANA PRIJEMA ODOBRENJA PRIJAVI POČETAK OBAVLJANJA DELATNOSTI ORGANU NADLEŽNOM ZA REGISTRACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA KAO I DA OPŠTINSKOJ, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI, ODNOSNO UPRAVI NADLEŽNOJ ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, DOSTAVI DOKAZE O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 87V TAČ. 6)-9) OVOG ZAKONA.

OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA, ODNOSNO UPRAVA NADLEŽNA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, NA OSNOVU IZDATOG ODOBRENJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA IZDAJE UVERENJE KOJE SADRŽI MARKU, TIP I BROJ ŠASIJE VOZILA, NA OSNOVU KOGA SE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA, IZDAJU REGISTARSKE TABLICE ČIJA REGISTARSKA OZNAKA SADRŽI LATINIČNA SLOVA TX NA ZADNJE DVE POZICIJE, PREMA MESTU SEDIŠTA PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO PREDUZETNIKA.

AKO U OSTAVLJENOM ROKU NE BUDU DOSTAVLJENI DOKAZI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, OPŠTINSKO, ODNOSNO GRADSKO VEĆE UKINUĆE ODOBRENJE.

TAKSI PREVOZNIKU KOJI U OSTAVLJENOM ROKU DOSTAVI DOKAZE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA

UPRAVA, ODNOSNO UPRAVA NADLEŽNA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, IZDAJE TAKSI DOZVOLU ZA VOZAČA I TAKSI DOZVOLU ZA VOZILO.

TAKSI PREVOZNIK IMA PRAVO DA OTPOČNE DA OBAVLJA TAKSI PREVOZ NA OSNOVU IZDATOG ODOBRENJA POSLE IZDAVANJA DOZVOLA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA.

OBRASCE TAKSI DOZVOLA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA PROPISUJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.

TAKSI PREVOZNIK KOJI PROMENI PRAVNU FORMU ILI IZVRŠI STATUSNU PROMENU MOŽE DA OBAVLJA TAKSI PREVOZ NA OSNOVU NOVOG ODOBRENJA KOJE OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA, ODNOSNO UPRAVA NADLEŽNA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, IZDAJE NA ZAHTEV PRAVNOG SLEDBENIKA TAKSI PREVOZNIKA, SAMO AKO SU ISPUNJENI USLOVI IZ ČL. 87, 87A, 87B, 87V I 87G OVOG ZAKONA I AKO JE BROJ VOZILA KOJI SE UNOSI U NOVO ODOBRENJE U OKVIRU DOZVOLJENOG BROJA TAKSI VOZILA.

TAKSI PREVOZNIK DUŽAN JE DA OPŠTINSKOJ, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI, ODNOSNO UPRAVI NADLEŽNOJ ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, PRIJAVI SVAKU PROMENU U POGLEDU VOZILA I VOZAČA ZA KOJE SU IZDATE ODGOVARAJUĆE TAKSI DOZVOLE U ROKU OD 15 DANA OD DANA NASTALE PROMENE.

TAKSI PREVOZNIK DUŽAN JE DA OPŠTINSKOJ, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI, ODNOSNO UPRAVI NADLEŽNOJ ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, PRIJAVI PREKID OBAVLJANJA DELATNOSTI U ROKU OD DVA DANA OD DANA PRIJAVE U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA.

ČLAN 88A

ODOBRENJE PRESTAJE DA VAŽI PO SILI ZAKONA:

1) BRISANJEM PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDUZETNIKA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA;

2) PROMENOM SEDIŠTA PRIVREDNOG DRUŠTVA, ODNOSNO SEDIŠTA ILI PREBIVALIŠTA PREDUZETNIKA NA TERITORIJU DRUGE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE;

3) PRAVNOSNAŽNOŠĆU ODLUKE KOJOM JE PRIVREDNOM DRUŠTVU IZREČENA ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENJA DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU, PROPISANA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PRIVREDNI PRESTUPI ILI ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PREKRŠAJI;

4) PRAVNOSNAŽNOŠĆU ODLUKE KOJOM JE PREDUZETNIKU IZREČENA ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENJA DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU PROPISANA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PREKRŠAJI.

Član 89.

U putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz mora biti na vidnom mestu za korisnika prevoza ugrađen ispravan, overen taksimetar i istaknuta taksi dozvola ZA VOZAČA.

U putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz mora se nalaziti odobrenje opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja za obavljanje taksi prevoza.

Na krovu putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz mora biti istaknut naziv: "TAXI".

ČLAN 89A

VOZILO KOJIM SE OBAVLJA TAKSI PREVOZ OBELEŽAVA SE ISTICANJEM KROVNE OZNAKA KOJA IMA INSTALIRANO OSVETLJENJE I SADRŽI NATPIS "TAXI", BROJ KROVNE OZNAKE I OZNAKU IZDAVAOCA KROVNE OZNAKE.

TAKSI PREVOZNIK KORISTI KROVNU OZNAKU KOJU IZDAJE OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA, ODNOSNO UPRAVA NADLEŽNA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA ILI KROVNU OZNAKU KOJU IZDAJE PRAVNO LICE SA KOJIM TAKSI PREVOZNIK IMA ZAKLJUČEN UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI O PRUŽANJU USLUGE RADIO VEZE ILI USLUGE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA.

PRAVNO LICE IZDAJE KROVNU OZNAKU TAKSI PREVOZNIKU KOJI DOSTAVI SAGLASNOST OPŠTINSKE, ODNOSNO GRADSKE UPRAVE, ODNOSNO UPRAVE NADLEŽNE ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PROPISUJE IZGLED I DIMENZIJE KROVNE OZNAKE KOJU IZDAJE OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA, ODNOSNO UPRAVA NADLEŽNA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, KAO I USLOVE I NAČIN DAVANJA SAGLASNOSTI ZA KORIŠĆENJE KROVNE OZNAKE KOJU IZDAJE PRAVNO LICE.

ZABRANJENO JE IZDAVATI I KORISTITI KROVNE OZNAKE BEZ PRETHODNO PRIBAVLJENE SAGLASNOSTI OPŠTINSKE, ODNOSNO GRADSKE UPRAVE, ODNOSNO UPRAVE NADLEŽNE ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA.

REKLAMNI PANOI NA KROVU TAKSI VOZILA MOGU SE POSTAVLJATI U SKLADU SA PROPISIMA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA.

REKLAMNI PANO MORA BITI POSTAVLJEN TAKO DA NE ZAKLANJA KROVNU OZNAKU.

REKLAMNE NALEPNICE NA BOČNIM STRANAMA I VRATIMA TAKSI VOZILA MORAJU BITI U SKLADU SA PROPISIMA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA.

ZABRANJENO JE POSTAVLJATI REKLAMNE PANOE I NALEPNICE NA KOJIMA SE REKLAMIRA USLUGA LICA KOJE NE POSEDUJE ODOBRENJE, SAGLASNOST ILI DRUGI AKT NADLEŽNOG ORGANA, AKO JE ODOBRENJE, SAGLASNOST ILI DRUGI AKT NADLEŽNOG ORGANA PROPISAN KAO USLOV ZA OBAVLJANJE TE DELATNOSTI.

Član 90.

Putničkim vozilom kojim se obavlja taksi prevoz zabranjeno je obavljanje linijskog prevoza.

U delu putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz namenjenom za prevoz putnika ne mogu se smeštati stvari koje nisu ručni prtljag.

Taksi prevoznik ne može koristiti autobuska stajališta koja su određena za međumesni prevoz.

Član 91.

Taksi prevoznik je dužan da prilikom otpočinjanja prevoza uključi taksimetar, odnosno preuzme potvrdu o fiksnoj ceni kada prevoz otpočinje sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave.

Taksi prevoznik za izvršenu uslugu prevoza naplaćuje cenu prevoza najviše u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza ili cenu po izdatoj potvrdi sa lokacija iz stava 1. ovog člana

Taksi prevoznik je dužan da izda račun korisniku usluge taksi prevoza za obavljeni prevoz koji sadrži datum, relaciju ili kilometražu, cenu prevoza i koji je potpisan i overen pečatom prevoznika.

TAKSI PREVOZNIK MOŽE DA OBAVLJA TAKSI PREVOZ SAMO NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA MU JE IZDALA ODOBRENJE.

IZUZETNO, TAKSI PREVOZNIK MOŽE DA OBAVI TAKSI PREVOZ PREKO TERITORIJE, ODNOSNO PREVOZ KOJI SE ZAVRŠAVA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA KOJU NEMA ODOBRENJE, AKO JE TAKSI PREVOZ ZAPOČET NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA MU JE IZDALA ODOBRENJE.

TAKSI PREVOZNIK KOJI OBAVI PREVOZ U SMISLU STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽAN JE DA ODMAH PO IZLASKU PUTNIKA IZ VOZILA UKLONI KROVNU OZNAKU.

U SLUČAJU KADA JE POTREBNO DA ISTOG PUTNIKA VRATI, TAKSIMETAR MORA BITI UKLJUČEN SVE VREME ČEKANJA.

ČLAN 91A

TAKSI VOZAČ JE DUŽAN DA PRIMI U VOZILO SVAKOG PUTNIKA U GRANICAMA RASPOLOŽIVIH SEDIŠTA I IZVRŠI VOŽNJU DO ZAHTEVANOG ODREDIŠTA.

TAKSI VOZAČ MOŽE ODBITI ZAHTEV ZA PREVOZOM, AKO SE ODREDIŠTE PREVOZA NE NALAZI NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA KOJU IMA ODOBRENJE.

TAKSI VOZAČ MOŽE ODBITI ZAHTEV ZA PREVOZOM AKO OCENI DA JE PRTLJAG PUTNIKA TAKAV DA MOŽE DA OŠTETI ILI UPRLJA PRTLJAŽNI PROSTOR, KAO I U SLUČAJU KADA JE PRTLJAG KABAST ILI TEŽAK I NE MOŽE DA STANE U PRTLJAŽNI PROSTOR, ODNOSNO MOŽE IZAZVATI PREOPTEREĆENJE TAKSI VOZILA.

POD PRTLJAGOM SMATRA SE KOFER, PUTNA TORBA, KOFA, SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA, SKLOPIVA KOLICA ZA BEBE, SPORTSKA OPREMA I DRUGE STVARI ČIJE SU DIMENZIJE VEĆE OD 40X20X55 CM, ODNOSNO MASE VEĆE OD 8 KG.

POD RUČNIM PRTLJAGOM SMATRA SE ŽENSKA TAŠNA, AKTN TAŠNA, PRENOSIVI RAČUNAR, KIŠOBRAN, FOTOAPARAT, ŠTAP ZA POMOĆ PRI KRETANJU, ŠTAKE I SLIČNE STVARI KOJE PUTNIK SAM ČUVA, NOSI SA SOBOM I UNOSI U TAKSI VOZILO U PROSTOR ZA PUTNIKE.

ČLAN 91B

PRILIKOM OBAVLJANJA PREVOZA MORA BITI UKLJUČEN TAKSIMETAR, OSIM U SLUČAJU KADA PREVOZ OTPOČINJE SA TAKSI STAJALIŠTA NA LOKACIJAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE.

TAKSI VOZAČ JE DUŽAN DA PRILIKOM OTPOČINJANJA PREVOZA UKLJUČI TAKSIMETAR, ODNOSNO PREUZME OD PUTNIKA POTVRDU O FIKSNOJ CENI KADA PREVOZ OTPOČINJE SA TAKSI STAJALIŠTA NA LOKACIJAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE.

LOKACIJA OD POSEBNOG INTERESA ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE JE AERODROM, ŽELEZNIČKA STANICA, AUTOBUSKA STANICA I LUKA, KOJA JE AKTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE UTVRĐENA KAO TAKVA.

TAKSI PREVOZNIK JE DUŽAN DA ZA IZVRŠENU USLUGU PREVOZA NAPLATI CENU PREVOZA U IZNOSU KOJI POKAZUJE TAKSIMETAR U TRENUTKU ZAVRŠETKA PREVOZA ILI CENU IZ POTVRDE O FIKSNOJ CENI PREVOZA SA LOKACIJA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

TAKSI PREVOZNIK JE DUŽAN DA IZDA RAČUN KORISNIKU USLUGE TAKSI PREVOZA ZA OBAVLJENI PREVOZ KOJI SADRŽI NAZIV I SEDIŠTE TAKSI PREVOZNIKA, DATUM, RELACIJU ILI KILOMETRAŽU I CENU PREVOZA.

ČLAN 91V

TAKSI VOZAČ JE DUŽAN DA VOŽNJU OBAVI NAJKRAĆOM TRASOM DO ODREDIŠTA, A AKO TO NIJE I NAJPOVOLJNIJA TRASA U POGLEDU CENE PREVOZA, DUŽAN JE DA PUTNIKU PREPORUČI POVOLJNIJU TRASU, OSIM U SLIČAJU KADA PUTNIK ZAHTEVA ODREĐENU TRASU.

KADA SE VOŽNJA OBAVLJA SA LOKACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU TAKSI VOZAČ BIRA TRASU.

KADA JE TAKSI VOZILO U FUNKCIJI JAVNOG PREVOZA, TAKSI VOZAČ JE DUŽAN DA ISTAKNE KROVNU OZNAKU.

