Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE: EVIDENCIJU NOSILACA PRAVA NA BESPLATNE AKCIJE I NOVčANU NAKNADU KOJU GRAđANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE VODIćE UBUDUćE MINISTARSTVO PRIVREDE. ODLUKE DONETE U SKLADU SA PREDLOżENIM REšENJIMA U PREDLOGU ZAKONA SU KONAčNE, A PROTIV OVIH ODLUKA SE MOżE POKRENUTI UPRAVNI SPOR U ROKU OD 20 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA ODLUKE. PREDVIđENO JE DA ćE MINISTARSTVO OBAVLJATI POSLOVE AKCIONARSKOG FONDA


Ministarstvo privrede je, kao predlagač, izradilo, a Vlada Republike Srbije usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (u daljem tekstu: Predlog zakona)

S obzirom na to da je Nacrtom zakona o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji predviđen prelazak nadležnosti za sprovođenje privatizacije sa Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) na Ministarstvo u pogledu sprovođenja i kontrolisanja svih postupaka privatizacije u Republici Srbiji i obavljanja delatnosti posredovanja u prodaji javnog i društvenog kapitala i imovine u postupku privatizacije, i Nacrt zakona menjan je u skladu sa predloženim izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015).

Takođe, odredbama Predloga zakona predlažu se i druge izmene i dopune Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Sl. glasnik RS", br. 123/2007, 30/2010 i 115/2014). Naime, evidenciju nosilaca prava na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije vodiće ubuduće Ministarstvo.

Prema Predlogu zakona, odluke donete u skladu sa predloženim rešenjima u Predlogu zakona su konačne, a protiv ovih odluka se može pokrenuti upravni spor u roku od 20 dana od dana dostavljanja odluke. Takođe, predviđeno je da će Ministarstvo obavljati poslove Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Fond) u ime i za račun Fonda, pri čemu se Ministarstvo:

• stara o akcijama odnosno udelima koji čine imovinu fonda i novčanim sredstvima fonda;

• prenosi bez naknade akcije Fonda na lica koja su stekla status nosilaca prava u skladu sa zakonom;

• prodaje akcije odnosno udele koji čine imovinu Fonda;

• koristi pravo glasa po osnovu akcija, odnosno udela u vlasništvu Fonda, u skladu sa zakonom;

• koristi pravo nesaglasnog akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

• vodi poslovne knjige Fonda i sastavlja finansijske izveštaje Fonda,

• priprema šestomesečne izveštaje o poslovanju Fonda, koje nakon usvajanja od strane Saveta Fonda dostavlja Vladi;

• vodi evidenciju akcija i udela Fonda;

• vrši i druge poslove za potrebe Fonda u skladu sa zakonom i aktima Fonda.

Predviđeno je da nadležni ministar bliže uređuje uslove i način obavljanja poslova u ime i za račun Fonda. Kada je u pitanju Savet Fonda kao organ Fonda, Predlog zakona predviđa da Savet:

1) usvaja program Fonda za svaku kalendarsku godinu, donosi Poslovnik o svom radu i druge akte značajne za rad Fonda;

2) utvrđuje broj i nominalnu vrednost akcija koje izdaje Fond;

3) donosi odluke o izdavanju akcija Fonda;

4) donosi odluku o prodaji akcija van tržišta hartija od vrednosti metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem i prihvatom ponude za preuzimanje, osim u slučaju kada se prodaja sprovodi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija;

5) usvaja šestomesečni izveštaj o poslovanju Fonda i godišnji finansijski izveštaj Fonda;

6) angažuje spoljnog revizora radi sačinjavanja izveštaja o godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Fonda, koji se dostavlja Vladi;

7) radi zastupanja Fonda u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, daje punomoćje državnom pravobranilaštvu ili advokatima sa kojima se zaključuje ugovor o pružanju advokatskih usluga;

8) obavlja i druge poslove od značaja za rad Fonda.

Akcije odnosno udeli koje je Akcijski fond preneo Fondu, prodaju se u skladu sa programom Fonda. U postupku prodaje ovih akcija odnosno udela poštuju se principi javnosti i nediskriminacije.

