Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU


Pravna baza Paragraf Lex

 

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

Član 1.

U Zakonu o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon i 121/14), član 6. menja se i glasi:

"Član 6.

Javnobeležničke isprave su isprave o pravnim poslovima i izjavama koje su sastavili javni beležnici (javnobeležnički zapisi), zapisnici o pravnim i drugim radnjama koje su obavili ili kojima su prisustvovali javni beležnici (javnobeležnički zapisnici) i potvrde o činjenicama koje su posvedočili javni beležnici (javnobeležničke potvrde), nejavne isprave koje su potvrdili javni beležnici (javnobeležnička solemnizacija), kao i nejavne isprave kod kojih je javni beležnik overio potpis, odnosno overio autentičnost prepisa, prevoda ili izvoda (javnobeležničke overe)."

Član 2.

U članu 53. stav 6. briše se.

Član 3.

Posle člana 53. dodaju se nazivi članova i čl. 53a i 53b, koji glase:

"Prigovor protiv rešenja javnog beležnika

Član 53a

Ako javni beležnik utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za sačinjavanje, potvrđivanje ili overu isprave, rešenjem će odbiti da preduzme službenu radnju.

Protiv rešenja o odbijanju javnog beležnika da preduzme službenu radnju stranka može izjaviti prigovor nadležnom sudu na čijem području se nalazi službeno sedište postupajućeg javnog beležnika u roku od osam dana od dana dostavljanja prepisa rešenja.

Sud je dužan da o prigovoru odluči u roku od osam radnih dana od dana dostavljanja prigovora.

Nepostupanje u skladu sa stavom 3. ovog člana smatraće se nesavesnim radom sudije.

Žalba protiv rešenja suda

Član 53b

Protiv rešenja suda kojim se usvaja prigovor stranke i nalaže postupajućem javnom beležniku da preduzme traženu službenu radnju, javni beležnik nema pravo žalbe.

Protiv rešenja kojim se odbija prigovor, stranka može izjaviti žalbu nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa rešenja.

Sud je dužan da o žalbi odluči u roku od 15 radnih dana od dana dostavljanja žalbe.

Nepostupanje u skladu sa stavom 3. ovog člana smatraće se nesavesnim radom sudije."

Član 4.

Član 69. menja se i glasi:

"Član 69.

Ako na ispravi koju je sastavio javni beležnik nema svojeručnog potpisa i pečata javnog beležnika takva isprava nema pravno dejstvo javne isprave."

Član 5.

Član 82. menja se i glasi:

"Član 82.

U obliku javnobeležničkog zapisa sačinjavaju se:

ugovori o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica;

2) ugovori o raspolaganju nepokretnostima lica koja ne mogu da vide, čuju, govore, čitaju i pišu;

3) sporazumi o zakonskom izdržavanju, u skladu sa zakonom;

4) ugovor o hipoteci i založna izjava ako sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje, bilo sudskim bilo vansudskim putem.

Pravni poslovi i izjave iz stava 1. ovog člana koji su sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa imaju istu dokaznu snagu kao da su sačinjeni u sudu ili pred drugim državnim organom.

Ugovori, odnosno izjave kojima se menjaju pravni odnosi nastali zaključenjem ugovora ili davanjem izjava iz stava 1. ovog člana zaključuju se, odnosno daju u obliku javnobeležničkog zapisa.

Pravni poslovi i izjave iz stava 1. ovog člana koji nisu sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa ne proizvode pravno dejstvo."

Član 6.

Član 83. briše se.

Član 7.

Član 93. menja se i glasi:

"Član 93.

Javni beležnik potvrđuje (solemnizuje) privatnu ispravu kada je to zakonom određeno.

U obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave zaključuju se naročito:

1) ugovori o prometu nepokretnosti;

2) ugovor o hipoteci i založna izjava ako ne sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje;

3) ugovori kojima se zasnivaju stvarne i lične službenosti."

Član 8.

Posle člana 93. dodaju se nazivi članova i čl. 93a – 93đ, koji glase:

"Klauzula o potvrđivanju

Član 93a

Potvrđivanje isprave vrši se stavljanjem klauzule o potvrđivanju (solemnizaciona klauzula) koja je uslov za punovažnost pravnog posla.

Solemnizacionom klauzulom javni beležnik potvrđuje da je strankama u njegovom prisustvu pročitana isprava, da su one izjavile da ta isprava u svemu i potpuno odgovara njihovoj volji i da su je svojeručno potpisale.

