Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE JAVNOBELEŽNIČKIH POMOĆNIKA


Na osnovu člana 28. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015), člana 36. Statuta Javnobeležničke komore Srbije, u skladu s Rešenjem Ministarstva pravde broj 740–07–00560/2017–22 od 20. novembra 2017. godine, Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije, dana 05. decembra 2017. godine raspisuje,

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE JAVNOBELEŽNIČKIH POMOĆNIKA

Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika u skladu s Rešenjem Ministarstva pravde broj 740–07–00560/2017–22 od 20. novembra 2017. godine kojim je određeno raspisivanje konkursa i to za područje:

1) Prvog osnovnog suda u Beogradu, teritorija gradske opštine Vračar – dva mesta;

2) Trećeg osnovnog suda u Beogradu, teritorija gradske opštine Novi Beograd – dva mesta;

3) Trećeg osnovnog suda u Beogradu, teritorija gradske opštine Surčin – jedno mesto;

4) Osnovnog suda u Rumi, teritorija opštine Ruma – jedno mesto;

5) Osnovnog suda u Pančevu, teritorija grada Pančeva – jedno mesto;

6) Osnovnog suda u Novom Sadu, teritorija grada Novog Sada – dva mesta;

7) Osnovnog suda u Novom Sadu, teritorija opštine Temerin – jedno mesto;

8) Osnovnog suda u Šapcu, teritorija grada Šapca – jedno mesto.

II

Prijava na konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika podnosi se na obrascu koji je odštampan uz ovaj konkurs i koji se preuzima sa internet stranice Javnobeležničke komore Srbije www.beleznik.org.

III

Za javnobeležničkog pomoćnika može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da je poslovno sposobno i da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  • da ima diplomu pravnog fakulteta u Republici Srbiji ili da je nostrifikovalo diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije;
  • da je položilo pravosudni ispit i ispit za javnog beležnika;
  • da je dostojno javnog poverenja za obavljanje poslova javnog beležništva.

IV

Kandidat za javnobeležničkog pomoćnika uz prijavu na konkurs podnosi priloge kojima se dokazuje ispunjenost zakonskih uslova, u originalu ili overenoj fotokopiji:

1) radnu i ličnu biografiju,

2) ličnu kartu, Odnosno izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte,

3) uverenje Centra za socijalni rad da nije upisan u evidenciju lica lišenih poslovne sposobnosti,

4) lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

5) uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

6) izvod iz matične knjige rođenih,

7) diplomu o završenom pravnom fakultetu u Republici Srbiji, odnosno dokaz o nostrifikovanoj diplomi pravnog fakulteta koja je stečena izvan Republike Srbije,

8) uverenje o položenom pravosudnom ispitu,

9) uverenje o položenom javnobeležničkom ispitu,

10) dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

11) dokaz da kandidatu nije prestao status javnog beležnika, javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog pripravnika ili advokata zbog teže povrede dužnosti, odnosno da mu nije zbog razrešenja prestala sudijska ili javnotužilačka funkcija u smislu člana 26. stav 1. tačka 3. Zakona o javnom beležništvu (potvrde, izjava kandidata).

V

Kandidat za javnobeležničkog pomoćnika koji nije završio pravni fakultet na srpskom jeziku dužan je da dostavi dokaz o tome da govori, čita i piše srpski jezik na nivou koji je neophodan za bavljenje pravničkim radom.

VI

Zahtev za imenovanje za javnobeležničkog pomoćnika tarifira se na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama tarifni broj 25. u iznosu od 740,00 dinara za podnošenje zahteva i u iznosu od 740,00 dinara za rešenje. Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun 840–742221843–57, model 97, poziv na broj: 50016, svrha uplate Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

Uz prijavu i priložene dokaze kandidat je dužan da dostavi i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

VII

Prijava na konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika sa dokazima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa u "Sl. glasniku RS" na adresu: Javnobeležnička komora Srbije, Beograd, Despota Đurđa br.13, sa naznakom „Prijava na konkurs za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika“.

Osobe zadužene za kontakt povodom konkursa za imenovanje javnobeležničkih pomoćnika su Marko Ivković i Jadranka Golubović, telefon broj 011/2620–104.

Izvor: Vebsajt Javnobeležničke komore, 11.12.2017.