Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - Tekst propisa


Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: preduzetnik) u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon).

I. USLOVI ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE

Član 2.

Preduzetnik koji ispunjava uslove za paušalno oporezivanje propisane zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana (u daljem tekstu: preduzetnik) može da podnese zahtev za paušalno oporezivanje organizacionoj jedinici Poreske uprave koja je nadležna za teritoriju (opštinu) na kojoj se nalazi sedište preduzetnika (u daljem tekstu: nadležni poreski organ).

II. KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE VISINE PAUŠALNOG PRIHODA

Član 3.

Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda, kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: porez), preduzetnici se razvrstavaju u grupe, i to tako da jednu grupu čine svi preduzetnici koji obavljaju istu pretežnu delatnost.

U smislu ove uredbe, smatra se da preduzetnik kao pretežnu obavlja onu delatnost koja je kao takva registrovana u registru privrednih subjekata, odnosno bilo koju delatnost od čijeg obavljanja je u poreskom periodu ostvario viši iznos prihoda u odnosu na onu koju je registrovao kao pretežnu delatnost.

Izuzetno, preduzetnik kome se tokom jednog poreskog perioda promeni pretežna delatnost, o tome dostavlja poresku prijavu nadležnom poreskom organu, najkasnije do 31. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je došlo do promene pretežne delatnosti.

U slučaju da preduzetnik dostavi poresku prijavu iz stava 3. ovog člana u propisanom roku, poreska obaveza mu se utvrđuje u skladu sa promenjenom pretežnom delatnošću počev od narednog poreskog perioda u odnosu na poreski period u kome je promenio pretežnu delatnost.

Ukoliko preduzetnik ne podnese blagovremeno poresku prijavu iz stava 3. ovog člana, nadležni poreski organ može da mu utvrdi poresku obavezu uzimajući u obzir činjenicu promene pretežne delatnosti, za period koji počinje od prvog dana poreskog perioda za koji je utvrđena promena pretežne delatnosti.

Član 4.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama iz člana 3. ove uredbe određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici Srbiji, gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, prema objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike za poslednjih 12 meseci (u daljem tekstu: prosečna mesečna zarada).

Polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda po grupama preduzetnika dobija se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini pomnoži sa brojem zaposlenih u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se propisuje Klasifikacija delatnosti, a zatim podeli sa brojem stanovnika u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno, polazna osnovica iz stava 1. ovog člana za preduzetnike sa sedištem na teritoriji grada Beograda, koja obuhvata područje opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica dobija se tako što se zbir prosečnih mesečnih zarada ostvarenih u tim gradskim opštinama pomnoženih sa brojem zaposlenih u odgovarajućim gradskim opštinama, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, podeli sa brojem stanovnika u tim gradskim opštinama, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i pomnoži sa koeficijentom delatnosti, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se propisuje Klasifikacija delatnosti.

Iznosi koeficijenata delatnosti dati su po grupama u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Izuzetno od odredbe iz stava 2. ovog člana, polazna osnovica za sledeće delatnosti se dobija se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici Srbiji pomnoži sa brojem zaposlenih u Republici Srbiji na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se propisuje Klasifikacija delatnosti (u skladu sa podatkom o pretežnoj delatnosti u rešenju o registraciji preduzetnika), a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici Srbiji, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike:

 

Šifra

 

Naziv delatnosti

 

 

 

delatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4932

Taksi prevoz

 

 

 

 

 

4939

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

 

5911

Proizvodnja kinematografskih

dela, audio-vizuelnih

 

proizvoda i televizijskog programa

 

 

 

 

 

 

 

6201

Računarsko programiranje

 

 

 

 

6202

Konsultantske

delatnosti  u

oblasti

informacione

 

tehnologije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6209

Ostale usluge informacione tehnologije

 

 

6311

Obrada podataka, hosting i sl.