OSVETLJENJE KROVNE OZNAKE MORA BITI ISKLJUČENO UVEK KADA JE PUTNIK U VOZILU.

USLUGA TAKSI PREVOZA KOJI OTPOČINJE SA TAKSI STAJALIŠTA PRUŽA SE VOZILOM PO IZBORU KORISNIKA USLUGE, OSIM USLUGE TAKSI PREVOZA KOJI OTPOČINJE SA TAKSI STAJALIŠTA NA LOKACIJI OD POSEBNOG INTERESA.

ČLAN 91G

TAKSI VOZILOM NE MOGU SE PREVOZITI DECA MLAĐA OD ŠEST GODINA BEZ PUNOLETNOG PRATIOCA.

TAKSI VOZILOM NE MOGU SE PREVOZITI POSMRTNI OSTACI I UGINULE ŽIVOTINJE.

LICA KOJA SE NASILNO PONAŠAJU, LICA POD DEJSTVOM ALKOHOLA ILI DROGE, LICA KOJA MOGU ZAPRLJATI ILI OŠTETITI UNUTRAŠNJOST TAKSI VOZILA I KUĆNI LJUBIMCI, MOGU SE PREVOZITI TAKSI VOZILOM SAMO UZ SAGLASNOST TAKSI VOZAČA.

U DELU PUTNIČKOG VOZILA KOJIM SE OBAVLJA TAKSI PREVOZ NAMENJENOM ZA PREVOZ PUTNIKA NE MOGU SE SMEŠTATI STVARI KOJE NISU RUČNI PRTLJAG, OSIM UZ SAGLASNOST TAKSI VOZAČA.

Član 92.

Taksi prevoz može da se obavlja samo na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju taksi prevoznik ima izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti.

Izuzetno, taksi prevoznik može da obavi taksi prevoz preko ili na teritoriji jedinice lokalne samouprave, od koje nema izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti, ako je taksi prevoz započet na teritoriji jedinice lokalne samouprave od koje taksi prevoznik ima izdato važeće odobrenje za obavljanje delatnosti.

Taksi prevoznik koji obavi prevoz u smislu stava 2. ovog člana obavezan je da odmah po obavljenom taksi prevozu ukloni krovnu oznaku i ne može da pruža usluge taksi prevoza na teritoriji jedinice lokalne samouprave, od koje nema izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti.

PRIVREDNI SUBJEKTI IZ ČLANA 87. OVOG ZAKONA NE MOGU BILO KOJOM SVOJOM RADNJOM KOJA SE ODNOSI NA DAVANJE NA KORIŠĆENJE KROVNE OZNAKE, ODOBRENJA, TAKSI DOZVOLE, TAKSI VOZILA I DRUGO, DA OMOGUĆE DRUGIM PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA ILI FIZIČKIM LICIMA DA OBAVLJAJU TAKSI PREVOZ.

ZABRANJENO JE PRUŽANJE USLUGE RADIO VEZE, ODNOSNO USLUGE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ILI PRUŽANJE USLUGE NA DRUGI NAČIN SA CILJEM:

1) DA SE KORISNIK PREVOZA I SUBJEKT KOJI PRUŽA USLUGU TAKSI PREVOZA, A NE POSEDUJE ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA, DOVEDU U VEZU RADI UGOVARANJA PREVOZA,

2) DA SE KORISNIKU PREVOZA PONUDI USLUGA PREVOZA KOJU PRUŽA SUBJEKT KOJI NE POSEDUJE ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE,

3) DA SE KORISNIKU PREVOZA PONUDI USLUGA TAKSI PREVOZA PO CENI PREVOZA KOJA NIJE U SKLADU SA ODLUKOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI PRUŽAJU USLUGE RADIO VEZE, ODNOSNO USLUGE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, DUŽNI DA POSLUJU U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE I ELEKTRONSKA TRGOVINA.

Član 93.

Privredni subjekti iz člana 87. stav 1. ovog zakona ne mogu bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na ustupanje na korišćenje krovne oznake sa nazivom "TAXI", ustupanje dokumenata sa svojim poslovnim imenom, ustupanje taksi dozvole, ustupanje taksi vozila i drugo, da omoguće drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, da obavljaju taksi prevoz.

U VOZILU KOJIM SE OBAVLJA TAKSI PREVOZ MORA SE NALAZITI:

1) FOTOKOPIJA ODOBRENJA ILI ODOBRENJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU;

2) TAKSI DOZVOLA ZA VOZAČA;

3) TAKSI DOZVOLA ZA VOZILO;

4) CENOVNIK UTVRĐEN ODLUKOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE;

5) UGOVOR O RADU ZA VOZAČA ZAPOSLENOG KOD TAKSI PREVOZNIKA;

6) DOKAZ O OSIGURANJU PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA;

7) OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE, ODNOSNO GRADSKE UPRAVE, ODNOSNO UPRAVE NADLEŽNE ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, O BROJU TELEFONA NA KOJI KORISNIK TAKSI PREVOZA MOŽE IZJAVITI PRITUŽBE NA PRUŽENU TAKSI USLUGU;

8) FOTOKOPIJA SAGLASNOSTI ILI SAGLASNOST U ELEKTRONSKOM OBLIKU IZ ČLANA 89A STAV 3. OVOG ZAKONA;

9) DOKUMENTA UTVRĐENA AKTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

Član 94.

Jedinica lokalne samouprave propisuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza.

Jedinica lokalne samouprave, u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima, donosi program kojim definiše organizovanje taksi prevoza u okviru kojeg se određuje i optimalan broj taksi vozila.

Saobraćajno-tehnički uslovi iz stava 2. ovog člana definišu se u petogodišnjem periodu, a na osnovu karakteristika prevoznih zahteva-vožnji i stanja tehničkog regulisanja saobraćaja na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA OSNOVU PROGRAMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DONOSI AKT KOJIM UTVRĐUJE DOZVOLJENI BROJ VOZILA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA.

AKO NE DONESE PROGRAM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DOZVOLJENI BROJ VOZILA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA UTVRĐUJE NA SLEDEĆI NAČIN:

1) ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE IMAJU VIŠE OD 100.000 STANOVNIKA BROJ STANOVNIKA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DELI SE SA 400;

2) ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE IMAJU MANJE OD 100.000 STANOVNIKA BROJ STANOVNIKA DELI SE SA 600;

PRI ČEMU SE KAO BROJ STANOVNIKA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE UZIMA PODATAK REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU SA POSLEDNJEG POPISA STANOVNIŠTVA.

Jedinica lokalne samouprave svojom odlukom uređuje posebne uslove koje treba da ispuni prevoznik, karakteristike i obeležja taksi vozila i način obavljanja taksi prevoza koji nisu definisani ovim zakonom BLIŽE UREĐUJE NAČIN OBAVLJANJA TAKSI PREVOZA. Jedinica lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje i usklađuje cenu u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na njenoj teritoriji.

ODLUKOM IZ STAVA 6. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE CENOVNIK USLUGA TAKSI PREVOZA U KOME JE PRIKAZANA CENA TAKSI USLUGE PREĐENOG KILOMETRA, STARTA, MINUTA ČEKANJA, DOLASKA NA ADRESU PO POZIVU, PREVOZ PRTLJAGA PO KOMADU, KAO I FIKSNA CENA PREVOZA SA LOKACIJE OD POSEBNOG INTERESA ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE.

Taksimetar mora biti podešen isključivo u skladu sa odlukom iz stava 4. 6. ovog člana I CENOVNIKOM IZ STAVA 7. OVOG ČLANA.

Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja vodi registar TAKSI PREVOZNIKA, taksi vozača, taksi vozila i krovnih oznaka ZA SVAKO VOZILO ZA KOJE JE IZDATA TAKSI DOZVOLA.

Registar iz stava 6 9. ovog člana sadrži naročito POSLOVNO IME, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ TAKSI PREVOZNIKA, BROJ I DATUM ODOBRENJA, ime i prezime taksi vozača, broj taksi dozvole ZA VOZAČA, ODNOSNO VOZILO, BROJ ŠASIJE i registarske tablice taksi vozila.

VA LIMO SERVIS

ČLAN 137A

PRIVREDNO DRUŠTVO ILI PREDUZETNIK MOŽE DA OBAVLJA LIMO SERVIS AKO POSEDUJE REŠENJE OPŠTINSKE, ODNOSNO GRADSKE UPRAVE, ODNOSNO UPRAVE NADLEŽNE ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, KOJIM JE UTVRĐENO DA PRIVREDNO DRUŠTVO ILI PREDUZETNIK IMA REGISTROVANU PRETEŽNU DELATNOST "TAKSI PREVOZ" I ISPUNJAVA USLOVE U POGLEDU SEDIŠTA PROPISANE U ČLANU 87A STAV. OVOG ZAKONA, USLOVE U POGLEDU POSLOVNOG UGLEDA PROPISANE U ČLANU 87G ST. 1. I 2 OVOG ZAKONA, KAO I USLOVE U POGLEDU VOZILA I VOZAČA.

LIMO SERVIS MOŽE SE OBAVLJATI SAMO PUTNIČKIM VOZILIMA KOJA IMAJU JEDNU OD SLEDEĆIH KARAKTERISTIKA:

1) VOZILO OD ISTORIJSKOG ZNAČAJA (OLDTAJMER);

2) LIMUZINA KOJA NIJE SERIJSKI PROIZVEDENA I IMA DUŽINU NAJMANJE 7 M;

3) VOZILO VISOKE KLASE, ODNOSNO LUKSUZNO VOZILO KOJE IMA VREDNOST VEĆU OD 25.000 EVRA KATALOŠKE VREDNOSTI, U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE REŠENJA, KAO I KOJE NIJE STARIJE OD PET GODINA;

4) VOZILO SA 7+1 ILI 8+1 MESTA ZA SEDENJE KOJE IMA UGRAĐEN DIGITALNI TAHOGRAF I NIJE STARIJE OD PET GODINA.

PUTNIČKO VOZILO IZ STAVA 2. TAČKA 4) OVOG ČLANA MORA NA BOČNIM STRANAMA IMATI POSLOVNO IME PREVOZNIKA I NATPIS "LIMO SERVIS".

PRIMALAC LIZINGA I ZAKUPAC PUTNIČKOG VOZILA IZ STAVA 2. TAČKA 4) OVOG ČLANA SMATRA SE VLASNIKOM U POGLEDU PRAVA I OBAVEZA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

USLOV U POGLEDU VOZILA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO ILI PREDUZETNIK AKO U VLASNIŠTVU ILI LIZINGU IMA NAJMANJE JEDNO PUTNIČKO VOZILO IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

AKO ISPUNJAVA USLOV IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, PRIVREDNO DRUŠTVO ILI PREDUZETNIK ZA OBAVLJANJE LIMO SERVISA MOŽE KORISTITI PUTNIČKA VOZILA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA I PO OSNOVU ZAKUPA, KOJI NE MOŽE BITI KRAĆI OD ŠEST MESECI.

UGOVOR O ZAKUPU MORA BITI OVEREN KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA OVERU, AKO JE JEDNA OD UGOVORNIH STRANA FIZIČKO LICE.

PUTNIČKA VOZILA KOJIM SE OBAVLJA LIMO SERVIS, A KOJA SU UZETA U ZAKUP, NE MOGU SE DAVATI U PODZAKUP.

USLOV U POGLEDU VOZAČA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO ILI PREDUZETNIK, AKO U RADNOM ODNOSU IMA NAJMANJE JEDNOG VOZAČA.

VOZAČ PUTNIČKOG VOZILA IZ STAVA 2. TAČ.1)-3) OVOG ČLANA MORA DA IMA NAJMANJE 21 GODINU STAROSTI, KAO I DA NAJMANJE TRI GODINE IMA VOZAČKU DOZVOLU V KATEGORIJE.

VOZAČ PUTNIČKOG VOZILA IZ STAVA 2. TAČKA 4) OVOG ČLANA MORA DA IMA LICENCU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROFESIONALNOG VOZAČA VOZILA NAJMANJE D1 KATEGORIJE.

PREVOZNIK JE DUŽAN DA OPŠTINSKOJ, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI, ODNOSNO UPRAVI NADLEŽNOJ ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, PRIJAVI SVAKU PROMENU U POGLEDU SEDIŠTA I VOZILA KOJA SU UNETA U REŠENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, U ROKU OD 15 DANA OD DANA NASTALE PROMENE.

OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA, ODNOSNO UPRAVA NADLEŽNA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, VODI EVIDENCIJU PREVOZNIKA KOJI IMAJU PRAVO NA OBAVLJANJE LIMO SERVISA.

EVIDENCIJA IZ STAVA 13. OVOG ČLANA SADRŽI POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDUZETNIKA, BROJ I DATUM REŠENJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I REGISTARSKE OZNAKE PUTNIČKIH VOZILA KOJIMA IMA PRAVO DA OBAVLJA PREVOZ.

OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA, ODNOSNO UPRAVA NADLEŽNA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, DUŽNA JE DA DVA PUTA GODIŠNJE DOSTAVI MINISTARSTVU IZVEŠTAJ O PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI IMAJU PRAVO DA OBAVLJAJU LIMO SERVIS, SA PODACIMA IZ STAVA 14. OVOG ČLANA.

