Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Mišljenje Zaštitnika građana na Nacrt zakona - Značajna novina je i uvođenje osnova osiguranja za lica koja obavljaju mlade pravosudne profesije - javne beležnike i izvršitelje


Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007), Zaštitnik građana je sa stanovišta svoje zakonom utvrđene nadležnosti, razmotrio tekst Nacrta zakona o zdravstvenom osiguranju i dao mišljenje, u kome se između ostalog navodi:

Nacrt zakona u pojedinim odredbama predstavlja poboljšanje ostvarivanja i zaštite prava građana u odnosu na važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) jer je proširen krug osiguranika, povećan obim i sadržaj prava iz zdravstvenog osiguranja i regulisano dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Zaštitnik građana je mišljenja da će novine predviđene Nacrtom zakona uvođenjem dva osnova osiguranja za poljoprivrednike (član 11. stav 1. tačke 21) i 22) Nacrta), radi preciznijeg definisanja, znatno olakšati ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, posebno imajući u vidu činjenicu da se ovom organu u prethodnom periodu obraćao veliki broj građana koji su osigurani kao poljoprivrednici, ukazujući na brojne probleme u ostvarivanju svojih prava.

Značajna novina je i uvođenje osnova osiguranja za lica koja obavljaju mlade pravosudne profesije - javne beležnike i izvršitelje (član 11. stav 1. tačka 23) Nacrta).   

Zaštitnik građana posebno izražava zadovoljstvo što su Nacrtom zakona predviđene određene izmene u odnosu na važeći Zakon, u delu kojim je regulisano pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite (čl. 103. - 107. Nacrta, posebno član 103. stav 1. Nacrta), a što je sve u skladu sa ranije upućenim mišljenjem Zaštitnika građana o neophodnosti izmene propisa.

Takođe, značajna je i izmena predviđena Nacrtom zakona u delu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranih lica u inostranstvu za vreme školovanja o sopstvenom trošku u smislu roka važenja potvrde o korišćenju zdravstvene zaštite, a što je u skladu sa stavom ovog organa izraženim u ranije upućenom mišljenju (član 115. stav 4. Nacrta).

Zaštitnik građana pozdravlja rešenje iz Nacrta zakona kojim se obavezuje matična filijala da, u slučaju postojanja sumnje da ugovor o radu na osnovu koga je izvršena prijava na obavezno zdravstveno osiguranje nije zaključen u svrhu obavljanja poslova u skladu sa tim ugovorom, nego isključivo u svrhu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, pokrene postupak pred nadležnim sudom za osporavanje tako zaključenog ugovora o radu. U ranije sprovedenim postupcima kontrole pravilnosti i zakonitosti rala Republičkog fonda, Zaštitnik građana je utvrdio propuste i nezakonitosti u postupanju tog organa pri odlučivanju o zahtevima za ostvarivanje prava osiguranika na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, jer Republički fond u slučaju sumnje u postojanje simulovanog ugovora o radu nije pokrenuo postupak pred nadležnim sudom već je odlučivao nezakonito i na štetu prava građana (član 30. stav 5. Nacrta).

Posebno zadovoljstvo Zaštitnik građana izražava zbog odredbi Nacrta zakona da se u matičnu evidenciju kao podatak o osiguranim licima (osiguranika i članova porodice osiguranog lica) unosi jezik i pismo štampe u skladu sa zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma. Ovo posebno iz razloga što je Zaštitnik građana utvrdio da građanima nije obezbeđeno da u filijalama Republičkog fonda, na odgovarajući i efikasan način, koriste svoj jezik i pismo u usmenoj i pisanoj komunikaciji sa organom, kao i u upravnom postupku (član 34. stav 1. tačka 11) Nacrta).

Zaštitnik građana je mišljenja da je značajna novina i uvođenje tzv. "paketa zdravstvenih usluga" što podrazumeva osnovna garantovana prava u okvirima osnovnog prava na zdravstvenu zaštitu, a koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 52. stav 2. Nacrta).    '

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 13.09.2017.
Naslov: Redakcija