Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU - TEKST PROPISA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

Član 1.

U Zakonu o državnom premeru i katastru("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 - odluka US), u članu 4. stav 2. tačka 1) posle reči: "građevinskog" dodaju se zapeta i reč: "vodnog".

Član 2.

U članu 10. tačka 5) posle reči: "radovima" dodaju se reči: "i katastarskim klasiranjem, bonitiranjem i komasacionom procenom zemljišta".

Tačka 17) menja se i glasi:

"17)      vođenje Registra geografskih imena;".

U tački 21) posle reči: "organizacije" dodaju se reči: "i pravnog subjekta koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija, osim ako su u sastavu ministarstva nadležnog za poslove odbrane".

Tačka 22) menja se i glasi:

"22)      oblast geomagnetizma i aeronomije;".

Član 3.

Član 11. menja se i glasi:

"Član 11.

(1)        U postupku osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, u prvom stepenu rešava komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima, koju obrazuje Zavod.

(2)        U postupku održavanja katastra nepokretnosti i osnivanja i održavanja katastra vodova, u prvom stepenu rešava uža unutrašnja jedinica Zavoda obrazovana za teritoriju opštine, grada, odnosno gradske opštine - služba za katastar nepokretnosti (u daljem tekstu: Služba).

(3)        U postupcima iz st. 1. i 2. ovog člana u drugom stepenu rešava Zavod."

Član 4.

U članu 12. tačka 6) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 7), koja glasi:

"7)        katastarsko klasiranje, bonitiranje i komasaciona procena zemljišta."

Član 5.

U članu 16. stav 1. reči: "iz člana 17. stav 4. ovog zakona" brišu se, posle reči: "zaposlenom" dodaju se zapeta i reči: "odnosno angažovanom", a tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: "koja, pored ostalog, sadrži ime, prezime i jedinstveni matični broj građana."

Član 6.

U članu 17. stav 1. posle reči: "struke" dodaju se zapeta i reči: "od kojih najmanje jedan".

Stav 6. menja se i glasi:

"(6)      Za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta, geodetska organizacija mora imati najmanje jedno zaposleno lice poljoprivredne struke sa osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, master strukovnim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položenim državnim stručnim ispitom propisanim za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje tri godine na poslovima katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta."

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

"(7)      Za izvođenje radova geodetska organizacija ne sme da angažuje lice koje ne ispunjava uslove za te radove propisane odredbama st. 1- 6. ovog člana."

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 8. i 9.

Član 7.

U članu 18. stav 1. tačka 3) reč: "Zavodu" zamenjuje se rečju: "Službi".

U tački 5) posle reči: "sedišta," dodaju se reči: "promenu adrese poslovnog prostora van sedišta".

U tački 6) reč: "Zavodu" zamenjuje se rečju: "Službi".

Tačka 8) briše se.

U stavu 2. tačka 2) posle reči: "sedište" dodaju se reči: "ili poslovni prostor van sedišta".

U tački 4) posle reči: "leku" dodaju se reči: "ili po nalogu inspektora".

Dodaje se stav 6, koji glasi:

"(6)      Podaci o ličnosti koje sadrži evidencija iz stava 2. tačka 1) ovog člana su: ime, prezime, prebivalište i adresa i jedinstveni matični broj građana."

Član 8.

U članu 19. stav 3. posle reči: "podacima," dodaju se reči: "kao i ako potpiše i overi elaborat i zapisnik koje je izradilo lice koje nije zaposleno, odnosno angažovano u toj geodetskoj organizaciji,".

U stavu 4. tačka 1) reči: "od tri meseca do jedne godine" zamenjuju se rečima: "na tri meseca".

U stavu 6. reči: "iz člana 17. stav 6. ovog zakona" zamenjuju se rečima: "poljoprivredne struke koje izvodi te radove".

Dodaje se stav 7, koji glasi:

"(7)      Licu poljoprivredne struke iz stava 6. ovog člana zabraniće se izvođenje radova, shodno odredbama st. 3. i 4. ovog člana."

Član 9.

U članu 20. stav 3. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

"3)        posle izrečene zabrane izvođenja određene vrste geodetskih radova rešenjem inspektora koje je postalo konačno, nastavlja da izvodi te radove;

4)         posle izrečene zabrane izvođenja radova, u periodu od tri godine od dana izricanja te zabrane, ponovo dobije zabranu izvođenja radova rešenjem inspektora koje je postalo konačno."

Član 10.

U članu 21. posle reči: "ministarstvu" dodaju se reči: "nadležnom za poslove građevinarstva", a broj: "15" zamenjuje se rečju: "osam".

Član 11.

U članu 22. dodaje se stav 2, koji glasi:

"(2)      Podaci o ličnosti koje sadrži registar iz stava 1. ovog člana su ime, ime jednog roditelja, prezime, prebivalište i adresa i jedinstveni matični broj građana."

Član 12.

U članu 29. stav 2. posle reči: "katastarskom premeru," dodaju se reči: "u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom,".

Stav 3. menja se i glasi:

"(3)      Stručni nadzor nad radovima iz člana 25. stav 1. tačka 6) ovog zakona vrši geodetska organizacija koju bira investitor."

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 13.

U članu 50. dodaje se stav 4, koji glasi:

"(4)      Kada se podaci o posebnom delu objekta prikupljaju prema faktičkom stanju, površina i struktura se utvrđuju prema važećem standardu u oblasti izgradnje objekata."

Član 14.

U članu 52. dodaje se stav 4, koji glasi:

"(4)      Prirodne osobine zemljišta utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem zemljišnih uzoraka u ovlašćenoj pedološkoj laboratoriji."

Član 15.

U članu 54. stav 1. reči: "i stvarnim pravima na njima" brišu se.

U stavu 3. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: "a ne mogu se odvojiti od voda bez uništenja ili značajnog oštećenja (potpuno inkorporisani delovi voda)."

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"(4)      Uređaji koji su izgrađeni na vodovima i koji omogućavaju funkcionisanje i celishodno korišćenje vodova, a mogu se odvojiti od voda bez uništenja ili značajnog oštećenja, smatraju se pokretnim stvarima i nisu predmet premera, odnosno upisa u katastar vodova."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 16.

Član 64. menja se i glasi:

"Član 64.

U postupku upisa u katastar nepokretnosti proverava se da li su ispunjeni uslovi za upis propisani ovim zakonom i drugim propisima."

Član 17.

U članu 65. reč. "podnošenja" zamenjuje se rečju: "prijema".

Član 18.

U članu 70. stav 1. posle reči: "nepokretnostima" dodaje se zapeta, a reči: "i stvarnim pravima" zamenjuju se rečima: "stvarnim pravima i određenim obligacionim pravima".

U tački 4) reč: "stvarnih" briše se.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

"(3)      O imaocima prava na nepokretnostima vode se podaci o:

1)         imenu, imenu jednog roditelja i prezimenu za fizičko lice, odnosno nazivu pravnog lica;

2)         prebivalištu i adresi za fizička lica, odnosno sedištu i adresi za pravna lica;

3)         jedinstvenom matičnom broju građana, odnosno matičnom broju pravnog lica."

Član 19.

U članu 72. dodaje se stav 4, koji glasi:

"(4)      U listu nepokretnosti sadržani su podaci o imaocu prava iz člana 70. stav 3. ovog zakona."

Član 20.

U članu 73. stav 1. tačka 2) reč: "stvarnih" briše se.

Član 21.

Član 74. menja se i glasi:

"Član 74.

(1)        Upis nepokretnosti je upis podataka o parceli, objektu i posebnom delu objekta.

(2)        Podaci o parceli upisuju se na osnovu elaborata premera, odnosno elaborata geodetskih radova i isprave za upis kada je to određeno zakonom.

(3)        Podaci o objektu i posebnim delovima objekta za koji je izdata upotrebna dozvola u objedinjenoj proceduri shodno zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja, upisuju se na osnovu upotrebne dozvole i elaborata geodetskih radova, u kom slučaju se upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta vrši u roku od sedam dana od dostavljanja upotrebne dozvole.

(4)        Podaci o objektu koji nije obuhvaćen stavom 3. ovog člana upisuju se na osnovu elaborata premera, odnosno elaborata geodetskih radova i tehničke dokumentacije ako je za objekat izdata građevinska ili upotrebna dozvola.

(5)        Podaci o posebnim delovima objekta koji nisu obuhvaćeni stavom 3. ovog člana, upisuju se na sledeći način:

1)         ako se radi o nepokretnosti upisanoj u prethodno važeće evidencije nepokretnosti (zemljišne knjige, knjige tapija, intabulacione knjige i knjige prodatih društvenih stanova sa hipotekom), podaci se prenose u katastar nepokretnosti iz tih evidencija;

2)         ako se radi o nepokretnosti za koju je izdata upotrebna dozvola, podaci o posebnom delu se upisuju na osnovu te upotrebne dozvole, ako sadrži takve podatke, odnosno na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola, i to putem uverenja nadležnog organa, a ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda takvo uverenje, podaci o posebnom delu iz ove tačke, mogu se upisati na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke na okolnost podataka o posebnom delu objekta nastalom saglasno upotrebnoj dozvoli;

3)         ako se radi o nepokretnosti izgrađenoj pre stupanja na snagu propisa o izgradnji objekata, kao podaci o posebnom delu upisuju se podaci iz vremena pre stupanja na snagu propisa o izgradnji objekata, i to putem uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke;

4)         ako se radi o nepokretnosti za koju nije izdata dozvola a koja nije izgrađena pre stupanja na snagu propisa o izgradnji, do upisa prava svojine i upisa podataka u smislu tačke 2) ovog stava, podaci o posebnom delu objekta se upisuju na osnovu elaborata geodetskih radova.

(6)        Kada za objekat nije izdata građevinska ili upotrebna dozvola, kada je objekat izgrađen prekoračenjem ovlašćenja iz građevinske dozvole, ili je objekat privremeni, upisuje se i odgovarajuća zabeležba."

Član 22.

U nazivu odeljka 3.1.2. briše se reč: "stvarnih", a iznad člana 75. dodaje se naziv člana, koji glasi: "Upis stvarnih prava".

U članu 75. posle reči: "nepokretnostima" dodaju se zapeta i reči: "ako zakonom za pojedina prava nije određeno da upis ima deklarativno dejstvo".

Član 23.

Član 76. menja se i glasi:

"Član 76.

(1)        Pravo svojine na nepokretnosti upisuje se kao:

1)         svojina;

2)         susvojina;

3)         zajednička svojina.