IZVEŠTAJ IZ STAVA 15. OVOG ČLANA ZA PRVIH ŠEST MESECI TEKUĆE GODINE DOSTAVLJA SE NAJKASNIJE DO 15. JULA TEKUĆE GODINE, A ZA DRUGIH ŠEST MESECI TEKUĆE GODINE NAJKASNIJE DO 15. JANUARA NAREDNE GODINE.

NA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJA OBAVLJAJU PREVOZ VOZILIMA IZ STAVA 2. TAČKA 4) OVOG ČLANA, KAO I NA FIZIČKA LICA KOJA UPRAVLJAJU OVIM VOZILIMA, PRIMENJUJU SE ODREDBE PROPISA KOJIMA SE UREĐUJU RADNO VREME POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFI.

REŠENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE KONAČNO.

ČLAN 137B

OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA, ODNOSNO UPRAVA NADLEŽNA ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA NAJMANJE JEDNOM U TRI GODINE VRŠI PROVERU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE LIMO SERVISA.

AKO SE U VRŠENJU PROVERE UTVRDI DA JE PREVOZNIK PRESTAO DA ISPUNJAVANJA NEKI OD USLOVA ZA OBAVLJANJE LIMO SERVISA OPŠTINSKO, ODNOSNO GRADSKO VEĆE UKINUĆE REŠENJE IZ ČLANA 137A STAV 1. OVOG ZAKONA, S TIM ŠTO SE PRE UKIDANJA REŠENJA ODREĐUJE ROK U KOME JE PREVOZNIK DUŽAN DA DOSTAVI DOKAZE O ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA.

ČLAN 137V

LIMO SERVIS MOŽE SE OBAVLJATI SAMO VOZILIMA ČIJE SU REGISTARSKE OZNAKE UNETE U REŠENJE IZ ČLANA 137A STAV 1. OVOG ZAKONA.

ZA VREME OBAVLJANJA LIMO SERVISA, U DONJEM DESNOM UGLU VETROBRANSKOG STAKLA PUTNIČKOG VOZILA IZ ČLANA 137 A STAV 2. TAČ. 1)-3) OVOG ZAKONA MORA SE NALAZITI TABLA NA KOJOJ JE ISPISANO POSLOVNO IME PREVOZNIKA I REČI "LIMO SERVIS".

U VOZILU KOJIM SE OBAVLJA LIMO SERVIS MORA SE NALAZITI FOTOKOPIJA REŠENJA ILI REŠENJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU IZ ČLANA 137A STAV 1. OVOG ZAKONA, UGOVOR IZ ČLANA 137D STAV 1. OVOG ZAKONA I UGOVOR O RADU ZA VOZAČA, ODNOSNO DRUGI UGOVOR U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZ RADNOG ODNOSA, ODNOSNO PO OSNOVU RADA ILI OVERENA FOTOKOPIJA, ODNOSNO ELEKTRONSKI OBLIK TIH UGOVORA ZA VOZAČE KOJI SU RADNO ANGAŽOVANI.

ČLAN 137G

PREVOZNIK JE DUŽAN DA:

1) NA ULAZU U SEDIŠTE, ODNOSNO PROSTOR U KOME OBAVLJA DELATNOST VIDNO ISTAKNE POSLOVNO IME I SEDIŠTE;

2) NA ULAZU U PROSTOR U KOME OBAVLJA DELATNOST VIDNO ISTAKNE RADNO VREME I DA GA SE PRIDRŽAVA U SVOM POSLOVANJU;

3) U SVAKOM POSLOVNOM PROSTORU, ODNOSNO MESTU POSLOVANJA ISTAKNE CENE USLUGA KOJE PRUŽA, ODNOSNO PRE PRUŽENE USLUGE OBAVESTI KORISNIKA O VISINI CENE;

4) SE PRIDRŽAVA CENA IZ TAČKE 3) OVOG STAVA;

5) U DELU IZDAVANJA RAČUNA POSTUPI NA PROPISAN NAČIN;

6) NA ISTINIT, JASAN, RAZUMLJIV I NEOBMANJUJUĆI NAČIN U ISTICANJU PONUDE OBAVEŠTAVA KORISNIKE O USLUZI PREVOZA KOJU NUDI, U POGLEDU VRSTE, NAČINA PRUŽANJA USLUGE PREVOZA, CENE I DR;

7) VODI EVIDENCIJU UGOVORENIH PREVOZA KOJA SADRŽI PODATKE O PUTNIČKOM VOZILU, VOZAČU I TRAJANJU PREVOZA;

8) SVU DOKUMENTACIJU U VEZI SA UGOVORENIM PREVOZIMA ČUVA DVE GODINE.

VOZAČ PUTNIČKOG VOZILA MORA BITI U RADNOM ODNOSU ILI RADNO ANGAŽOVAN KOD PREVOZNIKA.

ČLAN 137D

LIMO SERVIS OBAVLJA SE NA OSNOVU UGOVORA, ZAKLJUČENOG U PISANOM ILI ELEKTRONSKOM OBLIKU, TAKO ŠTO SE PUTNIČKO VOZILO IZNAJMLJUJE U CELINI. SVRHU, CILJ I TRAJANJE PREVOZA UTVRĐUJE KORISNIK PREVOZA I SVI PUTNICI SU SAGLASNI SA DESTINACIJOM I TOKOM PUTOVANJA, ODNOSNO VRSTOM USLUGE. CENA PREVOZA SE NE OBRAČUNAVA I NE NAPLAĆUJE NA NAČIN KOJI JE KARAKTERISTIČAN ZA OSTALE VRSTE PREVOZA (TAKSI PREVOZ, LINIJSKI PREVOZ, VANLINIJSKI PREVOZ I POSEBAN LINIJSKI PREVOZ).

U VOZILU KOJIM SE OBAVLJA PREVOZ MORA SE NALAZITI DOKUMENTACIJA IZ KOJE SE NESUMNJIVO MOŽE UTVRDITI SVRHA, CILJ I TRAJANJE PUTOVANJA, KAO I NAČIN OBRAČUNAVANJA CENE PREVOZA.

CENA PREVOZA SE OBRAČUNAVA NA OSNOVU JEDINICE VREMENA (ČAS ILI DAN), PRI ČEMU TRAJANJE PREVOZA NE MOŽE BITI KRAĆE OD TRI ČASA.

NIJE DOZVOLJENO ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SUPROTNO STAVU 1. OVOG ČLANA.

LIMO SERVIS NE MOŽE SE NUDITI NA JAVNIM POVRŠINAMA (PUTEVIMA, TRGOVIMA, TAKSI ILI AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA I SL.).

LIMO SERVIS SE MOŽE OBAVITI SAMO AKO JE PREVOZ PRETHODNO UGOVOREN U SEDIŠTU PREVOZNIKA.

PREVOZNIK JE DUŽAN DA U SEDIŠTU EVIDENTIRA PREVOZ PRE OTPOČINJANJA PREVOZA.

NAKON IZVRŠENJA PREVOZA VOZILO SE MORA BEZ ODLAGANJA VRATITI U SEDIŠTE, OSIM AKO SE OTPOČINJE PREVOZ PO NOVOM UGOVORU O PREVOZU, KOJI JE ZAKLJUČEN I EVIDENTIRAN PRE NEGO ŠTO JE VOZILO NAPUSTILO SEDIŠTE.

ZABRANJENO JE PRIHVATANJE, POSREDOVANJE, OBAVLJANJE I OGLAŠAVANJE LIMO SERVISA KOJE KORISNIKA PREVOZA DOVODI U ZABLUDU O KOJOJ VRSTI PREVOZA SE RADI.

ZABRANJENO JE OBAVLJANJE LIMO SERVISA NA TAKAV NAČIN DA PREVOZ IMA ELEMENTE DRUGIH VRSTA PREVOZA, KAO ŠTO SU RELACIJA, UNAPRED DEFINISANO VREME POLASKA I DOLASKA I MESTA ULASKA I IZLASKA PUTNIKA, KAO I ODREDIŠTA.

ZABRANJENO JE PRUŽANJE USLUGE RADIO VEZE, ODNOSNO USLUGE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ILI PRUŽANJE USLUGE NA DRUGI NAČIN, SA CILJEM:

1) DA SE KORISNIK PREVOZA I SUBJEKT KOJI PRUŽA USLUGU LIMO SERVISA, A NE POSEDUJE REŠENJE IZ ČLANA 137A STAV 1. OVOG ZAKONA, DOVEDU U VEZU RADI UGOVARANJA PREVOZA,

2) DA SE KORISNIKU PREVOZA PONUDI USLUGA PREVOZA KOJU PRUŽA SUBJEKT KOJI NE POSEDUJE REŠENJE IZ ČLANA 137A STAV 1. OVOG ZAKONA;

3) DA SE KORISNIKU PREVOZA PONUDI USLUGA PREVOZA TAKO ŠTO SE PUTNIČKO VOZILO NE IZNAJMLJUJE U CELINI, VEĆ SE POJEDINAČNO IZNAJMLJUJE MESTO ZA SEDENJE.

Član 147.

Inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:

1) pregleda autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, kontroliše propisanu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila (putne naloge, izvode licence, ugovore o lizingu i zakupu autobusa i putničkih vozila, saobraćajne dozvole, potvrde i drugu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz);

2) pregleda autobuske stanice i autobuska stajališta i dokumentaciju pružaoca usluga koja je u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga;

3) kontroliše da li je prevoznik prestao da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih je izdata licenca za prevoz;

4) kontroliše da li je pružalac staničnih usluga prestao da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih je izdata licenca za pružanje staničnih usluga;

5) kontroliše registrovane redove vožnje na osnovu kojih se obavlja domaći linijski prevoz, izdate dozvole i putne listove na osnovu kojih se obavlja međunarodni prevoz, ugovore o vanlinijskom prevozu sa putnim listovima, ugovore o posebnom linijskom prevozu sa spiskovima putnika i drugu dokumentaciju prevoznika u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza;

6) kontroliše spiskove lica koja imaju pravo na prevoz za sopstvene potrebe i drugu dokumentaciju privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika u vezi sa vršenjem prevoza za sopstvene potrebe;

7) utvrđuje identitet prevoznika, posade vozila i drugih odgovornih lica za obavljanje prevoza kontrolom pasoša, ličnih karata i drugih odgovarajućih isprava;

8) kontroliše prevozna dokumenta u obavljanju javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe;

9) kontroliše dokumentaciju privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika u vršenju poslova koji se odnose na posredovanje u zaključivanju ugovora o prevozu;

10) kontroliše prevozne isprave korisnika prevoza.;

11) NASTUPI KAO ANONIMNI KORISNIK USLUGE (PRIKRIVENI PUTNIK) SAMO U SLUČAJEVIMA KADA SE KORIŠĆENJEM DRUGIH DOKAZNIH RADNJI NE MOGU PRIKUPITI PODACI OD ZNAČAJA ZA VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA ILI BI TO BILO ZNATNO OTEŽANO, ODNOSNO UKOLIKO OSNOVANO SUMNJA DA SE RADI O NEREGISTROVANOJ DELATNOSTI, UZ PRETHODNO PRIBAVLJANJE POSEBNOG PISANOG NALOGA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR.

Član 148.

U vršenju inspekcijskog nadzora Inspektor je dužan i ovlašćen da:

1) donese privremeno rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence ako je domaći prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda iz člana 21. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona;

2) podnese zahtev Ministarstvu za odlučivanje u skladu sa članom 35. ovog zakona;

3) naredi otklanjanje nedostataka u pogledu:

(1) ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe,

(2) načina obavljanja javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe,

(3) propisanih uslova koje mora da ispunjava autobuska stanica i autobusko stajalište,

(4) pridržavanja važećeg reda vožnje,

(5) izvršavanja poslova u obavljanju delatnosti pružanja staničnih usluga,

(6) izvršavanja poslova u obavljanju delatnosti javnog prevoza i

(7) izvršavanja zadataka i poslova posade autobusa, odnosno vozača putničkog vozila;

4) zabrani naplatu staničnih usluga pružaocu usluga ako autobuska stanica prestane da ispunjava neki od uslova propisanih zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

5) pružaocu usluga zabrani naplatu stanične usluge prijema i otpreme autobusa domaćih prevoznika koji koriste autobusku stanicu, ako ne izmiruje novčane obaveze prema domaćim prevoznicima na način propisan zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama dok ne izmiri novčane obaveze;

6) izda prekršajni nalog za prekršaje ustanovljene ovim zakonom ili propisom donetim na osnovu ovog zakona;

7) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje ustanovljene ovim zakonom ili propisom donetim na osnovu ovog zakona;

8) podnese prijavu za privredni prestup ustanovljen ovim zakonom.;

9) ISKLJUČI PUTNIČKO VOZILO KOJIM SE LIMO SERVIS OBAVLJA PROTIVNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA I PROPISA DONETIH NA OSNOVU OVOG ZAKONA, ODREDI MESTO PARKIRANJA I ODUZME SAOBRAĆAJNU DOZVOLU I REGISTARSKE TABLICE U TRAJANJU OD DESET DANA, A U SLUČAJU PONOVNOG ISKLJUČIVANJA PUTNIČKOG VOZILA ISTOG PREVOZNIKA, U TRAJANJU OD 30 DANA.

Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremenog rešenja iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Član 154.

