Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (,,Službeni list SRJ", br. 24/98, 29/98-ispravka i 25/00 – US i,,Službeni glasnik RS", br. 101/05 – dr. zakon i 111/09 – dr. zakon) u članu 17. stav 1. i članu 18. reči: "prosečne neto zarade u Saveznoj Republici Jugoslaviji iz prethodnog meseca" zamenjuju se rečima: "prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji iz prethodne godine".

Član 2.

U članu 28. stav 2. menja se i glasi:

"Osnov za određivanje mesečnih iznosa primanja iz stava 1. ovog člana je iznos prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji iz prethodne godine, uvećan za 80%.".

Član 3.

U članu 51. stav 3. menja se i glasi:

"Naknada iz stava 1. ovog člana iznosi 100% od prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji iz prethodne godine".

Član 4.

Član 71. menja se i glasi:

"Lična, porodična i uvećana porodična invalidnina, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak i naknada za vreme nezaposlenosti usklađuju se jednom godišnje prema kretanju prosečne godišnje zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u prethodnoj godini na osnovu objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i isplaćuju se unazad.

Usklađeni iznosi prava iz stava 1. ovog člana pripadaju od 1. januara godine za koju je izvršeno usklađivanje i isplaćuju se nakon obračuna pripadajućih iznosa u skladu sa objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Od 1. januara tekuće godine do objavljivanja podataka iz stava 1. ovog člana vrši se isplata mesečnog iznosa prava koji je isplaćivan u prethodnoj godini, a razlika po izvršenom usklađivanju obračunava se jednokratno.".

Član 5.

U članu 103. reči: "obrascu zapisnika o vršenju inspekcijskog nadzora i obrascu legitimacije upravnog inspektora" brišu se.

Član 6.

Odredbe čl. 107. do 112. brišu se.

Član 7.

U članu 113. tač. od 7. do 9. brišu se.

Član 8.

Opštinski organ uprave doneće po službenoj dužnosti rešenja kojima će, saglasno ovom zakonu, rešenja o pravu na ličnu, porodičnu i uvećanu porodičnu invalidninu, dodatku za negu i pomoć, ortopedski dodatak, borački dodatak i naknadu za vreme nezaposlenosti doneta do dana stupanja na snagu ovog zakona izmeniti u delu kojim su navedeni osnov za utvrđivanje iznosa prava i način usklađivanja iznosa prava, sa važnošću od 1. januara 2019. godine.

Rešenja iz stava 1. ovog člana nadležni organ doneće u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ova rešenja ne podležu reviziji.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE ŽELE NjIME POSTIĆI

Zakonom o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (,,Službeni list SRJ", br. 24/98, 29/98-ispravka i 25/00-SUS i,,Službeni glasnik RS", br. 101/05-dr. zakon i 111/2009-dr. zakon; u daljem tekstu: Zakon), pored ostalih, propisana su i pravo na borački dodatak, ličnu, porodičnu i uvećanu porodičnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak i naknada za vreme nezaposlenosti. Odredbama čl. 15. do 42. Zakona propisani su uslovi za ostvarivanje ovih prava i iznosi tih prava. Osnovna rešenja su da se prava utvrđuju u odgovarajućem procentualnom iznosu od osnova, tj od prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici iz prethodnog meseca, i to: bez uvećanja za ostvarivanje prava na naknadu za vreme nezaposlenosti, uvećane za 30% za utvrđivanje iznosa boračkog dodatka i uvećane za 80% za utvrđivanje ostalih navedenih prava. Samim tim što se iznosi prava utvrđuju prema navedenoj zaradi iz prethodnog meseca, to podrazumeva da se iznosi priznatih prava mesečno usklađuju sa procentom kretanja zarada. Iznosi zarada i procenti mesečnih usklađivanja prava utvrđuju se na osnovu podataka koje objavljuje Republički zavod za statistiku. Imajući u vidu da su za sprovođenje ovog postupka neophodni statistički podaci, kao i da se od 1. januara 2018. godine statistički podaci o prosečnoj zaradi i kretanju zarada u toku godine objavljuju 55 dana nakon isteka meseca za koji se daju statistički podaci, to se podaci radi obračuna pripadajućeg osnovnog iznosa prava, kao i usklađenih mesečni iznosa prava, ne mogu blagovremeno utvrditi. Posledica ovoga je da nadležni organi ne mogu donositi rešenja po zahtevima stranaka u zakonom propisanim rokovima s obzirom da ne mogu utvrditi iznose prava, a u postupku mesečnih isplata prava isplate će se vršiti neredovno i sa znatnim kašnjenjem. Predloženim izmenama i dopunama razrešavaju se navedeni problemi. Osim toga, s obzirom da je Zakon donela Savezna Republika Jugoslavija, to je njime kao osnov za utvrđivanje iznosa prava propisana prosečna zarada u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Ovim izmenama i dopunama ovo rešenje se usaglašava sa realnim stanjem i kao osnov propisuje prosečna zarada u Republici Srbiji.

Odredbama čl. 106. do 113. Zakona propisane su odredbe o nadzoru nad izvršavanjem tog zakona, koji se, pored ostalog, sprovodi i putem inspekcijskog nadzora. Zaključkom 05 broj 011-701/2018 od 31.01.2018. godine Vlada je zadužila nadležna ministarstva da za posebne zakone za koje je utvrđena potreba usaglašavanja sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", broj 36/15) sprovedu postupak pripreme nacrta zakona i Vladi dostave te zakone, usaglašene sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Listom zakona koje je potrebno usaglasiti sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, koja je sastavni deo navedenog zaključka Vlade, obuhvaćen je i Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca. U izvršenju navedenog zaključka Vlade, a u cilju usaglašavanja Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, brisane su odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor. Ovo iz sledećih razloga: Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca je zakon koji je donela Savezna Republika Jugoslavija. Sredstva za izvršavanje navedenog zakona obezbeđivana su u Budžetu Savezne Republike Jugoslavije, a izvršavanje ovog zakona je povereno nadležnim organima uprave u republikama. Stoga su ovim zakonom propisane posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru, kojima su nadležni organi Savezne Republike Jugoslavije obezbeđivali kontrolu pravilnosti primene zakona i pravilnost trošenja sredstava iz saveznog budžeta. Nakon prestanka postojanja Savezne Republike Jugoslavije ovaj zakon je i dalje u primeni, kao republički zakon. U primeni navedenog zakona kao republičkog zakona, sredstva za njegovo izvršenje obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije. Zakon se izvršava od strane nadležnih upravnih organa Republike Srbije. Nadzor nad izvršavanjem ovog zakona sprovodi se, shodno propisima Republike Srbije, od strane nadležnih organa Republike Srbije: Ministarstva finansija (budžetske inspekcije), Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (Upravne inspekcije) i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (po osnovu vršenja prava nadzora u izvršavanju poverenih poslova). Stoga su navedene odredbe koje propisuju pravo saveznih organa da (po osnovu ovlašćenja saveznih inspektora) vrše nadzor nad izvršavanjem Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, postale nepotrebne.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I PREDLOŽENIH ODREDABA

Odredbama čl. 1, 2. i 3. izvršeno je usaglašavanje čl. 17, 18, člana 28. stav 2. i člana 51. Zakona sa realnim stanjem time što je kao osnov za utvrđivanje iznosa prava na borački dodatak, ličnu, porodičnu i uvećanu porodičnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak i naknadu za vreme nezaposlenosti, kao i za utvrđivanje procenata usklađivanja priznatih prava, propisana prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, umesto u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Izmenjen je period za koji se prosečna zarada utvrđuje kao osnov time što je propisano da je to iznos prosečne zarade iz prethodne godine, a ne iz prethodnog meseca.

