Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ULAGANJIMA: ZAšTITNIK GRAđANA PODNEO AMANDMAN NA PREDLOG ZAKONA


"Pristup informacijama od javnog značaja u oblasti ulaganja ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja", glasi Amandman na Predlog zakona o ulaganjima, koji je Zaštitnik građana na inicijativu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Kako je obrazloženo u dokumentu Zaštitnika građana, rešenje sadržano u spornom članu 24. Predlog zakona o ulaganjima šteti jedinstvu pravnog sistema i snižava dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava.

Članom 24. Predloga zakona, koji nosi naziv "Informacije od javnog značaja", utvrđeno je da se na podatke o ulaganjima, kao i informacije koje su organi državne vlasti saznali u toku pregovora i vođenja postupka, primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju informacije od javnog značaja, s tim što po zahtevu za davanje informacija u vezi sa ulaganjima postupa Vlada.

U obrazloženju amandmana na Predlog zakona navodi se da, član 24. Predloga zakona suštinski menja režim slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja koji je u Republici Srbiji uređen Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i to tako što bitno otežava ostvarivanje tog prava, ili ga čak onemogućava.

Zaštitnik građana smatra da Član 24. Predloga zakona uspostavlja ekskluzivnu prvostepenu nadležnost Vlade za postupanje po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja u vezi sa ulaganjima. Takvo rešenje je, kako se navodi u obrazloženju, suprotno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), prema kome je za postupanje po zahtevu tražioca u prvom stepenu nadležan organ javne vlasti u čijem radu je tražena informacija nastala, a takođe je pravno i faktički nemoguće, s obzirom na to da, ukoliko tražena informacija nije nastala u radu Vlade, pa Vlada ne raspolaže tom informacijom, odnosno dokumentom koji sadrži informaciju, ona ne može, bar ne blagovremeno, ni da postupi po zahtevu.

U obrazloženju se dodaje i da ako bi Vlada Republike Srbije postupala po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u svim slučajevima ulaganja, kako predviđa član 24. Predloga, bila bi ukinuta mogućnost da na odluku po takvom zahtevu bude izjavljena žalba Povereniku, kao redovno pravno sredstvo, a time i ukinuta dvostepenost u odlučivanju koja sada u predmetnoj oblasti postoji.

Predlog zakona o ulaganjima poslanici Narodne skupštine Republike Srbije razmatraće na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja koja je zakazana za 20. oktobar 2015. godine.

Amandman Zaštitnika građana na Predlog zakona o ulaganjima možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 15.10.2015.
Naslov: Redakcija