Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GODIŠNJE SAVETOVANJE SUDIJA U VRNJAČKOJ BANJI: PREDSEDNIK VRHOVNOG KASACIONOG POZVAO SUDIJE DA NA IZBORIMA ZA čLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDOVA SUDIJA PREDLOżE NABOLJE KOLEGE, KAO I DA AKTIVNO UčESTVUJU U REFORMI PRAVOSUđA


Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević pozvao je sudije da na izborima za članove Visokog saveta sudstva (VSS) iz redova sudija predlože nabolje kolege, kao i da aktivno učestvuju u reformi pravosuđa i svojim radom doprinesu brzom, ne samo otvaranju već i zatvaranju pregovora o poglavlju 23 sa EU.

Pozvam vas da predložite najbolje sudije iz svojih redova. Najboljie po svojim ličnim, intelektualnim, moralnim i stručnim osobinama, jer samo takvi će moći da odgovore izazovima koji nas očekuju i budu garanti nezavisnosti sudstva, što je jedna od najvažnijih ustavnih nadležnosti VSS, rekao je Milojević na Godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji koje organizuje VKS.

Na taj način, kako je naveo, neće se ponoviti greške iz prošlosti, već će se od njih napraviti jasna distinkcija.

Pred srpskim pravosuđem je naporan rad, posebno imajući u vidu da je država odlučila da se kandiduje za članstvo u EU, rekao je.

"Očekuje nas usklađivanje domaćeg zakonodavstva i sudskog sistema sa evropskim standardima. Na tom putu ima prostora za napredak, za unapređenje sudijskog rada, za lično zalaganje u jačanju vladavine prava i zaštite ljudskih prava i sloboda. Ima prostora za odgovorniji, efikasniji i transparentniji rad", naveo je predsednik VKS koji je predsednik i VSS.

Podsećajući da je naš strateški dokument za usklađivanje sa pravnim tokovima EU Nacionalna strategija za reformu pravosuđa 2013. do 2018. godine, uz Akcioni plan za njeno sprovođenje, kao i da su VSS i VKS nosioci tih aktivnosti, Milojević je pozvao sudije da se u taj proces uključe i svojim radom dorprinesu što bržem otvaranju i zatvaranju Poglavlja 23.

Prema njegovim rečima, primedbe na rad sudstva će izostati, ukoliko se ispuni Jedinstveni program rešavanja starih predmeta, ujednači sudska praksa, uredi statistika i analitika.

Milojević je istakao da vršenje sudijske funkcije ne sme biti predmet nedostojnih uticaja, podsticaja, pritisaka, pretnji ili intervencija, te da svako, ko svojim aktom nedostojnog uticaja naruši i ugrozi nezavisnost sudije, treba da bude podložan zakonskoj sankciji.

Kada je u pitanju rad sudova u prvih devet meseci ove godine, Milojević je rekao da su sudovi rešili 1.417.556 predmeta.

Navedeni podaci, prema njegovom mišljenju, upućuju na nesumnjiv zaključak da su sudovi osnosno sudije u Srbiji dobro radile, mada, kako je naveo, kada se detaljno pogledaju rezulati rada svih sudova pojedinačno uočavaju se velike disproporcije u pogledu broja primljenih predmeta i u pogledu rešenih predmeta.

Milojević, međutim, smatra da je to višedecenijski problem, donekle ublažen novom mrežom sudova.

Zabrinjavajuće je, naveo je, to što su u krivičnoj materiji sudovi pokazali veoma loše rezultate, naročito u rešavanju starih predmeta i dodao da je na rezultate rada sudova u velikoj meri uticala četvoromesečna obustava rada advokata zbog koje je bio odlagan veliki broj suđenja, mimo volje sudstva.

Kao posledicu imamo nezadovoljne građane, a sada i očekivan povećan priliv predmeta u sudovima koji sude u drugom stepenu, naveo je Milojević i dodao da se od sudova ne očekuje samo da budu nezavisni u radu, da postupaju jednako prema svima, da podržavaju vladavinu prava i štite ljudska prava, već i da u tom radu budu efikasni.

"Građani moraju da se uvere da su zakoni i oni koji ih primenjuju, sudovi i sudije - nezavisni, pravični i efikasni u postupanju u svakom trenutku", poručio je predsednik VKS sudijama.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija