Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Vreme služenja redovnog vojnog roka se ne može priznati u staž osiguranja, niti se retroaktivnom uplatom doprinosa ovo vreme može regulisati kao staž osiguranja. Dokaz o regulisanom vojnom roku, odnosno overena fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka neophodni su da bi se u postupku ostvarivanja prava na penziju utvrdilo da se taj period ne računa u staž osiguranja po bilo kom osnovu, kao što su zaposlenja ili samostalne delatnosti


Prikupljanje dokumenata za odlazak u penziju ponekad može da traje dugo. Od trenutka kada se iskoristi godišnji odmor i zvanično podnese zahtev za penzionisanje, pa do prvog poštarskog zvona sa penzionim čekom može da prođe i po nekoliko meseci.

Kako bi se postupak maksimalno skratio, oni koji ispunjavaju uslov za penziju trebalo bi da se raspitaju šta im je sve potrebno od papira, da provere u matičnoj evidenciji svoj status i da što pre predaju zahtev u filijali PIO fonda. U ovoj ustanovi naglašavaju da je procedura prilično pojednostavljena uvođenjem elektronske provere podataka. Naime, danas postoji mogućnost da osiguranici sami provere kretanje svog predmeta ili da unošenjem osnovnih podataka provere kada ispunjavaju uslove.

- Nekompletni podaci o stažu osiguranja, zaradama i doprinosima mogu prilično da uspore proceduru - kažu u PIO fondu. - Podaci mogu da budu nepotpuni zbog neuplaćenih doprinosa, nepostojanja pravne i finansijske dokumentacije o angažovanju zaposlenih ili zbog nepredavanja M-4 obrazaca od strane poslodavaca.

Najveći problem poslednjih godina imaju radnici preduzeća u restrukturiranju kojima doprinosi nisu uplaćivani, a kada je država obezbedila novac za povezivanje staža, naišli su na novi problem, da stečajni upravnici ili preostala administracija u firmi ne žele da se bavi njihovim stažom.

- Kada dođu na šalter PIO fonda, budući penzioneri moraju da imaju popunjen zahtev i ličnu kartu uz koje mogu da dobiju besplatni PIN kod koji može da se koristi neograničeno i garantuje zaštitu podataka i sigurnost uvida - kažu nadležni. - U poslednjih sedam godina, otkad je ova usluga uvedena, 70.000 ljudi tražilo je kod.

Oni koji žele da napuste radno mesto, odnosno da podnesu zahtev za penziju trebalo bi da znaju da je dokumentacija različita u zavisnosti od vrste penzije. Nisu isti papiri potrebni za starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju.

Veliki problem budućim penzionerima koji su izbegli iz bivših jugoslovenskih republika predstavlja papir kojim se dokazuje da su bili u vojsci. Većina njih nema vojnu knjižicu kako bi dokazali da nema preklapanja staža, odnosno da se datumi u radnoj i vojnoj knjižici poklapaju. Na šalterima PIO fonda upućuju ljude da ovaj papir pribave u opštini na kojoj su prijavljeni ili u Ministarstvu odbrane.

Prema važećim zakonskim propisima, vreme služenja redovnog vojnog roka se ne može priznati u staž osiguranja, niti se retroaktivnom uplatom doprinosa ovo vreme može regulisati kao staž osiguranja.

- Po propisima koji su stupili na snagu 2003. godine jedino je moguće da osoba koja ode na odsluženje vojnog roka sama sebi uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, po članu 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), ukoliko je u tom periodu bio van osiguranja - kažu u PIO.

S druge strane, mnogi se pitaju zašto je potrebno podnositi dokaz o vojsci prilikom podnošenja zahteva za penziju. Dokaz o regulisanom vojnom roku, odnosno overena fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka neophodni su da bi se u postupku ostvarivanja prava na penziju utvrdilo da se taj period ne računa u staž osiguranja po bilo kom osnovu, kao što su zaposlenja ili samostalne delatnosti.

Dokumenta za starosnu penziju:

1. lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu

2. radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji

3. Dokaz o prestanku zaposlenja - rešenje

4. overena fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka

5. Dokaz o korišćenju prava - evidenciji NSZ

6. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje opština, odgovarajuće udruženje, savez, odnosno rešenje Agencije za privredne registre

7. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti

8. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti

9. Dokazi o stažu u inostranstvu

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 15.06.2017.
Naslov: Redakcija