Odredbom člana 4. propisano je godišnje usklađivanje prava na ličnu, porodičnu i uvećanu porodičnu invalidninu, dodatka za negu i pomoć, ortopedskog dodatka i naknadu za vreme nezaposlenosti, kao i način isplate akontativnih i usklađenih iznosa ovih prava.

Odredbom člana 5. u članu 103. Zakona brisane su reči: " obrascu zapisnika o vršenju inspekcijskog nadzora i obrascu legitimacije upravnog inspektora" (koje daju ovlašćenje saveznom ministru nadležnom za pitanja boraca i vojnih invalida da donese propis o obrascu zapisnika o vršenju inspekcijskog nadzora i obrascu legitimacije upravnog inspektora),

Odredbom člana 6. brisani su čl. 107. do 112, kojima je uređen postupak inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem ovog zakona.

Odredbom člana 7. u članu 113. Zakona brisane su tač. 7. do 9, koje propisuju prekršajne kazne zbog nepostupanja po nalozima saveznog inspektora u vezi utvrđenih nepravilnosti u primeni zakona.

Odredbom člana 8. propisano je da će se mesečni iznosi lične, porodične i uvećane porodične invalidnine, dodatka za negu i pomoć, ortopedskog dodatka i naknade za vreme nezaposlenosti koji su priznati i isplaćeni po rešenjima donetim do stupanja na snagu ovog zakona, utvrditi i dalje usklađivati na način i po postupku propisanom ovim zakonom počev od 1. januara 2019. godine. Stavom 2. ovog člana propisano je da će nadležni prvostepeni organ uprave rešenja iz stava 1. ovog člana doneti u roku od tri meseca po stupanju na snagu ovog zakona i da ta rešenja ne podležu reviziji shodno članu 85. Zakona. Revizija ovih rešenja nije propisana stoga što se radi o izmeni rešenja čija revizija je izvršena i na ista data saglasnost od strane drugostepenog organa, a koja rešenja se menjaju samo u delu kojim su priznati osnov za utvrđivanje iznosa prava i način usklađivanja tog prava.

VII. ANALIZA EFEKATA

Koji su problemi koje Zakon treba da reši

Ovim zakonom izvršeno je usaglašavanje odredaba osnovnog zakona sa realnim stanjem time što je kao osnov za utvrđivanje iznosa prava na borački dodatak, ličnu, porodičnu i uvećanu porodičnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak i naknadu za vreme nezaposlenosti, kao i za utvrđivanje procenata usklađivanja priznatih prava, propisana prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, umesto u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Razrešeni su problemi mesečnog usklađivanja priznatih prava i problemi u vezi ažurnosti u upravnom rešavanju i isplati prava. Izvršeno je usaglašavanje Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, određena zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati zakonom, tj. izmenama i dopunama postojećeg Zakona koji uređuje ovu oblast.

Na koga će uticati predložena rešenja?

Predložena rešenja odnose se na:

- ratne vojne invalide;
- mirnodopske vojne invalide;
-članove porodica palih boraca, umrlih vojnih invalida i poginulih i umrlih vojnika;
- civilne invalide rata, članove porodica umrlih civilnih invalida rata i članove porodica civilnih žrtava rata (zbog upućujućih odredaba Zakona o pravima civilnih invalida rata na odredbe ovog zakona u pogledu postupka, uslova i obima ostvarivanja prava).

Koji su željeni ciljevi donošenja zakona?

Veća pravna sigurnost korisnika, poboljšanje efikasnosti rada opštinskih uprava i drugostepenih organa; rešavanje problema u vezi ažurnosti u isplatama.

Troškovi koje će primena Zakona stvoriti građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima

Primena Zakona neće stvoriti troškove građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Predloženi Zakon neće stvoriti dodatne troškove.

Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Ovim zakonom se ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu niti tržišna konkurencija.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Sprovođenjem odgovarajućih upravnih postupaka od strane nadležnih opštinskih upravnih organa.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 15.06.2018.