Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: U Skupštinu Srbije stigao Predlog zakona o azilu - posebno značajne su odredbe koje predvidjaju da će se na lica koja izbegavaju ili ometaju postupak i ne poštuju odluke donete u postupku, odnosno koje se ne jave centru za azil ili ga bez odobrenja i opravdanog razloga napuste ili odbiju da se registruju, primeniti propisi koji uredjuju pravni položaj stranaca


U Skupštinu Srbije stigao je Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti, čiji je osnovni cilj unapređenje nacionalnog sistema azila, usklađivanje propisa sa Direktivama Evropske unije, smanjenje prostora za zloupotrebu prava na azil i stvaranje uslova za povećanje efikasnosti sistema azila Srbiji.

Kako je navedeno u obrazloženju predloženog zakona, koji je podnela Vlada Srbije, rešenja novog zakona treba da omoguće da Srbija zadrži visok nivo u poštovanju medjunarodno prihvaćenih standarda u oblasti ljudskih prava i prava tražilaca azila uz istovremeno održavanje bezbednosti svih gradjana Srbije i poštovanje Ustava i zakona. Predloženim zakonom precizno se definišu prava i obaveze svih učesnika u postupku azila, kao i samog postupka, što do sada nije bio slučaj, piše u obrazloženju.

Navedeno je da se primenom odredaba važećeg Zakona u uslovima konstantnog porasta izraženih namera za traženjem azila, pokazalo da je postupak azila složen, a da su pojedine odredbe Zakona neprecizne i nedorečene te da ih je teško primeniti u praksi, zbog čega postoji prostor za zloupotrebu postupka azila i zbog čega se odlučilo na donošenje novog zakona.

  • U predlogu novog zakona navedeno je da su posebno značajne odredbe koje predvidjaju da će se na lica koja izbegavaju ili ometaju postupak i ne poštuju odluke donete u postupku, odnosno koje se ne jave centru za azil ili ga bez odobrenja i opravdanog razloga napuste ili odbiju da se registruju, primeniti propisi koji uredjuju pravni položaj stranaca.

"Ovim se uspostavlja mehanizam za sankcionisanje zloupotreba prava u postupku azila putem prekršajnog postupka", navedeno je u obrazloženju.

Novinu predstavlja i utvrdjivanje novih instituta "sigurne zemlje porekla" i "sigurne treće zemlje", koji će, kako se navodi, doprineti odredjivanju preciznijih osnova za donošenje odluke.

Predloženi zakonom, posebna pažnja se posvećuje kategoriji lica koja spadaju u ranjive grupe u cilju što bolje zaštite njihovih prava u postupku azila naročito maloletnika i žena, osoba sa posebnim potrebama, a od momenta izražavanja namere za traženjem azila, piše u obrazloženju.

Za svako maloletno lice bez pratnje koje se pojavi u postupku azila zakon predvidja odredjivanje staratelja koji vodi računa o interesima maloletnika.

U obrazloženju je navedeno da će donošenje novog zakona uskladjenog sa Direktivama Evropske unije značiti i ostvarivanje obaveza preuzetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a koje su definisane Poglavljem 24 Akcionog plana.

Zahteva za azil inače 2014. godine podnelo je 388 osoba, a pravo na utočište je odobreno jednoj osobi.

Tokom 2015. godine zahtev za azil podnelo je 586 osoba a dobilo 16, dok su 2016. godine zahtev podnele 538 osobe, a odobreno je pravo na utočište do septembra te godine za njih 11.

Izvor: sajt N1
Naslov: Redakcija