 

 

 

 

6312

Veb portali

 

 

 

 

 

6399

Informacione

uslužne delatnosti

na

drugom mestu

 

nepomenute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7022

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim

 

upravljanjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7111

Arhitektonska delatnost

 

 

 

 

7112

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

 

9001

Izvođačka umetnost

 

 

 

 

9002

Druge  umetničke  delatnosti

u

okviru  izvođačke

 

umetnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U slučaju obveznika kome je registrovana pretežna delatnost u registru privrednih subjekata kao delatnost koja nije navedena u Prilogu 1, poreski organ će utvrditi koeficijent delatnosti tako što će tu registrovanu delatnost upodobiti nekoj od navedenih u Prilogu 1, polazeći od kriterijuma profitabilnosti i obima prometa.

III. ELEMENTI ZA UTVRĐIVANjE VISINE PAUŠALNOG PRIHODA

Član 5.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određena u skladu sa članom 4. ove uredbe, umanjuje se, odnosno povećava, primenom elemenata iz člana 41. stav 3. Zakona, i to:

1)            mesto na kome je preduzetnik registrovan, tako što se polazna osnovica za sledeće šifre delatnosti:

Šifra

 

Naziv delatnosti

 

 

 

 

delatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1071

Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

 

 

 

1512

Proizvodnja putnih

i ručnih

torbi

i

sl.,

saračkih

 

proizvoda i kaiševa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1814

Knjigovezačke i srodne usluge

 

 

 

 

 

3314

Popravka električne opreme

 

 

 

 

 

5610

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

 

7420

Fotografske usluge

 

 

 

 

 

 

8211

Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

 

8219

Fotokopiranje, pripremanje

dokumenata

i druga

 

specijalizovana kancelarijska podrška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8621

Opšta medicinska praksa

 

 

 

 

 

8622

Specijalistička medicinska praksa

 

 

 

 

8623

Stomatološka praksa

 

 

 

 

 

8690

Ostala zdravstvena zaštita

 

 

 

 

 

9329

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

 

 

 

 

9511

Popravka računara i periferne opreme

 

 

 

 

9521

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

 

9522

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske

 

opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9523

Popravka obuće i predmeta od kože

 

 

 

 

9525

Popravka satova i nakita

 

 

 

 

 

9529

Popravka

ostalih

ličnih predmeta

i

predmeta za

 

domaćinstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9601

Pranje i

hemijsko

čišćenje

tekstilnih

i

krznenih

 

proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9602

Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

 

 

9604

Delatnost nege i održavanja tela

 

 

 

 

pomnoži sa koeficijentom zone, prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, tako što:

– Koeficijent zone za grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu u kojoj je utvrđena jedna zona za potrebe oporezivanja imovine, iznosi 1.

– Koeficijent zone za grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu u kojoj su utvrđene dve zone za potrebe oporezivanja imovine, koeficijenti zone iznose 1,1 odnosno 0,9, tako što se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu više vrednosti nepokretnosti.

– Koeficijent zone za grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu u kojoj su utvrđene tri zone za potrebe oporezivanja imovine, koeficijenti zone iznose 1,1, 0,9 odnosno 0,8, tako što se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti.

– Koeficijent zone za grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu u kojoj su utvrđene četiri zone za potrebe oporezivanja imovine, koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9 odnosno 0,8, tako što se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti.

– Koeficijent zone za grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu u kojoj je utvrđeno pet do sedam zona za potrebe oporezivanja imovine, koeficijenti zone iznose 1,1 za zonu najveće vrednosti, 1,0 i 0,9 za drugu, odnosno treću najvredniju zonu, 0,8 za četvrtu i petu i 0,7 za šestu i sedmu najvredniju zonu.

– Koeficijent zone za grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu u kojoj je utvrđeno osam ili više zona za potrebe oporezivanja imovine, koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 odnosno 0,7 tako što se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti, koeficijent 1 za drugu i treću najvredniju zonu, koeficijent 0,9 za četvrtu i petu, koeficijent 0,8 za šestu i koeficijent 0,7 za sedmu i ostale zone.

– Koeficijent zone na području na kome je utvrđena ekstra zona, u jedinici lokalne samouprave u kojoj su utvrđene najmanje dve zone za potrebe oporezivanja imovine, iznosi 1,2.

