Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O RADU, OVLAŠĆENJIMA I OBELEŽJIMA BUDŽETSKE INSPEKCIJE: Uredba stupa na snagu 24. oktobra 2017. godine


Vlade Republike Srbije donela je, 12. oktobra 2017. godine, Uredbu o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije ("Sl. glasnik RS", br. 93/2017 - dalje: Uredba), koja će stupiti na snagu 24. oktobra 2017. godine.

Uredbom se uređuju način rada, ovlašćenja i obeležja budžetske inspekcije, službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i službe za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave.

Članom 2. Uredbe predviđeno je da budžetska inspekcija obavlja poslove budžetske inspekcije kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pravnih lica i drugih subjekata, za koje je Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) ili drugim zakonom ovlašćena da vrši inspekcijsku kontrolu.

Kako je pripisano članom 3. Uredbe rad budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan.

Budžetska inspekcija vrši inspekcijsku kontrolu primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod subjekata inspekcijske kontrole.

U cilju koordinacije, predlog programa rada službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i službe za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave, pre dostavljanja nadležnim organima na usvajanje potrebno je da dostave rukovodiocu budžetske inspekcije ministarstva nadležnog za poslove finansija na saglasnost.

U postupku vršenja inspekcijske kontrole budžetski inspektor ima svojstvo ovlašćenog službenog lica koje vodi postupak, što dokazuje nalogom za vršenje inspekcijske kontrole i službenom legitimacijom, izdatom na Obrascu - LBI, koji je sastavni deo Uredbe.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije ("Sl. glasnik RS", br. 10/2004 i 84/2007).

Izvor: Redakcija, 18.10.2017.