Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEZONSKIM CARINSKIM STOPAMA NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA: PRIMENA ODLUKE POčINJE 1. JANUARA 2016. GODINE I U SKLADU JE SA UREDBOM O USKLAđIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2016. GODINU


Vlada Republike Srbije je na sednici 17. decembra 2015. godine usvojila Odluku o izmeni Odluke o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda (u daljem tekstu: Odluka).

Pravni osnov za donošenje Odluke je član 30. stav 7. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015), prema kome Vlada Republike Srbije može pored propisanih carinskih stopa da propiše i sezonske stope, ne više od 20% od carinske vrednosti, uz vremensko ograničenje njihove primene i to u slučajevima ako carinske stope za poljoprivredne proizvode u određenom periodu ne obezbeđuju stabilnost domaće proizvodnje i domaćeg tržišta.

Suština izmene Odluke je usaglašavanje tarifnih oznaka sadržanih u njoj sa izmenama nomenklature u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 98/2015), odnosno sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2016. godinu.

Jedina nomenklaturna izmena je u tarifnoj oznaci 0603 19 80 00 sa naimenovanjem "Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drugačije pripremljeni: ostalo: ostalo", koja je podeljena u dve nove 0603 19 20 00 ("rununkuli") i 0603 19 70 00 ("ostalo"), u skladu sa Korelacionom tabelom CT2015 - CT2016, koja je sastavni deo Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu (Deo III).

CT2015

CT2016

0603 19 80 00

0603 19 30 00

0603 19 70 00

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl, glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 17.12.2015.