(2)        Svojina se upisuje u korist isključivog vlasnika cele nepokretnosti.

(3)        Susvojina se upisuje u korist suvlasnika sa određenim udelima u odnosu na celinu nepokretnosti ili u skladu sa zakonom kojim se uređuje sticanje prava na građevinskom zemljištu.

(4)        Zajednička svojina na nepokretnosti upisuje se na ime svih zajedničara."

Član 24.

Član 77. menja se i glasi:

"Član 77.

U katastar nepokretnosti upisuju se pravo korišćenja nepokretnosti u slučajevima predviđenim Zakonom o javnoj svojini, pravo zakupa građevinskog zemljišta radi izgradnje, pravo službenosti, hipoteka i druga stvarna prava na nepokretnostima propisana zakonom.

Radi identičnosti upisa sa upisom u posebnoj evidenciji o nepokretnostima iz člana 8. stav 3. ovog zakona (vojni katastar), ministarstvo nadležno za poslove odbrane se upisuje kao korisnik nepokretnosti u državnoj svojini, odnosno u javnoj svojini Republike Srbije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, državni organi i organizacije i organi i organizacije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i javne agencije i druge organizacije čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, mogu se, u skladu sa Zakonom o javnoj svojini i posebnim zakonima, upisati kao korisnici nepokretnosti u svojini osnivača, koje su namenjene izvršavanju njihovih nadležnosti."

Član 25.

Posle člana 77. dodaju se čl. 77a i 77b, sa njihovim nazivima, koji glase:

"Hipoteka

Član 77a

Za hipoteku se upisuju podaci o poveriocu i dužniku, iznosu obezbeđenog potraživanja, valuti, kamatnoj stopi i osnovu za upis.

Upis obligacionih prava

Član 77b

U katastar nepokretnosti upisuju se obligaciona prava, i to: ugovorno pravo preče kupovine, zakup i druga obligaciona prava na nepokretnosti čiji upis je predviđen zakonom."

Član 26.

U članu 78. stav 2. menja se i glasi:

"(2)      Predbeležba se vrši na osnovu isprave za upis koja ne ispunjava uslove za konačan upis stvarnih prava, i to:

1)         ako je u ispravi postavljen uslov ili odložni rok za sticanje prava, a uslov i rok nisu ispunjeni;

2)         ako je u odluci vršioca javnih ovlašćenja određen upis predbeležbe."

Stav 3. briše se

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 3, menja se i glasi:

"(3)      Predbeležba se upisuje na rok do 30 dana ili na rok prema ispravi iz stava 2. ovog člana."

Član 27.

U članu 79. stav 2. menja se i glasi:

"(2)      Opravdanjem, predbeležba postaje upis stvarnih prava, o čemu se donosi rešenje, sa dejstvom od trenutka prijema zahteva za upis predbeležbe."

Član 28.

U članu 81. stav 2. menja se i glasi:

"(2)      Upis zabeležbe ne sprečava dalje upise na nepokretnosti na koji se ta zabeležba odnosi, osim ako je suprotno izričito propisano zakonom, već su od upisa zabeležbe koja je od značaja za zasnivanje, izmenu, prestanak ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima, sva raspolaganja imaoca prava i upisi u katastru nepokretnosti koji su protivni svrsi upisane zabeležbe, uslovni i zavise od ishoda rešavanja stvarnih prava na nepokretnosti zbog kojih je zabeležba upisana."

Član 29.

Član 82. menja se i glasi:

"Član 82.

(1)        U katastar nepokretnosti upisuju se sledeće zabeležbe:

1)         zabeležba ličnih stanja imaoca prava;

2)         zabeležba spora, odnosno drugog postupka koji se vodi pred sudom ili vršiocem javnih ovlašćenja, a koji za ishod može imati promenu upisa prava na nepokretnosti;

3)         zabeležba da prvostepena odluka nije konačna;

4)         zabeležba da prvostepena odluka nije pravnosnažna;

5)         zabeležba upravnog spora protiv drugostepene odluke u katastru nepokretnosti;

6)         zabeležba odluke o zabrani otuđenja i opterećenja nepokretnosti;

7)         zabeležba odluke o zabrani upisa;

8)         zabeležba postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju;

9)         zabeležba postojanja bračnog ugovora;

10)       zabeležba prvenstvenog reda;

11)       zabeležba pokretanja postupka eksproprijacije;

12)       ostale zabeležbe propisane zakonom.

(2)        Zabeležba predviđena stavom 1. tačka 2) ovog člana upisuje se na osnovu tužbe podnete nadležnom sudu, odnosno na osnovu drugog dokaza da je pokrenut postupak koji se zabeležava. Takva isprava ne podleže uslovima za upis iz čl. 87. i 88. ovog zakona.

(3)        Ako se traži zabeležba spora za poništavanje ili raskid određenog pravnog posla, odnosno poništavanje ili stavljanje van snage odluke nadležnog organa, upis zabeležbe se dozvoljava ako je taj pravni posao, odnosno odluka nadležnog organa predstavljala osnov za upis u katastar nepokretnosti."

Član 30.

Posle člana 82. dodaju se čl. 82a i 82b, sa njihovim nazivima, koji glase:

"Zabeležba upravnog spora

Član 82a

(1)        Zabeležba upravnog spora je upis kojim se čini vidljivim da je protiv drugostepenog rešenja Zavoda pokrenut upravni spor.

(2)        Odluka doneta u upravnom sporu iz stava 1. ovog člana proizvodi dejstvo protiv lica u pogledu čijeg upisa se vodio upravni spor, uključujući i sticaoca, odnosno druga lica koja su upisana na istoj nepokretnosti posle drugostepenog rešenja Zavoda.

Zabeležba prvenstvenog reda

Član 82b

(1)        Upisani imalac prava na nepokretnosti može da zahteva zabeležbu prvenstvenog reda za budućeg sticaoca prava, koja će tom sticaocu omogućiti da, ako upiše svoje pravo u roku od 60 dana, odnosno u roku propisanom zakonom, od dana upisa zabeležbe prvenstvenog reda, taj upis ima prvenstveni red od trenutka prijema zahteva za upis takve zabeležbe, bez obzira na eventualne druge upise provedene u međuvremenu.

(2)        Zabeležba iz stava 1. ovog člana je dozvoljena i upisuje se ako bi u vreme prijema zahteva bio dozvoljen upis u pogledu kojeg se zabeležuje prvenstveni red.

(3)        Zabeležba prvenstvenog reda sadrži podatke o stvarnom pravu za koje je prvenstveni red zabeležen i licu u čiju korist se upisuje, a ako je posredi hipoteka i o najvišem iznosu koji bi se tom hipotekom obezbedio, kao i datum do kojeg zabeležba proizvodi dejstvo.

(4)        Zahtev za upis zabeležbe prvenstvenog reda mora da sadrži i podatke iz stava 3. ovog člana, a potpis podnosioca na njemu mora biti overen u skladu sa propisima o overi potpisa.

(5)        Istovremeno s upisom prava u korist lica u čiju korist je upisana zabeležba prvenstvenog reda sticanja tog prava, po službenoj dužnosti briše se ta zabeležba prvenstvenog reda, kao i svi upisi izvršeni u međuvremenu koji su bili protivni svrsi te zabeležbe.

(6)        Ako u roku od 60 dana, odnosno u roku propisanom zakonom, od dana upisa zabeležbe prvenstvenog reda ne dođe do upisa prava u korist lica u čiju korist je upisana ta zabeležba, ona se briše po službenoj dužnosti.

(7)        Isprava na osnovu koje se upisuju prava za koja je zabeležen prvenstveni red, može biti sastavljena pre ili posle podnošenja zahteva za upis te zabeležbe, osim u slučaju da je protiv imaoca prava pokrenut stečaj, kada isprava za upis mora biti sačinjena 60 dana pre otvaranja stečajnog postupka.

(8)        Pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, odnosno pre slučaja iz stava 5. ovog člana, zabeležba prvenstvenog reda može se brisati po zahtevu imaoca prava iz stava 1. ovog člana, samo uz pismenu saglasnost lica u čiju korist je upisana zabeležba, sa potpisom overenim u skladu sa propisima o overi potpisa."

Član 31.

U članu 85. stav 1. reč: "podnošenja" zamenjuje se rečju: "prijema".

U stavu 3. posle reči: "objektu" dodaju se reči: "ili na stanu stečenom ugovorom o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini".

Član 32.

U članu 86. dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

"(5)      Izuzetno od stava 1. ovog člana, za upis zabeležbe prvenstvenog reda ne mora da postoji posebna isprava za upis.

(6)        Izuzetno od stava 2. ovog člana:

1)         isprava za upis nastala pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini na koju se isprava odnosi, mora sadržati označenje nepokretnosti koja je predmet upisa i podatke o upisanom prethodniku i licu u čiju korist se zahteva upis, na način koji omogućava njihovu pouzdanu identifikaciju;

2)         isprava o univerzalnom pravnom sledbeništvu pravnog lica upisanog u katastar nepokretnosti ne mora da sadrži označenje nepokretnosti, ako je pravni sledbenik jedno lice;

3)         podaci o površini posebnog dela objekta sadržani u ugovoru o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini sačinjenom u skladu sa zakonom mogu odstupiti od podataka katastra nepokretnosti, u kom slučaju se upisuje površina iz ugovora."

Član 33.

U članu 87. dodaje se stav 3, koji glasi:

"(3)      U slučaju da izjava o dozvoli upisa nije sadržana u ispravi o pravnom poslu nastaloj pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini na koju se isprava odnosi, upis će se izvršiti ako nema drugih smetnji za upis."

Član 34.

U članu 88. stav 1. menja se i glasi:

"(1)      Javna isprava je isprava koju je u propisanom obliku izdao sud, nadležni državni i drugi organ u granicama svojih ovlašćenja, kao i isprava koju je u takvom obliku izdala, odnosno sačinila, u vršenju javnih ovlašćenja, druga organizacija ili lice."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"(2)      Javne isprave su i javnobeležničke isprave i odluke koje su sačinili, izdali, doneli ili potvrdili javni beležnici."

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: "odnosno izvršna."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 35.

Posle člana 88. dodaju se naziv člana i član 88a, koji glase:

"Ostale isprave za upis

Član 88a

Upis u katastar nepokretnosti, osim upisa prava, vrši se i na osnovu odgovarajućih potvrda i uverenja koje izdaju nadležni organi, odnosno vršioci javnih ovlašćenja, elaborata premera, odnosno elaborata geodetskih radova, nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka i tužbe podnete nadležnom sudu kojima se dokazuju činjenice koje su od uticaja na podatke katastra nepokretnosti."

Član 36.

U članu 94. stav 3. posle reči: "lice pravne struke sa" dodaju se reči: "osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova," a posle reči: "sa najmanje osnovnim akademskim studijama" dodaju se reči: "u obimu od najmanje 180 ESPB bodova".

Član 37.

U članu 98. stav 3. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: "ako ima ispravu koja vodi sticanju svojine na posebnom delu objekta.".

Član 38.

U članu 108. stav 1. menja se i glasi:

"(1)      Kad Zavod utvrdi da je u skladu sa ovim zakonom sproveden i završen postupak izlaganja i da katastar nepokretnosti ima propisan sastav i sadržinu, potvrđuje ga rešenjem, koje se objavljuje na internet stranici Zavoda."

Član 39.

Član 111. menja se i glasi:

"Član 111.

(1)        Adresni registar jeste osnovni i javni registar o kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova u naseljenom mestu.

(2)        Adresni registar iz stava 1. ovog člana vodi i održava Služba.

(3)        Adresni registar obuhvata utvrđivanje kućnih brojeva za stambene i poslovne zgrade, kao i za građevinske parcele i vođenje podataka o kućnim brojevima, ulicama i trgovima u okviru naseljenog mesta.

(4)        Označavanje zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima obavlja Služba.

(5)        Označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova obavlja jedinica lokalne samouprave."

Član 40.

U članu 114. stav 3. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: "kao i u postupku prelaska na prostorni referentni sistem ETRS 89 i UTM projekciju."

Dodaju se st. 4, 5. i 6, koji glase:

"(4)      O razlici u površini iz stava 3. ovog člana imaoci prava obaveštavaju se putem obaveštenja na internet stranici Zavoda.

(5)        Ako razlika površina iz stava 3. ovog člana nije u propisanim granicama, donosi se rešenje shodno članu 137. ovog zakona.

(6)        Promena naziva ulice i trga, kao i promene iz stava 1. tač. 7) do 9) ovog člana, provode se u bazi podataka bez donošenja rešenja."

Član 41.

U članu 115. stav 2. tačka 2) reči: "uža unutrašnja jedinica Zavoda" zamenjuju se rečju: "Služba".

Dodaje se stav 3, koji glasi:

"(3)      Imalac prava na nepokretnosti dužan je da licima zaposlenim u geodetskoj organizaciji ili Zavodu, koja rade na poslovima iz stava 1. ovog člana, dozvoli pristup nepokretnosti i obavljanje tih poslova."

Član 42.

U članu 116. dodaje se stav 3, koji glasi:

"(3)      Ako je granica između dve katastarske opštine utvrđena sredinom zajedničke parcele (put, reka i sl.) vrši se po službenoj dužnosti deoba te parcele na dve parcele po dužini i po principu jednakosti površina."

Član 43.

U članu 117. stav 1. reč: "Zavodu" zamenjuje se rečju: "Službi".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"(2)      Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je kod nadležnog organa pokrenut postupak za izdavanje upotrebne dozvole, promena iz člana 114. stav 1. tačka 2) ovog zakona prijavljuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, broj: "3." zamenjuje se brojem: "4.".

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 44.

Član 118. menja se i glasi:

"Član 118.

(1)        Geodetska organizacija je dužna da u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premera, dostavi Službi elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju.

(2)        Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada se geodetski radovi izvode za potrebe izdavanja upotrebne dozvole u objedinjenoj proceduri, elaborat geodetskih radova dostavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

(3)        Kad se radovi izvode na osnovu ugovora o izvođenju geodetskih radova, geodetska organizacija je dužna da elaborat geodetskih radova dostavi u roku utvrđenom ugovorom koji se dostavlja uz prijavu radova.

(4)        Ako geodetska organizacija ne dostavi elaborat geodetskih radova u propisanom roku, poziva se da u roku od osam dana elaborat dostavi, o čemu se obaveštava i podnosilac zahteva.

(5)        Služba vrši pregled elaborata koji obuhvata kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih geodetskih radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa.

(6)        Ako elaborat nema nedostataka, Služba overava i prima elaborat.

(7)        Kad se u postupku pregleda elaborata utvrde nedostaci, zapisnikom se nalaže geodetskoj organizaciji da u roku od osam dana nedostatke otkloni.

(8)        Ako se elaborat geodetskih radova ne dostavi u ostavljenom roku zahtev se odbacuje, a ako nedostaci nisu otklonjeni u ostavljenom roku zahtev se odbija.

Član 45.

U članu 119. stav 3. menja se i glasi:

"(3)      Državni organ koji vodi evidenciju o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica, dužan je da na zahtev Zavoda dostavi podatke o jedinstvenom matičnom broju građana, imenu, imenu roditelja, prezimenu, adresi prebivališta i mestu rođenja lica."

Dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

"(4)      Organizacija koja vodi registar privrednih subjekata, dužna je da na zahtev Zavoda dostavi podatke o registrovanom privrednom subjektu.

(5)        Podaci iz st. 3. i 4. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku putem WEB servisa."

Član 46.

Naziv člana 121. i član 121. menjaju se i glase:

"Postupak upisa

Član 121.

(1)        Upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu priloženih isprava u skladu sa zahtevom, ili na osnovu zakona kojim je određen upis.

(2)        Ako iz isprave za upis proizilazi da, uz upis koji se zahteva, postoje i ograničenja tog upisa u smislu tereta, obaveza ili prava drugih lica, a koja se po zakonu mogu upisati u katastar nepokretnosti, odlučuje se i o upisu tih ograničenja.

(3)        Činjenice od značaja za rešenje upravne stvari mogu se utvrditi i uviđajem na licu mesta, o čemu se stranke obaveštavaju najkasnije dan ranije.

(4)        Činjenice od značaja za upis mogu se utvrditi na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka odgovarajuće struke, koje uz zahtev priloži podnosilac zahteva.

(5)        Kada se u postupku održavanja katastra nepokretnosti ispravljaju greške, nedostaci i propusti u podacima o nepokretnostima i upisanim stvarnim i drugim pravima na njima, može se održati javna usmena rasprava, ako je to potrebno radi utvrđivanja odlučnih činjenica i okolnosti koje su od značaja za razjašnjenje stvari."

Član 47.

Član 123. menja se i glasi:

"Član 123.

(1)        Zahtev za upis se podnosi u pisanom obliku.

(2)        Zahtev mora biti potpisan svojeručno, a ako se zahtev podnosi u elektronskoj formi mora biti potpisan elektronskim potpisom.

(3)        Zahtev može podneti stranka iz člana 122. ovog zakona.

(4)        Upis zajedničkih prava može zahtevati bilo koji od zajedničara u korist svih, na osnovu overenog ovlašćenja ostalih zajedničara.

(5)        Ako se radi o upisu prava deljivih srazmerno celini, svaki imalac prava može da zahteva upis odgovarajućeg dela u svoju korist, pri čemu će se izvršiti upis i u korist drugih imalaca prava.

(6)        Stranka može odustati od svog zahteva do donošenja prvostepene odluke, o čemu se donosi zaključak o obustavi postupka.

(7)        Stranka ne može proširiti ili izmeniti podneti zahtev, ali može precizirati zahtev ako se zasniva na istom pravnom osnovu, kao i dostavljati nove isprave i dokaze, sve do donošenja prvostepene odluke.

(8)        O podnetim zahtevima zavod vodi evidenciju koja, pored ostalog, sadrži i sledeće podatke o ličnosti: ime, ime jednog roditelja, prezime, prebivalište i adresa i jedinstveni matični broj građana."

Član 48.

Član 124. menja se i glasi:

"Član 124.

(1)        Uredan zahtev za upis u katastar nepokretnosti mora da sadrži:

1)         ime, ime jednog roditelja i prezime, odnosno naziv, jedinstveni matični broj građana, odnosno matični broj, prebivalište i boravište, odnosno sedište podnosioca zahteva i lica u čiju korist se zahteva upis, ako to lice nije ujedno i podnosilac zahteva;

2)         naziv katastarske opštine i označenje nepokretnosti za koju se zahteva upis, prema podacima katastra nepokretnosti;

3)         promenu za koju se zahteva upis;

4)         u prilogu: isprave za upis u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji, odnosno u formi elektronskog dokumenta, ako je zahtev podnet u elektronskoj formi i dokaz o uplaćenoj taksi.

(2)        Ako upis i promenu zahteva lice u čiju se korist ne odlučuje o upisu, odnosno koje nije upisani prethodnik, uz zahtev se prilaže i isprava kojom se dokazuje pravni interes za podnošenje zahteva.

(3)        Ako uz zahtev nije dostavljen dokaz o uplaćenoj taksi opomenom se nalaže plaćanje takse u roku od osam dana.

(4)        Ako se u ostavljenom roku dostavi dokaz o uplaćenoj taksi, smatra se da je zahtev uredan.

(5)        U zahtevu za upis stranka može zahtevati dostavljanje rešenja poštom preporučeno na zahtevanu adresu, neposredno u prostorijama Službe ili putem internet aplikacije."

Član 49.

Član 125. menja se i glasi:

"Član 125.

(1)        Za odlučivanje o osnovanosti upisa merodavno je stanje katastra nepokretnosti u trenutku kada je zahtev za upis primljen.

(2)        Služba upisuje godinu, mesec, dan, čas, minut i sekund prijema zahteva za upis i istovremeno na nepokretnosti na koju se odnosi zahtev upisuje zabeležbu vremena prijema i broj predmeta pod kojim je zahtev zaveden.

(3)        Vreme prijema i broj predmeta iz stava 2. ovog člana određuje se prema trenutku prijema pisanog zahteva u prijemnoj kancelariji, nezavisno od toga kada je i na koji način zahtev upućen.

(4)        Kada je podneto više zahteva za upis na istoj nepokretnosti, odnosno istom udelu na nepokretnosti, prvo će se uzeti u postupak zahtev koji je prvi primljen.

(5)        Po konačnom rešavanju ranijeg zahteva, uzimaju se u postupak ostali zahtevi, po redosledu prijema.

(6)        Izuzetno, redosled rešavanja zahteva iz st. 4. i 5. ovog člana ne odnosi se na zahteve za:

1)         provođenje promene iz člana 114. stav 1. tač. 6) do 9) ovog zakona;

2)         zabeležbe koje se upisuju bez donošenja rešenja;

3)         upise koji se mogu spojiti u jedan postupak.

(7)        U jedan postupak mogu se spojiti zahtevi za upis na osnovu saglasnosti stranaka u čiju korist se postupci vode, ili na osnovu zahteva stranke iz postupka u kome je priložena isprava kojom se stavlja van snage isprava koja je osnov upisa u postupku koji se po redosledu rešavanja ranije rešava."

Član 50.

Član 126. menja se i glasi:

"Član 126.

(1)        O zahtevu za upis odlučuje se rešenjem na osnovu isprava i dokaza podnetih uz zahtev.

(2)        Zahtev se usvaja i dozvoljava upis kad su ispunjeni uslovi propisani zakonom i kad je zahtev u skladu sa sadržinom podnesene isprave.

(3)        Ako nisu ispunjeni uslovi za upis zahtev se odbija rešenjem.

(4)        Ako zahtev nije uredan, Služba nije dužna da obaveštava stranku o nedostacima u pogledu podnetog zahteva i priloženih isprava, već će rešenjem odbaciti zahev.

(5)        Izuzetno od st. 3. i 4. ovog člana, ako se zahtev odnosi na upis nepokretnosti, podnosilac zahteva se poziva da u roku od osam dana otkloni nedostatke, posle čega se o zahtevu odlučuje.

(6)        O zahtevu za upis, koji po redosledu prvenstva može da se rešava, odlučuje se u roku od sedam radnih dana, a u složenijim predmetima u roku od 30 radnih dana od dana prijema zahteva, odnosno dostavljanja elaborata geodetskih radova."

Član 51.

Član 127. menja se i glasi:

"Član 127.

(1)        Rešenje o upisu u katastar nepokretnosti sadrži: vrstu upisa, vrstu prava, označenje nepokretnosti, podatke o licu u čiju korist se vrši upis, podatke o upisanom prethodniku, osnov upisa, podatke o visini takse, svojeručni, odnosno elektronski potpis ovlašćenog lica i drugo.

(2)        Rešenje o odbijanju, odnosno o odbacivanju zahteva sadrži podatke o zahtevanoj vrsti upisa, vrsti prava, opisu nepokretnosti i licu čiji se zahtev odbija, odnosno odbacuje sa razlozima za odbijanje, odnosno odbacivanje, podatke o visini takse i drugo.

(3)        Podaci o licima koje sadrži rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana su ime, ime jednog roditelja i prezime, odnosno naziv, jedinstveni matični broj građana, odnosno matični broj, prebivalište i boravište, odnosno sedište.

(4)        Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlja se strankama u postupku upisa poštom preporučeno, neposredno u prostorijama Službe ili putem internet aplikacije.

(5)        Rešenje se dostavlja javnim saopštenjem na oglasnoj tabli nadležne Službe i internet stranici Zavoda ako je adresa prebivališta, boravišta, odnosno sedišta stranke nepoznata, adresa navedena u zahtevu nepoznata, pošiljka vraćena sa napomenom dostavljača da je primalac nepoznat na adresi, odnosno odseljen ili da pošiljku nije preuzeo u ostavljenom roku.

(6)        U slučajevima iz stava 5. ovog člana smatra se da je rešenje dostavljeno protekom roka od osam dana od dana isticanja na oglasnoj tabli i internet stranici Zavoda.

(7)        Ostala akta u postupku dostavljaju se u skladu sa odredbama st. 4. do 6. ovog člana."

Član 52.

U članu 128. stav 1. menja se i glasi:

"(1)      Upis u katastar nepokretnosti vrši se danom donošenja rešenja kojim je upis dozvoljen, sa dejstvom od momenta prijema zahteva, uz istovremeni upis po službenoj dužnosti zabeležbe radi činjenja vidljivim da rešenje o upisu nije konačno i brisanje zabeležbe podnetog zahteva."

U stavu 2. posle reči: "odluke" dodaju se reči: "u nadležnoj Službi."

Član 53.

U članu 129. stav 1. menja se i glasi:

"(1)      Protiv rešenja, odnosno zaključka donetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba Zavodu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno zaključka, preko nadležne Službe."

Dodaje se stav 3, koji glasi:

"(3)      Ako služba nađe da je žalba osnovana, dužna je da usvoji žalbu i zameni odluku u roku od sedam radnih dana, a u protivnom, žalbu sa spisima predmeta dostavi Zavodu u istom roku."

Član 54.

Naziv člana 130. i član 130. menjaju se i glase:

"Postupanje do pravnosnažnosti odluke

Član 130.

(1)        Do konačnosti odluke donete u prvom stepenu neće se odlučivati po novom zahtevu za upis na istoj nepokretnosti, odnosno na istom udelu na nepokretnosti.

(2)        Zabeležba da odluka nije konačna briše se ako na odluku nije izjavljena žalba u zakonskom roku, odnosno po prijemu drugostepene odluke ako je na odluku bila izjavljena žalba, uz upis zabeležbe da odluka nije pravnosnažna.

(3)        Stranka koja je pokrenula upravni spor dužna je da odmah dostavi i Službi dokaz o pokretanju upravnog spora radi upisa zabeležbe pokretanja upravnog spora, o čemu se obaveštavaju stranke u postupku.

(4)        Zabeležba da rešenje nije pravnosnažno briše se ako u roku od 60 dana od dana dostavljanja drugostepenog rešenja strankama u postupku, Službi nije dostavljen dokaz da je pokrenut upravni spor, kao i po dostavljanju odluke iz upravnog spora.

(5)        Zabeležbe iz ovog člana upisuju se i brišu po službenoj dužnosti bez donošenja rešenja."

Član 55.

U članu 133. stav 2. reči: "tri godine" zamenjuju se rečima: "pet godina".

U stavu 5. broj: "15" zamenjuje se rečju: "osam".

Član 56.

U članu 134. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"(1)      U postupku održavanja katastra nepokretnosti brisanje držaoca i upis prava svojine na objektu, odnosno posebnom delu objekta, kao i objektu, odnosno posebnom delu objekta koji se prvi put upisuju u katastar nepokretnosti, vrši se na osnovu upotrebne dozvole ili u skladu sa zakonom kojim se propisuju posebni uslovi za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez dozvole.

(2)        Izuzetno od stava 1. ovog člana, upis prava svojine na stanu vrši se i na osnovu ugovora o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini sačinjenog u skladu sa zakonom."

U stavu 4. broj: "15" zamenjuje se rečju: "osam".

Član 57.

Naziv člana 135. i član 135. menjaju se i glase:

"Upis držaoca

Član 135.

(1)        U postupku održavanja katastra nepokretnosti kada nisu ispunjeni uslovi za upis prava svojine na objektu, odnosno posebnom delu objekta, dozvoliće se upis držaoca dokazivanjem svojstva graditelja.

(2)        Svojstvo graditelja dokazuje se na osnovu najmanje jednog od sledećih dokaza:

1)         građevinske dozvole;

2)         izdatog računa za plaćanje komunalnih usluga ili računa za plaćanje električne energije;

3)         overene izjave imaoca prava svojine, suvlasnika ili zajedničara na parceli za objekat, odnosno overene izjave imaoca prava svojine, suvlasnika ili zajedničara na objektu za poseban deo objekta.

(3)        Ako upis držaoca zahteva lice koje nije graditelj, dozvoliće se upis na osnovu isprave koja vodi sticanju prava svojine na objektu, odnosno posebnom delu objekta.

(4)        Ako se svojstvo graditelja ne dokaže, ili se ispravom iz stava 3. ovog člana ne dokaže državina, upisuje se da držalac objekta, odnosno posebnog dela objekta nije utvrđen.

(5)        Na nepokretnostima na kojima je upisan držalac, dozvoliće se promena držaoca na osnovu isprave za upis, shodnom primenom opštih uslova za upis prava iz ovog zakona."

Član 58.

U članu 137. stav 1. reč: "Zavod" zamenjuje se rečju: "Služba".

U stavu 3. reč: "Zavod" zamenjuje se rečju: "Služba", a broj: "15" zamenjuje se rečju: "osam".

Član 59.

U članu 138. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"(2)      Katastar vodova se osniva na osnovu podataka dobijenih geodetskim merenjem vodova i tehničke dokumentacije o vodovima."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 60.

Član 145. menja se i glasi:

"Član 145.

(1)        Osnivanje katastra vodova vrši se za teritoriju opštine, odnosno grada.

(2)        Upisom jednog voda u katastar vodova smatra se da je katastar vodova za tu opštinu, odnosno grad osnovan.

(3)        Upis voda vrši se po zahtevu, uz obavezu investitora da podnese zahtev za upis, osim kada elaborat geodetskih radova dostavlja po službenoj dužnosti nadležni organ shodno zakonu kojim se uređuje izgradnja objekata.

(4)        Upis prava na vodu vrši se po zahtevu investitora ili drugog zakonom ovlašćenog lica.

(5)        O upisu u katastar vodova odučuje se rešenjem koje se dostavlja investitoru, odnosno podnosiocu zahteva.

(6)        Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

(7)        U pogledu upisa stvarnih prava, obligacionih prava i zabeležbi na vodovima shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na upis stvarnih prava, obligacionih prava i zabeležbi na objektu u katastru nepokretnosti.

(8)        U katastar vodova upisuje se zabeležba postojanja založnog prava koje je registrovano u registru nadležnom za registraciju založnog prava na pokretnim stvarima i pravima na uređajima koji su izgrađeni na vodovima, a koji se smatraju pokretnim stvarima."

Član 61.

U članu 147. stav 1. menja se i glasi:

(1)        Investitor, odnosno imalac prava na vodu dužan je da podnese zahtev za provođenje promene na vodu, najkasnije sedam dana pre početka izgradnje ili rekonstrukcije voda, odnosno u roku od sedam dana od dana uklanjanja ili prestanka korišćenja voda, osim kada elaborat geodetskih radova dostavlja po službenoj dužnosti nadležni organ shodno zakonu kojim se uređuje izgradnja objekata."

Član 62.

U članu 148. st. 1, 3, 4. i 6. reč: "Zavod", u datom padežu, zamenjuje se rečju: "Služba", u odgovarajućem padežu.

U stavu 7. broj: "15" zamenjuje se rečju: "osam".

Član 63.

Član 151. menja se i glasi:

"Član 151.

(1)        Generalna procena vrednosti nepokretnosti obuhvata prikupljanje podataka, obradu podataka i definisanje modela za vrednovanje nepokretnosti.

(2)        Za svako pojedinačno tržište određene vrste nepokretnosti određuje se model za vrednovanje nepokretnosti, koji čine matematička formula, relacijske tabele i vrednosni nivoi.

(3)        Vrednosne zone su prostorna predstava vrednosnih nivoa iz stava 2. ovog člana.

(4)        Zavod određuje modele za vrednovanje nepokretnosti iz stava 1. ovog člana najmanje svake treće godine.

(5)        Podatak o određenoj vrednosti nepokretnosti, sa datumom određivanja, upisuje se u bazu podataka katastra nepokretnosti.

(6)        Podaci iz postupka masovne procene vrednosti nepokretnosti objavljuju se na internet stranici Zavoda."

Član 64.

Naziv člana 152. i član 152. menjaju se i glase:

"Registar cena nepokretnosti

Član 152.

(1)        Za potrebe masovne procene vrednosti nepokretnosti, Zavod vodi registar cena nepokretnosti.

(2)        Registar iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o nepokretnosti preuzete iz kupoprodajnih ugovora i ugovora o zakupu nepokretnosti, iz baze podataka katastra nepokretnosti u momentu prometa, kao i dodatne podatke o tim nepokretnostima.

(3)        Podaci o nepokretnosti koji su sadržani u bazi podataka katastra nepokretnosti preuzimaju se posredstvom WEB servisa.

(4)        Podaci iz registra cena nepokretnosti čuvaju se u bazi podataka deset godina od dana unosa podataka u registar, a nakon isteka tog roka trajno se čuvaju u digitalnom arhivu Zavoda.

(5)        Javni beležnik je dužan da za potrebe iz stava 1. ovog člana unese u registar cena nepokretnosti podatke iz ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu i druge podatke o nepokretnosti propisane podzakonskim aktom, kao i da dostavi skenirane ugovore.

(6)        Unos podataka i dostava ugovora iz stava 5. ovog člana vrši se putem internet aplikacije koju obezbeđuje Zavod."

Član 65.

Član 153. menja se i glasi:

"Član 153.

(1)        Topografsko-kartografska baza podataka jeste podsistem geodetsko-katastarskog informacionog sistema, koji se u informatičkom smislu izrađuje i održava u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje geodetsko-katastarski informacioni sistem.

(2)        Topografsko-kartografska baza podataka formira se za teritoriju Republike Srbije iz podataka topografskog premera i drugih izvora i namenjena je za izradu topografsko- kartografskih proizvoda.

(3)        Topografsko-kartografska baza podataka naročito sadrži:

1)         digitalni model terena;

2)         digitalni ortofoto;

3)         osnovni topografski model.

(4)        Za potrebe ažuriranja topografsko-kartografske baze podataka iz stava 1. ovog člana, vrši se periodično snimanje iz vazduha teritorije Republike Srbije i prikupljanje podataka drugim metodama i postupcima.

(5)        Periodično snimanje iz vazduha teritorije Republike Srbije Zavod sprovodi najmanje jednom u pet godina."

Član 66.

Posle člana 153. dodaju se naziv člana i član 153a, koji glasi:

"Osnovni topografski model

Član 153a

(1)        Osnovni topografski model jeste skup podataka koji čine topografski podaci u vektorskom obliku prikupljeni u skladu sa odgovarajućim modelom podataka i predstavlja obavezan sadržaj topografsko-kartografske baze podataka.

(2)        Osnovni topografski model naročito sadrži sledeće tematske celine:

1)         objekti;

2)         saobraćajna mreža;

3)         hidrografija;

4)         zemljišni pokrivač;

5)         reljef."

Član 67.

Posle člana 156. dodaju se čl. 156a i 156b, sa njihovim nazivima, koji glase:

"Registar geografskih imena

Član 156a

(1)        Registar geografskih imena je osnovni i javni registar o geografskim imenima naseljenih mesta i fizičko-geografskih objekata sa podacima o njihovom geoprostornom položaju, klasifikaciji i ostalim atributima.

(2)        Registar geografskih imena vodi se u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima i dokumentima u oblasti geografskih imena.

(3)        Upis geografskog imena u registar vrši se na osnovu zakona, statuta jedinice lokalne samouprave, akta nadležnog organa, odnosno organizacije, drugog registra koji sadrži i geografska imena, karte, plana i drugih relevantnih dokumenata.

(4)        Komisija za standardizaciju geografskih imena sprovodi postupak standardizacije geografskih imena upisanih u registar geografskih imena, o čemu izveštava Vladu i Savet NIGP-a.

(5)        Svi subjekti u Republici Srbiji koji u svom radu koriste geografska imena dužni su da koriste standardizovana imena iz registra geografskih imena.

(6)        Registar geografskih imena javno je dostupan i objavljuje se na internet stranici Zavoda.

Komisija za standardizaciju geografskih imena

Član 156b

(1)        Komisija za standardizaciju geografskih imena je stručno telo ovlašćeno da u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima u oblasti geografskih imena, standardizuje geografska imena i njihovu upotrebu na području Republike Srbije i da predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim organizacijama u oblasti geografskih imena.

(2)        Komisiju iz stava 1. ovog člana obrazuje Vlada na predlog Zavoda.

(3)        Za članove komisije iz stava 1. ovog člana Zavod predlaže zaposlene u Zavodu i druge istaknute stručnjake u oblasti standardizacije i upotrebe geografskih imena.

(4)        Komisija iz stava 1. ovog člana ima pečat, koji se izrađuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje pečat državnih organa.

(5)        Zavod obezbeđuje radni prostor i opremu za rad komisije iz stava 1. ovog člana i pruža joj stručnu i administrativno-tehničku podršku."

Član 68.

U članu 171. stav 3. menja se i glasi:

"(3)      Pregled i overu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat vrši geodetska organizacija kojoj je izdata licenca za obavljanje radova iz člana 12. tačka 1) ovog zakona, koju bira investitor."

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"(4)      Geodetska organizacija ne može da pregleda i overava geodetske podloge iz stava 3. ovog člana koje je ona izradila."

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: "katastarsko-informacionog" zamenjuju se rečima: "geodetsko-katastarskog informacionog".

Član 69.

Član 173. menja se i glasi:

"Član 173.

(1)        Uvid u podatke geodetsko-katastarskog informacionog sistema i dokumentaciju u analognom obliku, uključujući i zbirku isprava, može se izvršiti neposredno u prostorijama Zavoda ili putem interneta, shodnom primenom odredaba st. 3. i 4. ovog člana u pogledu obima podataka.

(2)        Iz geodetsko-katastarskog informacionog sistema i dokumentacije u analognom obliku izdaju se podaci, uverenja, potvrde, izveštaji i isprave u propisanoj formi, shodnom primenom odredaba st. 3. i 4. ovog člana u pogledu obima podataka.

(3)        List nepokretnosti iz člana 72. ovog zakona koji sadrži sve podatke o nepokretnostima i imaocima prava izdaje se imaocu prava, licu koje on ovlasti, licu koje dokaže pravni interes, licu koje ima javno ovlašćenje, državnom i drugom organu za vođenje postupka iz njegove nadležnosti.

(4)        List nepokretnosti u kome su izostavljeni jedinstveni matični broj građanina, ime roditelja, prebivalište i adresa upisanog imaoca prava, izdaje se svakom zainteresovanom licu.

(5)        Prepisi i kopije originalnih podataka važećeg premera mogu se izdavati sudovima i drugim državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, geodetskim organizacijama, kao i sudskim veštacima geodetske struke kada su rešenjem suda ili drugog nadležnog organa određeni da veštače u konkretnom predmetu.

(6)        Prepisi i kopije originalnih podataka premera koji nije na snazi mogu se izdavati sudovima, odnosno sudskim veštacima geodetske struke kada su rešenjem suda ili drugog nadležnog organa određeni da veštače u konkretnom predmetu, kao i ministarstvu nadležnom za poslove odbrane za potrebe osnivanja i održavanja vojnog katastra.

(7)        Podaci i akti iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog člana izdaju se u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva, osim ako se zahteva veći obim podataka, i to neposredno u prostorijama Zavoda, poštom ili elektronskom poštom, odnosno drugim elektronskim putem, u skladu sa zahtevom stranke, odnosno nadležnog organa."

Član 70.

Član 175. menja se i glasi:

"Član 175.

(1)        Obveznik takse za pružanje usluga (po zahtevu ili po službenoj dužnosti) je podnosilac zahteva, odnosno lice u čiju se korist provodi promena ili izdaju podaci.

(2)        Obveznik takse za podatke premera i katastra koji se izdaju geodetskoj organizaciji za potrebe izvođenja geodetskih radova je geodetska organizacija.

(3)        Oslobađaju se plaćanja takse Republika Srbija i njeni organi i organizacije, kao i autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i njihovi organi za:

1)         promene iz člana 114. stav 1. tač. 2), 3), 10) i 11) koje se vrše u njihovu korist;

2)         izdavanje uverenja i izveštaja o podacima iz službene evidencije, u analognom ili digitalnom obliku, a koji su im neophodni za vođenje postupka po službenoj dužnosti;

3)         izdavanje digitalnih rasterskih ili vektorskih kopija katastarskih planova, planova vodova i digitalnog ortofotoa, za područje za koje je doneta odluka o izradi, odnosno izmeni određenog planskog dokumenta.

(4)        Oslobađa se plaćanja takse ministarstvo nadležno za poslove odbrane za usluge date u cilju osnivanja vojnog katastra, osim za geodetske radove na terenu.

(5)        Oslobađaju se plaćanja takse nadležni organi za izdavanje digitalnih rasterskih ili vektorskih kopija katastarskih planova, planova vodova, digitalnog ortofotoa, digitalnog modela terena, topografskih i drugih karata, podataka adresnog registra i registra prostornih jedinica za potrebe realizacije aktivnosti u vezi sa vanrednim situacijama.

(6)        Oslobađaju se plaćanja takse javni beležnici za uvid i korišćenje podataka iz registra cena nepokretnosti.

(7)        Oslobađa se plaćanja takse za upis u katastar nepokretnosti:

1)         lice kome je u skladu sa zakonom vraćena nepokretnost oduzeta po ranijim propisima;

2)         lice koje je po zakonu steklo pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade po osnovu pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine;

3)         lice u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima;

4)         lice u postupku za ispravku greške;

5)         lice za upis po osnovu rešenja o nasleđivanju.

(8)        Ne plaća se taksa za uverenje za potrebe ostvarivanja prava iz oblasti vaspitanja i obrazovanja, obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom.

(9)        Ne plaća se taksa za uvid u podatke geodetsko-katastarskog informacionog sistema i dokumentaciju u analognom obliku, koja se vrši neposredno u prostorijama Zavoda, kao i za uvid putem interneta u određene podatke propisane podzakonskim aktom iz člana 174. ovog zakona.

(10)      Ako je zahtev za upis odbijen, odnosno odbačen ili je postupak obustavljen ne vraća se uplaćena taksa, a ako zahtev bude ponovljen u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja po prvom zahtevu, ne plaća se taksa."

Član 71.

U članu 176. stav 3. tačka 1) posle reči: "radove" zapeta i reči: "odnosno izrađuje tehničku dokumentaciju," brišu se.

Član 72.

U članu 177. stav 1. menja se i glasi:

"(1)      U vršenju inspekcijskog nadzora nad radom geodetske organizacije inspektor je ovlašćen da:

1)         zapisnikom konstatuje utvrđeno činjenično stanje;

2)         ako utvrdi nepravilnosti, istim zapisnikom naloži preduzimanje mera za njihovo otklanjanje u određenom roku;

3)         ako u određenom roku nije postupljeno po naloženim merama, zabrani izvođenje određene vrste geodetskih radova, na period od tri meseca."

U stavu 2. reči: "i obustavu" brišu se.

U stavu 5. posle reči: "žalba" dodaje se reč: "Zavodu", a broj: "15" zamenjuje se rečju: "osam".

Dodaje se stav 7, koji glasi:

"(7)      Protiv rešenja Zavoda donetog po žalbi iz stava 5. ovog člana, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja."

Član 73.

U članu 179. st. 1. i 2. posle reči: "obrazovanju," dodaju se reči: "osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova),".

Član 74.

U članu 181. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

"(1)      Vlada, na predlog Zavoda, propisuje način i postupak utvrđivanja kućnih brojeva, označavanja zgrada brojevima i označavanja naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova, kao i izgled tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova."

U dosadašnjem stavu 1, koji postaje stav 2, posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

"1a)      način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora;".

Tačka 9) briše se.

Posle tačke 16) dodaje se tačka 16a), koja glasi:

"16a)    postupak, metode i način rada u oblasti geomagnetizma i aeronomije;".

Član 75.

U članu 183. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        izvodi geodetske radove, a ne ispunjava propisane uslove za rad ili radove izvodi lice koje za te radove ne ispunjava propisane uslove
(član 13. i član 17. stav 7);".

U tački 4) posle reči: "sedišta," dodaju se reči: "adrese poslovnog prostora van sedišta,".

Tačka 7) briše se.

Posle dosadašnje tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

"8a)      licu koje vrši stručni ili inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije i Zavodu kada vrši pregled i prijem radova, ne stavi na uvid tehničku i drugu dokumentaciju i ne omogući nesmetano vršenje nadzora i pregleda radova [član 18. stav 1. tačka 9)];".

Član 76.

U članu 184. stav 1. tačka 1), u zagradi, reči: "stav 1" zamenjuju se rečima: "stav 1. i član 115. stav 3".

U tački 6), u zagradi, broj: "2" zamenjuje se brojem: "3".

Član 77.

U članu 185. tačka 1), u zagradi, reči: "stav 1" zamenjuju se rečima: "stav 1. i član 115. stav 3".

Član 78.

(1)        Prvostepeni postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona završiće se po odredbama ovog zakona.

(2)        Započeti postupci stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom koje je ugovorila geodetska organizacija pre stupanja na snagu ovog zakona, završiće se u skladu sa ugovorom.

(3)        Do uspostavljanja elektronskog kancelarijskog poslovanja i odgovarajuće internet aplikacije, dostavljanje zahteva i rešenja donetih u skladu sa odredbama ovog zakona, vrši se u papirnoj formi.

Član 79.

(1)        Zavod će devedesetog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona preuzeti nerešene predmete i državne službenike iz odgovarajuće unutrašnje jedinice ministarstva u čijoj je nadležnosti bio drugostepeni postupak u oblasti osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova.

2)         Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 28. Zakona o ministarstvima("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015 i 54/2015), u delu koja se odnosi na nadležnost Zavoda za označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova.

Član 80.

(1)        Podzakonska akta iz člana 74. ovog zakona doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2)        Zavod će uskladiti akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama člana 3. ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 81.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 3. koja počinje da se primenjuje devedesetog dana od dana stupanja na snagu zakona.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se:

  • postupak upisa nepokretnosti i prava na njima u katastar nepokretnosti ubrza, uvođenjem novih procesnih pravila koja treba da omoguće da se postupak okonča u što kraćem roku, bez odugovlačenja, kao i vraćanjem Zavodu nadležnosti za odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku u oblasti premera i katastra, koji u tome ima dugogodišnje iskustvo;
  • pojedine odredbe Zakona usklade sa drugim zakonima koji su u međuvremenu doneti ili izmenjeni, a od značaja su za delatnost Republičkog geodetskog zavoda, kao što su Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o državnim službenicima i dr;
  • stvore uslovi za elektronsko kancelarijsko poslovanje, kako u postupku izdavanja i razmene dokumenata, tako i upravnom postupku uvođenjem kao mogućeg i elektronskog potpisa na podnescima stranaka i na službenim aktima, budući da Zakon o opštem upravnom postupku, koji se primenjuje kao supsidijeran propis u postupku upisa u katastar nepokretnosti, zahteva svojeručan potpis;
  • stvori pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti;
  • otklone određeni nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni važećeg Zakona, preciziranjem pojedinih odredaba, poboljšanjem postojećih rešenja u Zakonu i normativnim uređenjem odnosa koji do sada nisu bili uređeni.
  • stručni nadzor nad geodetskim radovima vrši jednoobrazno i efikasnije, tako da Zavod vrši stručni nadzor nad svim geodetskim radovima koji su od uticaja na podatke premera i katastra, odnosno geodetsko-katastarskog informacionog sistema (osnovni geodetski radovi, katastarski premer, uređenje zemljišne teritorije komasacijom, osnivanje i obnova katastra nepokretnosti, premer vodova, osnivanje katastra vodova, topografski premer i topografsko-kartografska delatnost), iz razloga što podaci dobijeni izvođenjem tih radova postaju sastavni deo službene evidencije Zavoda, za čiju tačnost i pouzdanost odgovara Republika Srbija - Republički geodetski zavod. Stručni nadzor nad geodetskim radovima u inženjersko-tehničkim oblastima, koji nisu od uticaja na podatke premera i katastra, vršiće geodetska organizacija, a ne Zavod, kako je to propisano važećim Zakonom. Dosadašnja iskustva iz prakse, kada je stručni nadzor u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom vršila i geodetska organizacija, pokazala su da takvo rešenje nije bilo dobro, iz razloga što je Zavod obavezan da izvrši proveru podataka koji su bili predmet stručnog nadzora pre nego što ih stavi u službenu upotrebu, pri čemu su uočavani određeni nedostaci i propusti u izvođenju geodetskih radova. Takvi geodetski radovi nisu mogli biti prihvaćeni i stavljeni u službenu upotrebu, a naknadna ispravka, u pojedinim slučajevima nije bila moguća zbog proteka vremena ili dodatnih troškova.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. vrši se dopuna odredbe člana 4. važećeg Zakona, tako što se dodaje nova vrsta zemljišta koje se upisuje u katastar nepokretnosti (vodno zemljište).

Odredbama člana 2, kojima se menja član 10. važećeg Zakona, koji uređuje delokrug Zavoda, nisu proširene nadležnosti Zavoda, već je izvršeno njegovo uslađivanje sa drugim odredbama tog zakona, kao i Zakona o ministarstvima.

Odredbama člana 3. promenjena je nadležnost za rešavanje u drugostepenom postupku u oblasti katastra nepokretnosti i katastra vodova, tako da će Zavod biti nadležan za rešavanje u drugom stepenu, a ne ministarstvo nadležno za poslove urbanizma.

U članu 4. izvršeno je usklađivanje odredbe člana 12. važećeg Zakona, u kojoj se taksativno navodi koje radove može da obavlja geodetska organizacija, sa drugim odredbama koje propisuju uslove za izvođenje geodetskih radova. S obzirom da Zakon odredbom člana 17. stav 6. propisuje uslove pod kojima geodetska organizacija može da obavlja radove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta, a da u članu 12. nije navedeno da geodetska organizacija može da obavlja i te radove, u tom smislu je dopunjen član 12.

Odredbom člana 5. izbrisane su iz člana 16. stav 1. važećeg Zakona reči: "iz člana 17. stav 4. ovog zakona", kao suvišne, propisano je da Zavod izdaje legitimaciju i licu geodetske, odnosno poljoprivredne struke angažovanom u geodetskoj organizaciji (nije u radnom odnosu već je angažovan po osnovu ugovora o privremenim ili povremenim poslovima). Takođe, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, propisano je koje podatke o ličnosti sadrži legitimacija za identifikaciju.

Odredbom člana 6. izvršeno je usklađivanje Zakona sa Zakonom o državnim službenicima, u pogledu uslova za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta, koji se tiču stepena obrazovanja, kako bi ti uslovi za zaposlene u geodetskoj organizaciji bili isti kao i za zaposlene u Republičkom geodetskom zavodu. Takođe je propisano da geodetska organizacija ne sme da za izvođenje radova angažuje lice koje ne ispunjava zakonom propisane uslove za te radove.

Odredbom člana 7. precizirane su dužnosti geodetske organizacije i proširene obavezom da prijavi Zavodu promenu adrese radnog prostora van sedišta. Takođe, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, propisano je koje podatke o ličnosti sadrži evidencija primljenih zahteva koju vodi geodetska organizacija.

Odredbama člana 8. predviđeno je da će se licu sa geodetskom licencom oduzeti geodetska licenca, pečat i legitimacija i zabraniti izvođenje geodetskih radova, između ostalog, i ako potpiše elaborat i zapisnik koji je izradilo lice koje nije zaposleno, odnosno angažovano u istoj geodetskoj organizaciji. Izmenjen je vremenski period za koji se licu sa geodetskom licencom mogu oduzeti geodetska licenca, pečat i legitimacija i zabraniti izvođenje geodetskih radova, tako da se period od "tri meseca do jedne godine" zamenjuje periodom od "tri meseca" i izvršeno je preciziranje odredbe člana 19. stav 6. važećeg Zakona. Takođe, propisano je da će se i licu poljoprivredne struke koje izvodi radove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta zabraniti izvođenje radova pod istim uslovima koji su propisani odredbama st. 3. i 4. istog člana za lica geodetske struke.

U članu 9. izmenjeni su uslovi pod kojima se geodetskoj organizaciji oduzima licenca za rad, tako da je predviđeno da se ista oduzima, između ostalog, ako posle izrečene zabrane izvođenja radova geodetska organizacija nastavlja da izvodi te radove i ako nakon prve izrečene zabrane, u periodu od tri godine od dana izricanja zabrane, ponovo dobije zabranu izvođenja radova.

U članu 10. precizirano je kom ministarstvu se izjavljuje žalba na rešenja o licencama i smanjen je rok za žalbu sa 15 na osam dana.

Odredbom člana 11. propisani su podaci o ličnosti koje sadrži registar licenci.

Odredbama člana 12. izmenjene su nadležnosti za vršenje stručnog nadzora na izvođenjem geodetskih radova, tako da se predviđa da stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom vrši isključivo Republički geodetski zavod, a ne i geodetska organizacija, kako je to sada propisano, a da geodetska organizacija po izboru investitora vrši stručni nadzor nad izradom geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima.

Odredbom člana 13. propisano je, kada se podaci o posebnom delu objekta prikupljaju prema faktičkom stanju, da se površina i struktura utvrđuju prema važećem standardu u oblasti izgradnje objekata,

Odredbom člana 14. propisano je da se prirodne osobine zemljišta utvrđuju laboratorijskim ispitivanjem zemljišnih uzoraka u ovlašćenoj pedološkoj laboratoriji.

Odredbom člana 15. izmenjene su odredbe koje se odnose na premer vodova, tako da je predviđeno da u postupku premera vodova nije obavezno prikupljanje podataka o stvarnim pravima na njima. Takođe je precizirano koji uređaji spadaju u pripadajuće uređaje i postrojenja tako što je dodato da su to uređaji koji se ne mogu odvojiti od voda bez uništenja ili značajnog oštećenja (potpuno inkorporisani delovi voda). Uređaji koji se mogu odvojiti od voda bez uništenja ili značajnog oštećenja, smatraju se pokretnim stvarima i nisu predmet premera, odnosno upisa u katastar vodova.

Odredbom člana 16. na drugačiji način je formulisano načelo zakonitosti.

Članom 17. propisuje se da se utvrđivanje reda prvenstva za upis u katastar nepokretnosti vrši prema vremenskom redosledu prijema zahteva za upis, a ne podnošenja, kako je to sada propisano.

U čl. 18. i 19, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, taksativno je navedeno koji se podaci o imaocu prava na nepokretnosti upisuju u bazu podataka katastra nepokretnosti, odnosno koje podatke o ličnosti sadrži list nepokretnosti.

U članu 20. izbrisana je reč: "stvarnih", s obzirom na to da se u katastar nepokretnosti, pored stvarnih prava, upisuju i određena obligaciona prava.

Odredbom člana 21. izvršeno je usklađivanje sa objedinjenom procedurom po Zakonu o planiranju i izgradnji i izmenjene su i dopunjene odredbe koje se odnose na upis objekata i posebnih delova objekata u katastar nepokretnosti. Precizirane su odredbe koje propisuju kada se elaborat geodetskih radova može koristiti kao osnov za upis posebnih delova u katastar nepokretnosti.

Odredbama čl. 22, 23. i 24. na drugačiji način je definisan upis prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima bez bitnijih suštinskih promena, kao i to da se stvarnim pravom smatra pravo zakupa građevinskog zemljišta radi izgradnje. Takođe je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o javnoj svojini.

Odredbom člana 25. uređen je upis hipoteke, navedeno je koji se podaci o hipoteci i koja obligaciona prava upisuju u katastar nepokretnosti.

U čl. 26. i 27. izvršeno je preciziranje odredaba i detaljnije uređivanje predbeležbe.

Odredbom člana 28. preciziran je postupak daljih upisa po upisu zabeležbe.

Odredbom člana 29, kojom je izmenjen član 82. Zakona, navedene su zabeležbe koje se upisuju u katastar nepokretnosti.

Odredbama člana 30. preciziran je postupak upisa zabeležbe upravnog spora i zabeležbe prvenstvenog reda.

Odredbom člana 31. predviđen je izuzetak od pravila da su upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni samo protiv lica koje je u trenutku prijema zahteva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahteva ili je predbeleženo kao imalac tog prava (upisani prethodnik), tako da se ne zahteva postojanje upisanog prethodnika na stanu stečenom ugovorom o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini.

Odredbama člana 32. propisano je da za upis zabeležbe prvenstvenog reda ne mora da postoji posebna isprava za upis. Za isprave nastale pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti i isprave o univerzalnom pravnom sledbeništvu pravnog lica, predviđen je izuzetak u pogledu podataka koje isprava treba da sadrži. Takođe je predviđeno da podaci o površini posebnog dela objekta sadržani u ugovoru o otkupu stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini sačinjenom u skladu sa zakonom mogu odstupiti od podataka katastra nepokretnosti, u kom slučaju se upisuje površina iz ugovora.

Odredbom člana 33. propisano je da će upis u katastar nepokretnosti izvršiti u slučaju kada izjava o dozvoli upisa nije sadržana u ispravi o pravnom poslu nastaloj pre stupanja na snagu katastra nepokretnosti u katastarskoj opštini na koju se isprava odnosi, ako nema drugih smetnji za upis.

Odredbama člana 34. precizirana je definicija javne isprave i pravilo o obaveznoj pravnosnažnosti, odnosno izvršnosti javnih isprava.

Odredbom člana 35. propisane su ostale isprave za upis kojima se dokazuju promene podataka o imaocima prava i drugim podacima u katastru nepokretnosti, na osnovu kojih se može vršiti upis u katastar nepokretnosti, a koje nisu obuhvaćene odredbama čl. 87. i 88. Zakona.

Odredbom člana 36. izvršeno je usklađivanje Zakona sa Zakonom o državnim službenicima, u pogledu uslova za postupak izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima koji se tiču stepena obrazovanja presednika komisije za izlaganje i člana komisije geodetske struke.

Odredbom člana 37. preciziran je član 98. Zakona tako što se lice u posedu posebnog dela objekta upisuje kao držalac ako ima ispravu koja vodi sticanju svojine na posebnom delu objekta, ako se primenom odredaba st. 1. i 2. navedenog člana ne može upisati imalac prava svojine na posebnom delu objekta.

Odredbom člana 38. precizirana je odredba koja uređuje potvrđivanje katastra nepokretnosti, po sprovedenom i završenom postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Odredbom člana 39. preciziran je sadržaj adresnog registra i utvrđena nadležnost Službe za katastar nepokretnosti za označavanje zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima i nadležnost jedinice lokalne samouprave za označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova.

Odredbama člana 40. precizirane su promene u postupku održavanja katastra nepokretnosti u pogledu promena razlika u površini parcela i objekata nastalih u postupku prevođenja postojećeg analognog katastarskog plana u digitalni oblik, kao i u postupku prelaska na prostorni referentni sistem ETRS 89 i UTM projekciju. Takođe, propisan je način obaveštavanja imaoca prava o navedenim promenama, o postupku provođenja promena kada razlika površina nije u propisanim granicama, kao i o postupku promena naziva ulica i trgova i promena i stava 1. tač. 7) do 9) ovog člana.

Odredbom člana 41. propisana je obaveza imaocu prava na nepokretnosti da licima zaposlenim u geodetskoj organizaciji ili Zavodu, koja rade na poslovima prikupljanja podataka o nastalim promenama na nepokretnostima i izvođenja geodetskih radova na terenu, dozvoli pristup nepokretnosti i obavljanje tih poslova.

Odredbom člana 42. propisano je da, u okviru unapređenja kvaliteta podataka premera, Zavod po službenoj dužnosti vrši deobu zajedničke parcele na dve parcele po dužini i po principu jednakosti površina, ako je granica između dve katastarske opštine utvrđena sredinom zajedničke parcele (put, reka i sl.).

Odredbama člana 43. precizirano je da se zahtev za provođenje promene na nepokretnosti podnosi Službi za katastar nepokretnosti. Takođe, propisano je da se, u pogledu roka, podnošenje prijave izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, uklanjanje objekta i formiranje posebnih delova objekta vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, ako je kod nadležnog organa pokrenut postupak za izdavanje upotrebne dozvole.

Odredbom člana 44. preciziran je i detaljnije razrađen postupak dostavljanja, pregleda i prijema elaborata geodetskih radova; dostavljanje elaborata geodetskih radova u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kada se geodetski radovi izvode za potrebe izdavanja upotrebne dozvole; obaveze geodetske organizacije koja obavlja radove; nadležnost Službe za katastar nepokretnosti da vrši kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova, opominje geodetsku organizaciju da dostavi elaborat geodetskih radova u propisanom roku i o tome obaveštava podnosioca zahteva i precizirani su rokovi za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Odredbama člana 45. propisane su obaveze državnom organu koji vodi evidenciju o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica da na zahtev Zavoda dostavi podatke o jedinstvenom matičnom broju građana, imenu, imenu roditelja, prezimenu, adresi prebivališta i mestu rođenja lica. Takođe propisana je obaveza organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, da na zahtev Zavoda dostavi podatke o registrovanom privrednom subjektu, kao i oblik i način dostavljanja tih podataka.

Odredbom člana 46. propisan je postupak upisa, utvrđivanja činjenica od značaja za rešenje upravne stvari i ispravljanja grešaka u postupku održavanja katastra nepokretnosti.

Odredbom člana 47. propisan je način podnošenja zahteva i oblici u kojima se zahtev može podneti, mogućnost preciziranja zahteva i dostavljanja novih isprava, bez mogućnosti proširivanja i menjanja zahteva.

Odredbom člana 48. propisan je sadržaj urednog zahteva za provođenje promene u katastru nepokretnosti, obaveza dostavljanja dokaza o uplaćenoj taksi, kao i mogućnost da stranka izabere način dostavljanja rešenja: poštom preporučeno na zahtevanu adresu, neposredno u prostorijama Službe ili putem internet aplikacije.

Odredbom člana 49. propisan je trenutak prema kojem se određuje merodavno stanje katastra nepokretnosti za odlučivanje o osnovanosti upisa; postupak Službe za katastar nepokretnosti po prijemu zahteva; redosled rešavanja zahteva za provođenje promene u katastru nepokretnosti i izuzeci na koje se ne primenjuje propisani redosled rešavanja zahteva.

Odredbom člana 50. propisan je postupak odlučivanja o zahtevu za upis u katastar nepokretnosti i to: usvajanje, odbijanje i odbacivanje zahteva; otklanjanje nedostataka u postupku upisa nepokretnosti i rokovima rešavanja po zahtevu koji po redosledu prvenstva može da se rešava.

Odredbom člana 51. propisani su sadržina rešenja o upisu, odbijanju i odbacivanju zahteva i dostavljanje rešenja poštom preporučeno, neposredno u prostorijama Službe ili putem internet aplikacije kao i javnim saopštenjem na oglasnoj tabli nadležne Službe, ako je adresa prebivališta, odnosno boravišta stranke nepoznata.

Odredbom člana 52. propisano je da se upis u katastar nepokretnosti vrši danom donošenja rešenja kojim je upis dozvoljen sa dejstvom od momenta prijema zahteva, uz istovremeni upis po službenoj dužnosti zabeležbe radi činjenja vidljivim da rešenje o upisu nije konačno i brisanje zabeležbe podnetog zahteva.

Odredbom člana 53. propisan je rok za podnošenje žalbe protiv rešenja, odnosno zaključka donetog u prvom stepenu, kao i obaveza Službe da usvoji žalbu i zameni odluku ako nađe da je žalba osnovana i rok za postupanje.

Odredbom člana 54. propisano je postupanje Službe za katastar nepokretnosti do pravnosnažnosti rešenja, i to: da se do konačnosti odluke donete u prvom stepenu neće odlučivanje po novom zahtevu za upis na istoj nepokretnosti, odnosno na istom udelu na nepokretnosti; upis i brisanje zabeležbe radi činjenja vidljivim da rešenje o upisu nije konačno i zabeležbe da rešenje nije pravnosnažno; dostavljanje dokaza o pokretanju upravnog spora i upis zabeležbe pokretanja upravnog spora.

Odredbama člana 55. izvršeno je usaglašavanje zakonskih odredaba u pogledu roka za upis prava svojine u korist lica upisanog kao držaoca parcela, kao i roka za izjavljivanje žalbe na rešenje.

Odredbama člana 56. propisani su uslovi pod kojima se vrši upis prava svojine na objektu, odnosno posebnom delu objekta, i skraćen je rok za žalbu protiv rešenja, sa 15 na osam dana, od dana dostavljanja rešenja.

Odredbom člana 57. propisan je postupak upisa i promene upisanog držaoca u katastru nepokretnosti.

Odredbama člana 58. izvršeno je usaglašavanje zakonskih odredaba u pogledu nadležnosti za ispravljanje grešaka u održavanju katastra nepokretnosti i u pogledu roka za izjavljivanje žalbe protiv tog rešenja (skraćenje roka sa 15 na osam dana od dana dostavljanja rešenja).

Odredbom člana 59. propisano je na osnovu kojih podataka se osniva katastar vodova.

Odredbama člana 60. propisan je postupak upisa u katastar vodova, i to: teritorija za koju se vrši osnivanje katastra vodova; obaveza investitora; nadležnost Službe za katastar nepokretnosti; pravo na žalbu i rok za izjavljivanje žalbe; primena odredbi zakona koje se odnose na upis stvarnih i obligacionih prava i zabeležbi na objektu u katastru nepokretnosti u pogledu upisa stvarnih i obligacionih prava i zabeležbi na vodovima.

Odredbom člana 61. propisana je obaveza investitora, odnosno imaoca prava na vodu da podnese zahtev za provođenje promene nastale izgradnjom, rekonstrukcijom i uklanjanjem voda ili prestankom korišćenja postojećeg voda, u roku od sedam dana od dana nastanka promene.

Odredbama člana 62. izvršeno je usaglašavanje zakonskih odredaba u pogledu nadležnosti za pregled i overu elaborata geodetskih radova i u pogledu roka za izjavljivanje žalbe protiv rešenja (skraćenje roka sa 15 na osam dana od dana dostavljanja rešenja).

 Odredbama člana 63. propisan je postupak generalne procene i određivanja vrednosti pojedinačne nepokretnosti i to: definicija generalne procene vrednosti nepokretnosti, model za vrednovanje nepokretnosti; vrednosne zone; dinamika određivanja modela za vrednovanje nepokretnosti; upis i objavljivanje podataka iz postupka masovne procene vrednosti nepokretnosti.

Odredbama člana 64. propisan je sadržaj registra cena nepokretnosti koji vodi Zavod, preuzimanje i čuvanje podataka i obaveza javnog beležnika da unosi u registar cena nepokretnosti podatke iz ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu i dodatne podatke o nepokretnosti propisane podzakonskim aktom i da dostavi skenirane ugovore putem internet aplikacije koju obezbeđuje Zavod.

Odredbama člana 65. propisani su način formiranja i sadržina topografsko-kartografske baze podataka, kao i postupak ažuriranja iste.

Odredbama člana 66. propisana je sadržina osnovnog topografskog modela.

Odredbama člana 67. propisani su: način vođenja registra geografskih imena; upis geografskih imena u registar; obaveze subjekata u Republici Srbiji koji u svom radu koriste geografska imena; način objavljivanja registra; način obrazovanja Komisije za standardizaciju geografskih imena i tehnička podrška istoj.

Odredbama člana 68. povereni su geodetskoj organizaciji, koju izabere investitor i koja ispunjava uslove iz člana 17. stav 1. Zakona, poslovi pregleda i overe geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat. Takođe, propisano je da geodetska organizacija ne može da pregleda i overava geodetske podloge koje je ona izradila i precizirano je da izvode iz baze podataka geodetsko-katastarskog informacionog sistema izdaje i overava Zavod.

Odredbama člana 69. propisan je: način vršenja uvida u podatke geodetsko-katastarskog informacionog sistema i dokumentaciju u analognom obliku; vrste isprava koje se u analognom obliku izdaju iz geodetsko-katastarskog informacionog sistema i dokumentacije; izvršeno je usklađivanje Zakona sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu obima i zaštite podataka koji se izdaju, tako što je propisano kome i pod kojim uslovima mogu biti dostupni podaci o ličnosti; kome se mogu izdavati prepisi i kopije originalnih podataka premera. Takođe je propisan rok za izdavanje podataka.

Odredbama člana 70. propisano je ko su obveznici takse za pružanje usluga Zavoda, kao i oslobođenja od plaćanja takse, odnosno precizirani su slučajevi u kojima se oslobađaju plaćanja takse Republika Srbija i njeni organi i organizacije, kao i autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i njihovi organi, nadležni organi i javni beležnici kao i lica kojima je u skladu sa zakonom vraćena nepokretnost oduzeta po ranijim propisima; lica u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima; lica u postupku za ispravku greške i lice za upis po osnovu rešenja o nasleđivanju. Pored toga, propisano je da se ne plaća taksa za uverenje za potrebe ostvarivanja prava iz oblasti vaspitanja i obrazovanja, obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za uvid u podatke geodetsko-katastarskog informacionog sistema i dokumentaciju u analognom obliku, koja se vrši neposredno u prostorijama Zavoda, kao i za uvid putem interneta u određene podatke propisane Pravilnikom o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda. Konačno, precizirano je da se u slučaju kada je zahtev za upis odbijen, odnosno odbačen ili je postupak obustavljen ne vraća uplaćena taksa, a ako zahtev bude ponovljen u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja po prvom zahtevu, taksa se ne plaća.

Odredbom člana 71. izbrisane su iz važećeg Zakona reči: "odnosno izrađuje tehničku dokumentaciju," kao suvišne.

Odredbom člana 72. pecizirane su odredbe Zakona koje se odnose na ovlašćenja inspektora u vršenju nadzora nad radom geodetske organizacije. Takođe, skraćen je rok za žalbu na rešenje inspektora sa 15 na osam dana i propisano da se protiv rešenja Zavoda donetog po žalbi, može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Odredbom člana 73. izvršeno je usklađivanje Zakona sa Zakonom o državnim službenicima, u pogledu uslova, koji se tiču stepena obrazovanja, za obavljanje poslova inspektora u inspekcijskom nadzoru nad radom geodetske organizacije i poslova inspektora u inspekcijskom nadzoru nad izdavanjem kartografskih publikacija.

Odredbama člana 74. izvršeno je usklađivanje člana 181. važećeg Zakona, kojim se propisuju ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, sa drugim odredbama ovog zakona.

Odredbama člana 75. dopunjene su odredbe člana 183. važećeg Zakona, tako što je propisano da će se novčanom kaznom kazniti za prekršaj geodetska organizacija koja ima svojstvo pravnog lica: ako geodetske radove izvodi lice koje za te radove ne ispunjava propisane uslove; ako ne prijavi Zavodu promenu adrese radnog prostora van sedišta i ako licu koje vrši stručni ili inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije i Zavodu kada vrši pregled i prijem radova, ne stavi na uvid tehničku i drugu dokumentaciju i ne omogući nesmetano vršenje nadzora i pregleda radova. Takođe, tačka 7) navedenog člana zakona izbrisana je kao suvišna.

Odredbama čl. 76. i 77, kojim se dopunjuju čl. 184. i 185. važećeg Zakona, izvršeno je njihovo usklađivanje sa drugim odredbama tog Zakona.

Odredbama člana 78. propisano je da će se prvostepeni i drugostepeni postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, završiti po odredbama ovog zakona; da će postupci stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova koje je obavljala geodetska organizacija ugovorene pre stupanja na snagu ovog zakona, završiti ta geodetska organizacija u skladu sa ugovorom i da će se dostavljanje zahteva i rešenja donetih u skladu sa odredbama ovog zakona, vršiti u papirnoj formi do uspostavljanja elektronskog kancelarijskog poslovanja i odgovarajuće internet aplikacije.

Odredbama člana 79. propisano je da će Zavod devedesetog dana od dana stupanja na snagu zakona preuzeti nerešene predmete i zaposlene iz odgovarajuće unutrašnje jedinice ministarstva u čijoj je nadležnosti bio drugostepeni postupak u oblasti osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, kao i da će prestati da važi odredba člana 28. Zakona o ministarstvima u delu koji se odnosi na nadležnost Zavoda za označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova.

Odredbama člana 80. utvrđeni su rokovi za donošenje podzakonskih akata.

Odredbom člana 81. propisano je stupanje na snagu zakona i predviđena je odložna primena člana 3. ovog zakona.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 16.10.2015.