Sadržina klauzule o potvrđivanju

Član 93b

Solemnizaciona klauzula sadrži:

1) ime i prezime javnog beležnika, naznaku da postupa u svojstvu javnog beležnika i podatke o sedištu javnog beležnika;

2) ime, prezime, datum rođenja i adresu prebivališta stranaka, odnosno naziv i sedište stranke – pravnog lica i ime i prezime, adresu i prebivalište njegovog zastupnika;

3) način na koji je utvrđen identitet stranaka;

4) ime, prezime, datum rođenja i adresu prebivališta zastupnika i način na koji je utvrđen njegov identitet i ovlašćenje za zastupanje;

5) ime i prezime i adresu prebivališta svedoka, prevodioca i tumača ako su učestvovali u postupku potvrđivanja isprave i podatke o načinu utvrđivanja njihovog identiteta;

6) izjavu javnog beležnika da je strankama u njegovom prisustvu pročitana isprava, da su one usmeno izjavile da je njihova volja u svemu verno uneta i svojeručno potpisale ispravu;

7) označenje isprava koje se prilažu klauzuli o potvrđivanju, kao što su punomoćja, izvodi iz matičnih knjiga, katastra nepokretnosti, zemljišnih i drugih javnih knjiga;

8) datum i čas potvrđivanja isprave;

9) mesto potvrđivanja isprave, ako se potvrđivanje isprave vrši izvan javnobeležničke kancelarije;

10) izjavu da su stranke, a kad je potrebno i drugi učesnici, poučeni o sadržini i pravnim posledicama pravnog posla, kao i izjavu da su stranke upozorene da su njihove izjave nejasne, nerazumljive ili dvosmislene, kao i da su i posle upozorenja pri takvim izjavama ostale;

11) broj pod kojim je potvrđena isprava zavedena u opšti poslovni upisnik;

12) potpise stranaka, zastupnika, svedoka, tumača i drugih učesnika;

13) potpis i pečat javnog beležnika.

Klauzula o potvrđivanju privatne isprave koja ne sadrži podatke određene u stavu 1. tač. 1), 2), 6), 8), 10), 11) i 12) ovog člana nema svojstvo niti pravno dejstvo javne isprave.

Stavljanje klauzule o potvrđivanju

Član 93v

Klauzula o potvrđivanju isprave stavlja se na posebnu ispravu koja se povezuje s podnetom ispravom jemstvenikom, a oba kraja jemstvenika pričvršćuju se pečatnim voskom ili nalepnicom i overavaju pečatom javnog beležnika.

Ako se podneta isprava sastoji od više listova, javni beležnik povezuje klauzulu o potvrđivanju sa svim listovima i u klauzuli naznačava od koliko listova i stranica se sastoji podneta isprava.

Sa primerkom podnete isprave koji zadržava kod sebe javni beležnik povezuje jedan primerak klauzule o potvrđivanju i sve isprave koje su priložene klauzuli o potvrđivanju.

Potvrđivanje isprave

Član 93g

Javni beležnik potvrđuje ispravu ako je odštampana na hartiji, napisana u skladu sa službenom upotrebom jezika i pisma i čije margine su dovoljno široke da se može povezati jemstvenikom.

Javni beležnik neće potvrditi ispravu u kojoj su pojedina mesta ispravljena, preinačena, brisana, precrtana, umetnuta ili dodata, odnosno koja je pocepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem obliku.

Ako se podneta isprava sastoji iz više listova koji su odštampani jednostrano, javni beležnik je dužan da to napomene u klauzuli o potvrđivanju.

Ispitivanje uslova za preduzimanje pravnog posla

Član 93d

Prilikom potvrđivanja isprave o pravnom poslu, javni beležnik ispituje da li stranke imaju pravnu i poslovnu sposobnost koja se traži za preduzimanje tog posla i da li su ovlašćene da preduzmu pravni posao.

Javni beležnik će postupiti po stavu 1. ovog člana i kada u postupku za potvrđivanje isprave učestvuje zastupnik ili punomoćnik, pri čemu ispituje i da li je zastupnik, odnosno punomoćnik poslovno sposoban i ovlašćen da preduzme odnosni pravni posao.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz ovog člana, javni beležnik će rešenjem odbiti da potvrdi ispravu.

Ispitivanje dozvoljenosti pravnog posla

Član 93đ

Javni beležnik je dužan da objasni strankama smisao pravnog posla, da im ukaže na njegove posledice i da ispita da li je pravni posao dozvoljen, odnosno da nije u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom i dobrim običajima.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz ovog člana, javni beležnik rešenjem odbija da potvrdi ispravu."

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu sadržan je u odredbi člana 97. tačka 17. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, druge odnose od interesa za Republiku Srbiju u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o javnom beležništvu počeo je da se primenjuje od 1. septembra 2014. godine. Na osnovu analize dosadašnje primene ovog zakona, kao i potreba prakse i zahteva advokature, zaključeno je da je neophodno da se izvrše izmene i dopune ovog zakona u pogledu preciziranja vrsta javnobeležničkih isprava, uvođenja sudske zaštite u slučajevima kada javni beležnik donese rešenje o odbijanju preduzimanja službene radnje, određivanja pravnih poslova koji se obavezno sačinjavaju u obliku javnobeležničkih zapisa i detaljnog uređenja postupka potvrđivanja isprave (solemnizacije).

