Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Nasledio sam kuću i okućnicu sa pomoćnim objektima, koji su u vreme građenja šedesetih godina prošlog veka bile potrebne jednom seoskom domaćinstvu (štala, magaza, svinjac i ostalo). Ovi objekti su sagrađeni na idealnoj polovini parcele sa kojom je moj deda i njegov brat bili suvlasnici. Kuća za stanovanje je izgrađena po tada 1965. godine važećoj građevinskoj dozvoli. Nakon sticanja putem poklona navedenih nekretnina 1997. godine počeo sam rekonstrukciju postojećih objekata pri čemu sam na njihovim lokacijama gradio objekte potrebne današnjem životu jedne građanske porodice (garaže za tri automobila, letnjikovca, stambene jedinice od 60 m2). Prilikom izvođenja ovih građevinskih radova pokušao sam da po tada definisanoj međi, ustanovljenoj još od prvobitnih vlasnika (braće), izgradim novu ogradu. Tada nastaju moji problemi jer sadašnji suvlasnik osporava među u delu prvosagrađene stambene kuće tvrdeći da jednim delom (ćoškom) prelazi davno uspostavljenu među. Nakon mojih uzaludnih pokušaja da mirno rašimo problem, on je nadležnoj inspekciji stalno prijavljivao ove moje radove zahtevajući rušenje istih. Nemajući kuda pokrenuo sam sudskim putem predlog za deobu parcele 2008. godine, koji do danas nije završen i ne zna se kada će. Napominjem da sam dva puta do sada (uvek kada je kretala državna kampanja) podnosio zahteve za legalizaciju koji nisu mogli da budu rešeni zbog gore navedenih spornih IPO. Da li da čekam najavljene komisije koje su prvobitno bile najavljivane od nadležnih "ne trebate ići nikuda, doći će komisija do vas da vam popiše objekte za legalizaciju", ili da postupim po najnovijem uputstvu da ukoliko dobijete nalog za rušenje sa njim dođete da prijavite za legalizaciju. Takav nalog (za rušenje dela ograde) dobio sam pre nove 2016. godine.

- Svi radovi za koje nije izdata građevinska dozvola jesu predmet ozakonjenja. Prema vašim navodima, ako ste u ranijem periodu predavali zahteve za legalizaciju, tada ne morate ništa raditi do dobijanja pismena od nadležnog organa za ozakonjenje, jer se vaš zahtev za legalizaciju smatra zahtevom za ozakonjenje, u smislu Zakona. U članu 10. Zakona predviđene su različite imovinsko pravne situacije, kao i načini za njihovo rešavanje, te ćete, shodno utvrđenom činjeničnom stanju, u drugoj fazi postupka, od nadležnog organa dobiti zaključak za rešavanje ovog pitanja.

* Otplaćujem stambeni kredit kod Rajfajzen banke, sa preostalih još godinu dana otplate. Kupljeni stan je ujedno i hipoteka za kredit. Interesuje me da li mogu da legalizujem stan pre, ili moram da završim sa otplatom kredita da bih pomenuti stan legalizovao. U dvorištu zgrade gde je pomenuti stan kupio sam od istog prodavca pomoćni prostor (dve pomoćne prostorije) koje su upisane u "A listu ZK UL" itd., citiram ugovor o kupoprodaji, koji takođe želim da legalizujem, pa me interesuje postupak i mogućnosti za isto.

- Isplata kredita nije uslov koji onemogućava postupak ozakonjenja. Postupak ozakonjenja pomoćnih objekata je moguć, a način pokretanja postupka zavisi od toga da li ste u ranijem periodu podnosili zahtev za legalizaciju. Ako zahtev niste podnosili, tada će po evidentiranju objekta postupak ozakonjenja biti pokrenut po službenoj dužnosti.

* Nasledio sam kuću na selu i ostale poljoprivredne objekte (garažu, šupe, štalu, čardak, senaru). Da li osim kuće moram da legalizujem i ostale objekte i po kojoj ceni?

- Za navedene poljoprivredne objekte važi pravilo da ako su izgrađeni na selu do 1973. godine - tada nisu predmet ozakonjenja. Ako su navedeni pomoćni i ostali objekti izgrađeni posle 1973. godine - tada jesu predmet ozakonjenja, a taksa za ozakonjenje za tu vrstu objekata iznosi 5.000 RSD. Ako je kuća na selu izgrađena do 1961. godine - tada nije predmet ozakonjenja, a ako je izgrađena posle te godine - tada jeste predmet ozakonjenja. Visina takse za kuću zavisi od korisne površine, a ako je korisna površina kuće do 100m2, tada taksa za ozakonjenje iznosi 5.000 RSD.

* U porodičnoj kući koja ima građevinsku i upotrebnu dozvolu i koja je uknjižena, u čistom tavanskom prostoru svojevremeno sam od lakih materijala (drveta, lamperije i gipsanih ploča) izgradio tri prostorije koje su mi u to vreme bile neophodne. Dakle, nisam menjao postojeći krov kao ni izgled fasada. Da li je i ovo predmet ozakonjenja i ako jeste koi je postupak?

- U konkretnom slučaju se radi o promeni namene prostora u stambeni prostor, što su radovi predviđeni članom 145 Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), odnosno radovi predviđeni članom 1 stav 3 Zakona o ozakonjenju objekata, kao radovi za koje je moguće voditi postupak ozakonjenja.

* Koja je mogućnost da se ozakoni lokal na građevinskom zemljištu bez ugovora o pravu korišćenja na tom zemljištu. Tu se nalaze 3 korisnika, a ne vlasnika. Objekat je izgrađen 2009. godine. Pre toga na tom mestu bio je zidano-montažni kiosk. Lokal je upisan u katastar nepokretnosti, urađen je geodetski snimak i elaborat o objektu. Zahteve za legalizaciju sam redovno podnosila.

- Rešavanje imovinsko pravnih odnosa, odnosno pribavljanje dokaza o odgovarajućem pravu u postupku ozakonjenja, predstavlja drugu fazu postupka ozakonjenja, koja se sprovodi po utvrđenosti prethodnih uslova za ozakonjenje. Kada dobijete zahtev za dostavljanje odgovarajućeg prava na građevinskom zemljištu od nadležnog organa za ozakonjenje, dobićete i pravnu pouku o načinu rešavanja ovog pitanja.

* Kako će se rešavati pitanje legalizacije objekata koji su kupljeni sa pravom korišćenja na 99 godina? Ja sam kupio plac od PIK-a Zemun još 1994. godine, sa pravom korišćenja na 99 godina. Ugovor je overen u tadašnjem Četvrtom opštinskom sudu. Zahtev za legalizaciju porodicne kuće predao sam 2010. godine. Parcela se nalazi na katastarskoj opštini Zemun IV broj parcele 553.

- Zakonom, u članu 10, predviđen je način za rešavanje opisane situacije. Kada nadležni organ za ozakonjenje utvrdi ispunjenost prethodnih uslova, proslediće vam pismeno u kome će zatražiti i dokaz o odgovarajućem pravu, a ako ga ne posedujete - nadležni organ će doneti zaključak o prekidu postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja sa pravnom poukom o načinu njegovog rešavanja.

* Da li novi zakon o legalizaciji predviđa udaljenost od komšijske granične linije i koliko metara?

- Udaljenost od granice susedne parcele utvrđena važećim planskim dokumentom nije predviđeno kao uslov za ozakonjenje objekata.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 15.07.2016.
Naslov: Redakcija