Poverava se autonomnoj pokrajini vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona u obavljanju linijskog, posebnog linijskog i vanlinijskog prevoza u domaćem prevozu, LIMO SERVISA i prevoza za sopstvene potrebe lica u domaćem prevozu, koji otpočinje i koji se završava na itinereru na teritoriji autonomne pokrajine, kao i u pregledu autobuske stanice i autobuskog stajališta koji se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine i u pregledu dokumentacije pružaoca staničnih usluga u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga.

Ovlašćeno lice autonomne pokrajine u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad obavljanjem prevoza i vršenjem pregleda autobuskih stanica i autobuskih stajališta iz stava 1. ovog člana ima dužnosti i ovlašćenja iz čl. 147, 148. i 149. ovog zakona.

Član 155.

Poverava se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi nadležnoj za poslove saobraćaja vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona u obavljanju lokalnog prevoza i to: vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz, LIMO SERVIS, prevoz za sopstvene potrebe i taksi prevoz.

Ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kojima se uređuje lokalni prevoz, ima dužnosti i ovlašćenja iz čl. 147, 148. i 149. ovog zakona.

ČLAN 156A

U IZVRŠAVANJU NADLEŽNOSTI GRADA I GRADA BEOGRADA U OBLASTI TAKSI PREVOZA, KONTROLU NAD PRIMENOM ODREDABA OVOG ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE TAKSI PREVOZ, VRŠI I KOMUNALNA POLICIJA.

AKO U VRŠENJU KONTROLE KOMUNALNI POLICAJAC UTVRDI DA TAKSI PREVOZ OBAVLJA PRAVNO LICE, PREDUZETNIK ILI FIZIČKO LICE KOJE NEMA ODOBRENJE, DUŽAN JE I OVLAŠĆEN DA PRIVREMENO ODUZME VOZILO, SAČINI ZAPISNIK O UTVRĐENOM ČINJENIČNOM STANJU, IZDA POTVRDU O ODUZETOM VOZILU I BEZ ODLAGANJA ZAPISNIK I POTVRDU DOSTAVI GRADSKOJ UPRAVI, ODNOSNO UPRAVI NADLEŽNOJ ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U OBLASTI SAOBRAĆAJA.

OVLAŠĆENO LICE GRADSKE UPRAVE, ODNOSNO UPRAVE NADLEŽNE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U OBLASTI SAOBRAĆAJA DUŽNO JE DA, U ROKU OD SEDAM DANA OD DOSTAVLJANJA ZAPISNIKA I POTVRDE GRADSKOJ UPRAVI, ODNOSNO UPRAVI NADLEŽNOJ ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U OBLASTI SAOBRAĆAJA, PRIMENI OVLAŠĆENJE IZ ČLANA 149. STAV 1. TAČKA 5) OVOG ZAKONA ILI DA VOZILO VRATI LICU OD KOGA JE ODUZETO.

U PRIMENI OVLAŠĆENJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA KOMUNALNI POLICAJAC POSTUPA NA NAČIN UTVRĐEN PROPISOM IZ ČLANA 158. STAV 3. OVOG ZAKONA.

ČLAN 157A

AKO U VRŠENJU POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKTOR, OVLAŠĆENO LICE AUTONOMNE POKRAJINE I OVLAŠĆENO LICE OPŠTINSKE, ODNOSNO GRADSKE UPRAVE, ODNOSNO UPRAVE NADLEŽNE ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, UTVRDI DA LICE KOJE OBAVLJA LIMO SERVIS NEMA REŠENJE IZ ČLANA 137A STAV 1. OVOG ZAKONA ILI DA OBAVLJA LIMO SERVIS PUTNIČKIM VOZILOM KOJE NIJE UNETO U REŠENJE IZ ČLANA 137A STAV 1. OVOG ZAKONA DUŽAN JE I OVLAŠĆEN DA ISKLJUČI PUTNIČKO VOZILO, ODREDI MESTO PARKIRANJA I ODUZME SAOBRAĆAJNU DOZVOLU I REGISTARSKE TABLICE U TRAJANJU OD 90 DANA, KAO I DA PODNESE PRIJAVU ZA PRIVREDNI PRESTUP USTANOVLJEN U ČLANU 167. STAV 1. TAČ. 16) I 17) OVOG ZAKONA, ODNOSNO PODNESE ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 168. STAV 1. TAČ. 16) I 17) OVOG ZAKONA.

INSPEKTOR, OVLAŠĆENO LICE AUTONOMNE POKRAJINE I OVLAŠĆENO LICE OPŠTINSKE, ODNOSNO GRADSKE UPRAVE, ODNOSNO UPRAVE NADLEŽNE ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA, DUŽNO JE DA BEZ ODLAGANJA O PREDUZETOJ MERI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBAVESTI MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA.

Član 160.

Inspektor, odnosno ovlašćeno lice autonomne pokrajine, opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove u vršenju inspekcijskog nadzora, ima pravo da zaustavlja i pregleda autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim autobusa i putničkih vozila Vojske Srbije, hitne pomoći i organa unutrašnjih poslova.

KOMUNALNI POLICAJAC U VRŠENJU KONTROLE NAD PRIMENOM ODREDABA OVOG ZAKONA IMA PRAVO DA ZAUSTAVLJA I PREGLEDA PUTNIČKA VOZILA, AKO PONAŠANJE ILI DELOVANJE VOZAČA KOJI UPRAVLJA PUTNIČKIM VOZILOM PREDSTAVLJA KRŠENJE ODREDABA OVOG ZAKONA IZ DELOKRUGA KOMUNALNE POLICIJE.

Autobusi i putnička vozila iz stava 1. ovog člana IZ ST. 1. I 2. ovog člana zaustavljaju se isticanjem stop tablice.

Stop tablica mora biti presvučena reflektujućom materijom ili izrađena na način da se može osvetliti sopstvenim izvorom svetlosti, koji emituje svetlost crvene boje.

Stop tablica presvučena reflektujućom materijom ima oblik kruga prečnika najmanje 12 cm i pričvršćena je na odgovarajuću dršku. Osnova tablice je žute boje, sa crvenom ivicom širine najmanje 2 cm.

Stop tablica sa sopstvenim izvorom svetlosti ima oblik kruga prečnika najmanje 18 cm i pričvršćena je na odgovarajuću dršku. Osnova je žute boje, oko koje je crvena ivica širine najmanje 3 cm, čije su površine od reflektujuće materije. Osnova druge strane je bele boje prečnika najmanje 10 cm oko koje je crvena ivica širine najmanje 3 cm sa reflektujućom materijom. U ovu osnovu je ugrađeno svetleće telo koje može da emituje postojano, odnosno trepćuće svetlo crvene boje.

Na osnovi stop tablice koju koristi inspektor ispisan je tekst: "STOP INSPEKCIJA",

NA OSNOVI STOP TABLICE KOJU KORISTI KOMUNALNI POLICAJAC ISPISAN JE TEKST: "STOP KOMUNALNA POLICIJA".

Član 161.

Vozač je dužan da zaustavi autobus ili putničko vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju ako Inspektor, odnosno ovlašćeno lice autonomne pokrajine, opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja, ODNOSNO KOMUNALNI POLICAJAC istakne saobraćajni znak propisan u članu 160. stav 2. ČLANU 160. ST. 7. I 8. ovog zakona.

Član 166.

Verodostojna isprava kojom se dokazuje izvršenje prekršaja, odnosno privrednog prestupa u smislu ovog zakona, smatra se i:

1) video ili foto zapis na kome se jasno mogu videti: vozilo kojim je izvršen prekršaj, registarske tablice vozila i bitna obeležja prekršaja, odnosno privrednog prestupa;

2) tahografski uložak ili drugi zapis sa tahografskog uređaja;

3) fotokopija dokumentacije u vezi sa prevozom koja se nalazi u autobusu ili putničkom vozilu.;

4) ZAPISNIK I POTVRDA KOJE SAČINJAVA KOMUNALNI POLICAJAC U VRŠENJU KONTROLE NAD PRIMENOM ODREDABA OVOG ZAKONA IZ DELOKRUGA KOMUNALNE POLICIJE KOJIMA SE UREĐUJE TAKSI PREVOZ.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 167.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) se u putničkom vozilu, osim u putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz, nalazi taksimetar (član 7);

2) obavlja domaći ili međunarodni prevoz, a nema licencu za obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraćaju (član 15. stav 1);

3) je dao na korišćenje licencu za prevoz ili izvod licence i omogućio drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domaći, odnosno međunarodni prevoz (član 16. stav 3);

4) obavlja vrstu prevoza za koju mu nije izdata licenca za prevoz (član 19. st.1, 2. i 3);

5) obavlja delatnost pružanja staničnih usluga a nema licencu za obavljanje delatnosti pružanja staničnih usluga (član 39. stav 1);

6) je dao na korišćenje licencu za pružanje staničnih usluga i omogućio drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju delatnost pružanja staničnih usluga (član 40. stav 2);

7) ne pruža usluge prevoznicima ili putnicima pod jednakim uslovima ili u skladu sa opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica (član 47. stav 1);

8) ne naplaćuje stanične usluge u skladu sa kategorijom autobuske stanice (član 49. stav 1);

9) pruža usluge prevozniku koji obavlja prevoz, a nema registrovani red vožnje, odnosno nema dozvolu za međunarodni linijski prevoz (član 52. stav 1);

10) ne vodi tačnu evidenciju polazaka i dolazaka autobusa na propisanom obrascu (član 53. stav 1);

11) bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje registrovanog reda vožnje omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međumesni prevoz (član 72);

12) bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domaći vanlinijski prevoz (član 80. stav 6);

13) obavlja taksi prevoz, a nema odobrenje za obavljanje taksi prevoza (član 87. stav 1);

13A) ZA IZVRŠENU USLUGU PREVOZA NE NAPLATI ISKLJUČIVO CENU PREVOZA U IZNOSU KOJI POKAZUJE TAKSIMETAR ILI CENU IZ POTVRDE O FIKSNOJ CENI PREVOZA U TRENUTKU ZAVRŠETKA PREVOZA (ČLAN 91B STAV 4);

13B) PRUŽA USLUGE SUPROTNO ČLANU 92. STAV 2. TAČ. 1), 2) ILI 3) OVOG ZAKONA;

14) bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje dozvole za linijski prevoz omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni linijski prevoz (član 116. stav 3);

15) bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni vanlinijski prevoz (član 127. stav 6).;

16) OBAVLJA LIMO SERVIS, A NEMA REŠENJE ZA OBAVLJANJE LIMO SERVISA (ČLAN 137A STAV 1);

17) LIMO SERVIS OBAVLJA VOZILOM ČIJE REGISTARSKE OZNAKE NISU UNETE U REŠENJE IZ ČLANA 137A STAV 1. OVOG ZAKONA (ČLAN 137V STAV 1);

18) LIMO SERVIS OBAVLJA NA NAČIN KOJI JE SUPROTAN ČLANU 137D STAV 1. OVOG ZAKONA;

19) PRUŽA USLUGE SUPROTNO ČLANU 137D STAV 11. TAČ. 1), 2) ILI 3) OVOG ZAKONA.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara i odgovorno lice pravnom licu.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana može se odgovornom licu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određenih dužnosti u trajanju od šest meseci do dve godine u čijem je obavljanju izvršena radnja iz stava 1. ovog člana.

Za privredni prestup iz stava 1. tačka 13) TAČ. 13) I 16) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta - vozila koje je upotrebljeno za izvršenje privrednog prestupa.

ZA PRIVREDNI PRESTUP IZ STAVA 1. TAČ. 13A), 13B), 17) I 19) OVOG ČLANA OBAVEZNO SE IZRIČE I ZAŠTITNA MERA ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U TRAJANJU OD ŠEST MESECI DO DVE GODINE.

Član 168.

Novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) se u putničkom vozilu, osim u putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz, nalazi taksimetar (član 7);

2) obavlja domaći ili međunarodni prevoz, a nema licencu za obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraćaju (član 15. stav 1);

3) je dao na korišćenje licencu za prevoz ili izvod licence i omogućio drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domaći, odnosno međunarodni prevoz (član 16. stav 3);

4) obavlja vrstu prevoza za koju mu nije izdata licenca za prevoz (član 19. st.1, 2. i 3);

5) obavlja delatnost pružanja staničnih usluga a nema licencu za obavljanje delatnosti pružanja staničnih usluga (član 39. stav 1);

6) je dao na korišćenje licencu za pružanje staničnih usluga i omogućio drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju delatnost pružanja staničnih usluga (član 40. stav 2);

7) ne pruža usluge prevoznicima ili putnicima pod jednakim uslovima ili u skladu sa opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica (član 47. stav 1);

8) ne naplaćuje stanične usluge u skladu sa kategorijom autobuske stanice (član 49. stav 1);

9) pruža usluge prevozniku koji obavlja prevoz, a nema registrovani red vožnje, odnosno nema dozvolu za međunarodni linijski prevoz (član 52. stav 1);

10) ne vodi tačnu evidenciju polazaka i dolazaka autobusa na propisanom obrascu (član 53. stav 1);

11) bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje registrovanog reda vožnje omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međumesni prevoz (član 72);

12) bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domaći vanlinijski prevoz (član 80. stav 6);

13) obavlja taksi prevoz, a nema odobrenje za obavljanje taksi prevoza (član 87. stav 1);

13A) ZA IZVRŠENU USLUGU PREVOZA NE NAPLATI ISKLJUČIVO CENU PREVOZA U IZNOSU KOJI POKAZUJE TAKSIMETAR ILI CENU IZ POTVRDE O FIKSNOJ CENI PREVOZA U TRENUTKU ZAVRŠETKA PREVOZA (ČLAN 91B STAV 4);

13B) PRUŽA USLUGE SUPROTNO ČLANU 92. STAV 2. TAČ. 1), 2) ILI 3) OVOG ZAKONA;

14) bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje dozvole za linijski prevoz omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni linijski prevoz (član 116. stav 3);

15) bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje putnog lista omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju međunarodni vanlinijski prevoz (član 127. stav 6).;

16) OBAVLJA LIMO SERVIS, A NEMA REŠENJE ZA OBAVLJANJE LIMO SERVISA (ČLAN 137A STAV 1);

17) LIMO SERVIS OBAVLJA VOZILOM ČIJE REGISTARSKE OZNAKE NISU UNETE U REŠENJE IZ ČLANA 137A STAV 1. OVOG ZAKONA (ČLAN 137V STAV 1);

18) LIMO SERVIS OBAVLJA NA NAČIN KOJI JE SUPROTAN ČLANU 137D STAV 1. OVOG ZAKONA;

19) PRUŽA USLUGE SUPROTNO ČLANU 137D STAV 11. TAČ. 1), 2) ILI 3) OVOG ZAKONA ;

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2) i 13) ovog člana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se preduzetniku izreći I zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine u čijem je obavljanju izvršena radnja iz stava 1. ovog člana.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 13) TAČ. 13) I 16) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta - vozila koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČ. 13A), 13B), 17) I 19) OVOG ČLANA OBAVEZNO SE IZRIČE I ZAŠTITNA MERA ZABRANE VRŠENJA DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U TRAJANJU OD ŠEST MESECI DO DVE GODINE.

Član 169.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) obavlja javni prevoz koji je ovim zakonom zabranjen (član 13);

2) se u sedištu domaćeg prevoznika ne nalazi original licence za prevoz (član 16. stav 1);

3) se u autobusu domaćeg prevoznika za vreme obavljanja prevoza ne nalazi original izvoda licence (član 16. stav 2);

4) ne prijavi promenu podataka o uslovima na osnovu kojih je izdata licenca za prevoz u roku od 15 dana od dana nastale promene (član 29. stav 1);

5) ne vrati Ministarstvu izvode licence koji čine razliku između broja izdatih izvoda licence i broja koji odgovara promenjenim podacima (član 29. stav 2);

6) ne vrati Ministarstvu licencu za prevoz i izvode licence ako promenjeni podaci menjaju sadržinu izdate licence za prevoz (član 29. stav 3);

7) se u sedištu pružaoca usluga ne nalazi original licence za pružanje staničnih usluga (član 40. stav 1);

8) prevozniku ne omogući nesmetan prijem, korišćenje i otpremu autobusa sa perona autobuske stanice koja je uneta u registrovani, odnosno odobren red vožnje (član 51. stav 3);

9) naplaćuje stanične usluge prevoznicima i putnicima a izrečena mu je inspekcijska mera zabrane naplate staničnih usluga zbog toga što autobuska stanica ne ispunjava neki od propisanih uslova (član 54. stav 5);

10) ne pruža stanične usluge prevoznicima i putnicima a izrečena mu je inspekcijska mera zabrane naplate staničnih usluga zbog zbog toga što autobuska stanica ne ispunjava neki od propisanih uslova (član 54. stav 6);

11) naplaćuje staničnu uslugu prijema i otpreme autobusa a izrečena mu je inspekcijska mera zabrane naplate staničnih usluga zbog ne izmirivanja novčanih obaveza prema domaćim prevoznicima (član 55. stav 1);

12) ne omogući nesmetan prijem, korišćenje i otpremu autobusa sa perona autobuske stanice koja je uneta u registrovani, odnosno odobreni red vožnje a izrečena mu je inspekcijska mera zabrane naplate staničnih usluga zbog ne izmirivanja novčanih obaveza prema domaćim prevoznicima (član 55. stav 3);

13) prodaje i izdaje vozne karte i druge prevozne isprave u suprotnosti sa registrovanim, odnosno odobrenim redom vožnje i važećim cenovnikom (član 56. stav 4);

14) prevoz po registrovanom redu vožnje u međumesnom prevozu obavlja prevoznik na čije poslovno ime nije registrovan red vožnje, osim prevoznika kome je na osnovu člana 68. ovog zakona dozvoljeno privremeno obavljanje međumesnog prevoza (član 62. stav 2);

15) u linijskom prevozu vrši ukrcavanje i iskrcavanje putnika u autobus na autobuskim stanicama, odnosno autobuskim stajalištima koja nisu uneta u registrovani red vožnje (član 70. stav 2);

16) prestane da obavlja međumesni prevoz suprotno odredbi člana 75. stav 1. ovog zakona.

17) se u autobusu kojim se obavlja linijski prevoz ne nalazi registrovani red vožnje, odnosno fotokopija registrovanog reda vožnje overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika (član 76. tačka 1);

18) ukrcavanje i iskrcavanje putnika u vanlinijskom prevozu vrši na mestima koja nisu utvrđena ugovorom (član 79. stav 4);

19) putnike ukrcava i iskrcava na autobuskim stajalištima (član 79. stav 5);

20) se u autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz ne nalazi primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz ili popunjen putni list ili na prednjoj strani autobusa nije istaknut natpis: "Vanlinijski prevoz" (član 83. stav 1);

21) u obavljanju posebnog linijskog prevoza koji se obavlja na osnovu pismenog ugovora i spiska putnika prima druge putnike (član 84. stav 1);

22) zaključi ugovor o obavljanju posebnog linijskog prevoza sa fizičkim licem koje nije preduzetnik (član 84. stav 2);

23) vrši ukrcavanje i iskrcavanje putnika u posebnom linijskom prevozu na mestima koja nisu utvrđena ugovorom (član 84. stav 5);

24) u autobusu kojim se obavlja poseban linijski prevoz ne nalazi primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz, spisak putnika za svaku pojedinačnu vožnju kojom se izvršava ugovor o posebnom linijskom prevozu i na prednjem delu autobusa natpis: "Poseban linijski prevoz"(član 85. stav 1);

25) u obavljanju posebnog linijskog prevoza prevozi putnike bez identifikacionih voznih isprava (član 86. stav 2);

26) ne obavlja taksi prevoz fabrički proizvedenim putničkim vozilom koje ima najviše pet sedišta računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata ili za koje nisu izdate registarske tablice čija registarska oznaka sadrži latinična slova TX na zadnje dve pozicije ili koje nije registrovano prema mestu sedišta taksi prevoznika (član 88. stav 1) NE PRIJAVI PREKID OBAVLJANJA DELATNOSTI U ROKU OD DVA DANA OD DANA PRIJAVE U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA (ČLAN 88. STAV 11);

27) obavlja taksi prevoz a nije vlasnik najmanje jednog registrovanog putničkog vozila (član 88. stav 2);

28) u putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz nije na vidnom mestu za korisnika prevoza ugrađen ispravan, overen taksimetar ili nije istaknut naziv taksi prevoznika (član 89. stav 1);

29) u putničkom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz ne nalazi taksi dozvola, odnosno odobrenje opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadležne za poslove saobraćaja za obavljanje taksi prevoza (član 89. stav 2);

30) na krovu putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz nije istaknut naziv "TAXI" (član 89. stav 3);

30A) IZDAJE KROVNE OZNAKE BEZ PRETHODNO PRIBAVLJENE SAGLASNOSTI OPŠTINSKE, ODNOSNO GRADSKE UPRAVE, ODNOSNO UPRAVE NADLEŽNE ZA POSLOVE SAOBRAĆAJ (ČLAN 89A STAV 5);

30B) KORISTI KROVNE OZNAKE BEZ PRETHODNO PRIBAVLJENE SAGLASNOSTI OPŠTINSKE, ODNOSNO GRADSKE UPRAVE, ODNOSNO UPRAVE NADLEŽNE ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA (ČLAN 89A STAV 5);

30V) POSTAVLJA REKLAMNE PANOE I NALEPNICE NA KOJIMA SE REKLAMIRA USLUGA LICA KOJE NE POSEDUJU ODOBRENJE, SAGLASNOST ILI DRUGI AKT NADLEŽNOG ORGANA, AKO JE ODOBRENJE, SAGLASNOST ILI DRUGI AKT NADLEŽNOG ORGANA PROPISAN KAO USLOV ZA OBAVLJANJE TE DELATNOSTI (ČLAN 89A STAV 9);

31) putničkim vozilom kojim se obavlja taksi prevoz obavlja linijski prevoz (član 90. stav 1);

32) u delu putničkog vozila kojim se obavlja taksi prevoz namenjenom za prevoz putnika smešta stvari koje nisu ručni prtljag (član 90. stav 2);

33) koristi autobuska stajališta koja su određena odlukom jedinice lokalne samouprave za međumesni prevoz putnika (član 90. stav 32);

34) taksi prevoz obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave od koje nema izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti (član 92. stav 1) OBAVLJA TAKSI PREVOZ NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, A NEMA ODOBRENJE TE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (ČLAN 91. STAV 1);

34A) NE POSTUPI U SKLADU SA ČLANOM 91. STAV 2. OVOG ZAKONA;

34B) NE POSTUPI U SKLADU SA ČLANOM 91. STAV 3. OVOG ZAKONA;

34V) NE POSTUPI U SKLADU SA ČLANOM 91. STAV 4. OVOG ZAKONA;

35) po obavljenom prevozu iz člana 92. stav 2. ne ukloni krovnu oznaku i pruža usluge taksi prevoza na teritoriji jedinice lokalne samouprave, od koje nema izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti (član 92. stav 3);

36) bilo kojom svojom radnjom omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju taksi prevoz (član 93) BILO KOJOM SVOJOM RADNJOM KOJA SE ODNOSI NA DAVANJE NA KORIŠĆENJE KROVNE OZNAKE, ODOBRENJA, TAKSI DOZVOLE, TAKSI VOZILA I DRUGO OMOGUĆI DRUGIM PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA ILI FIZIČKIM LICIMA DA OBAVLJAJU TAKSI PREVOZ (ČLAN 92. STAV 1);

37) taksimetar nije podešen u skladu sa odlukom iz člana 94. stav 4. (član 94. stav 5) TAKSIMETAR NIJE PODEŠEN U SKLADU SA ODLUKOM IZ ČLANA 94. STAV 6. I CENOVNIKOM IZ ČLANA 94. STAV 7. OVOG ZAKONA (ČLAN 94. STAV 8);

38) međunarodni prevoz obavlja autobusom koji ne ispunjava uslove propisane odredbom člana 95;

39) obavlja kabotažu (član 98);

40) se u autobusu kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Republike Srbije ne nalazi original dozvole za linijski prevoz sa odobrenom redom vožnje (član 115. stav 1. tačka 1);

41) ne obavlja linijski prevoz u skladu sa dozvolom za linijski prevoz, odnosno sa odobrenim redom vožnje i važećim cenovnikom (član 116. stav 1);

42) u obavljanju linijskog prevoza u tranzitu preko teritorije Republike Srbije nema dozvolu koju izdaje Ministarstvo (član 121. stav 1);

43) prestane da obavlja linijski prevoz suprotno odredbi člana 122. stav 1. ovog zakona;

44) se autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz ne nalazi putni list popunjen na propisan način (član 134. stav 1. tačka 1);

45) se autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz ne nalazi original dozvole za vanlinijski prevoz (član 135. stav 1. tačka 1);

46) se u autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz ne nalazi popunjen putni list (član 135. stav 1. tačka 2);

46A) SE U VOZILU NE NALAZI DOKUMENTACIJA IZ KOJE SE NESUMNJIVO MOŽE UTVRDITI SVRHA, CILJ I TRAJANJE PUTOVANJA ILI NAČIN OBRAČUNAVANJA CENE PREVOZA (ČLAN 137D STAV 2);

46B) CENU PREVOZA OBRAČUNAVA SUPROTNO ČLANU 137D STAV 3. OVOG ZAKONA;

46V) OBAVLJA LIMO SERVIS KOJI NIJE PRETHODNO UGOVOREN U SEDIŠTU PREVOZNIKA (ČLAN 137D STAV 6);

46G) PRE OTPOČINJANJA PREVOZA PREVOZ NIJE EVIDENTIRAN U SEDIŠTU PREVOZNIKA (ČLAN 137D STAV 7);

46D) POSTUPA SUPROTNO ČLANU 137D STAV 8. OVOG ZAKONA;

46Đ) POSTUPA SUPROTNO ČLANU 137D STAV 9. OVOG ZAKONA;

46E) POSTUPA SUPROTNO ČLANU 137D STAV 10. OVOG ZAKONA;

47) prevoz za sopstvene potrebe obavlja suprotno odredbi člana 138. stav 1. ovog zakona;

48) se u autobusu kojim se vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe ne nalazi original potvrde iz člana 143. stav 6. ovog zakona ili propisno popunjen putni list (član 145. stav 1).