Rešenja iz Zakona izradili su i usaglasili stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Zakona izmenjen je član 6. Zakona o javnom beležništvu koji uređuje vrste javnobeležničkih isprava, u smislu da se ovim ispravama smatraju i nejavne isprave koje su potvrdili javni beležnici kroz postupak javnobeležničke solemnizacije. Na ovaj način izvršeno je usklađivanje sa odredbama čl. 7. i 8. Zakona kojima se menja član 93. Zakona o javnom beležništvu i dodaju čl. 93a do 93đ, a koji uređuju postupak potvrđivanja nejavne isprave.

Članom 2. Zakona briše se stav 6. člana 53. Zakona o javnom beležništvu kojim je prediđeno da Komora javnih beležnika odlučuje po žalbi stranke u slučaju kada javni beležnik odbije da sačini javnobeležnički ispravu, budući da se Zakonom predviđa sudska nadležnost za postupanje u ovom slučaju.

Članom 3. Zakona dopunjuje se Zakon o javnom beležništvu dodavanjem čl. 53a i 53b koji predviđaju sudsku zaštitu u slučaju kada javni beležnik donese rešenje o odbijanju da preduzme službenu radnju ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za sačinjavanje, potvrđivanje ili overu isprave. Članom 53a predviđeno je da u tom slučaju stranka može, u roku od osam dana, izjaviti prigovor nadležnom sudu na čijem području se nalazi službeno sedište postupajućeg javnog beležnika. Sud je dužan da o prigovoru odluči u roku od osam radnih dana od dana dostavljanja prigovora, a nepostupanje u ovom roku smatraće se nesavesnim radom sudije. Članom 53b predviđeno je da se protiv rešenja suda kojim se usvaja prigovor stranke nije dozvoljena žalba, a da protiv rešenja kojim se odbija prigovor, stranka može izjaviti žalbu nadležnom sudu u roku od 15 dana. Sud je dužan da o žalbi odluči u roku od 15 radnih dana od dana dostavljanja žalbe.

Članom 4. Zakona preciziran je član 69. Zakona o javnom beležništvu u pogledu pravnog dejstva neoverene javnobeležničke isprave.

Članom 5. Zakona izmenjen je član 82. Zakona o javnom beležništvu koji propisuje vrste pravnih poslova koji se obavezno zaključuju u obliku javnobeležničkog zapisa. Predviđeno je da se u obliku javnobeležničkog zapisa obavezno sačinjavaju ugovori o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica i lica koja ne mogu da vide, čuju, govore, čitaju i pišu, sporazumi o zakonskom izdržavanju i ugovor o hipoteci i založna izjava ako sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave može neposredno sprovesti prinudno izvršenje, bilo sudskim bilo vansudskim putem.

Članom 6. Zakona brisan je član 83. Zakona o javnom beležništvu koji propisuje vrstu drugih pravnih poslova koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa.

Članom 7. Zakona izmenjen je član 93. Zakona o javnom beležništvu na taj način što je određeno da javni beležnik potvrđuje (solemnizuje) privatnu ispravu kada je to zakonom određeno. U obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane isprave) zaključuju se naročito ugovori o prometu nepokretnosti, ugovor o hipoteci i založna izjava ako ne sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave može neposredno sprovesti prinudno izvršenje i ugovori kojima se zasnivaju stvarne i lične službenosti.

Članom 8. Zakona dopunjuje se Zakon o javnom beležništvu čl. 93a do 93đ koji uređuju postupak potvrđivanja nejavne isprave. Članom 93a određeno je da se potvrđivanje isprave vrši stavljenjem klauzule o potvrđivanju koja je uslov za punovažnost pravnog posla. Ovom klauzulom javni beležnik potvrđuje da je strankama u njegovom prisustvu pročitana isprava, da su one izjavile da ta isprava u svemu i potpuno odgovara njihovoj volji i da su je svojeručno potpisale. Odredbama čl. 93b do 93g uređena je sadržina klauzule o potvrđivanju, način stavljanja klauzule i tehnički aspekti potvrđivanja isprave. Članom 93d propisano je da javni beležnik prilikom potvrđivanja ispituje da li stranke imaju pravnu i poslovnu sposobnost koja se traži za preduzimanje tog posla i da li su ovlašćene da preduzmu pravni posao, a članom 93đ je propisana je dužnost javnog beležnika da ispita da li je pravni posao dozvoljen, odnosno da nije u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom i dobrim običajima. Ukoliko javni beležnik utvrdi da nisu ispunjeni propisani uslovi za zaključenje pravnog posla, doneće rešenje kojim odbija da potvrdi ispravu. U tom slučaju stranka ima pravo prigovora, odnosno žalbe nadležnom sudu, u skladu sa čl. 53a i 53b koji su sadržani u članu 3. Zakona.

Član 9. Zakona je završna odredba koja uređuje stupanje na snagu Zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se zakon donese po hitnom postupku, budući da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad pravosudnih organa i ostvarivanje prava građana. 

Izvor: Press-služba Narodne skupštine Republike Srbije, 17.01.2015.