Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJE ZA ENERGETIKU DALA SAGLASNOST NA ODLUKU O CENAMA NESTANDARDNIH USLUGA "EPS DISTRIBUCIJA": NOVE CENE ZA OBUSTAVU ISPORUKE ELEKTRIčNE ENERGIJE, PONOVNO PRIKLJUčENJE MERNOG MESTA NAKON OBUSTAVE, ISKLJUčENJE, ZAMENU BROJILA ZBOG ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI


Savet Agencije za energetiku je na sednici održanoj u petak, 15. jula 2016. godine dao saglasnost na odluku o cenama nestandardnih usluga koju je doneo operator distributivnog sistema, "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd.

Odobrenim cenovnikom su obuhvaćene nestandardne usluge, koje predstavljaju povremene usluge, odnosno one koje operator sistema pruža na zahtev kupca, odnosno korisnika sistema ili usluge u cilju otklanjanja posledica postupanja kupca odnosno korisnika sistema suprotno propisima, a koje nisu obuhvaćene kroz cenu pristupa sistemu ili kroz troškove priključenja.

Ove usluge se odnose na:

  • obustavu isporuke električne energije,
  • ponovnog priključenja mernog mesta nakon obustave,
  • isključenje,
  • zamenu brojila zbog ispitivanja ispravnosti,
  • usluge vezane za izdavanje uslova za projektovanje priključenja,
  • izdavanje uslova i mišljenja za priključenje elektrana i sl.

Ovom odlukom, prihodi koje ostvaruje operator distributivnog sistema po ovim osnovama stavljeni su pod kontrolu, čime su stvoreni uslovi za njegovo transparentnije poslovanje, kao i za jedinstven tretman korisnika sistema.

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku, 18.07.2016.
Naslov: Redakcija