Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA DA SE LIMIT ZA PODNOŠENJE KRIVIČNIH PRIJAVA U SLUČAJU PORESKE UTAJE POVEĆA SA 150.000 NA PET MILIONA DINARA: PREDLAżE SE I DA SE U KRIVIčNOM POSTUPKU NE PROCESUIRAJU PORESKI OBVEZNICI KOJI IZVRšE SAMOPRIJAVU NEPRIJAVLJENIH PORESKIH PRIHODA, AKO OD TIH PRIHODA NAKON SAMOPRIJAVE PLATE POREZ I KAMATU


Udruženje poreskih savetnika Srbije podneće zahtev Ministarstvu pravde da ubuduće limit za podnošenje krivičnih prijava u slučaju poreske utaje ne bude 150.000 dinara, već pet miliona dinara, odlučeno je na Kongresu poreskih savetnika u Aranđelovcu.

Razlog tome je, kako je zaključeno na Kongresu, da se rasterete tužilaštvo i sudovi, koji su sada preopterećeni banalnim slučajevima, koji mogu efikasnije da se rešavaju u prekršajnom postupku.

- Osim toga, predložićemo Ministarstvu pravde da se u krivičnom postupku ne procesuiraju poreski obveznici koji izvrše samoprijavu neprijavljenih poreskih prihoda, ako od tih prihoda nakon samoprijave plate porez i kamatu - navode u Udruženju poreskih savetnika.

Na Kongresu se, između ostalog, razgovaralo o primeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015), kao i Zakonu o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), kao i o usaglašavanju Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016).

Izvor: Vebsajt Danas, LJ. B., 18.05.2016.
Naslov: Redakcija