Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAČANJE KRIVIČNOPRAVNOG SISTEMA KROZ USVAJANJE SETA PROPISA: NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIčNOG ZAKONIKA, NACRT ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEżNOSTI DRżAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE, ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIčNOG DELA, ZAKON O POREKLU IMOVINE, ZAKON O ZAšTITI PRAVA NA SUđENJE U RAZUMNOM ROKU


Ministarstvo pravde je u proteklih godinu dana radilo na jačanju krivičnopravnog sistema Republike Srbije, a rezultat tog rada su tri velika zakonska projekta, rekao je ministar pravde, Nikola Selaković, na otvaranju 55. savetovanja Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, koje se održava od 17. do 19. septembra na Zlatiboru.

Selaković je istakao da prvo mesto zauzima Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koje je koncentrisan na potpunu reviziju glave Krivična dela protiv privrede i razmatranje mogućnosti uvođenja kazne doživotnog zatvora. Javna rasprava o pomenutim izmenama traje već 4 meseca, a za cilj ima detaljno razmatranje zakonskih rešenja koje je radna grupa predložila, rekao je Selaković.

Govoreći o drugom zakonskom projektu na kome je Ministarstvo radilo - Nacrt zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije, Selaković je ukazao da taj zakon donosi nekoliko vrlo važnih novina.

Na prvom mestu to je nastavak specijalizacije sudija i tužilaca i formiranje posebnih odeljenja u tužilaštvima koja će se baviti borbom protiv korupcije i finansijskog kriminala, istakao je Selaković. On je dodao da je drugi oslonac reforme koju nosi ovaj zakon znatno unapređenija komunikacija i koordinacija rada državnih organa. "U skladu sa konceptom tužilačke istrage, tužilac je taj koji je vodi, a oslanja se na pomoć policije i stručnjaka iz oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranje terorizma, carina i carinskih propisa, finansijske forenzike", objasnio je Selaković. On je dodao da je predviđeno i formiranje specijalnih udarnih grupa na čijem čelu će stajati javni tužilac koji će u koordinaciji sa drugim državnim organima efikasnije raditi na sprovođenju istrage. Kao treći oslonac novog Zakona, Selaković je naveo da Zakon predviđa mnogo organizovaniji sistem obuke, jer je znanje ono što najviše nedostaje.

Govoreći o trećem zakonskom projektu - Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 32/2013), Selaković je naveo da je taj zakon dobar, ali da nije zadovoljan njegovom primenom. Selaković je ukazao da su urađene izmene i dopune ovog zakona, koje će unaprediti njegovu primenu, ali ni da to neće doneti zadovoljavajuće rezultate, ukoliko pravosudni organi na dosledan i efikasan način ne budu primenjivali ovaj zakon.

Zakon koji je od izuzetne važnosti za borbu protiv korupcije, a na čijoj izradi se vredno radi u Ministarstvu pravde jeste Zakon o poreklu imovine, istakao je Selaković.

On je dodao da je ovaj Zakon za naše podneblje prilična nepoznanica i samim tim vrlo osetljiva tema i izrazio uverenje da će ovaj Zakon imati dobre osnove, kao što ih ima Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku("Sl. glasnik RS", br. 40/2015).

Na kraju, Selaković je istakao da Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ima za cilj da građanima zaista pruži zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, kao i da spreči starenje velikog broja predmeta u srpskom sudstvu i dodao da uspeh ovog zakona zavisi od ljudi koji će ga primenjivati.

Izvor: Vebsajt Ministartsvo pravde, 17.09.2015.