Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TRGOVINI: TRGOVAC JE DUżAN DA VODI EVIDENCIJU O NABAVCI, PRODAJI I PRODAJNOJ CENI ROBE, KAO I DRUGE EVIDENCIJE O ISPORUCI, ODNOSNO PREVOZU ROBE. TRGOVAC KOJI OBAVLJA TRGOVINU VAN PRODAJNOG OBJEKTA PRIJAVLJUJE MESTO NA KOJEM SE VODI KNJIGA EVIDENCIJE MINISTARSTVU NADLEżNOM ZA POSLOVE TRGOVINE NA PROPISANOM OBRASCU NA MEJL ADRESU: KEP@MTT.GOV.RS


U skladu sa članom 37. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013), trgovac je dužan da vodi evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe. Evidencija mora biti dostupna u prodajnom objektu, odnosno u trgovini van prodajnog objekta, na mestu koje se prijavi Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Trgovac koji obavlja trgovinu van prodajnog objekta prijavljuje mesto na kojem se vodi Knjiga evidencije ministarstvu nadležnom za poslove trgovine na propisanom obrascu na mejl adresu: kep@mtt.gov.rs

U skladu sa članom 9. Pravilnika o evidenciji prometa ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015 - dalje: Pravilnik), koji je već stupio na snagu, a primenjivaće se od1. januara 2016. godine, prijava se vrši na posebnom obrascu za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencije.

Obrazac sadrži:

1) poslovno ime i adresu trgovca;

2) adresu na kojoj se vodi Knjiga evidencije,

3) datum početka obavljanja trgovine van prodajnog objekta,

4) ime i prezime, broj telefona i adresu elektronske pošte kontakt osobe.

Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencija je odštampan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Trgovac je dužan da prijavi Ministarstvu svaku promenu podataka iz stava 3. člana 9. ovog Pravilnika.

U skladu sa članom 3. Pravilnika o evidenciji prometa, trgovac koji obavlja trgovinu na malo van prodajnog objekta Knjigu evidencije vodi na nivou celokupnog svog prometa u trgovini van prodajnog objekta.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013)

Evidencija prometa

Član 37

Trgovac je dužan da vodi evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe.

Evidencija iz stava 1. ovog člana mora biti dostupna u prodajnom objektu, odnosno u trgovini van prodajnog objekta, na mestu koje se prijavi ministarstvu.

Za trgovinu van prodajnog objekta, evidencija se vodi na nivou celokupnog prometa tog trgovca u trgovini van prodajnog objekta na tržištu Republike Srbije.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na osnovu isprava iz člana 35. ovog zakona, kao i drugih isprava o prometu robe/usluga.

Ministar bliže propisuje sadržinu, oblik, način vođenja i mesto čuvanja evidencije iz stava 1. ovog člana.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 17.12.2015.
Naslov: Redakcija