2)            vreme koje je proteklo od registracije, i to tako što se:

Za preduzetnika kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo manje od 12 meseci, polazna osnovica množi sa koeficijentom koji iznosi 0,8.

Za preduzetnika kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo više od 12, a manje od 24 meseca, polazna osnovica množi sa koeficijentom koji iznosi 0,85.

Za preduzetnika kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo više od 24, a manje od 36 meseca, polazna osnovica množi sa koeficijentom koji iznosi 0,9.

Za preduzetnika kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo više od 36 meseci, polazna osnovica množi sa koeficijentom koji iznosi 1.

Izuzetno, za preduzetnika koji je u periodu kraćem od 18 meseca pre registracije imao raniju registraciju na osnovu koje je obavljao delatnost kao preduzetnik koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod, polazna osnovica množi se sa koeficijentom koji iznosi 1.

3) starost obveznika i njegova radna sposobnost, i to tako što se:

a) na obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i na obveznike koji su na dan 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 55 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0.9.

Izuzetno, na obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i na obveznike koji su na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 60 godina, primenjuje se koeficijent koji iznosi 0,7 ako su registrovani za obavljanje sledećih delatnosti:

Šifra

Naziv delatnosti

 

delatnosti

 

 

 

6910

Pravni poslovi

 

 

 

 

7111

Arhitektonska delatnost

 

 

 

 

7112

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

 

 

 

 

7500

Veterinarska delatnost

 

 

 

 

8621

Opšta medicinska praksa

 

 

 

 

8622

Specijalistička medicinska praksa

 

 

 

 

8623

Stomatološka praksa

 

 

 

 

8690

Ostala zdravstvena zaštita

 

 

 

 

b) za obveznika kojem je utvrđena smanjena radna sposobnost koji ima status osobe sa invaliditetom, primenjuje se koeficijent od 0,85. Status osobe sa invaliditetom se dokazuje rešenjem nadležne institucije.

v) Za obveznike kod kojih se javila duža bolest (duže od 90 dana), odnosno odsustvo preduzetnika duže od 90 dana zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, primenjuje se koeficijent od 0,85, tokom trajanja uslova iz ove tačke.

4) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti, i to tako što se za preduzetnike koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate, u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, primenjuje koeficijent u iznosu od 0,5.

Kumulativni proizvod koeficijenata iz stava 1. ovog člana ne može biti manji od 0,5.

Koeficijenti iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se na delatnost 4932 (taksi prevoz).

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6.

U slučaju da se kao rezultat promene načina utvrđivanja paušalnog poreza obračunati iznos osnovice poveća za više od 10 procenata u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, primenjivaće se povećanje od 10 procenata godišnje dok iznos obaveze ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, najduže do kraja 2022. godine.

Izuzetno od odredbe iz stava 1. ovog člana, povećanja obaveze veće od 10 procenata će se primeniti kada je rezultat promene u pogledu šifre delatnosti, opštine i mesta na kojem je preduzetnik registrovan.

Polazna osnovica iz člana 4. ove uredbe koja se primenjuje do kraja 2022. godine uvećava se najviše za stopu rasta cena na malo u odnosu na polaznu osnovicu obračunatu na osnovu podataka koji se odnose na 2018. godinu.

Za preduzetnika kod koga je na dan 1. januara godine za koju se utvrđuje poreska osnovica od prve registracije prošlo manje od 36 meseci i koji je na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, koeficijent delatnosti za 2020, 2021. i 2022. godinu se utvrđuje u iznosu koeficijenta delatnosti koji je utvrđen za 2023. i naredne godine.

Preduzetniku paušalcu koji nakon prekida obavljanja delatnosti podnosi prijavu za nastavak obavljanja delatnosti, osnovica se utvrđuje tako što se ograničenje povećanja osnovice iz stava 1. ovog člana od 10 procenata primenjuje na poslednji iznos osnovice koji je utvrđen pre prekida obavljanja delatnosti.

Član 7.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17, 98/17, 86/18 i 69/2019).

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 15.11.2019.