Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, O ZAŠTITI PRIRODE I O UPRAVLJANJU OTPADOM: PREDVIđENO JE OSNIVANJE ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE KAO BUDżETSKOG FONDA, čUVAR ZAšTITćENOG PODRUčJA DOBIJA STATUS SLUżBENOG LICA, PRESTANKOM STATUSA OTPADA ILI UVOđENJEM STATUSA NUS PROIZVODA, OTPAD DOBIJA PRIRODU ROBE I NJEGOVA UPOTREBA ILI TRETMAN DOBIJA IZRAżENU KOMERCIJALNU VREDNOST


Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije u okviru Petog vanrednog zasedanja razmatraju:

  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine trebalo bi da doprinese uspostavljanju predvidivosti i kontinuiteta u sistemu finansiranja zaštite životne sredine, većem stepenu usklađenosti propisa Srbije sa propisima Evropske unije, kao i većoj međusobnoj usaglašenosti domaćih propisa, a time i efikasnijoj primeni propisa u ovoj oblasti - rekla je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković. - Jedna od ključnih stvki Predloga zakona je osnivanje Zelenog fonda Republike Srbije kao budžetskog fonda, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015).

Zeleni fond omogućiće ulaganje u unapređenje kvaliteta životne sredine i doprineti smanjenju negativnih uticaja na zdravlje stanovništva, sanaciji zagađenih lokacija, uklanjanju istorijskog otpada iz preduzeća u restrukturiranju i stečaju, unapređenju sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, razvoju reciklažne industrije, kao i uspostavljanju zelene ekonomije i otvaranju novih radnih mesta – zelenog zapošljavanja.

Uz to, biće uveden nacionalni metaregistar, odnosno nacionalna elektronska baza podataka, kako bi se obezbedio lak, brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom se prenosi okvirna Direktiva o otpadu, što će značajno olakšati poslovanje, smanjiti troškove i doprineti razvoju cirkularne ekonomije i otvaranju novih radnih mesta. Prestankom statusa otpada ili uvođenjem statusa nus proizvoda, otpad dobija prirodu robe i njegova upotreba ili tretman dobija izraženu komercijalnu vrednost, što će obezbediti i pojavu novih privrednih subjekata na tržištu.

Predlogom zakona se uspostavlja tržište otpada kako bi se promet i tretman odvijali legalno, transparentno i efikasno, omogućava se uvid i kontrola u količine i vrste otpada nastalog na teritoriji Srbije, kao i na njegove tokove, a to će doprineti eliminisanju nelojalne konkurencije i sive zone.

Ministraka je istakla da će uređenje tržišta otpada dovesti do razvoja konkurencije, zdravih tržišnih uslova, niže cene zbrinjavanja otpada, kao i do povećanja budžetskih prihoda po osnovu naplate poreza na dodatu vrednost i ostalih poreskih obaveza. Promet sekundarnih sirovina i razvoj reciklažne industrije je od nacionalnog interesa jer se obezbeđuje trgovanje preko organizovanog tržišta.

Predlogom zakona se vrši i klasifikacija operatera, kojom se žele postići lojalna konkurencija među operaterima, koji učestvuju u zbrinjavanju otpada, podsticaj većim ulaganjima u viši stepen reciklaže - dobijanje gotovih proizvoda, a ne poluproizvoda ili sekundarnih sirovina, kao i veća transparentnost u oblasti upravljanja otpadom.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode unosi novine, koje se odnose na očuvanje prirodnih vrednosti i uspostavljanje sistema održivog razvoja kroz usklađivanje ekonomskog i društvenog razvoja i zaštite prirode, uvođenje statusa službenog lica za čuvara zaštićenog područja, a sredstavima Zelenog fonda finansiraće se zaštićena područja.

Po prvi put se u zakonodavsto uvodi pojam "geoparka", kao područja jasno definisane površine u okviru koje se štite, čuvaju, prezentuju i promovišu objekti geonasleđa.

Predlogom zakona utvrđuje se nadležnost Ministarstva za davanje saglasnosti na sektorske planove i programe korišćenja prirodnih resursa u zaštićenim područjima i području ekološke mreže.

Takođe, Predlogom zakona se regulišu pitanja prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, a uvodi se posebno licenciranje i kontrola zooloških vrtova.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Mlađenović, 17.02.2016.
Redakcija