49) ne vrati Ministarstvu potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe (član 143. stav 8);

50) za vreme trajanja isključenja koristi autobus ili putničko vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja (član 151. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana, osim za prekršaj iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tač. 1) i 50) ovog člana.

Novčanom kaznom od 30.000 do 100.000 dinara kazniće se fizičko lice ako prevoz za sopstvene potrebe obavlja suprotno odredbi člana 138. stav 2. ovog zakona. NOVČANOM KAZNOM OD 30.000 DO 100.000 DINARA KAZNIĆE SE FIZIČKO LICE AKO PREVOZ OBAVLJA SUPROTNO ODREDBI ČLANA 137D ST. 6, 8, 9. I 10. I ČLANA 138. STAV 2. OVOG ZAKONA.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 1) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta - vozila koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja.

Član 170.

Novčanom kaznom od 200.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) autobus, odnosno putničko vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju nije registrovano na teritoriji Republike Srbije (član 4. stav 2);

2) se u autobusu, odnosno putničkom vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, ne nalazi putni nalog za autobus, odnosno putničko vozilo ili putni nalog nije popunjen na propisan način, potpisan od strane vozača i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica (član 5. stav 1);

3) autobus kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju nema na bočnim stranama ispisan naziv prevoznika (član 6. stav 1);

4) su autobusi uzeti u zakup kojima se obavlja domaći i međunarodni javni prevoz, kao i prevoz za sopstvene potrebe dati u podzakup (član 8. stav 1);

5) se autobusi uzeti u lizing kojima se obavlja domaći i međunarodni javni prevoz, kao i prevoz za sopstvene potrebe koriste suprotno propisima kojima se uređuje posao lizinga motornih vozila (član 8. stav 2);

6) vozač nema licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozača (član 26. stav 3);

7) se u poslovnim prostorijama ne nalaze osnovni poslovni dokumenti, posebno računovodstveni dokumenti, dokumenti o ljudskim resursima, dokumenti koji sadrže podatke o vremenu vožnje i vremenu odmora vozača, putni nalozi, putni listovi i drugi dokumenti bitni za obavljanje delatnosti javnog prevoza (član 27. stav 2);

8) u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence ne vrati Ministarstvu licencu za prevoz i sve primerke izvoda licence (član 33. stav 3);

9) ne istakne na vidnom mestu izvod iz reda vožnje ili opšte uslove međumesnog prevoza ili opšte uslove poslovanja autobuske stanice (član 47. stav 2);

10) registrovani, odnosno odobreni red vožnje za svaku liniju, kao i važeći cenovnik, ne dostavi pružaocima usluga na autobuskim stanicama koje su unete u red vožnje, najkasnije pet dana pre početka obavljanja prevoza (član 51. stav 1);

11) putniku koji ima voznu kartu izdatu na autobuskoj stanici, prelaznu voznu kartu, povratnu voznu kartu ili mesečnu voznu kartu ne omogući nesmetan pristup autobusu na peronu (član 51. stav 4);

12) najkasnije do desetog u mesecu ne dostavi izveštaj republičkoj inspekciji za drumski saobraćaj o neobavljanju linijskog prevoza po registrovanim, odnosno odobrenim redovima vožnje, za prethodni mesec (član 53. stav 2);

13) za korišćenje autobuskog stajališta prevoznicima i putnicima naplaćuje naknadu (član 54. stav 3);

14) vozne karte i druge prevozne isprave za registrovane, odnosno odobrene redove vožnje prodaje i izdaje van mesta propisanih u članu 56. stav 2. ovog zakona;

15) u domaćem prevozu na autobuskoj stanici licu, odnosno korisniku prevoza, ne omogući nesmetan pristup autobusu na peronu, u periodu do pet minuta pre polaska autobusa (član 56. stav 5);

16) se ne pridržava registrovanog reda vožnje (član 70. stav 1);

17) u linijskom prevozu primi u autobus broj putnika koji je veći od broja raspoloživih mesta upisanih u saobraćajnu dozvolu (član 71. stav 1);

18) u toku važenja reda vožnje privremeno obustavi ili izmeni linijski prevoz suprotno odredbi člana 73. stav 1. ovog zakona;

19) pre početka obustave ili izmene linijskog prevoza o tome ne obavesti nadležni organ, odnosno korisnike prevoza (član 73. stav 2);

20) se u autobusu kojim se obavlja linijski prevoz ne nalazi važeći cenovnik overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika (član 76. tačka 2);

21) se u autobusu kojim se obavlja linijski prevoz ne nalaze opšti uslovi međumesnog prevoza (član 76. tačka 3);

22) na prednjoj strani autobusa nije istaknut naziv linije prema redu vožnje, a u gradskom i prigradskom prevozu i sa strane pored ulaznih vrata (član 76. tačka 4);

23) ugovor zaključen između prevoznika i fizičkog lica koje nije preduzetnik, nije overen kod organa nadležnog za overu. (član 79. stav 2);

24) u vanlinijskom prevozu zaključi više od jednog ugovora za jednu vožnju ili ugovor nije numerisan ili je zaključen sa više korisnika (član 79. stav 3);

25) ugovor nije sačinjen čitko ili nije zaključen ili overen pečatom I potpisom ovlašćenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu (član 79. stav 6);

26) ugovorom o obavljanju posebnog linijskog prevoza nije utvrđen prevozni put sa utvrđenim polazištem i odredištem ili mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika ili plan obavljanja prevoza ili cena prevoza ili ugovor nije numerisan (član 84. stav 3);

27) se u putnom listu nalazi veći broj imena putnika od broja raspoloživih mesta upisanih u saobraćajnoj dozvoli autobusa ili nije zaključen i overen posebno za svaku vožnju sadržanu u ugovoru o prevozu (član 83. stav 4);

28) spisak putnika na osnovu koga se obavlja poseban linijski prevoz nije popunjen čitko, tačno i zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika (član 84. stav 7);

29) spisak putnika nije popunjen čitko, zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika, pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu (član 85. stav 2);

30) taksi prevoznik prilikom otpočinjanja prevoza ne uključi taksimetar ili ne preuzme potvrdu o fiksnoj ceni kada prevoz otpočinje sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave (član 91. stav 1) NE PRIJAVI SVAKU PROMENU U POGLEDU VOZILA I VOZAČA ZA KOJE SU IZDATE ODGOVARAJUĆE TAKSI DOZVOLE U ROKU OD 15 DANA OD DANA NASTALE PROMENE (ČLAN 88. STAV 10);

31) taksi prevoznik za izvršenu uslugu prevoza ne naplaćuje isključivo cenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar ili cenu iz potvrde o fiksnoj ceni prevoza u trenutku završetka prevoza (član 91. stav 2) PRILIKOM OBAVLJANJA PREVOZA NIJE UKLJUČEN TAKSIMETAR, OSIM U SLUČAJU KADA JE PREVOZ OTPOČEO SA TAKSI STAJALIŠTA NA LOKACIJAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE (ČLAN 91B STAV 1);

31A) NE POSTUPI U SKLADU SA ČLANOM 91B STAV 2. OVOG ZAKONA;

32) taksi prevoznik ne izda račun korisniku usluge taksi prevoza za obavljeni prevoz koji sadrži datum, relaciju ili kilometražu, cenu prevoza i koji je potpisan i overen pečatom prevoznika (član 91. stav 3) NE IZDA RAČUN KORISNIKU USLUGE TAKSI PREVOZA ZA OBAVLJENI PREVOZ KOJI SADRŽI NAZIV I SEDIŠTE TAKSI PREVOZNIKA, DATUM, RELACIJU ILI KILOMETRAŽU I CENU PREVOZA (ČLAN 91B STAV 5);

32A) SE U VOZILU KOJIM SE OBAVLJA TAKSI PREVOZ NE NALAZI NEKI OD DOKUMENATA PROPISANIH U ČLANU 93. OVOG ZAKONA;

33) na prednjoj strani autobusa kojim se obavlja linijski prevoz nije istaknut naziv linije (član 117. stav 1);

34) u roku od petnaest dana od prestanka obavljanja prevoza ne vrati dozvole Ministarstvu (član 122. stav 4);

35) u toku važenja dozvole za linijski prevoz privremeno obustavi ili izmeni linijski prevoz suprotno odredbi člana 123. stav 1. ovog zakona;

36) pre početka obustave ili izmene linijskog prevoza o tome ne obavesti Ministarstvo, odnosno korisnike prevoza (član 123. stav 2);

37) se u autobusu ne nalazi ugovor o prevozu, odnosno dokumentacija iz koje se nesumnjivo može utvrditi vrsta vanlinijskog prevoza (član 134. stav 1. tačka 2);

38) na prednjoj strani autobusa kojim se obavlja međunarodni vanlinijski prevoz nije istaknut natpis: "Vanlinijski prevoz" (član 134. stav 1. tačka 3);

39) ne obavlja prevoz u skladu sa popunjenim putnim listom ili putni list ne popuni na propisan način (član 136. stav 2);

40) ne obavlja vanlinijski prevoz u skladu sa izdatom dozvolom za vanlinijski prevoz (član 136. stav 3);

41) ne obavlja u skladu sa popunjenim putnim listom vanlinijski prevoz za koji je potvrđenim međunarodnim sporazumom predviđeno da se obavlja bez dozvole (član 136. stav 4);

42) PUTNIČKO VOZILO NEMA NA BOČNIM STRANAMA POSLOVNO IME PREVOZNIKA I NATPIS "LIMO SERVIS" (ČLAN 137A STAV 3);

43) JE PUTNIČKO VOZILO KOJIM SE OBAVLJA LIMO SERVIS, A KOJE JE UZETO U ZAKUP, DATO U PODZAKUP (ČLAN 137A STAV 8);

44) VOZAČ PUTNIČKOG VOZILA NE ISPUNJAVA USLOVE IZ ČLANA 137A STAV 10. OVOG ZAKONA;

45) VOZAČ PUTNIČKOG VOZILA NEMA LICENCU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROFESIONALNOG VOZAČA VOZILA NAJMANJE D1 KATEGORIJE (ČLAN 137A STAV 11);

46) NE PRIJAVI SVAKU PROMENU U POGLEDU SEDIŠTA I VOZILA (ČLAN 137A STAV 12);

47) SE ZA VREME OBAVLJANJA LIMO SERVISA U DONJEM DESNOM UGLU VETROBRANSKOG STAKLA VOZILA NE NALAZI TABLA NA KOJOJ JE ISPISANO POSLOVNO IME PREVOZNIKA I REČI "LIMO SERVIS"(ČLAN 137V STAV 2);

48) SE U VOZILU KOJIM SE OBAVLJA LIMO SERVIS NE NALAZI NEKI OD DOKUMENATA IZ ČLANA 137V STAV 3. OVOG ZAKONA;

49) POSTUPA SUPROTNO ČLANU 137G STAV 1. TAČ. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) ILI 8);

50) VOZAČ PUTNIČKOG VOZILA NIJE U RADNOM ODNOSU, NITI RADNO ANGAŽOVAN KOD PREVOZNIKA (ČLAN 137G STAV 2);

51) JE ZAKLJUČEN UGOVOR SUPROTNO ČLANU 137 D STAV 1. OVOG ZAKONA (ČLAN 137D STAV 4);

52) LIMO SERVIS NUDI NA JAVNIM POVRŠINAMA (PUTEVIMA, TRGOVIMA, TAKSI ILI AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA I SL.) (ČLAN 137D STAV 5);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 60.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniće se fizičko lice ako prevoz obavlja suprotno odredbi člana 4. stav 2 ODREDBAMA ČLANA 4. STAV 2, ČLANA 91B STAV 2, ČLANA 93. I ČLANA 137D STAV 5. ovog zakona.

Član 171.

