Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: RADNOM VERZIJOM OVOG PROPISA PREDVIđENO JE NA ćE NAJMANJA ZARADA U JAVNOM SEKTORU IZNOSITI 22.000 DINARA, A NAJVEćA 155.000 DINARA. SVI ćE BITI RASPOREđENI U 60 PLATNIH RAZREDA, NAJMANJI ćE BITI JEDAN, A NAJVEćI SEDAM I PO


Zarade zasposlenih u javnom sektoru od 1. januara 2016. godine trebalo bi da reguliše Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Radnom verzijom ovog propisa predviđeno je na će najmanja zarada u javnom sektoru iznositi 22.000 dinara, a najveća 155.000 dinara. Svi će biti raspoređeni u 60 platnih razreda, najmanji će biti jedan, a najveći sedam i po.

Javna rasprava o ovom dokumentu uskoro će početi, plan je da u Narodnu skupštinu Republike Srbije ovaj dokument stigne tokom decembra 2015. godine, a da se sa primenom Zakona počne 1. januara 2016. godine.

Radnom verzijom propisa predviđeno je će član 8. koji predviđa da osnovica za obračun zarada u lokalnim samoupravama i pokrajinama ne sme biti veća od one koja je na republičkom nivou, početi sa primenom usvajanjem budžeta za 2017. godinu.

Radnom verzijom predviđeno je da zaposleni ostvaruje pravo na dodatak na osnovnu platu i to za rad noću, rad na dan praznika koji nije radni dan, prekovremeni rad, dežurstvo i pripravnost.

Radnom verzijom predviđeno je da se za rad noću od 22 časa do šest ujutro zaposlenom dodaje 26 odsto na vrednost radnog sata. Dodatak za pripravnost zaposlenog koji u svakom trenutku može biti pozvan na posao je 10 odsto od vrednosti radnog sata.

 Za prekovremeni rad moguća je i isplata povećane cene radnog sata za 26 odsto. 110 odsto vrednosti radnog sata plaća se rad na praznik. Na svaki sat prekovremenog rada dobija se sat i po slobodnog vremena koji se sabiraju i moraju se iskoristiti u naredna tri meseca.

U obrazloženju Radne verzije navodi se da su razlozi za donošenje Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru:

1) uspostavanje sistema plata koji će postaviti načela i principe za utvrđivanje visine plate i drugih primanja na jedinstven i transparentan način za sve zaposlene u javnom sektoru;

2) precizno definisanje obuhvata sistema, načina utvrđivanja plata, osnovnih definicija i pojmova;

3) uvođenje kataloga radnih mesta i zvanja, kao instrumenta pomoću kojeg će se postići unapređenje mehanizma kontrole i transparentnosti u načinu uređivanja i utvrđivanja visine plata;

5) uvođenje metodologije za vrednovanje radnih mesta i zvanja čime se postiže ujednačenost u visini plate za rad iste i slične složenosti.

Donošenjem ovog zakona omogućiće se i dalje samostalnost i fleksibilnost u utvrđivanju platne strukture radi prepoznavanja specifičnosti određenog podsistema (zdravstvo, prosveta, državni organi) ali u okviru parametara koji su postavljeni sistemskim zakonom.

Kako bi se obezbedila maksimalna transparentnost i uporedivost plata i zarada zaposlenih u javnom sektoru prelazi se na sistem jedinstvene osnovice za obračun i isplatu plata. Na taj način će se jednostavnije upoređivati plate u različitim delovima sistema i biće lakše kontrolisati promene u pojedinačnim podsistemima.

Izvor: Redakcija, 18.10.2015.