Prema Predlogu zakona, Ministarstvo koristi pravo glasa po osnovu akcija čiji je zakoniti imalac Fond, prilikom donošenja odluke o:

• smanjenju, odnosno povećanju kapitala akcionarskog društva;

• reorganizaciji akcionarskog društva;

• zalaganju stvari, uspostavljanju hipoteke i u drugim slučajevima opterećivanja imovine;

• davanju ili uzimanju imovine u dugoročni zakup;

• poravnanju sa poveriocima;

• sticanju, odnosno raspolaganju nepokretnom imovinom i imovinom velike vrednosti;

• pokretanju stečajnog postupka po predlogu tog ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija;

• povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i svih drugih odluka za koje je predviđena mogućnost korišćenja prava nesaglasnih akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

• imenovanju predstavnika Fonda u organ upravljanja u Akcionarskom društvu u kome Fond ima najmanje 25% akcija ukupnog kapitala društva.

Akcionarsko društvo je dužno da zatraži od Ministarstva izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici skupštine akcionara na kojoj se donosi navedena odluka najkasnije 15 dana pre donošenja te odluke. Ako se Ministarstvo ne izjasni o ovoj odluci do dana donošenja odluke, smatraće se da je prisustvovalo sednici skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja te odluke. Odluka doneta suprotno navedenom načinu smatra se ništavom. Način izjašnjenja Ministarstva po osnovu prenetih akcija čiji je zakoniti imalac Fond bliže propisuje ministar.

Predstavnik Fonda u organu upravljanja, izabran od strane skupštine akcionara društva, dužan je da poverenu funkciju obavlja samostalno i sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa zakonom.

Sve navedene odredbe se, prema Predlogu zakona, shodno primenjuju i na udele.

Privredna društva u kojima Fond ima akcije dužna su da na zahtev Ministarstva u roku od sedam dana od dana prijema zahteva dostave prospekt tržištu hartija od vrednosti i zaključe ugovor sa tržištem hartija od vrednosti o uključenju hartija od vrednosti na regulisano tržište, odnosno obezbede uslove za trgovanje akcijama na tržištu hartija od vrednosti. Ako privredno društvo ne postupi po ovom zahtevu Ministarstva ili po pisanoj inicijativi akcionara koji imaju najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala izdavaoca, to Ministarstvo će poslati nalog Beogradskoj berzi da uključi akcije na tržište Beogradske berze. Beogradska berza će po nalogu Ministarstva bez naknade uključiti akcije privrednog društva na tržište.

Shodno predloženim i već navedenim izmenama i dopunama, akcije Fonda koje se prenose nosiocima prava su obične akcije, iste nominalne vrednosti, glase na ime i imaju pravo glasa, koje ostvaruje Republika Srbija preko Ministarstva. Takođe, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti će po službenoj dužnosti i bez plaćanja naknade izvršiti otvaranje vlasničkih računa svih nosilaca prava po spisku nosilaca prava koji će mu dostaviti Ministarstvo u roku od 90 dana od dana prijema tog spiska.

U okviru prelaznih i završnih odredaba Predloga zakona, predloženo je da će se postupci započeti do dana stupanja na snagu predloženih odredaba, nastaviti po odredbama predloženim u Predlogu zakona. Isto važi i za postupke odlučivanja po prigovorima i žalbama po kojima Ministarstvo nije odlučilo do dana stupanja na snagu odredaba predloženih Predlogom zakona.

Ministarstvo preuzima evidenciju nosilaca prava od Agencije za privatizaciju sa stanjem na dan stupanja na snagu odredaba predloženih u Predlogu zakona. Podzakonski akti, doneti na osnovu ovlašćenja iz važećeg Zakona usaglasiće se sa novim predloženim odredbama u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu predloženih odredaba iz Predloga zakona.

Konačno, predviđeno je da predložene odredbe stupe na snagu narednog dana od dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, Dragana Aleksić, 17.12.2015.