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) izdavanje i vođenje putnih naloga, kao i evidenciju o izdatima putnim nalozima ne vrši na propisan način (član 5. stav 2);

2) se u autobusu kojim se obavlja javni prevoz prevoze lica i stvari čiji prevoz nije dozvoljen odredbom člana 14. ovog zakona;

3) ne oglasi nevažećom izgubljenu, ukradenu ili uništenu licencu za prevoz, odnosno izvod licence u "Službenom glasniku Republike Srbije" ili ne obavesti pismenim putem Ministarstvo (član 30. stav 1);

4) ne istakne na vidnom mestu izvod iz reda vožnje ili opšte uslove međumesnog prevoza ili opšte uslove poslovanja autobuske stanice (član 47. stav 2);

5) izvod iz reda vožnje ne istakne na vidnom mestu u autobuskoj stanici, najkasnije dva dana pre početka obavljanja prevoza (član 51. stav 2);

6) linijski prevoz obavlja suprotno opštim uslovima međumesnog prevoza (član 58. stav 1);

7) na zahtev korisnika prevoza prevoznik i posada autobusa ne daju na uvid opšte uslove međumesnog prevoza (član 58. stav 5);

8) se međumesni prevoz obavlja autobusom koji ne ispunjava uslove propisane odredbama člana 59. ovog zakona;

9) ne obezbedi prevoz prtljaga istovremeno s prevozom putnika kome prtljag pripada (član 71. stav 2);

10) Ministarstvu ne podnese zahtev za izmenu registrovanog reda vožnje (član 74. stav 4);

11) ne obezbedi vozaču identifikacionu ispravu (član 78. stav 1);

12) ne čuva putni list i ugovor o prevozu dve godine od dana obavljenog prevoza (član 79. stav 7);

13) ugovor o prevozu i spisak putnika ne čuva dve godine od dana obavljenog prevoza. (član 84. stav 8);

14) identifikaciona vozna isprava ne sadrži ime, prezime I fotografiju putnika, naziv korisnika prevoza, prevozni put, rok važenja, potpis i pečat izdavaoca vozne isprave (član 86. stav 3);

14A) TAKSI PREVOZ NE OBAVI NAJKRAĆOM TRASOM DO ODREDIŠTA, OSNOSNO PUTNIKU NE PREPORUČI POVOLJNIJU TRASU (ČLAN 91V STAV 1);

14B) JE TAKSI VOZILO U FUNKCIJI JAVNOG PREVOZA, A TAKSI VOZAČ NIJE ISTAKAO KROVNU OZNAKU (ČLAN 91V STAV 3);

15) ne dostavi Ministarstvo izveštaj o obavljanju linijskog prevoza po odobrenom redu vožnje (član 120. stav 1);

16) ne obezbedi vozaču identifikacionu ispravu (član 124. stav 1);

17) u obavljanju vanlinijskog prevoza više organizovanih grupa putnika istim autobusom, za svaku grupu nije popunjen poseban putni list (član 136. stav 1);

18) ne čuva putni list i ugovor o prevozu, odnosno dokumentaciju iz koje se nesumnjivo može utvrditi vrsta vanlinijskog prevoza koja je obavljena na osnovu putnog lista dve godine od dana obavljenog prevoza (član 136. stav 6);

19) u autobusu kojim se vrši domaći prevoz za sopstvene potrebe ne nalazi numerisan i čitko popunjen spisak lica koja se prevoze, potpisan od strane vlasnika, odnosno imaoca autobusa ili (član 141. stav 1);

20) spisak lica koja se prevoze nije zaključen pre postavljanja autobusa za ukrcavanje u polazištu (član 141. stav 1);

21) spisak lica ne čuva dve godine od dana izvršenog prevoza (član 141. stav 2);

22) se na prednjoj strani autobusa, odnosno putničkog vozila, kojim se vrši domaći prevoz za sopstvene potrebe ne nalazi natpis "Prevoz za sopstvene potrebe" (član 141. stav 3);

23) se na prednjoj strani autobusa kojim se vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe ne nalazi natpis "Prevoz za sopstvene potrebe" (član 145. stav 2);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 25.000 do 75.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 173.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) se u autobusu za vreme obavljanja prevoza ne nalazi ugovor o radu za vozače koji su radnom odnosu, odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada ili overena fotokopija tih ugovora za vozače koji su radno angažovani (član 26. stav 4);

2) ne izda putniku čitko popunjenu, numerisanu voznu kartu za određenu relaciju, sa upisanim datumom putovanja i cenom prevoza, kao i numerisanu potvrdu za prevoz putničkog prtljaga (član 56. stav 1);

3) vozač koji upravlja autobusom kojim se obavlja međumesni prevoz nema identifikacionu ispravu (član 78. stav 2);

4) putni list nije zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu ili nije popunjen čitko i tačno (član 83. stav 2);

5) podatke unete u putni list precrtava ili ispravlja (član 83. stav 3);

5A) VOZAČ NIJE U RADNOM ODNOSU KOD PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČLAN 87B STAV 5);

5B) JE REKLAMNI PANO POSTAVLJEN TAKO DA ZAKLANJA KROVNU OZNAKU (ČLAN 89A STAV 7);

6) obavlja međunarodni linijski ili posebni linijski ili vanlinijski prevoz putničkim vozilom (član 96. stav 1);

7) obavlja međunarodni linijski ili posebni linijski ili vanlinijski prevoz putničkim vozilom (član 96. stav 2);

8) se u autobusu kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Republike Srbije ne nalazi važeći cenovnik overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika (član 115. stav 1. tačka 2);

9) se u autobusu kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Republike Srbije ne nalazi izvod licence za međunarodni prevoz putnika izdat u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države sedišta ili ugovor o radu, odnosno overena fotokopija ugovora o radu vozača zaključenog između vozača koji upravlja autobusom i prevoznika, odnosno potvrda da je vozač u radnom odnosu kod prevoznika, sa prevodom na srpski jezik (član 115. stav 2);

10) u obavljanju linijskog prevoza u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ukrcava i iskrcava putnike na teritoriji Republike Srbije (član 121. stav 4)

11) vozač koji upravlja autobusom kojim se obavlja međunarodni linijski prevoz nema identifikacionu ispravu (član 124. stav 2);

12) putni list ne popuni, ne potpiše, ne overi i ne zaključi u polazištu posle ukrcavanja putnika u autobus, a pre polaska iz polazišta (član 129. stav 1);

13) na graničnom prelazu nije dao putni list na overu nadležnom carinskom organu Republike Srbije (član 129. stav 2);

14) se u autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz ne nalazi overen izvod licence za međunarodni prevoz putnika, izdat u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države sedišta (član 135. stav 1. tačka 3);

15) se u autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz na teritoriji Republike Srbije ne nalazi ugovor o radu, odnosno overena fotokopija ugovora o radu vozača zaključenog između vozača koji upravlja autobusom i prevoznika, odnosno potvrda da je vozač u radnom odnosu kod prevoznika, sa prevodom na srpski jezik (član 135. stav 1. tačka 4);

16) podatke unete u putni list precrtava ili ispravlja (član 136. stav5).;

17) VOZAČ PUTNIČKOG VOZILA NIJE U RADNOM ODNOSU ILI RADNO ANGAŽOVAN KOD PREVOZNIKA (ČLAN 137G STAV 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

ČLAN 173A

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE AKO DVA PUTA GODIŠNJE NE DOSTAVI MINISTARSTVU IZVEŠTAJ O PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI IMAJU PRAVO DA OBAVLJAJU LIMO SERVIS (ČLAN 137A STAV 15).

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ INSPEKTOR AKO U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NE POSTUPA U SKLADU SA ČLANOM 147. TAČKA 11) OVOG ZAKONA.

ČLAN 33.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽNA JE DA AKTE DONETE NA OSNOVU ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 68/15, 41/18 I 44/18 - DR. ZAKON) KOJIMA SE UREĐUJE TAKSI PREVOZ USKLADI SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA U ROKU OD DVA MESECA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽNA JE DA AKTE KOJE DONOSI NA OSNOVU OVLAŠĆENJA IZ OVOG ZAKONA DONESE U ROKU OD MESEC DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 34.

DO DONOŠENJA PROPISA IZ ČLANA 33. STAV 1. OVOG ZAKONA PRIMENJIVAĆE SE PROPISI DONETI NA OSNOVU ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 68/15, 41/18 I 44/18-DR.ZAKON) KOJIMA SE UREĐUJE TAKSI PREVOZ, AKO NISU U SUPROTNOSTI SA OVIM ZAKONOM.

ČLAN 35.

PRAVNA LICA I PREDUZETNICI KOJI IMAJU ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA DUŽNI SU DA SVOJE POSLOVANJE USKLADE SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I PROPISA DONETIH NA OSNOVU OVOG ZAKONA U ROKU OD GODINU DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, S TIM ŠTO JE ROK ZA USKLAĐIVANJE POSLOVANJA U POGLEDU USLOVA IZ ČLANA 5. OVOG ZAKONA, U DELU KOJIM SE DODAJE ČLAN 87V STAV 1. TAČ. 4) I 5), DVE GODINE OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

PRAVNA LICA I PREDUZETNICI KOJI OBAVLJAJU LIMO SERVIS DUŽNI SU DA SVOJE POSLOVANJE USKLADE SA ODREDBAMA ČLANA 16. OVOG ZAKONA, U DELU KOJIM SE DODAJU ČL. 137A I 137B I ČLAN 137V STAV 1, KOJIMA SU PROPISANI USLOVI ZA OBAVLJANJE LIMO SERVISA, U ROKU OD TRI MESECA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 36.

TAKSI VOZAČ, KOJI NA DAN STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA IMA STATUS TAKSI VOZAČA, SMATRA SE DA ISPUNJAVA USLOVE IZ ČLANA 5. OVOG ZAKONA, U DELU KOJIM SE DODAJE ČLAN 87 B STAV 1. TAČ. 1)-3) I STAV 3.

ČLAN 37.

VOZILA TAKSI PREVOZNIKA KOJA NA DAN STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA IMAJU STATUS TAKSI VOZILA, SMATRA SE DA ISPUNJAVAJU USLOV U POGLEDU BROJA VOZILA U OKVIRU DOZVOLJENOG BROJA.

ČLAN 38.

NA POSTUPKE KOJI NISU OKONČANI DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRIMENJIVAĆE SE ODREDBE ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 68/15, 41/18 I 44/18-DR.ZAKON), OSIM NA POSTUPKE POKRENUTE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA, NA KOJE ĆE SE PRIMENJIVATI ODREDBE OVOG ZAKONA.

ČLAN 39.

DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJU DA VAŽE ODREDBE ZAKONA O TURIZMU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 36/09, 88/10, 99/11-DR.ZAKON, 93/12 I 84/15) KOJIMA SE UREĐUJE LIMO SERVIS.

ČLAN 40.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

1. Određivanje problema koje zakon treba da reši?

Tokom primene Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15 i 41/18- u daljem tekstu: Zakon) u delu taksi prevoza, kao i Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 99/11- dr. zakon 93/12 i 84/15) o delu kojim je uređeno iznajmljivanje vozila sa uslugama vozača, odnosno tokom pripreme podzakonskih akata za primenu uočeni su određeni problemi, a rešavanje određenih problema inicirala su i udruženja taksi prevoznika.

Pored navedenog, izmene i dopune Zakona vrše se u cilju efikasnog i dugoročnog rešavanja i uklanjanja detektovanih i nerešenih problema u delatnosti javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije sa ciljem eliminacije pojave neovlašćenog obavljanja delatnosti, nelojalne konkurencije kroz instaliranje i reklamiranje elektronskih aplikacija za obavljanje taksi delatnosti od strane fizičkih lica, koja nemaju odobrenje za obavljanje taksi delatnosti i suzbijanje ostalih negativnih pojava, koje se mogu pojaviti.

Odredbe se odnose na:

1) Uslovi za obavljanje taksi prevoza

Zakonom su propisani osnovni uslovi za obavljanje taksi prevoza na osnovu odobrenja koje izdaje opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja pravnom licu i preduzetniku čija je pretežna delatnost taksi prevoz, pri čemu taksi vozač ne može biti lice koje je pravnosnažno osuđivano na kaznu zatvora za krivično delo protiv: života i tela, polne slobode, protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraćaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine, životne sredine, javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, protiv pravnog saobraćaja i protiv državnih organa.

Taksi prevoz obavlja se fabrički proizvedenim putničkim vozilom koje ispunjava uslove utvrđene aktom nadležnog organa opštine, grada, odnosno grada Beograda, koje ima najviše pet sedišta računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata, za koje su izdate registarske tablice sa latiničnom oznakom TX na zadnje dve pozicije, koje je registrovano prema mestu sedišta taksi prevoznika i koje ima ugrađen taksimetar.

Taksi vozač koji upravlja vozilom kojim se obavlja taksi prevoz, može biti zaposlen u privrednom društvu koje je registrovano za obavljanje ove delatnosti i koje ima odobrenje nadležnog organa lokalne opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprava nadležne za poslove saobraćaja ili može biti u statusu preduzetnika koji je registrovan u APR-u i koji za obavljanje ove delatnosti ima odobrenje nadležnog organa opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprava nadležne za poslove saobraćaja.

Taksi prevoz može da se obavlja samo na teritoriji opštine, grada i grada Beograda za koju taksi prevoznik ima izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti.

Opština, grad i grad Beograd, propisuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza.

Opština, grad i grad Beograd, u skladu sa petogodišnjim saobraćajno-tehničkim uslovima (na osnovu karakteristika prevoznih zahteva-vožnji i stanja tehničkog regulisanja saobraćaja na svojoj teritoriji), donosi program kojim definiše organizovanje taksi prevoza u okviru kojeg se određuje I optimalan broj taksi vozila. Takođe, odlukom uređuju posebne uslove koje treba da ispuni prevoznik, karakteristike i obeležja taksi vozila i način obavljanja taksi prevoza koji nisu definisani ovim zakonom i utvrđuju i usklađuju cenu u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na njenoj teritoriji.

Opština, grad i grad Beograd vodi registar taksi vozača, taksi vozila i krovnih oznaka.

U praksi je ovako široko definisano ovlašćenje proizvelo niz problema i izmenama i dopunama zakona se detaljnije uređuju uslovi za obavljanje ove delatnosti.

Uslovi koji su definisani ovim zakonom važiće za celu teritoriju Republike Srbije, odnosno biće jednoobrazni za taksi prevoznike u celoj Republici Srbiji.

2) Prevoz putnika koji se obavlja putničkim vozilom koje je iznajmljeno sa uslugom vozača (limo servis)

Zakon o turizmu uređuje oblast iznajmljivanja putničkih automobila sa uslugama vozača (limo servis).

Predviđeno je da ove usluge može da pruža privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica, ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Pružalac usluga limo servisa dužan je da:

1) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja delatnost drži rešenje o upisu u odgovarajući registar i uverenje o evidentiranju u Registru turizma;

2) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja istakne cene usluga koje pruža i da se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena;

3) za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;

4) vodi evidenciju pruženih usluga;

5) obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Vozila koja su predmet iznajmljivanja mogu da budu starija od pet godina i moraju da ispunjavaju uslove utvrđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Pored činjenice da je ova oblast Zakonom o turizmu nedovoljno precizno uređena, i da upis privrednih subjekata koji obavljaju ovu vrstu prevoza u Registar turizma nikada nije zaživeo, jedan broj domaćih subjekata je iskoristio ovo stanje i kroz formu limo servisa nelegalno obavljao javni prevoz putnik u drumskom saobraćaju. Na ovaj način je dodatno generisana pojava sive ekonomije u ovoj oblasti.

3) Prava i dužnosti u vršenju inspekcijskog nadzora

Kako je već navedeno ove dve vrste javnog prevoza putnika su zbog povećanog učešća sive ekonomije dovedene u znatno lošiju poziciju i pojavila se potreba za pojačanim inspekcijskim delovanjem u cilju zaustavljanja i prevencije ovih pojava. Republičke, opštinske i gradske inspekcije zbog nedovoljnih kapaciteta za kontrolu taksi i limo servis prevoza nisu u stanju da u potpunosti izvrše kontrolu u skladu sa odredbama zakona, te je rešenje za ovaj problem pronađeno u davanju ovlašćenja komunalnoj policiji. Takođe je uočena potreba za proširenjem prava i dužnosti inspektora tokom vršenja inspekcijskog nadzora.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Donošenjem ovog zakona postiže se kontinuitet u poslovanju prevoznika i privrednih subjekata koji obavljaju javni prevoz, kontinuitet u pružanju usluge prevoza korisnicima prevoza.

Pored navedenog, donošenje ovog zakona vrši se radi efikasnog i dugoročnog rešavanja i uklanjanja detektovanih i nerešenih problema u ovoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Eliminisanjem pojava neovlašćenog obavljanja javnog prevoza putnika, nelojalne konkurencije kroz instaliranje i reklamiranje elektronskih aplikacija za obavljanje taksi delatnosti od strane fizičkih lica privrednih subjekata, koja nemaju odobrenje za obavljanje taksi delatnosti, kao i suzbijanje ostalih negativnih pojava u javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju, adekvatno će se urediti ova delatnost.

3. Da li su razmatrane mogućnosti za rešavanje problema bez donošenja akta?

Imajući u vidu navedene ciljeve, isti se nisu mogli postići na drugi način osim izmenama i dopunama važećeg zakona.

Donošenjem podzakonskih akata, neuspešno je rešavan problema u taksi prevozu u lokalnim samoupravama, ali mnoge odredbe tih podzakonskih akata su trebale da se nađu u zakonu da bi se izbegla zloupotreba samih odredaba.

4. Zašto je donošenje akta najbolji način za rešavanje problema?

Budući da je analizom navedenih problema utvrđeno da su za njihovo rešavanje zahteva potrebna nova zakonska rešenja, ocenjeno je da je donošenje akta najbolji način za rešavanje problema.

Najveći broj lokalnih samouprava nije doneo program kojim definiše organizovanje taksi prevoza u okviru kojeg se određuje i optimalan broj taksi vozila. Razlozi su verovatno finansijske prirode a kao rezultat je dobijena apsolutna deregulacija, koja za posledicu ima potpuno urušen taksi servis, koji je onemogućen da dostigne reproduktivnu sposobnost. Jedini način da se takvim sredinama pomogne je uvođenje normativa: jedno taksi vozilo na 400 stanovnika.

Norma kao mehanizam za određivanje potrebnog broja taksi vozila je nešto što je uobičajeno u razvijenom zapadnom svetu, ali i u našem neposrednom okruženju.

Konkretno Odluka o autotaksi prijevozu grada Zagreba (donela Gradska skupština grada Zagreba 20. oktobra 2016. godine) član 4. stav 2. glasi: "Broj dozvola za područje grada Zagreba utvrđuje se prema posljednjem popisu stanovništva u omjeru jedno autotaksi vozilo na 540 stanovnika". Sarajevska norma je još rigidnija, jer u Zakonu o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 11/14) član 20. glasi: "Broj taksi oznaka za Kanton utvrđuje Ministarstvo u omjeru 1 taksi oznaka na 700 stanovnika, dok se nove dopunske taksi oznake neće izdavati dok se postigne navedeni omjer".

U cilju testiranja predložene norme razmotreni su i stručni radovi na temu taksi prevoza, u delovima koji se odnose na potreban broj taksi vozila, i to za Beograd i Novi Sad.

Studija o auto - taksi prevozu u Novom Sadu iz 2014. godine (Fakultet teh. nauka iz Novog Sada - rukovodilac izrade studije dr Milan Simeunović, dipl. inž. saobr.) sugeriše da broj taksi vozila - vozača u Novom Sadu treba da je između 1.000 i 1.200.

Određivanjem potrebnog broja taksi vozila za Novi Sad putem normativa koji smo predložili i činjenice da Novi Sad po poslednjem popisu stanovništva ima 341.625 stanovnika, dobija se 854 vozila. Poređenjem rezultata navedene studije koja praktično govori o 1.000 - 1.200 taksi vozila, ali u uslovima jedno vozilo jedan vozač i okolnosti da u Novom Sadu rade i privredna društva koja zapošljavaju više od jednog vozača po vozilu, naš zaključak je da primer Novog Sada verifikuje predloženu normu kao korektnu.

U studiji o organizaciji taksi prevoza u Beogradu iz 2005. godine (Fakultet teh. nauka iz Novog Sada - glavni autor dr Milomir Veselinović, dipl. inž. saobr.) se kaže da će tek sa 4.500 taksi vozila početi stvaranje uslova za reproduktivnu sposobnost taksi prevoznika i da je to cilj kome treba dugoročno težiti, a da bi 3.000 taksi vozila imalo optimalne uslove za rad i pružanje kvalitetne usluge. Predloženom normom se na primeru Beograda (po popisu iz 2011. godine 1.659.440 stanovnika) utvrđuje potreba za 4.150 vozila. Napominjemo, da je kasnijim stručnim radovima, a bez ikakve stručne analize ili bilo kakvog ozbiljnijeg zadiranja u ovu problematiku, gore navedena cifra krajnje proizvoljno zaokružena na 5.000 taksi vozila i ona je i danas zvanična cifra Programa potreba za taksi vozila gradu Beogradu. Trenutno u Beogradu ima oko 6.700 taksi vozila.

Postojanjem ovakvog mehanizma znatno bi se olakšalo uređenje taksi servisa u malim i skoro po pravilu siromašnim sredinama, jer bi za opštinu od recimo 20.000 stanovnika optimalan broj taksi vozila bio 50. Time bi se eliminisale okolnosti za postojanje nelojalne konkurencije, nekvalitetne i nebezbedne taksi usluge i taksi preduzetnike sa velikim poreskim dugovanjima.

5. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Rešenja data u Predlogu zakona će pozitivno uticati na domaće prevoznike koji obavljaju javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju, jer će se pre svega održati postojeći, odnosno uspostavljeni obim prevoza imajući u vidu da će se učešće sive ekonomije kroz nelegalni taksi i limo servis prevoz značajno smanjiti.

Pozitivan uticaj će biti i na putnike koji redovno koriste usluge javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, a pre svega putnike koji svakodnevno koriste usluge taksi prevoza, dok će legalni prevoznici zadržati postojeći nivo usluge, sa realnim očekivanjem njihovog povećanja u narednom periodu. Ovakav uticaj se očekuje i na domaće prevoznike koji se bave javnim linijskim prevozom putnika.

Takođe, rešenja data u Predlogu zakona, a koja su u vezi sa kontrolom će uticati na proširene mogućnosti kontrole kroz ovlašćenja data komunalnoj policiji, što će u velikoj meri uticati na smanjenje sive ekonomije kroz sankcionisanje rada nelegalnih taksi prevoznika i subjekata koji su kroz formu limo servisa nelegalno obavljala javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju.

Rešenja data u Predlogu zakona, a koja su u vezi sa upotpunjavanjem inspekcijskih ovlašćenja i mera koja se preduzimaju tokom sprovođenja kontrole će značajno unaprediti način i rezultate kontrole kroz sankcije koje su predviđene za obavljanje nelegalnog limo servisa ali i proširenjem postojećih prava inspektora da nastupi kao anonimni korisnik usluge (provokativni putnik).

6. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Primena Predloga zakona neće stvoriti nove troškove prevoznicima koji su do sada obavljali ovu delatnost, koji su u najvećem broju preduzetnici, kao ni građanima.

Troškovi koji se mogu očekivati zbog odredbi ovog zakona su vezani za putnička vozila 7+1 i 8+1 za koja je predviđeno obavljanje limo servisa uz korišćenje digitalnog tahografa. Imajući u vidu da ova vozila u većini nemaju ugrađene ove uređaje, trošak koji će imati je cena uvođenja sistema za nov digitalni tahograf je 75.000-85.000 RSD u zavisnosti od modela digitalnog tahografa, dok je cena uvođenja polovnog digitalnog tahografa u rasponu od 45.000-60.000 RSD. Imajući u vidu da je predviđeno da ova putnička vozila ne mogu biti starija od pet godina, opcija je ugradnja digitalnog tahografa treće generacije (za vozila registrovana nakon 1. oktobra 2012. godine).

7. Da li su pozitivne posledice takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Primena ovog zakona neće stvoriti nove troškove prevoznicima koji su do sada obavljali ovu delatnost, koji su u najvećem broju preduzetnici, kao ni građanima.

Što se tiče troškova za ugradnju digitalnih tahografa u putnička vozila 7+1 i 8+1 za koja je predviđeno obavljanje limo servisa oni su potpuno opravdani s obzirom na činjenicu da ova vozila vrlo često obavljaju prevoze na dužim destinacijama uključujući i međunarodni prevoz gde je neophodno, sa aspekta bezbednosti saobraćaja na putevima, pridržavanje pravila propisanih Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima ("Službeni glasnik RS", broj 96/15), koji regulišu maksimalno vreme upravljanja vozilom, obavezne odmore i pauze, u cilju sprečavanja zamora vozača a samim tim i povećanja bezbednosti saobraćaja.

8. Da li zakon podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju

Ovim zakonom obezbeđuje se uređenje tržišta taksi prevoza i limo servisa i sprečava se mogućnost pojave "sive ekonomije" u ovoj oblasti, a samim tim i otvara se mogućnost pojave novih privrednih subjekata na tržištu, što dovodi do povećanja broja usluga, kao i do povećanja broja zaposlenih u privrednim subjektima koji posluju u ovom sektoru.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Prilikom izrade ovog zakona formirana je Radna grupa broj:011-00-234/1/2018-3 od 8. juna 2018. godine sa zadatkom da pripremi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, u kojoj su pored predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja I infrastrukture i Kabineta predsednika Vlade, učešće uzeli i predstavnici sledećih institucija:

1. Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda,

2. Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda,

3. Sekretarijat za inspekcijske poslove grada Beograda,

4. Sekretarijat za poslove komunalne policije grada Beograda i

5. Inspekcija za puteve i saobraćaj grada Novog Sada, kao i predstavnici taksi prevoznika iz sledećih udruženja i sindikata:

1. Granski sindikat taksi vozača i autoprevoznika "Nezavisnost",

2. Samostalni sindikat taksi vozača i autoprevoznika Srbije,

3. SATUS - Savez taksi udruženja Srbije,

4. SITAB - Strukovno udruženje taksi preduzetnika Beograda i

5. Ugovorna privredna taksi komora Srbije.

Imajući u vidu razloge zbog kojih se predlaže usvajanje ovog zakona po hitnom postupku i strukturu učesnika-predstavnika zainteresovanih strana u radu Radne grupe, ocenjeno je da javnu raspravu nije neophodno sprovoditi, zbog činjenice da su sve zainteresovane strane svojim učešćem u radu tokom izrade Nacrta zakona dale svoj doprinos čime su se suštinski i formalno izjasnili o predloženom tekstu.

10. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Doslednim i efikasnim sprovođenjem ovog zakona ostvariće se ciljevi koji se žele postići usvajanjem izmena i dopuna Zakona.

Efikasnim sprovođenjem nadzora kako od strane republičkih I lokalnih inspekcijskih organa, tako i od komunalne policije, odnosno donošenjem odgovarajućih akata od strane lokalnih samouprava obezbeđuju se svi preduslovi za rešavanje uočenih problema u ovoj oblasti.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa - Vlada

Obrađivač - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Draft Law on Amendments to the Law on Road Passenger Transport

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane ("Službeni glasnik RS", broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa, Nema.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma, Nema.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma, Nema.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma, Nema.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Propis pod identifikacionom oznakom 2016-595 nije zakon koji je predmet ove izjave.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Nema.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Nema.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

Nema.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Nema.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Nema.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je vršeno usklađivanje.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne.

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju nisu učestvovali konsultanti.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 18.10.2018.